Klemensker 10. vorneds grund – Bjørnegård

Bjørnegård i Klemensker – 10. vornedgårds grund

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

På Bjørnegårds og præstegårdens parceller byggedes ejendomme, der i dag udgør Klemensker by.

Undersøgelse af de ældste ejendomme på Bjørnegårds jorde, der blev bygget før 1890.

Bolleris- Juelsmindevej 1 – matrikel 87l
Juelsminde – Juelsmindevej 3 matrikel 87c
Toften – forsvunden ejendom øst for Degnegård – matrikel 87k
Thorsminde – Bedegadevej 2 – matrikel 87b
Sct. Klemensgade 6 – matrikel 87e

Andelsmejeriet Bjørnedal – Brogade 10

Brogade 11 – matrikel 87p 
Bjørnemøllen og Bjørnevang- Brogade 33/Bjørnemøllevej 8b og 8c- Matrikel 87f med flere
Udbygger sydvest for Bjørnegaard – forsvundet i 1. halvdel af 1800-tallet

Godthåb – Fabriksvej 1 – matrikel 87dm
Mormors hus – Klemens Storegade 58 – matrikel 87dg
Lundshøj – Klemens Storegade 62 – matrikel 87i
Forsvundet hus på Lundshøjs grund – ca. Fabriksvej 11
Bjørnshøj – Klemens Storegade 70 – matrikel 87h

Aabakke – Aagaardsvej 18 – matrikel 87ac

(Bemærk: Klemens kro er bygget på kongens jord og skal omtales andet steds)

Historie

Bjørnegård var oprindelig kongens gård, der blev solgt på den store auktion i 1744. Dens jorde lå nord, øst og syd for kirken. I 1856 solgtes gården til Christian Jensen, der havde finansielle problemer, der bevirkede at flere parceller blev solgt på auktion i to omgange i 1857 og 1859. Disse auktioner betød ændring for udbygger og husmænd på gårdens grund. En del jord kom i private hænder. Se nedenunder.

Næste afgørende ændringer skete omkring i perioden fra o. 1896, hvor en del udstykninger fandt sted til håndværkere og andre. En ændring der tog fart med anlæggelsen af jernbanen i 1912.

Auktionerne i 1857 og 1859

Christian Jensen fra Gedesby på Falster købte Bjørnegården i Klemensker den 5. september 1856 af Anders Jensen Rasch for 14.900 rd. (se skøde og panteobligation her)

Christian Jensen lånte 9.500 kr af købmand Jens Wests enke Margrethe i Rønne mod 1.og 2.  prioritet i Bjørnegårds bygninger og jorde. De 3.000 rd. skulle betales tilbage inden 11. december 1856 og hvis det ikke sket kunne enken kræve hele lånet indfriet uden varsel.

Christian Jensen havde svært ved at betale. En del af hans formue stammede fra salget af en ejendom på Falster, men pengene var ikke tilgængelige til betaling af decemberterminen for Bjørnegård.  Lærer i Hasle, Hans Christian Siersted, havde gennem sin bror kontakt til  Christian Jensen. Situationens alvor var medvirkende til at skolelærer Siersted i Hasle også lånte Christian Jensen penge – omkring 1500 kr – mod sikkerhed i Bjørnegårds ejendom, Læs mere om Siersteds ejendomme her.

Enken Margrethe West, skolelærer Siegsted og andre kreditorer tvang gårdejer Christian Jensen til at sælge Bjørnegårds parceller for at sikre deres tilgodehavender. Der blev afholdt to store auktioner i henholdsvis 1857 og 1859. 

Interessen for at købe parcellerne var ringe, hvorfor både gårdejeren Christian Jensen selv bød på auktionen i 1857.

I annoncen fra 1859 herunder oplyses ikke at personen bag ”udlægshavers Reqvisition” var skolelærer Hans Chr. Siersted. For ikke at tabe penge, måtte Siersted selv byde ved auktionen. Det endte med, at han købte alle fem jordlodder. Efter auktionen solgte han dem ”under hånden” til lokale husmænd og kapitalhavere.

Annonce i Bornholms Avis 15. april 1859

 

OVERSIGT 1858

I 1858 udarbejdede en landinspektør en oversigt over fæstebreve og lejebreve – undersøgelsen var foranlediget usikkerhed om Bjørnegaards hæftelser efter den palagte auktion i 1857. Den gives her:

Landinspektørens attest læst 8/12 1858 om parcellerne der blev forsøgt solgt ved auktionen i 1857 vedr. fæste- og lejebreve. Bemæk oplysninger i [  ] er mine tilføjelser.

”Ifølge foretagen localundersøgelse i Clemensker Sogn er de fra den 10.de Vornedegaard, Bjørnegaarden kaldet, bortfæstet eller bortlejede jord, saaledes beliggende paa de nu fraskilt matriculerede Parceller:

  1. Den til Niels Mortensen ifølge Fæstebrev af 10 august 1812 bortfæstede Jordlod, som nu ifølge lejecontrakt af 5te September 1856 besiddes af Anders Jensen Rasch, udgiør en del af Parcel Nr 2 af hovedparcellen Matr. Nr. 87d. Denne Parcel er ved Auktionen den 3. Juli 1857 opraabt som Parcel Nr. 1 af Hovedparcellen. [Parcel syd for kirken der hørte til kroen]
  2. Den til Søren Nielsen ifølge fæstebrev af 5te April 1834 bortfæstede lod, som nu besiddes af Hans Koefoed, udgiør en del af parcel nr. 7 af hovedparcellen, Matr. No. 87i. Denne Parcel er den østre Del af den ved auktionen forgjæves opraabte Parcel af nr. 5 af hovedparcellen [Lundshøj]
  3. Den til Jens Nielsen Marcher ifølge fæstebrev af 30te December 1836 bortfæstede lod, som nu besiddes af Mikkel Hansen, udgjør en del af Parcel nr. 6 af Hovedparcellen, Matrikel nr. 87h. Denne Parcel er ved Auktionen opraabt som den vestre del af parcel nr. 5 af hovedparcellen. [Bjørnshøj]
  4. Den til Lars Mortensen ifølge fæstebrev af 10de december 1842 bortfæstede lod, som nu besiddes af Anders Christian Juul, udgør størstedelen af parcel nr. 3 af 10. vornedgaard, matrikel 87c, under hvilken betegnelse denne parcel ligeledes blev opraabt ved auktion. [Juelsminde]
  5. Den til Hans Jensen ifølge Fæstebrev af 28. januar 1844 bortfæstede, ved transport af 10.de December 1851 til Jens Jørgen Riis overdragne fæstejord udgør en del af parcel nr. 2 af 10. Vornedegaard, matrikel 87b, under hvilken betegnelse denne parcel ligeledes blev opråbt ved auktion, samt hele parcel nr. 8 af hovedparcellen, matrikel 87k, hvilken sidste parcel ikke blev opråbt ved auktionen. [Thorsminde og ejendom øst for degnegården]
  6. Den til Kirstine Hansdatter ifølge fæstebrev af 2. januar 1845 bortfæstede lod, som nu besiddes af Christen Jensens enke, udgør en del af parcel nr. 7 af hovedparcellen, matrikel 87i. Se under post 2 om denne parcel.
  7. Den til Anders Jensen Rasch ifølge lejebrev af 5. september 1856 bortlejede jord er denne jord er den samme som en anført under post 1.
  8. Den til Jens Pedersen Bjerregaard ifølge lejebrev af 8. Oktober 1857 bortlejede jord udgør en del af hovedparcellen nr. 1, matrikel 87a. Denne parcel blev ej opbudt ved auktionen.
  9. Det til Hans J. Dam under 12. september 1840 udstedte skøde angående træer og buske på parcellen nr. 8 af hovedparcellen matrikel 87k. Om denne parcel se under post 5.

Hvilket herved attesters med tilføjende at ingen af de omhandlende fæste eller lejejorde indtage noget  xxx af flere eller andre end de under hver især anførte parceller.

Rønne den 4. December 1858 H.M.Lund, landinspektør”