Stater og biografiske håndbøger

Stater eller biografiske håndbøger over medlemmer af en stand eller et fag findes i mange forskellige udgaver, udgivet fra midten af 1700-tallet til i dag. De fleste er landsdækkende og jeg har derfor i de fleste tilfælde scannet den del af bøgerne som omhandler Bornholm.

Dannemarks Speil eller Efterretning om den verdslige Stand

Dannemarks Speil eller Efterretning om den verdslige Stand – 1766-1777

De ældste stater, som jeg har på reolen er disse små bøger. De er særdeles velorienterede om Københavnske forhold, hvilket vel er naturligt, da hovedstaden var handelscenteret for hele riget. Bøgerne indeholder desuden en del oplysninger om love, forordninger, omregningstabeller mm. Der er desuden topografiske og historiske oplysninger om landsdele. Herunder er link til den del, der handler om Bornholm.

1766: Dannemarks Handels=Speil, Trykt og bekostet af Jonas Lindgren, – 298 sider

1767: Dannemarks Speil eller Efterretning om den Verdslige Stand
trykt hos Jonas Lindgren, det Ridderlige Akademies Bogtrykker, Sorøe, (572 spalter+ register,

1768: Dannemarks Speil eller Efterretning om den Verdslige Stand
trykt hos Jonas Lindgren, det Ridderlige Akademies Bogtrykker, Sorøe, ( 592 spalter+register+ Norges civile Stat eller Fortegnelse, 1767 52 sider)

1769: Dannemarks Speil eller Efterretning om den Verdslige Stand
trykt hos Jonas Lindgren, det Ridderlige Akademies Bogtrykker, Sorøe, (798 spalter+ register

1777: Danmarks og Norges samt Slesvigs og Holsteens Speil for Aaret 1777, udgivet af H. Holck, Kiøbenhavn (240 sider)


1907 Series pastorum JA Joergensen forside

J. A. Jørgensen, Series Pastorum eller Fortegnelse over Præsterne paa Bornholm efter Reformationen, Rønne 1907


AMTMANDSBOGEN, 1936

Amtmandsbogen. Portrætter og Biografier af Stiftamtmænd og Amtmænd i Danmark 1660-1935. Samlede med en indledning af Palle Rosenkrantz, København 1936.

Omhandler hele landet. Herunder er oversigt over Stiftamtmænd for Københavns Stift, Bornholms Amtmænd og Københavns Biskop:

Bornholms amtmænd:

 • 1659-1662 Adolph Fuchs
 • 1662-1673 Hans Schrøcler (Løvenhjelm)
 • 1674-1676 Morten Berthelsen
 • 1676-1677 Thomas Fincke
 • 1677-1682 Christian Gjedde
 • 1682-1685 Bendix v. Hatten
 • 1685-1694 Johan Didrik Vettberg
 • 1694-1699 Hans Bøfke
 • 1699-1717 Valdemar Reedtz
 • 1717-1722 Johan Heinrich v. Bippen
 • 1722-1739 Niels West
 • 1740-1178 Johan Chr. Urne
 • 1778-1780 Torkel Jonsson Fieldsted
 • 1780-1787 Administrationen delt
 • 1787-1801 Kristen Heiberg
 • 1801-1804 Jacob Mandix
 • 1804-1808 Fredrik Thaarup
 • 1809-1836 Christian Jespersen
 • 1837-1849 Ludvig Vilh. Henrik Krabbe
 • 1849-1865 Julius Vegener
 • 1866-1871 Emil Vedel
 • 1871-1894 Peter Holten
 • 1894-1903 A. Groothoff
 • 1903-1913 Axel Bille-Brahe
 • 1913-1921 Knud Valløe
 • 1921-1931 O. C. H. G. Koefoed
 • 1931-1933 B. K. Øllgaard
 • 1934-1961 P. Chr. Stemann
 • 1961-1985 Niels Elkær-Hansen

Sjælland Stiftamtmænd (1660-1922)

 • 1660-1661 Ove Skade
 • 1662-1682 J. Chrf. Kørbitz
 • 1682-1717 Otto Krabbe
 • 1717-1721 Fr. Chr. Adeler
 • 1721-1729 Rud. Gersdorff
 • 1729-1730 Chr. Fr. Holstein
 • 1730-1735 Joh. Ludv. Holstein
 • 1735-1748 Nicolai Gersdorff
 • 1749-1750 Conr. Ditl. Reventlow
 • 1750- Ad. Andr. v. d. Lühe
 • 1750-1764 Holger Skeel
 • 1764-1776 Egg. Chrf. Knuth
 • 1776-1787 Henr. A. Brockenhuus
 • 1787-1790 G. Chr. Haxthausen
 • 1790-1802 Joh. H. Knuth
 • 1802-1810 Fr. Hauch
 • 1810-1816 V. J. A. Moltke
 • 1816-1821 Chrf. Schøller v. Bülow
 • 1821-1831 Fr. v. Lowzow
 • 1831-1850 Fr. Chr. J. v. Knuth
 • 1850-1860 P. Jacobsen Tetens
 • 1860-1872 C. Fr. Simony
 • 1873-1889 J. Chr. Bille-Brahe
 • 1889-1909 C. P. M. Bache
 • 1909-191l Fr. de Jonquieres
 • 1911-1915 Anders Dybdal
 • 1916-1922 C. E. A. Ammentorp

Sjællands biskopper

 • (Bornholm hørte under Sjællands Stift efter 1660)
 • 1655-1668 Hans Svane (titulær ærkebiskop)
 • 1668-1675 Hans Wandal
 • 1675-1693 Hans Bagger
 • 1693-1710 Henrik Bornemann
 • 1710-1737 Christen Worm
 • 1737-1757 Peder Hersleb
 • 1757-1783 Ludvig Harboe (Herslebs svigersøn)
 • 1783-1808 Nicolai Edinger Balle (Harboes svigersøn)
 • 1808-1830 Friedrich Christian Carl Hinrich Münter
 • 1830-1834 Peter Erasmus Müller
 • 1834-1854 Jacob Peter Mynster
 • 1854-1884 Hans Lassen Martensen
 • 1884-1895 Bruun Juul Fog
 • 1895-1909 Thomas Skat Rørdam
 • 1909-1911 Peder Madsen
 • 1911-1922 Harald Ostenfeld