1738 kommissionsdokumenter

Nogle dokumenter har jeg transskriberet fra 1738-kommissionens bilag. Dem kan du læse herunder.

Se i øvrigt oversigten over Kommissionsakterne

………..

En fattig fisker og hans stok-blinde svigermor

Kilde: Rentekammeret, dokumenter vedr. kommissionen af 1738, mappe med 115 memorialer

Deres Excellence
Høy edle og Velbaarne Hans Kongl. Maystets Deputerede Høye Herre

Jeg fatige underskrefuene fiskere i Sandvig som for uden det, at ieg self er gammel og afmægtig, hafuer endnu hos mig til ophold min hustrues Moder Arina sal. Ared Monsens, som er fyrresenstyfve og tre aar gammel og derhos stoch blind, saa hun iche kand komme af Stædet uden nogen Veyleedere hende, hun hafuer iche hellere det aller ringeste at lefve af, men naar mit arme fiskeri slaar feyl, har ieg pant satt og op holt, huad armod ieg hafuer haft, men ieg Nu intet har meere. Ved ieg ingen lunde Raad. Ønsker der for at ieg uden derres fortørnelse maatte giøre et aller underdaanigste fore=fald for derres Excellense og Høye Herres om en Liden Almisse, til dette ellendige Menishes, Gud Bøye derres Hierter til Barmhiertighed, og Bøye sig self til dem med ald hiemmelens Naade og Ære.
Jeg for blifver derres Excellence Tro for beedere og underdaanigste tienere
Jens ILS Lassen

Sandvig d. 12. November Ao 1738

……….

Marte Margrethe på Store Bakkegaards beklagelse over sin mand

Se artiklen: https://www.bornholmerting.dk/arrangeret-aegteskab-og-panterytteri-1738/

Kilde: Rentekammeret, Dokumenter vedr. kommissionen af 1738, 361.65, mappe med 115 memorialer.

De allernaadigste kongl. Maits. Høye Herrer og beskikkede Commisarier.

Jeg underskrefne fattige Kvinde, Martha Margrete Hans Mortensdatter af Olsker sogn, Er høyligen for aarsaget, at ved kaste mig for de høye herrers føder min nød og trang i det, hvorledes min mand Erich Pedersen i bemeldte Sogn utilbørlig handler mod mig, at Naar hand havde bragt det saa vit med andres tilskyndelse og mine forældre Raade mig til at ieg endelig skulde begive mig i egteskab med ham i hvor vel at ieg var saa ganske ung og havde ingen løst til ham, mens maaskee hand alligevel giorde det at hand med mig kunde faa mine forældre gaard d. 18: i Jordebogs tallet i fornefnte Olsker sogn og naar det saa skeet var at min fader soldte os Begegaarden for Ringe priis og der i gaf os 100 sldr. til hiemgift og da det var giort pandted ermelte min mand gaarden bort til sin broder Christopher Hansen som er boende i ermelte sogn paa Broegaard, og det imod min og mine forældres Villie og samtøke og Christopher den igien hen pandted til en fremmed, som haver fløt ind paa gaarden og i saa maader giort mig husse vild. Ja og draget fraa mig, til bemelte sin broder paa Broegaard og icke søger seng eller sæde hos mig. Ja og ydermeere haver ermelte min mand nu siden sidstleden høst bortsolgt uden min Villie alle hænde Slags sæd som stod og voxte paa Marchen som hand og ieg forgangne foraar til samme gaard lagt haver med videre voris løs øre gods imod min Villie bort soldt haver, saa ieg icke haver noget til ophold helst og som ieg icke haver bekommet ringeste skilling af pandte penge eller løsøre gods, hvorforre ieg var for aarsaget ved en fuldmegtig Anders Krak, for fornefnte min mand for saadan hans omgang til tinge at lade tiltalle og strax der efter haver samme min mand paakast min fader Hans Mortensen en sag for nogle ord som hand skulde have udsagt om Erich Pedersen, hvilket min fader ved ingen rede til at skulde have sagt, og som jeg min samme Sag i saa maader imod min Mand haver ey midel at udføre hvorfore ieg i dybeste ydmyghed indfalder til de høye herrer og Commesarier med bøn og begiering at forskrefne min mand Erik Pedersen maatte vorde til sidesat og icke skille mig ved min gaard, som hand og ieg af mine forældre kiøbt have. Ja liggeledes sæden og andet løsøregods og som bemelte min Mand haver draget fra mig som melt er, og jeg icke haver nogen tidlid til ham som sagt er, hvorfore at ieg formoder at de gunstige herrer bliver mig behielpelig ved geistlig Ret fra ham at blive adskildt.
Jeg er her om mit andragende de gode herrers milde skær og hielp begierendes for blivendes deris ydmygeste og Ringeste
Tierner Inde
Marta M M Margrete
Eget shrefet Navne
Olskersogn d. 24. Novembs 1738

………………..

Fire suppliker til støtte for amtmand West

Kilde: Rentekammeret\Dokumenter vedr. kommissionen af 1738 361-65

Bilag XXX
Supplik til kongen
Støtte erklæring til Niels West, 1739
Stor Mægtigste Monarck Aller Naadigste Arve Konge og Herre.
Vi deres Majestæts Bønder paa Boringholm fordrister Os med vores Aller underdanigste Suppligt I støvet At nedfalde for Deres kongeli maiestæts Naade throne Med ydmydig bøn og Begering Saa og med nogle Angivelser –
Først fremsteler Vi os til deres maiestæts Medføde Høy Kongeli Naade med Én Inderlig og hiertelig tacksigelse for god og forstandig Øfrighed Vi nu have som er Vores gode og brave Commandant og Amptmand hr. generalmajor Niels West og ønske vi hiertelig hannem til Øfrighed længe at maatte Nyde og beholde –
Vi maa Sucke og klage over den slette tilstand at folcket i landet Ere nu Meget Splidagtige for det klagemaal skyld som nogle ubekiente Personer for Deres kongeli Maiestæt haver Angivet –
Øfrigheden er os vred der fore – Dog Vi bønder og gemene Almue paa landet vide der Icke af, Thi Vi vide icke noget at have os over Vores Øfrighed at beklage –
Kiøbstaa mandene søger i mod os og ville have os formente at have Brendevins pander til Vores Nødtødft at brende Brendevin om de finde bifald der udi da bliver Vi bønder Ruvinerte – thi saadan Polithi og Amptter kand Icke tiene paa landet – Det ved vores høygunstige Lands Øfrighed som vel forstaar landets beste –
Der fore Er det os hidindtil icke bliven forment – Og som Vi vide at Kongen er saa god og mild en fader hand giver sine Soldater Brendevin –
Vi Bønder med vore drenge og Sønner ere og som Kongens Soldatter I landet skulde Vi hente vort Brende vin fra kiøbstæderne Da fick Vi aldrig noget thi Landet er et baar sted for penge –
Vi bede aller ydmydigst om at Denne Despyt maatte af konglig naade blive nedlagt saaledes at bønderne maa brende Brændevin til Deres bryllup og Barsels Gesterbud og til anden deres huus fornøden –
Men kiøbstad mandene for Deres Axsis alleneste at være De som maa holde krove eller sælge og handle derved – Og er det vores ydmydigste Bøn og begering at Vores Arve Herre og Konge vilde have den naade for Boringholm at af Landets Indfødninge som kunde vare dygtige dertil maatte for andre faa kald og bestillinger i landet thi De vide og forstaa landets beste –
Vi kand icke fuldtacke Kongen for vores majorer og Captainer og andre ofrherer som ere landets indfødninge thi vi Parerer under Deres Commando med største fornøyelse –
Om gejstelig Øfrighed Da er Vores velærværdihed hr. Lands Provsten ere Bornholmer og hand saa og De Præster som ere Landfødninge haver Icke nogen disput med Øfrighed eller med deres tilhørere men én hver hører dem med kierlig Andagt –
Alt saa kand det befindes at icke vel nogen Bornholmers Indfødning haver kommet det klagemal af stad fra Landet for Majestæten –
Og om det i sin tiid icke skulde befalde kongen vel – Da bede samtlig for os Vi Bønder og Gemene Almuer paa landet at vi icke komme til at lide noget ondt der fore –
Vi som vide der inte af Vi mene at mysundelse haver giort det.
Thi det er vest at vores commandant og Amptmand hr. generalmajor Niels West haver I hans Regerings tiid været til Landets beste og opkomst – hand haver ført én mild og rolig Cominda – hand haver giort Ansøgning for landet I den dyre tiid hos Deres kongelig Maiestæts Sali hr. fader – at vi da beholt skatte sæden I landet for en renge Taxt – Hand haver Rusel veret paa maange Sager og forligt og til fredsstellet mange for deres skyld som icke kunde formaa at søge ting og Rettergaang –
Hend Bebyrder os icke med unødvendige ægter, men ægter til Kongens fornødenhed dom giør Vi med fornøyselse –
Naar hand Reyser om I landet da rider hand paa sin egen Hest hands mefølgernde tiener lige saa paa hans egne hester – Naar hand behøver ordinans tager hand der til Constable som haver konges penge – og Rytterne som ere Bønder og Bone Sønner bliver hieme hos Deres Avlhantering. Naar hand monstrer I landet da forsømer hand icke tiden at folket icke for længe opholde – saadan hans gode forhold er alt til Landets beste –
Der fore Smærter Det op I vore hierter At hand skal vare for noget beført –
Da allige vel Ere De høyædle herrer som ere af Kongen til landet Beskickede Commisarier – os samptelige I landet kierkommene – Thi Det er Vores megen store Glæde at Vi der af kand vide at vores Aller naadigste Herre Konge haver én faderlig omsorig for os og vilde saa lade erfare om alting gaar Rigtig til I Landet –
Vi og habes til at Deres Velbarenheds Recommendasioner for maiestæten Selv – bliver til Landets Beste –
At Vi kunde beholde Vores gode Øfrighed – og at den urolie Dispyt som er I landet kunde blive stelt – At Vi udi Landet igien kunde have Indbyrdes og Almindelig fred – og at landet maa blive fri I alle maade for at give mere skar end som af gaar –
Men kunde Vi blive fri for den skat som kaldet knegte Penge at give – der om I dybeste ydmydhed søge Vi Kongens naade bedende om hielp –
Og ville Vi samptelig bede med dem som ved den commision formaleriget miste Jord eller Eng fra Deres gaarde og blive tuengene til af vores da havende Commendant og Amptmand von Bippen at tage fæste Brefve – At det af kongens naade maatte blive Dem igien bevilget saa mange som der om god beviselighed for Øfrighedes kunde frem føre –
Og at de som have opplygt noget af deres udmarcke Jords kløve gaang Icke der fore komme til at give anden skat thi de maa altiid lade lenge af den brugelige Sædes for til Kløvegaang ellers Voxer der ingen sæd paa –
Om den Stranmarck for Ibskersogen som liger I mellem Nexøe og Aarsdalle feskereleide Angives af nogle der hos boende da er der den Stranmarck for det der af Indtagne skyld snart meget trang og liden for Landsfolcket at Ruterere sig paa det gud forbyde at fientelig Anfald derfore skulde komme.
Vi holde os til vores Arve Herre Konges naadige løfte udi Landets Preveligier at deres Maiestæt vil giøre det som til landets beste og opkomst kand søges som vi til dette at søge ere Trengende der til saa mene Vi os og at være Pligtige til at giøre efter den Eed vi have Soret vores Arve Konge og Herre – at vi udi alle ting ville søge Kongens ære og landets beste og tiene Kongen huld og tro med Liv og Blod som Vi og stedse for bliver vores kongelig Maiestæts Aller underdanigste under Saatter og ro tienere til Døden
Boringholm d. 14 Febrivari 1739
Aller Naadigste Herre Konge = Bønhør os I naade som dette unske og underskrifne Paa vore og Vores Camme Rattes Vegne
Peder Ibsen, Søren Rasmussen, Petter Jørnsen, Hans Jørnsen, Ole Jensen, Jens Mortensen, Lars Polsen, Jep Ibsen, Jens Olsen, Tue Astersen, Jep Nielsen, Erich JosepsSøn, Jep Jensen, Jørgen Hansen, Bendt Espersen, Michel Andersen, Hans Olsen, Jens Monsen, Jep Laursen, Jens Poulsen, Michel Biørringsen, Per Erichsen, Mads Jensen, Lars Mortensen, Hans Andersen, Mads Persen, Sadser Persen, Michel Hansen, Hans Hansen, Jens Pedersen, Hans Pedersen
Indleveret for deres Exellence Høyædler og Velbaane hr. General major Lerche, høyædle og velbaarne hr. Conferenceraad Beregaard, vel elskelig og velbyrdige hr. Canceliraad Bræm, med begiering at de høje Herrer ville recomendereos fattige bønder denne vores velmente Supplique for vores Naadige arve Herre Konge self
……………………
Stormegtigste Monarch Aller Naadigste arve herre og konge
Efter som Eders Mayestet har veret os fattige undersaatter paa derres Kongl. Mayt. Land Boringholm saa Naadig og til os hidskicket Comessarier som om saa var vores store Nød og Klagemaal skulde anhørre, hvorfore Vi allerunderdanigst tacke; men som de klagende af os ere ubekiende og vide ey hvad ret og føye de der til have kunde, saa beder vi andre allerunderdanigst ey at maatte nyde disse ondt ad, udi én eller anden maade, efer som vi alle andre der udi ere ganske uskyldige, helst som vores allernaadigste foresatte øvrighed nemlig høyædle og velbaarne Hr. general Mayor West saa vel som ædle Hr. amtskriver Skrøder efter vores tycke har megetretsindigt, lemfældigt efter dette lands tilstand foranstalted alle ting her paa landet baade til vores allernaadigste Konges Tieneste saavel som saavel somos fattige undersaatter vores beste, som af os som nu lever hvercken er seet eller spurt at nogen øvrighed her paa landet for dem samme Enbeder bedre har forrettet, Saa vi alle underskrefne herrets mænd eenstendelig beder vores allernaadigste Konge ville være os saa Naadig fremdelles samme øvrighed at forunde, med hvilken vi alle er vel tilfreds og fornøyede og ynsker gierne med dem baade at leve og døe.’Vi ere og forblive med lif og gods vores allernaadigste Konges og Arve herres allerunderdanigste troe og forbondene. Aller underdanigste tiennere.
Nørreherret paa Borringholm d. 19. january 1739
Hans HMS Mortensen, Lars Jensen, Mons Pedersen, Niels Pedersen, Peder Pedersen, Poul Poulsen, ? Jensen, HHS, IMS, Peder Jensen, Hans HMS Mortensen, Jørgen Høg, Thor TIS Jensen, Anders APS Pedersen, Jens Hansen, Hans HIS Jensen, Lasse LIS Jørgensen
….
Stor Megteste Aller Nadigste Arve Konge og Herre
Vei [Vi] deres kongli Maysteds bønder og Andre Under saatter paa deres kongli Maysteds laan boring holm Vgerne Maa for Nemme at Vores øfrihed der paa landet er beskylt og for klaget vilket Vei for Mener at dig klagede hauer Ingen arsaege til Efter som bemelte øfrighed hafuer Altid Været Paa Kierkers dig fatis og til den gemene Mands gaun og beste hor forre Vei Aller Under danigst ned kaster os for deres kongli Maysted Med Aller mydigst bøn og begring at det Mate aller Nadist til lades at Vei samme øfrihed Nafnli høy ædle og Vel borne hr genneral Maior og Amt Mand Wæst samt ædle hr. Amtes forValter Christofer Skrøder Mate beholde til øfrighed her efter som til foren Vei er her om Aller Nadist bøn høring for Væntendes Vi Med lif blod og gods for blifuer Vores Nadigste Arue Konge og Herres tro Under Saater til døden
Ellers Under danist for drester Vi os til konglie beshichede Kommen Carrier om de Villde Verre os saa gonstig og Verre os be jellplig at denne Vores Supleke konde komme til Vorres aller Nadiste kongli Mainstedes Vi for Blifuer de høye Herres ydmydiste og Ringe tiernerer
Dato borighollm af Nørre herret d 12 Januari 1739
Shrefet og stilet af Mig Anders Larsen Krak
Hans Ollsen, Hans Andersen, Lars Andersen, MIS, Anders Steffensen, PCS, HDS, Lars Pedersen, IPS, HMS, BBK, IMS, PAS, Eskel Jakobsen, Hans Andersen, Jens Pedersen, PHS, HPS, HAB,IHS, RIS, PLS, PASK, Lars Mortensen, A Rømer, Ambrus Bosen, HIS, EAS, Jens Hansen, Ole Olsen, PHS, AES, BIS, HIS, PLS, PLS, HIS, IMS, LLS, ISS, PRS, DHS, IIS, ALS, HMS, LB, POS, HMS
(i alt 48)
…..
Stor mægtiste Allernaadiste Arve Herre og Konge
Siden vi underskrefne Bønder og Almue af Væsterherred Paa hans Kongelige meiests Land Borringholm ere kommen i Erfaring, ved de hid til Landet skichede Høye Commisarier, at der skal vare kommen Klage for hans Kongelig Maierts over Den os forresatte øfrighed Hr. gieneral maior Vest, hvilched vi hans Kongelige Maiests tro undersotter, siden den dag vi sligt hørte iche dismindre maae forundre over, og giør os Rett ondt at slig Klagemaal skal falde paa saa from og god en mand og øfrighed, der fra den første dag hand kom til os, og til nærværende tid med mildhed os hafver andhørt, med Retfærdighed os forsvared, og med Rolighed forsyned, og hans omhue har altid væred dette, at naar hans Kongelige Maiests skatter fra os ere indhente, og andet, som hørre til Landets gaun og nytte, vi da uden videre paabydelse kunde leve i fred og Rolighed, og skal vi videre vidne dette om gienerall maioren, som vore egen Samvittigheder til siger os, som vi underskrefne gamle mend som mindes 60tyve til 70tyve aard har Borrenholm ey kient eller ynsked dem bedre øfrighed naar vi nu betencher denne Hr gieneral Maior og ambtmand Westis milde Regiering her paa Landet da kand vi ey andet, endeel for os self fattige undersotters gaun og bæste skyld, end deel for de onde og hadefulde Menniskers skyld, der saa utilbørlig paa ham hafver Klaget, af slig arsage bønfalde vi for hans Kongelige Maists vor allernaadiste arve herre og Konge at vi samme øfrighed nemlig gieneral Maior Vestmotte beholde at hand iche fra os skulde forflyttis, eller self finde sig beføyet sin afskied at begiære, mens alleniste bede og bønfalde hos hans Kongelige Høyhed at os samme øfrighed motte forundes, hvilched vi ere forsichrede paa at skie til hans Maiests saavel som dette fattige Lands gaun og opbyggelse, her om vi Ringe undersotter alle som med en Mund vil bede om en naadig bønhørelse, Som Lever hans Kongelige Maiests vor Allernaadiste arve Herre og Konges Ringe og Tro undersotter
Til vor dødedag
Vesterherred d, 7 December Anno 1738
Paa egne og vedkommens vegne af Vesterherred testerer Jørgen Olsen, Hans Hansen, Mogens MPS Pedersen, Peder PIS Jacobsen, Hans HLS Larsen, Peder PMS Monsen, Hellis Hagensen, Arred Hansen Hammer, ATS, HSS, Hans HMS Monsen, Jens Mortensen, Peder PIS Jepsen, Hans Mortensen, Hans HLS Laursen, Lars LHS Hansen, AIS, Hindse Jensen Bidstrup, Peder PLS Larsen, Hans HPS Pedersen, Chresten CRS Rasmussen, J.. Frøst, Poul PAS Aredsen, Christian CAS Andersen, AHS, Thoer Hansen

…………