Sogneråds arkiver

Sognerådenes forhandlingsprotokoller er centrale kilder til lokalhistorien fra o. 1842. Sognerådene lignede skatte, regulerede veje, forhandlede skolesager, fattigsager, strand- og marksager og meget mere.

I 1841 oprettedes Sogneforstanderskaber på Bornholm. I forstanderskaberne var sognepræsten født medlem og de øvrige medlemmer blev valgt af sognekommunernes beboere, der havde rådighed over 1 td. hartkorn og var over 25 år. Under forstanderskabet henlagdes skolekommissionerne for fattigkommissionernes forretninger.

Fra 1867 afløstes sogneforstanderskaberne af Sognerådet. Sognerådene valgtes af dem, der havde valgret til folketingsvalgene.

Kommunalreformen 1970 afløstes sognerådene af kommunalbestyrelsen.

Klemensker sogns forhandlingsprotokoller 1841-1928 har jeg affotograferet og gjort tilgængelige her.

Klemensker sogns fattigkommissions protokoller 1803-1869: Følgende protokoller har jeg affotograferet:

Olsker Sogns forhandlingsprotokoller 1842-1937 er affotograferet og tilgængelige her fra siden. Se kilder til Olsker sogns historie

Bent Andersen har fotograferet Østerlars og Gudhjem sogns forhandlingsprotokoller fra 1859-1929