Hasle Byfogeds tingbøger

I Hasle, som i Rønne, Nexø og Svaneke blev herreds- og byfogeder sammenlagte i flg. Christian 5.s købstadsforordning af 28. januar 1682. Det samme skete for skriverembedet. Den 30. marts 1686 blev byfogden i Hasle tillige herredsfoged i Nørreherred. Tingstedet var i Hasle, hvor samlingerne skulle afholdes på en bestemt ugedag, forskellig fra Nørre herredsting og Hammershus Birkeret.
Fra Jacob Lorentzens udnævnelse til byfoged 1696 og til retsreformen 1919 var byfogden i Hasle med en enkel kort afbrydelse samtidig birkedommer i Hammershus birk.
Aflønning skete hovedsagligt ved sportler. Først ved lov af 19. februar 1861 indførtes faste lønninger for retsbetjent- og magistratsembeder. Byskriver i Hasle, herredsskriver i Nørreherred og birkeskriver i Hammershus birk blev sammenlagt med embedet som byfoged, herredsfoged og birkedommer.

Fra 1741 findes særskilt protokol for politisager

Justitsprotokol 1697-1730
Politiprotokol (m. referater)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byfoged for Hasle Købstad
1686-90. Daniel Barck (blev herredsfoged i Nørreherred)
1690-92. Henrik Johansen Pap.
1692-96. Jens Andersen Stege.
1696-97. Jacob Lorentzen.
1697-1706. Eskild Nielsen.
1706-11. Johan Thorsen.
1711-18. Jens Nielsen Borringholm.
1718-29. Magnus Clausen Torn (birkefoged for Hammershus birk)
1729-36. Peter Worm.
1736-50. Poul Eskildsen.
1750-58. Eskild Poulsen (exam.jur.) død 13/2 1758.
1758-73. Hans Jørgen Schovgaard (cand.theol. magister, rektor og kordegn i Rønne) cand.jur. Senere landsdommer på Bornholm.
1773-75. Boye Rasch (auditør på Bornholm). 30/12 1773 – 2/11 1775 (byfoged i Rønne og herredsfoged i Vesterherred).
1776-83. Jens Christian Jacobsen Prahl (byskriver i Hasle m.m.)
1783-1806. Hans Gad (cand.jur.). Død 5/7 1806.
1806-26. Mads Høeg Petersen Arboe (byskriver i Hasle m.m.).
1826-41. Johannes Jacobi Jacobsen (krigsassessor). Død 7/10 1841
1841-49. Jens Birch Lassen (kammersekretær). Herefter byfoged samt by- og rådstueskriver i Slagelse.
1849-64. Fritz Hendrik Jørgensen (fuldmægtig i justitsministeriet, byfoged og byskriver i Hobro m.m.).
1865-71. Niels Tvede (overauditør).  Herefter herredsfoged i Sunds og Gudme herreder m.m.
1872-74. Carl Ferdinand Boesen (cand.jur.). Døde 8/7 1874.
1874-86. Christen Nygaard Gregersen (prokurator). (30/9 1875 tillige byskriver) – Herefter herredsfoged i Ning herred.

Byfoged og byskriver.
1875-86. Christen Nygaard Gregersen.
1886-96. Andreas Bertelsen Nørgaard (fuldmægtig ved Frederiksborg amt). Døde  9/4 1896.
1896-1902. Jeppe August Poulsen Jepsen (fuldmægtig ved Københavns amts søndre birk). Herefter herredsfoged og herreds skriver i Falsters Vesterherred.
1902-02. Nathanael Ferdinand Schiødte (protokolfører i Københavns kriminal- og politiret). Derefter herredsfoged og herredsskriver i øster Flakkebjerg hrd.).
1902-09.Viggo Baller (herredsfuldmægtig i Frederikssund). Derefter byfoged samt by- og rådstueskriver i Kolding.
1909-19. Erik Axen Borgen (kopist i landsover- samt hof- og stadsretten). Derefter på ventepenge, 1/3 1920 kst. justitssekretær ved Søndre landsret.

Byskrivere
1672-90. Mads Pedersen Viborg. 25/11 1672 – 4/11 1690 (byskriver i Rønne, herreds skriver i Vesterherred).
1690-1719. Hans Povlsen Busk. (herredsskriver i Nørre- og Vesterherred).
1719-45. Lars Andersen (Birch) (birkeskriver i Hammershus birk).
1745-72. Lars Larsen Birch
1772-76. Jens Christian Jacobsen Prahl (exam.jur.). Herefter byfoged i Hasle
1776-87. Frederik Fawer (exam.jur.). Døde maj 1787
1787-1806. Mads Høeg Petersen Arboe (prokurator). Fra 1806 byfoged smst.
1807-21. Christen Lassen Hasselriis (kancellifuldmægtig ). død 18/11 1821
1822-26. Johannes Jacobi Jacobsen (exam.jur.). Herefter byfoged smst.
1827-35. Janus Andreas Garde (cand.jur.) (byfoged i Rønne).
1836-53. Hans Jacob Paludan (fuldmægtig ved Sorø amt). Herefter herredsskriver i Nørvang og Tørrild herreder.
1853-54. Daniel Henrik Jydtmann (prokurator). Døde 20/9 1854
1854-75. Georg Wilhelm Hansen (prokurator). (1875 afskedigelse) .

Ud over politiprotokollen er der ingen referater af Hasles tingbøger (justitsprotokoller)