Nørre Herreds tingbøger

Nørreherreds tingbog 1722-1734

Nørreherreds ting omfatter sognene Rutsker, Olsker, Klemensker og Rø. Hvert sogn stillede 2 “tingbude”, som kan sammenlignes med stokkemændene i Hammershus birk. De havde funktion som lægdommeren, men “på landet” havde også kommunikationsopgaver. Da de fik pålagt at informere på sognenes kirkestævne.

Det kgl. reskript af 30. marts 1686 ang. by- og herredsfogderne på Bornholm bestemtes at herredsfogden også skulle være byfogden i Hasle. By- og herredstinget skulle holdes i Hasle een gang ugentlig på hver sin ugedag. Nørreherreds ting holdtes på fredage. Senere blev By- og Herredsfogeden, tillige Hammershus Birketing-foged.
Ved loven af 19. febr. 1861 blev det bl.a. besluttet at inddrage herredsskriverembedet i Nørreherred, således af fogeden tillige blev skriver.

Protokol – undersider hvor der findes referat Protokol i original
 Nørre herreds tingbog 1678-1684
 Nørre Herreds tingbog 1691-1697
 Nørre Herreds tingbog 1697-1703
 Nørre Herreds tingbog 1703-1711
 Nørre Herreds tingbog 1711-1716
Nørre Herreds tingbog 1716-1722
1722-1734 Nørre Herreds tingbog
 1734-1745 Nørre Herreds tingbog
1745-1754 Nørre Herreds tingbog
 Nørre Herreds Poltiprotokol 1741-1783
 Nørre Herreds Politiprotokol 1783-1819
Nørre Herreds Politiprotokol 1791-1805
Nørre Herreds Politiprotokol 1805-1815

Herredsfogeder

1675-90. Daniel Barck. Fra 16. januar 1675 (Fra 30. marts 1686 tillige byfoged i Hasle) Død 1709
1690-92 Henrik Pap – fra 15/3 1690
1692-96 Jens Andersen Stege – fra 4/7 1692
1696-97. Jacob Lorentzen – fra 18/2 1696
1697-1706. Eskild Nielsen – fra 8/6 1697
1706-11. Johan Torsen – fra  9/8 1706
1711-18. Jens Nielsen Borringholm – fra 15/5 1711
1718-29. Mogens Clausen Torn (birkefoged i Hammershus birk). 12/8 1718
1729-36. Peter Worm – fra 16/4 1729. Reelt var han kun herredsfoged i godt et år på grund af sygdom.
1736-50. Poul Eskildsen – Autorisation fra 14/9 1736, men reelt beordret herredsfoged fra omkring 1731. Allerede fra 1723 var han aktiv som beordret skriver og fra 1729 som herredsfoged under Clausen og Worms sygeperioder. Han var Kirkeskriver for Bornholm indtil 1736.
1750-58. Eskild Poulsen (exam.jur.). 22/5 1750 – 13/2 1758 (død).
1758-73. Hans Jørgen Schowgaard (cand.theol. 1 magister (rektor og kordegn i Rønne) cand.jur. – 26/5 1758 -11/8 1773 (landsdommer på Bornholm).
1773-75. Boye Rasch (auditør på Bornholm). 30/12 1773 – 2/11 1775 (byfoged i Rønne og herredsfoged i Vesterherred)
1776-83. Jens Christian Jacobsen Prahl (byskriver i Hasle m.m.) –  til februar 1783 (død).
1783-1806. Hans Gad (cand.jur.). 7/5 1783 – 5/7 1806 (død).
1806-26 Mads Høeg Petersen Arboe (byskriver i Hasle m.m.). 19/12 1806 – 28/6 1826 (afsked).
1826-41 Johannes Jacobi Jacobsen (krigsassessor). 20/9 1826 – 7/10 1841 (død).
1841-49 Jens Birch Lassen (kammersekretær). 31/12 1841 – 5/6 1849 (byfoged samt by- og rådstueskriver i Slagelse).
1849-64 Fritz Hendrik Jørgensen (fuldmægtig i justitsministeriet). 24/8 1849 – 21/11 1864 (byfoged og byskriver i Hobro m.m.).
1865-71 Niels Tvede (overauditør). 22/3 1865 – 17/11 1871 (herredsfoged i Sunds og Gudme herreder m.m.).
1872-74 Carl Ferdinand Boesen (cand.jur.). 3/1 1872 – 8/7 1874 (død).
1874-86 Christen Nygaard Gregersen (prokurator). 7/9 1874 (30/9 1875 tillige byskriver) –  til 26/2 1886 hvor han kommer til herredsfoged i Ning
herred.

Fra 1875 er herredsfoged også herredsskriver.

1886-96 Andreas Bertelsen Nørgaard (fuldmægtig ved Frederiksborg amt). 20/4 1886 – 9/4 1896 (død).
1896-1902. Jeppe August Poulsen Jepsen (fuldmægtig ved Københavns amts søndre birk). 5/8 1896 – 31/1 1902 (herredsfoged
og herreds skriver i Falsters Vesterherred).
1902-02 Nathanael Ferdinand Schiødte (protokolfører i Københavns kriminal- og politiret). 27/2 1902 – 16/9 1902 (herredsfoged og herreds skriver i øster Flakkebjerg hrd.).
1902-09 Viggo Baller (herredsfuldmægtig i Frederikssund). 11/10 1902 – 2/4 1909 (byfoged samt by- og rådstueskriver i Kolding).
1909-19 Erik Axen Borgen (kopist i landsover- samt hof- og stadsretten). 5/5 1909 – 26/9 1919 (på ventepenge, 1/3 1920 kst. justitssekretær ved Søndre landsret).

Herredsskriver (tillige byskriver i Hasle)

1672-84  Mads Olsen (Olufsen), som i hele perioden havde vikar: Jens Pedersen og Laurids Hansen (Rønne). Den 20. april 1683 skrev Mads Hansen Rødbye. Efter Mads Olsen død i april 1684 blev 12. april 1684 Balle Pedersen udnævnt til forordnet skriver af amtmand von Hatten.

1684- Hans Poulsen Busk. 28. maj 1684 (4. nov. 1690 tillige byskriver i Hasle)
1690- Hans Poulsen Busk. (herredsskriver i Nørre- og Vesterherred). 4/11 1690 –
1719- Lars Andersen (birkeskriver i Hammershus birk). 15/12 1719 –
1745- Lars Larsen Birch adj. 15/7 1745 –
1772-76 Jens Christian Jacobsen Prahl (exam.jur.). 16/7 1772 – 5/7 1776 (byfoged smst.).
1776-87 Frederik Fawer (exam.jur.). 21/8 1776 – maj 1787 (død).
1787-1806. Mads Høeg tetersen Arboe (prokurator). 17/8 1787 – 19/12 1806 (byfoged smst.).
1807-21. Christen Lassen Hasselriis (kancellifuldmægtig ). 10/4 1807 – 18/11 1821 (død).
1822-26. Johannes Jacobi Jacobsen (exam.jur.). 10/4 1822 – 20/9 1826 (byfoged).
1827-35. Janus Andreas Garde (cand.jur.). 24/1 1827 – 23/10 1835 (byfoged i Rønne).
1836-53. Hans Jacob Paludan (fuldmægtig ved Sorø amt). 16/2 1836 – 14/1 1853 (herredsskriver i Nørvang og Tørrild herreder).
1853-54. Daniel Henrik Jydtmann (prokurator). 8/4 1853 – 20/9 1854 (død)
1854-75. Georg Wilhelm Hansen (prokurator). 30/12 1854 – 10/9 1875 (afsked).

Ang. Politiprotokollen

Protokollen findes i Hasle Byfogeds arkiv. De første 100 paginerede sider omfatter sager fra Hasle Købstad (fra pag,72-94 blandet med Nørre Herred), fra pag. 96a Nørre Herred og fra pagina 200a sager fra Hammershus Birk.

Politiprotokollen blev autoriseret af fungerende amtmand Cronenberg 17. september 1740 efter ordre fra Stiftamtmanden Niels Gersdorff.

Lovgrundlaget for Politiretten byggede på Politiforordningen af 22. oktober 1701, der var udtænkt gældende for København, som det eneste sted hvor der var en politidirektør. I landets købstæder, birker og herreder var det tingfogeder, der fik myndighed til at idømme bøder og fængselsstraffe. Undersøgelsessager, hvor skyldspørgsmålet ikke klart blev afklaret, gik videre til amtmanden, som vurdere om der skulle rejses tiltale på tinget.

Interessant for Nørre Herred er, at præsterne spillede en stor rolle i anmeldelser og gennemførelsen af en politiundersøgelse. Præsterne var i flere tilfælde forhørsledere og faktisk også udøvede undersøgelser.

I tingbogen for 21. maj 1742 læstes stiftsbefalingsmand Gerstorphs reskript ang. politiinspektionen og administration.