Amtmand Thorkel Fjeldsted

Fjeldsted var kun amtmand på Bornholm i 2 år – fra 1778-1780. På egen opfordring blev amtmandsstillingen nedlagt, da han gav udtryk for, at kommandanten kunne varetage amtmandens opgaver. Fjeldsted er interessant, da han udarbejder et promemoria om Bornholm inden han forlod øen. Beretningen om Bornholm er skarp og velargumenteret. P.N.Skougaard har læst beretningen og refererer ofte til den i sin “Beskrivelse over Bornholm” fra 1804.

Biografisk leksikon:
Fjeldsted, Thorkel Jonsson, 1741-96, Stiftamtmand, var født 30. Nov. 1741 paa Island, hvor Faderen var Præst, blev Student 1762 fra Roskilde Skole og Cand. jur. 1766. 1767 blev han Højesteretsadvokat og 1769 Lagmand paa Færøerne, hvorhen han dog næppe synes at være kommen, og s. A. Medlem af det kgl. danske Landhusholdningsselskab. 1772 udnævntes han til Amtmand i Finmarken, hvor hans Virksomhed bedømmes strængt i et Brev fra Professor L. Smith til Joh. Bülow, og forflyttedes 1778 i samme Egenskab til Bornholm, om hvilket Embede han selv siger i sin Afhandling om Bornholm, at det er unyttigt og godt kan overtages af Kommandanten. 1780 blev han Lagmand i Christianssand og 1786 Stiftamtmand i Throndhjem, hvorfra han 1795 drog til Kjøbenhavn.
Her opnaaede han 13. Febr. 1796 at blive Meddirektør i Postamtet, men døde allerede 19. Nov. s. A., 55 Aar gammel. Det hedder i «Lærde Efterretninger» ved hans Død, at man af hans levende Geni, lyse Hoved og driftige Aand kunde, om han havde levet længere, ventet Gavn for Litteraturen, især for den gamle islandske.  1774 var han bleven Medlem af det kgl. danske Videnskabsselskab.
P. F. Suhm, der kalder sig hans Ven, skrev en latinsk Gravskrift over ham. Hans lille Skrift om en ny Handelsindretning i Island,
hvori han foreslaar Oprettelsen af nogle frie Handelskolonier til Ophjælpning af Fiskerierne, Handelen m. m., skaffede ham 1783
Landhusholdningsselskabets 2. Guldmedaille og udkom i 2 Oplag.  Som Amtmand i Throndhjem skrev han 1792 et Forslag til
Bygdemagasiners Oprettelse i Throndhjems Amt (til Hjælp under Uaar), der modtoges velvillig af Kritikken. 1772 blev han gift med Anna Birgitte Wildenrath (døbt i Kjøbenhavn 2. April 1751, d. 3. Juli 1810), Datter af Oberst Joh. W. og Cathrine Malene f. Kaas.

Nyerup, Lit. Lex.  Richter, Juridisk og statsvidskbl. Stat.  Wille, Saml. af Mindetaler S. 290 f.  H. J. Huitfeldt-Kaas.

——

I Rentekammeret, Bornholmiania 1700-1800, Vol. 7 ligger 2 eksemplarer af amtmand Thorkel Fieldsteds beskrivelse af Bornholm, dateret den 29. april 1780.

Læs Amtmand Thorkel Fieldsteds relation om Bornholmske forhold 1780 – Pro Memoria  (Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2010)

 

 

Thorkel Fieldsted