Biskoppens indkomne sager 1730-1820

På Rigsarkivet findes en god kilde til Bornholms historie, der fortjener opmærksomhed. Jeg har gennem fotograferet hele arkivet og de bliver tilgængelig gjort på denne side i pdf-format.

Materialet opfatter først og fremmest breve fra præster, degne, landprovsten og fra de verdslige embedsmænd, men også fra almindelige folk, der ønskede bispens indgriben i en eller anden sag. Jeg er blevet opmærksom på denne kildegruppe i forbindelse med min artikel i Bornholms historiske Samfunds årsskrift om skolerne på Bornholm. Skolesagen var i høj grad biskoppens anliggende. I disse bispesager findes et væld af indberetninger, cirkulæreskrivelser og oversigter, der har værdi ud over spørgsmål om kirke og skole.

Efterhånden vil jeg udfærdige en simpelt indholdsoversigt, med link til de enkelte sagakter, der er helt eller delvist transskriberet –  se samlet listen her.

Den korrekte kildebetegnelse er: Rigsarkivet, Sjællands Stifts Bispeembede, Indkomne sager 1617-1820, Bornholm 1724-1820.  Reelt findes der først materiale fra 1730. Der er enkelte år uden materiale.

I mine artikler her og i min artikel “Lærdommens historie på Bornholm i 1700tallet” i BS 2015 bruger jeg betegnelsen “Biskoppens indkomne sager” efterfulgt af (pag.nr./år), som henviser til mine pdf-er.

1730 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 3-6 Jesper Lund, degn i Klemensker + Sag 1748 mod Agerbech
 • Pag. 7-8 Elias Petersen, Klemensker

1731 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 1-2 Provst Hans Ancher indbertn. om Herman Sodes død
 • Pag. 3-5 Amtmand Westh om kirkeskriverembedet mm
 • Pag. 6-9 Ole Toxverd, Østerlars Præstegaard
 • Pag. 10-11 Jochim Ancher – Sorø Skole
 • Pag. 12-13 Johan Kofod – anb. søn til Sorø Skole
 • Pag. 14-15 Hans Koefoed, Myregaard
 • Pag. 16 – Dideric Rasmussen, Nexø Skole, død
 • Pag. 17-22 Martinus Kofoed Funch latinske ansøgning og Wesths anbefaling

1732 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2-6 Hans Rasmussen Marcher, Nyker præstegaard – angående jordtilliggender  -m. udskrift af landebog 1669
 • Pag. 7-11 Topp om sine sønners studering, samt Hans Jørgen Topps specimen som anbefaling
 • Pag. 12-17 Borgere i Allinges klage over præsten Hans Mahler, skrevet af Jesper Hansen. Breve til biskop og landsprovst Hans Ancher
 • Pag. 18-19 Johana sal. skoleholder Diderich Rasmussen, Nexø
 • Pag. 20-21 Thomas From, Christiansø om degnen Herman Friederich Sorterup
 • Pag. 22-24+26+39 Provst Hans Anchers indberetning
 • Pag. 25 Johan Kofod, Nexø om hustrus død
 • Pag. 27-28 Jens Jørgensen Kruuse ansøgning til Christiansøs degnekald
 • Pag. 29-30 Jesper Hansen og borgere i Sandvig og Allinge i sagen mod deres præst
 • Pag. 31-38 Seks gårdmænd fra Bodilsker, der ønsker at degneembedet igen blev adskilt fra Nexø skole. Mads Kofoed attest og Mogens Sommers ansøgning.
 • Pag. 40-41 Peder Rasmussen, Aakirkeby præstegaard om Hans Mahler og konflikt med Allinge menighed
 • Pag. 42 Kapelan Ole Togsverd, Østerlars Præstegaard
 • Pag. 43-447 N. West til Biskoppen om bla. viceprovst Clemend Funcks død og Nexø rektorat
 • Pag. 48- Allinge menighed v. Jesper Hansens klage over præsten Hans Mahler
 • Pag. 51 Elsa Catrina sal. Schades ansøgning
 • Pag. 52 Provst Hans Anchers indberetning om bla. Peder Katkiers død

1736 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2-6 Om Christiansøs degnekald

1737 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2-22 Indberetninger om antallet af børn fra 5-16 år som endnu ikke var konfirmeret
 • Pag. 2-3 Østerlars sogn med udbyggernavne og antal af børn
 • Pag. 4 Poulsker sogn – kun antal
 • Pag. 5-7 Pedersker med bonde- og udbyggerenavne
 • Pag. 8- Allinge-Sandvig med børnetal og erhverv – ingen navne
 • Pag. 9 – Olsker med antal uden navne
 • Pag. 10-12 Fortegnelse over Gudhjem og Melsteds beboere
 • Pag. 13 Rø sogn med navne
 • Pag. 14-17 Nylars sogn med navne
 • Pag. 18-21 Nyker sogn med selvejernr. og antal børn
 • Pag. 22 Østerlars navne på bønder

1738 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2-10+93-104 Provsten og præsternes votum til ny viceprovst
 • Pag. 11-18 Vestermariepræsten Conrad Friderich Gerlach om sagen mod Lars Hansen, som han havde kaldt rebel (sag fra 1734) og hvis datter præsten beskyldte for tyveri. Her er hans forsvar, samt modargumentation.
 • Pag. 19-21 Provst Hans Anchers indberetning – bl.a. om konflikten mellem Lars Hansen og Gerlach.
 • Pag. 22-24 Lars Hansens brev til provsten om Gerlachs beskyldninger.
 • Pag. 25-29 Vestermariedegnen Samuel Hertels indberetning om Gerlach-sagen
 • Pag. 30-32 Præsten på Christiansø From om degnen Didrich Grubbe Grønnevold og hans vikar broderen Poul Zacharias Grønnevold. Diderich og Poul Zaharias Grønnevolds ansøgninger
 • Pag. 33-35 Kommissærerne Nansen og Schrøder i sagen mellem Præsten Mahler og Allinge menighed
 • Pag. 36-38 Jesper Hansens brev til biskoppen om sagen mod Hans Mahler
 • Pag. 39-43 Hans Mahler om sagen mellem ham og Allinge menighed – også om skoletanker (skrevet i København 23. aug. 1738 of i Olsker 12. nov.)
 • Pag. 44-  Bilag i sagen mellem Mahler og Allinge Menighed (Helligbrødesag fra 1728, Præsteretten 1733)
 • Pag. 53-55 Reindorphs klage over at blive nægtet ægteskabsindgåelse
 • Pag. 56-59 Provstens indberetning bl.a. om Reindorph
 • Pag. 60-61 Amtskriver Schrøder og amtmand West’s indberetning om sag mellem Niels Andersen fra Listed og Jacob Prahl
 • Pag. 62-63 Jacob Prahls indberetning om same
 • Pag. 64 Børge Poscholan, Hasle klager over at Peder Rasmussen blev viceprovst
 • Pag. 65-67 J.Kofods attest om sag mod Gerlach – Peder Thorsen, Loftsgaards begravelse.
 • Pag. 68-75 Provsten om bl.a. Gerlachsag og Niels Andersen/Prahl-sagen
 • Pag. 76+79-80 Johan Gottfried Dow og David Wulfsens attest om Niels Pedersen, Nexø skole
 • Pag. 77-78 Pedersker præst Buchave om degnen Ole Jacobsens død efter 43 år i kaldet – ønsker en student i kaldet.
 • Pag. 81-86 provstens indberetning. Bla. studenten Lange, der var forvist til Rønne for “overdrevent”pietisteri
 • Pag. 87-90 Amtskriver Schrøder om sagen Niels Andersen og Karen Hansdatter fra Listed
 • Pg. 105-111 Forlig mellem degnen Samuel Hertel og præsten Gerlach
 • Pag. 112-114 Niels Pedersens ansøger om Pedersker degnekald

1739 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2-27+31-33 Fortegnelse over Ungdomen i Sct. Clemens Sogn fra 6 Aar og derover samt alle u-gifte som i Menigheden forefindes af Christen Opdal
 • Pag. 28-30 Christen Opdals forslag til en degneskole i Klemensker
 • Pag. 34-38 Provst Hans Anchers indberetning bl.a. klage over Opdal og Gerlach-sagen
 • Pag. 38-41 Provstens cirkulære om vikarordning for Thomas Trojel, der er flyttet til kald på Fyn – præsternes kommentarer hertil
 • Pag. 42-45 Christen Opdal til provst om fondspenge 300 rdl.
 • Pag. 46-49 Professor Hans Gram anklager Gerlach og Opdahl for uanstændighed mod holtsførster Kettelsen
 • Pag. 50-53 Holtsførster Kettelsens anklage mod Gerlach med attester
 • Pag. 54-59 Chresten Opdals forsvar mod anklager (1740) med attester på hans tidligere virke
 • Pag. 60+65-68+73-78+82+100-103 Provst Hans Anchers indberetning
 • Pag. 61-64 B. Poscholan, Hasle til provsten
 • Pag. 65-72 Skoleholder Niels Pedersen, Nexø søger skoleholderembede på Sjælland eller Bornholm
 • Pag. 79-80 Holger Grønnevold søger opgave i evt dansk skole i Rønne
 • Pag. 81 Hans Christian Lassen Mahler, Olsker om degnen Bistrup
 • Pag. 83-84 Attest på Karen Hansdatters formue og evne til at betale lejermålsbøde.
 • Pag. 85-89 Student Simon Urban Reindorph fra Haslev præstegaard
 • Pag. 90-95 Organist i Rønne Friderich Slaches ansøgning og attester
 • Pag. 96-99+113-120+131-133 Else Catrine sal. Søren Schades ansøgning om pensionen af Hans Mahler
 • Pag. 104-107 Giertrud Christen Frostis konflikt med sin mand og søn Hindse Bistrup contra Gerlach
 • Pag. 108-112 From fra Christiansø om en skoles oprettelse på øen og Poul Zacharias Grønnevolds beretning
 • Pag. 120-130+134-139 Sagen mellem Christen Frostes, Hindse Bistrup, degnen Hertel og præsten Gerlach
 • Pag. 140-151 Peder Rasmussen circulationsbrev til præsterne om oplysninger om Gerlach, møder, etc.

1740 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2-6 Anders Agerbch Poulsker præstegaard
 • Pag. 7-9 Lars Hiorth
 • Pag. 10-11+33-34+49+59-60 Ernst Halsen, Vestermarie
 • Pag. 12-14 Peder Rasmussen, Aakirkebys indberetning som vicar for Hans Ancher
 • Pag. 15 Liste over lysepenge der tilgår skolekasserne
 • Pag. 16-18 Vicekommandant Cronenberg om børns pension efter officerer
 • Pag. 19-32 Olsker degnen Nicolaj Jensen Bistrup sag mod præsten Hans Mahler med støtteerklæring, bla. Cronenberg på tysk. Menigheden i Allinge/Jesper Hansen sag mod præsten
 • Pag. 33-34+42 Peder Rasmussen indberetning om provst Hans Anchers død
 • Pag. 35-39 Hans Mahlers brev til viceprovst Rasmussen om sin degn
 • Pag. 40-41 Mahlers liste til degnen om hans undervisningsplan
 • Pag 43-44 Cronenberg om tiggeriets omfang – 200 tiggere i Rønne
 • Pag. 45 Henrich Pedersen, Schrøder, Bohm Robert Robertsens om Clemen Hiort
 • Pag. 46-48+57-58 Peder Rasmussens indberetning
 • Pag. 50-53 Lars Hiorth, Aakirkes brev til biskoppen
 • Pag. 54-56 Indtægter for Rønne og Knudsker sognekald
 • Pag. 61-62 Conrad Friderich Gerlach
 • Pag. 63-64 Buchhave, Pedersker om Anders Espersen Sorts lejermål
 • Pag. 65-66 Indberetning om Svaneke skoles orettelse (plan)
 • Pag. 67 Jacob Prahl, Ibsker – om lysepengene og skolen
 • Pag. 68 Rasmussens indberetning  om Mahler, kongens vandbåd
 • Pag. 69 From fra Christiansø

1741 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2-3 B. Poscholan i Hasle
 • Pag. 4-5 Amtmand Urne meddelel provst Peder Rasmussens død
 • Pag. 6-9 Jens Buchhave, Pedersker kandidat til landeprovst og præst for Rønne og Knudsker menigheder
 • Pag. 10 Laurids Christian Aspach beder om stillingsbeskrivelse
 • Pag. 11-13 Provst Buchhave, Rønne indberetning
 • Pag. 14-17+21-24+46-49 Ole Togsverd om Agerbech og stiden med Svend Jørgensen
 • Pag. 18-20+39-45 Svend Jørgensen, Kjøllergaard klager til provst Buchhave over sognepræsten Anders Agerbech
 • Pag. 25-33+39-41 Anders Agerbech, Klemensker svar på klager med attester fra sine medhjælpere og Buchhaves påskrift
 • Pag. 34-38 Buchhaves beskrivelse af stridighederne mellem Agerbech og Jørgensen
 • Pag. 50-51 Provstens indberetning om lejermål Niels Hansen Rootsteen
 • Pag. 52-53 Provsten om afdøde præst Opdahls fallitbo
 • Pag. 54-56+68-70 Pederskerdegnen J. Rediger om degneboligen
 • Pag. 57-60 Poscholan, Hasle stiller sig til rådighed som viceprovst og om afdøde Opdahls økonomiske problemer
 • Pag. 61-67 Anders Agerbech, Poulsker om ønsket at sælge sine bøger i København (synsforstyrrelser?) og om sine avindsmænd og sine personlige bevæggrunde
 • Pag. 71-74 Ole Togsverd præst til Østerlars og Gudhjem menigheder om bla. sin søn Jørgen Togsverd

1742 indkomne sager til biskoppen-pag 1-97

 • Pag. 2-4 Provst Buchhave om lejermål Karen Stoebs i Gudhjem og Ole Togsverds håndtering af sagen
 • Pag. 5-9+15-16 Peter Hermansen Bohns ansøgning. Han havde vikarieret rektor Josias Lehman, Rønne i hans sygdom. Attest af Urne.
 • Pag. 10-14 Provst Buchhave om Rønne og Nexø rektorater, Anbefaling af kandidater til Rønne latinskole.  Kruses anbefaling i same emne (på tysk)
 • Pag. 17-19 Niels Pedersen, Nexøs ansøgning om at efterfølge Wulfssen, hviss han fik Rønne rektorat
 • Pag. 20-25 David Wulfsens ansøgning til Rønne rektorat – med anbefalinger.
 • Pag. 26-29 Ole Togsverd om Karen Stoebs (Stoels?) i Melsted sag
 • Pag. 30-48 Buchhaves indberetning om degnene på Bornholm, om lejermålssager, kirkernes tilstand, om studenter på Bornholm mm
 • Pag. 49-82 Forordning fra 1714 om embedssager og ulydighed med henblik på Agerbechs embedsførsel og hans sag mod oberst Kruse, samt Kruses sag mod præsten Bernholt i Nyker
 • Pag. 83-84 David Wulfsens ansøgning om medhjælp til Nexø skole
 • Pag. 85-88+91 Johan Kofod, Nexø med kopi af provstens brev til ham – om hans datters ægteskab med feltskær Langhorn, Christiansø
 • Pag. 89-90 Provstens indberetning
 • Pag. 92-94 Anders Agerbech modbeviser sin ulydighed og modvillighed, som provsten havde beskyldt ham for.
 • Pag. 95-97 Provstens indberetning og anmodning om hjælp til embedssager

1742 indkomne sager til biskoppen-pag 98-165

 • Pag. 98-100+104 Oberst Kruses anklager Agerbech for uberettiget udelukkelse af en af hans ryttere, som havde begået lejermål for første gang.
 • Pag. 101 Løjtnant Thiesen (løjtnant og auditør) refererede Agerbecks prædiken, der beskyldte soldater og ryttere for horekarle
 • Pag. 102-103 Drogon Morten Hansens anklage mod Agerbeck
 • Pag. 105-112 Provst Buchhaves indberetninger bla. om organisten Schacke i Rønne
 • Pag. 113 Poscholan med bla. anbefaling af Philip Rasch
 • Pag. 114-116 Degnen Hasle og Rutsker Claus Sørensen anbefaler Philip Rasch som sin efterfølger
 • Pag. 117-119+122-125 Provstens indberetning om bla. sagen om Karen Stoeles/Ole Toxverd og Anders Agerbeck
 • Pag. 120-121 Buchhave om student Eilert Holck Marcher, der hjalp faderen Hans Marcker, Nyker
 • Pag. 126 West attest om madame Peterhuus
 • Pag. 127-129 From fra Christiansø med provstens attest
 • Pag. 131-132 Maren Jens anklage mod sin stedfader Morten Larsen, Klemensker, der havde lovet hende væk til Ole Hansen
 • Pag. 133-135 Organist Frideric Slache
 • Pag. 136-140 Østermariepræsten Christian Mossin søger om at Eiler Holck Marcker bliver hans hjælpepræst. Med div. attester på Holck Marcher
 • Pag. 141-143 Degn Claus Sørensen, Hasle og Rutsker
 • Pag. 144-145+149-153 Provst Buchhaves indberetning
 • Pag. 146-148 Degn i Pedersker Johan Rediger søger om Rønne og Knudsker kaldet. Med Hans Grønnegaards anbefaling
 • Pag. 154-165 Oberst Kruuse om sag mod Nykerpræsten Bernholt og H.E. Sonnes og Rømmers vidnesbyrd. Samt Mogns Pedersen og Hans HBS Bendtsens attest  og Jørgen Larsens ´vidnesbyrd. Handler også om Anders Agerbeck.

1743 indkomne sager til biskoppen-pag 1-124

 • Pag. 2-30 Anders Agerbecks 6 breve til provsten  ang. stridighederne og mellemværender
 • Pag. 31-41 Provst Buchhaves breve til Anders Agerbeck
 • Pag. 42-79 Tingsvidner i sagen mod Anders Agerbeck
 • Pag. 80-94 Lars Hjorth, Aakirkebypræsten, Bernholts indlæg
 • Pag. 95-100 Oversigt over foregående bilag og tingbogsudskrifter fra Krigsretten
 • Pag. 101-103 Anders Agerbecks stævning af Oberst og commandant Kruse til Nørre Herredstng 15. febr. 1743
 • Pag. 104-109 Provst Buchhave om degnenes klager bla. Nykerdegnen Christian Wibe. Klager vedlagt
 • Pag. 110 Hans Mahlers pålæg til degn Bistrup om sognelæsningen (se pag. 40-41/1740)
 • Pag. 111-114 Kopi af Degnerettigheder fra 1579, 1665-1687
 • Pag. 115-121 Provsten om Agerbeck-sagen, der ny føres på Nørre Herredsting
 • Pag. 122-135 Udtog af Nørre herreds tingbog om sagen mellem Agerbeck og Kruse

1743 indkomne sager til biskoppen-pag 125-246

 • Pag. 122-135 Udtog af Nørre herreds tingbog om sagen mellem Agerbeck og Kruse
 • Pag. 136-138 Provsten om en kvinde, der havde myrdet et barn og om Agerbeck, der havde holdt prædiken for folk ved rådstuen i Rønne
 • Pag. 139-142+148-155 Oberst Kruse og Agerbecks sag
 • Pag. 143 Forlig mellem oberst Kruse og præsten Bernholt i Nyker
 • Pag. 144-147+155-157+202-203 Provstens indberetning
 • Pag. 158-167+170-171 Kirkeinspektionen (Munck og Reuss) undersøgelse af præsten Anders Agerbeck – med CV på præsten. Kongelig kommissorie for undersøgelse
 • Pag. 168-169 Provsten om Agerbeck
 • Pag. 172 Bernholt om ægteskabs lovlighed (Udbygger Hans Jensen)
 • Pag. 173-178 Kruse, og konstablerne ved Hammershus og Sandvig Post om Hans Mahler, der ikke lader konstablerne gå til alters
 • Pag. 179-184 Johan Gottfried Dauw, Bodilsker præstegård
 • Pag. 185-186 Provstens indberetning
 • Pag. 187-189 A. Jørgensen, Krashavegaard – referat af Agerbecks tale fra prædikestolen om soldater
 • Pag. 190-193  Provsten om rygter vedr. Anders Agerbeck, der holder offentlige prædikener på gade, forsamlinger i huse om aftenen og rygter om at han bruger døbebækkenet til natstol mm
 • Pag. 194-201 Fr. Monrad, Rø sogn om gilder og forlig med menigheden. Ang. Lindeskoven – kopier af gamle breve (1650, 1591, 1649)
 • Pag. 204 Bernholts attest om lejermål ml corporal Jørgen Larsen og Barta Torchilsdatter
 • Pag. 205-209 Bernholts beretning og indsamling af vidnesbyrd om Agerbeck (forsvar)
 • Pag. 210-215 Provstens indberetning
 • Pag, 216-219 Bernholts og Agerbeck suspension og rejse til København
 • Pag.. 220 Povel Zacharias Grønnewald, Christiansø
 • Pag. 221-223 Ole Togsverd og hans medtjener Morten Evendorph Lydtz
 • Pag. 224 Oberst Kruse om Agerbeck
 • Pag. 225-229 Miels Pedersen, Nexø søger Østermarie degnekald med David Wulfsens,  Johan Kofods og Johan Gottfried Daws anbefaling
 • Pag. 230 Provstens indberetning om degnen Johan Christopher Lidøe død i Østermarie og om Hans Pedersen
 • Pag. 231-232 Rektor Schougaards attest på Vilhelm Frederich Piper
 • Pag. 233-235 Pederskerdegnen Redier, der har fået Østermariekaldet
 • Pag. 236-237 Rektor Schougaard klager over den ringe betaling som han får ved konens introduktion i kirken efter barsel
 • Pag. 238-242 Wilhelm Friderch Pipers ansøgning og Østermariepræsten Christian Mossin anbebaling af sin fætter
 • Pag. 243-246 ægteskabstilladelse til Esper Mortensen og Appolone Didrichsdatter i Nylars – og afgift til Rønne Hospital og ikke Aakirkebys hospital

1744 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2-3 Provst Buchhaves indberetning
 • Pag. 4-5+9 Hans Mahler, Olsker om uenighed med provsten om hans visitation. Forlig indgået
 • Pag. 6 Provstens indberetning om at Østermariepræsten Mossin var død
 • Pag. 7-8 Eiler Holch Marcher, Mossin personlige kapellan søger sognepræstekaldet
 • Pag. 10-11 Provstens indberetning

1750 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2- Provst Buchhaves indberetning om Johan Kofods død – Johan Gottfred Dauw passer Nexø og Bodilsker præstekald
 • Pag. 3-6 Degneenke i Klemensker Margrete sal. Jesper Lunds ansøgning, samt J. Bistrup fra Nylars beskrivelse af enkens situation
 • Pag. 7 Grønvolds reaktionpå Bistrups klage
 • Pag. 8-11+17-18 Provstens indberetning bla. om jubelprædikerne og provstevisitat
 • Pag. 12-16+36-37+43-45 Poulskerpræsten Hans Jørgen Lund klage over provsten , prinsessestyr og om hans præstegård, der var  brændt.
 • Pag. 19-21 Hans Johansen på Lille Krashavegaards grund i Klemensker klage over præsten Agerbech
 • Pag. 22 Anders Agerbechs beskrivelse af sine klagere
 • Pag. 23-25 Ellen Gottfriedsdatter ang sin sag mod Peder Jacobsen, Olsker om ægteskabsløfter
 • Pag. 26-27 Provstens plan for bispevisitatens 11 dage.
 • Pag. 28 Jørgen Kofod, Hasle søger afdøde Poscolans kald
 • Pag. 29 Provstens indberetning
 • Pag. 30-35 Hans Gram om Bernholts indberetning om skoleplan fundet i stiftamtmand Reventlous stervbo. Bla om skoleplaner i Nyker efter forordningen 1739 – her også Bernholts brev og Urnes attest, samt 4 præsters forslag om skoler på landet
 • Pag. 38-40+42+50 Jens Wefstsen og Anna Sørens Hanses klage over Hans Mahler og præstens svar. Matros i København Søren Hansens rejsetilladelse til sin kone
 • Pag. 41 Provsten om Hans Jørgen Lunds brand og hjælp fra bramdsocietetet
 • Pag. 46-48 Hans Severin Whitte Nylars præstegaard skriver om provstens instruks, som han var uenig I, en sag der blev drøftet under bispevisitationen
 • Pag. 49 Friderich Key, sognedegn i Aakirkeby om overdragelse af skolen til student Rasmus Hiorth Rasmussen

1751 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2-9 Poulskerpræsten Hans Jørgen Lund om hjælp til opbygningen af præstegården. (pag.5-6 er en seddel med referat af Agerbechs omtale af gamle præsters vellevned!)
 • Pag. 10-12 Østermaries præst Steenbecks indsamling til Lund og andre kirkers kollekter
 • Pag. 13-17 provst Buchhave om degnen Redigers reparationer af degneboligen
 • Pag. 18-26 Aakirkes præst Lars Hiorth beder om at der skal pålægges skoleskat til fordel for læreren på 10 sld. Der gives en karakteristik af Åkirkes skole.
 • Pag. 27 Kirkeværgen Anders Pouelsen, Vestermarie havde udbudt lysepenge på Vester Herredsting
 • Pag. 28-29 Jørgen Sandbye Togsverd søger ekspektance på Østerlars og Gudhjem menigheds degneembede
 • Pag. 30 Kaptajn Schepelern
 • Pag. 31-32 Mageskifte mellem Thanch, Herlufmagle og Tyberg Herred og provst Buchhave, Kgl. bevelling 24. September 1751
 • Pag. 33-36 David Wulfsen, Nexø skoles ansøgning
 • Pag. 37-38 Ellen Gottfriedsdatter fra København ansøgning om at modtage det hellige sakramente
 • Pag. 39-40 Bla. om ringning for dronning Lovises død – Provst Buchhaves indberetning

1752 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2-3 David Wulffsen ansøgning om klokkerembede eller andet. Nævner Nexø skoles forsvundne fundats mm
 • Pag. 4-6 Redigers beskrivelse af pludselig sygdom i pinsen 1751, som så mange andre bornholmere
 • Pag. 7-18 Provst Buchhave om en pige Gunnell Jensdatter, der havde mistet sit barn og om udlagt barnefader skoleholder ved Trinitatis kirke Andreas Nørager. Nøragers forsvar og attester i sagen.
 • Pag. 18-20 Buchhave skriver til Biskop fra Herlufmagle 16. maj – forlod Rønne den 9. maj tre dage efter at provst Jens Jørgensen Thanch var ankommet.
 • Pag. 21-22 Provst Thanchs indbertning
 • Pag. 23 Østermaries præst Steenbech om sin svage degn Rediger
 • Pag. 24 Jesper Hansen, Allinge klager over Hans Mahler og mener at han skulle stilles for gejstlig ret

1753 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2-3 Hans Jørgen Lund, Poulser søger optagelse i brandsocietete
 • Pag. 4-5 Buchhave fra Herlufmagle indsender documenter ang. Børnepenge (formynderregler)
 • Pag. 6-8 Provst Thanch indberetning
 • Pag. 9-10 Maren Skonning sal. Halsen
 • Pag. 11-12 Hans Mahler om ønsker om en skole i Allinge for børn i Allinge og Sandvig- brev til stiftsbefalingsmand Holger Scheel og biskoppen
 • Pag. 13-14 Buchhave til biskop om ønske om Thanchs oversender documenter.
 • Pag. 15-17+26-28 Provst Thanch om forhold gårdene Gisselfeldt og Assendrup, samt grev Knuth og Ahlefeldts ejendom og renter til Herlufmagle kirke og fattigkasse.
 • Pag. 18-20+39-41+51-53 Hans Jørgen Lund flyttet til Vestermarie kald
 • Pag. 21-24 Provst Thanch om bla. Hans Mahler
 • Pag. 25 Lars Randers, Hasle
 • Pag. 29-38+42-44 Provst Tranch om Agerbechs Nye sag. Afskrift af Agerbechs stævning af Provsten på Nørre Herreds ting i Hasle.
 • Pag. 45-48 Hans Christian Lassen Mahler om bla. en krøbling, Kristina Pedersdatter, der nægter at lære at læse.
 • Pag. 49-50 Provst Tranch og retssag mellem ham og Agerbech

1754 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2-6 Hans Jørgen Lund om madam Schor og Halsens enke, der gør krav på præstegårdens inventor -mm
 • Pag. 7-9 Rektor Schougaard om sit udkomme og at skolen mangler latinske læsebøger
 • Pag. 10 Poulsker degnen Anders Josephsen ønsker at hans søn Joseph Andersen overtager hans degnekald
 • Pag. 11-14 Degn i Aaker Friderich Key ønsker Rasmus Hiorth Rasmussen som sin efterfølger – præsten Hans Severin Whittes indlæg i samme.
 • Pag. 15-16+20-22 Samuel Prahls ansøgning om degnekald
 • Pag. 17-19 Provstens og rector Schougaards anbefaling af Jørgen Sandye Bohne
 • Pag. 23-26 Johan Gottfried Dauw om Nexø skoles historie og problemer
 • Pag. 27-28 Provstens indberetning om rector David Wulfsens død
 • Pag. 29-35 Vestermariepræsten Hans Jørgen Lund om gildeshusenes salg til fordel for kirken – med nogle sognebeboers underskrifter.
 • Pag. 36-38 Jens Michael Hiorth Rasmussen, Aakirkeby skole søger Nexø skoleembede
 • Pag. 39-40 Provsten søger hjælp til kirkearbejdet
 • Pag. 41-42 Rektor Schougaard, Rønne ønsker at fratræde embedet
 • Pag. 43-44 A.A. Schor forslag til Rønne skole om to hørere og en bekvem rektor

1755 indkomne sager til biskoppen-pag 1-99

 • Pag. 2 Olskerdegnen Nicolaj Bistrup søger Østermarie degnekald
 • Pag. 3-5 Søren Schades ansøgning søger Østermarie degnekald med  attest
 • Pag. 6-8 Provstens indberetning om hans forhør at Agerbech der havde sag kørende mod vicekommandant Schor, samt om Hans Mahler, der havde beskyld to kvinder for tyveri mm
 • Pag. 9-16 Tjentslig forhør af Agerbech i Klemensker den 23. juli 1755 – referat
 • Pag. 17 Hans Mahlers berating om tyveriet
 • Pag. 18-19 Axelia sal Ole Togsverd
 • Pag. 20+30-31 Provst Thanchs indberetning
 • Pag. 21-23 Hans Mahlers, P. Bernholts og Schorsattest til student Peder Orting
 • Pag. 24-29 Peder Ortings ansøgning med mange attester
 • Pag. 32-37 Samuel Jacobsen Prahls ansøgning til degnekald
 • Pag. 38 Lars Randers om Peder Kofoeds lejermål med Kirstina Larsdatter
 • Pag. 39-40+43-44 A.A. Schors beskrivelse af Agerbech
 • Pag. 41- 42 Urnes beretning om Agerbechs kur mod sygdomme
 • Pag. 43-49 N. Horrebow og K.F.Horrebows vidne om Agerbechs udtalelser mod Schor – Schors indberetning og Thanchs svar
 • Pag. 50-52 Rektor Schougaards om valget af mag. Hiorths i hans sted og om skolens økonomi
 • Pag. 53-56 Hans Severin Whitte, Nylars, om confirmation
 • Pag. 57-58 Pederskerdegnen Togsverds ansøgning om Østermarie kald
 • Pag. 59-62 Rø-degnen Christian Falster (Halsen)s ansøgning om Østermarie kald med attester
 • Pag. 63-65 A.A.Schor til biskop om Agerbech og tingsvidne-kopier
 • Pag. 66-108 Rønne bytings tingsvidne i sag mellem A.A. Schor og Agerbech

1755 indkomne sager til biskoppen-pag 100-189

 • Pag. 66-108 Rønne bytings tingsvidne i sag mellem A.A. Schor og Agerbech
 • Pag. 109-112 Kopi af Agerbechs stævning af Schor til Nørre Herredsting 21. august 1755 med bilag fra 1744, hvor klemenskerfolk roser deres præst.
 • Pag. 113-135 Nørre herreds tingsvidne i sagen Schor og Agerbech
 • Pag. 136-143 Ekstrakt af sagen på Nørre Herredsting – tingbogens pag. 14-29. og Schors “Qvestioner og responsum”, der fremdrager Agerbechs anklager og modbeviser dem.
 • Pag. 144-145 Agerbechs stevnemål
 • Pag. 146-150 Schors gennemgang af Agerbechs anklager mod ham siden 1741
 • Pag. 151-162 Schors kontraspørgsmål til Agerbech og hans svar under Rønne Byting den 5. august 1755 – herunder referat af vidnernes svar.
 • Pag. 163-166 attester om Agerbechs påstande om overgreb på militære personer og ejendomme. Oversigt over Krigsrettens sager.
 • Pag. 167-170 Schors sammendrag og bevisførelse
 • Pag. 171-172 Provst Thanchs indberetning om konfirmationsskravene, der er forskellige fra præst til præst
 • Pag. 173-174+177 Provstens indberetning bl.a. om Agerbechs retssag og at provsten ikke ville lade sig inddrage
 • Pag. 175-176 Hermann Raschs ansøgning
 • Pag. 177-179 Østerlarspræsten Lytz med beskrivelse af David Madsen på Kobbegaard, der har gjort sin tjenestepige gravid.
 • Pag. 180 Søren Bygdall Bredal, Rønne. Om svensk desrtør og pige der blev reddet fra selvmord
 • Pag. 181-184 Rø degnen Christian Halsens ansøgning
 • Pag. 185-186 Søren Scahades ansøgning

1756 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2-52 Referat af krigsforhør – efter klage den 6. December 1755 – angående stridigheder mellem Agerbech og degnen Jørgen Togsverd.
 • Pag. 53-56 Christiansøs degn Jørgen Togsverd brev 16/12 1756 om sagen med Agerbech sendt til biskoppen
 • Pag. 57-87 Degnens prædiken 1. søndag i advent, hvilken prædiken som Agerbech nedgjorde i sin prædiken 2. søndag i advent.
 • Pag. 88-89 Christian Halsen
 • Pag. 90-93 Hans Severin Whitte, Nylars, forslag til oprettelse at et fire fags skolehus og driften deraf.
 • Pag. 94-101 Jacob Hansen Steenberg, Østerlars degn, ønsker om fratrædelse og overdragelse af degnekald til Peder Orting, med attester og kontrakt.

1757 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2-6 O. Kleve (Ole Pedersen Kleve), Risby i Klemensker – hyldestdigt om Hans Egede, Grønland, i anledning af kongens fødselsdag. Tilbyder sig som prokurator i Agerbechsagen. (Til Bornholm forvist kapellan fra Aarhus)
 • Pag. 7-8 Søren Schade søger lån i Nylars degnebolig
 • Pag. 9-10 Provsten om feltskær Frans Adam Köhnen, der er reformer og en anden separatist Matthias Jork. Østerlarsdegnen Jacob Steenberg død. Kongens resolution af 28/3 om Agerbechs afskedigelse
 • Pag. 12-13+45-51+61-68+79-80 Jens Hansen Marker, Hammershus Post, klage over Hans Mahler. Mules attest og Mahlers svar.
 • Pag. 14 Provstens kondolence ved biskoppens død
 • Pag. 15-17 Provstens beretning om visitaten på Christiansø og Agerbechs opførsel (9. maj)
 • Pag. 18 Klemenskerdegnen Povel Zacharias Grønvold søger Christiansø degnekald, hvis hans svoger Jørgen Togsverd skulle få et præstekald
 • Pag. 19-39 Sognepræst Thomas From i Klemensker – Snydt af Agerbech – kopi af afståelsesdokument 1756 – samt attester/undersøgelser
 • Pag. 40-42 Provstens indberetning – om Agerbech og Mahler
 • Pag. 43 Kancelliets brev til provsten om at Agerbech havde søgt om 200 rdl i pension af Christiansø og Klemensker kirke. Provstens mening ønskes.
 • Pag. 52-55 Provstens indberetning bl.a. om visitatsen
 • Pag. 56-60+72+74-75 Schepelern om sin svigermoders enkepension og provstens svar derpå
 • Pag. 69-71 Marcus Ludvig Hiorth sende Rønne skoles regnskaber 1736 og 1755, samt egen ansøgning
 • Pag. 73 Haslepræsten Randers om Margrete Andersdatter
 • Pag. 76 Provstens meddelelse om præsten i Bolsker John Gottfred Daws død
 • Pag. 77- Nylars-præsten Hans Severin Whittes ønske om forflyttelse

1758 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2 Johan Neth om at komme til Christiansø som den nye præst
 • Pag. 3-4 Jens Hansen Mahlers ansøgning til Nexø kordegnestilling og skoleholder
 • Pag. 5-6+44-45+55-56 Karen Agerbechs (Christiansø) ønske om at få erstattet møbler og pension tilbagebetalt
 • Pag. 7-8 F.Monrad, Nexø om Rø præstekalds mulkt
 • Pag. 9-11 Østermariepræsten (og nu provst) Steenbech om sagen mellem Hans Mahler og konstablen Jens Hansen
 • Pag. 12-13 Carl Deichman Thanch om Rø præste og degnesag
 • Pag. 14-15 Hans Mahler søger afståelse eller successor i kaldet
 • Pag. 16- Om feltskær Köhnens testamentariske gave til Rønne Hospital
 • Pag. 18-21+23 Kgl. Auditør Petersen, Christiansø om ægteskabsproblemer og udelukkelse af kirken ved præsten Neth. Johanne Petersens ansøgning om at blive optaget i Rønne kirke
 • Pag. 22 Thomas From optaget i brandsocietetet
 • Pag. 23-28 Hans Severin Whitte om Nylars kirkes skov  og strid med Peder Mogensen. Attest fra naboer, at han er en sær mand
 • Pag. 29-31 Klemenskerdegnen Grønvold søger kald i sit fødeland Sjælland
 • Pag. 32-34 Christiansøpræsten Neths beskrivelse af auditør Petersens ægteskabsproblemer
 • Pag. 35-36 Provst Thanch til Strøm i København
 • Pag. 37 Hiorth overtager Aspachs embede i Rønne og får sin hustru Mette Kirstine Ipsen optaget i enkekassen
 • Pag. 38-43+61 P. Monrad om overdragelsesproblemer og bolig først i Nexø siden i Bodilsker, samt ønske om at få en medtjener – Jens Mahler med attester
 • Pag. 46-47 Thomas From ønske om at ansætte Jørgen Kofoed som medtjener
 • Pag. 48-49 Pederskerdegnen Jørgen Sandbye Togsverd ønsker at få sin kone i enkekassen (Benedicta Jørgensdatter)
 • Pag. 51-52 Rektor Hiorth ønsker at der vælges en interimprovst, da provst Thanch var død den 4. august. Han skulle hurtigt overtage Notariusopgaven og kunne varetage tamperrettens opgaver.
 • Pag. 53-54 Byfoged Hans Jørgen Skougaard for enken efter tolder Top
 • Pag. 57-60 Aakirkes præst L. Hiorth frabeder sig opgaven at være provstevikar, men påtager sig dog indberetningspligten
 • Pag. 62-63 Ipskerpræsten Valeur om sag, hvor Villem Thiesen havde slået en mand halv ihjel
 • Pag. 64 Rektor Hiorths skuffede forventninger om løn
 • Pag. 65-67 Østermariepræsten Steenbech om sin udnævnelse som provst over Bornhol

1759 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2-4 Provst Steenbechs indberetning
 • Pag. 5-6 F. Monrad i Nexø om sit kalds besværligheder
 • Pag. 7-10 Syn på Rø præstegaards bygning og forbedring og Monrads notits
 • Pag. 11-12 Thomas From, Klemensker fornyede ansøgning om hjælpepræst Enten Jørgen Kofoed eller Baltzar Engel
 • Pag. 13 A.A.Schor har hjulpet biskoppens svigerfader at indsamle gamle mønter og sender bornholmske diamanter til ham
 • Pag. 14-16 Den Nye Østermariepræst Paus rejse til Bornholm i stormvejr og hans tiltrædelse i kaldet- Klager over tre kromænd i sognet, der havde tilladelse til deres hverv af Steenbech
 • Pag. 17-18 Vestermariepræsten Hans Jørgen Lund rejst til Herlufholm med sin søn mm
 • Pag. 19-20 Morten Evendorph Lytz, Østerlars om at hans børn havde læst sammen med Hans Jørgen Lunds børn i Vestermarie. Ønsker om hans børn kunne få samme fordel som børn fra Færøerne og andre langtfraliggende øer
 • Pag. 21-22 Kongebrev på at Las Mahlers udnævnelse som personlig kapellan hos sin far Hans Mahler i Olsker
 • Pag. 23 Valeur om Nexø stenbruds beliggenhed i Ibsker sogn. Der er ved at blive bygget et hus på grunden og tvivl om tilhørsforhold
 • Pag. 24-27 Dorthe Hermansdatter Bohn klager over at hun ikke må gå til alters, da hendes mand Carl Deichman Thanch ikke er samboende med hende. Han klager over hans opførsel i 4 år. Carl Deichman Thanch svar på tiltale
 • Pag. 28-33 Rektor Hiorths oversight over Rønne Skoles indtægter – med kopi af regnskab 1708. Eksempel på legatstiftelse i Ringsted
 • Pag. 34-35 Hedvig Catrine sal. Steenberg, Gudhjem – ansøgning
 • Pag. 36-37 Steenbech og  L. Hiorths attest Michael Tamdrup
 • Pag. 38 Ægteskabsattest til enkemand Peter Arboe Poulsen og Kirsten Mathias Ipsens
 • Pag. 39-55 Vestermariedegnen Samuel Hetel skriver fra Købenavn om de bornholmske degnes økonomiske problemer, samt tiden, der fordrer engagement på en ny made. Begrebet Statum Politicum mm. Han søger støtte til at lave dyrkningsforsøg på Bornholm til gavn for hele landet. Han søger penge til disse forsøg – bl.a. til aggrøden Lucerne (Tysk: Futter-Kraut) og indførsel af pommerske får – begge ideelle til den bornholmske lyngjord. Vedlagt tysk plakat om Lucerne
 • Pag. 56-57 Provsten om den gamle Hans Mahler (død) og hans engagement i skolesagen
 • Pag. 58 F. Monrad om Nexø Kirkes tilbygning med sten fra stenværket.

1760 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2 Statistik over uægte børn på Bornholm 1807-1820, samt folketal 1814-1820
 • Pag. 3-4. Johan Friderich Kramer, Nexø søger stolestader til officerernes hustruer I kirkens. Urne ville ikke hjælpe, så nu ønskes bispens hjælp.
 • Pag. 5-6 Provst Steenbechs indberetning, bl.a. om hans egen “hidsige Galdefeber” der blev kureret at den Nye apoteker i Rønne Mons. Didrich.
 • Pag. 7 F.Monrad om hvem der skulle tale ved Nexø Kirkes genindvielse efter at en tredjedel er tilbygget mm
 • Pag. 8 Østermariepræsten Hans Paus om brandhjælp i fremtiden
 • Pag. 9 Bernholt i Nyker om evt confirmation af en 24 år gl. udbyggersøn der er temmelig vankundig
 • Pag. 10-12 Rø-degnen Christian Falster Halsen – ansøgning og attest
 • Pag. 13-14 Nylars-præsten Hans Severin Whitte søger Aakirke kald efter afdøde Lars Hiorth
 • Pag. 15 Provstens indberetning om Hiorths død
 • Pag. 16-18 Jens Mahler, Nexø søger Aakirke præstekald
 • Pag. 19-45 Provstens indberetning  om stenbruddet i Nexøs tilhørsforhold. Moltkes tjenstlige undersøgelser og beslutninger. Ipsker sogns 8 bønders og præsten Valeus brev, Niels Birchs brev, Amtmand Urne, byfoged W.Hansens brev til Urne. Promemoria. Gamle skelstenes placering.
 • Pag. 46 Degn i Klemensker Povel Zacharias Grønvold rejseplan til venner i Jylland og betaling af gæld.
 • Pag. 47-53 Provst Steenbechs indberetning bl.a. stenbrudssagen
 • Pag. 54-60 Tingsvidner om stenbrudssagen
 • Pag. 61-62 Provst Steenbech indberetning også om stenbrudssagen og jubelprædikenen
 • Pag. 63-64 Præsten i Ibsker Valeur om stenbrudssagen
 • Pag. 65-68 Jens Mahlers ansøgning
 • Pag. 69 Rektor Hiorths indsender oration i Rønne Skole

1761 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2-3+9-10 Provstens indberetning om bl.a. jubilprædikerne og indberetninger om fødte og døde
 • Pag. 4-6 Kapellan Tamprup i Pedersker søger om at blive sin stedfaders efterfølger i kaldet
 • Pag. 7-8+19 Hans Paus, Østermarie, om den handikappet 19årig Seine Mortensdatter konfirmation – Provstens svar.
 • Pag. 11-15  Tingsvidne Aakirkebys byting om ildebranden i Åkirkeby og degnens tab af møbler efter skolehusets ødelæggelse.
 • Pag. 16-17+24 Degnen i Pedersker Jørgen Sandbye Togsverd bytter embede med Povel Zacharias Grønwold i Klemensker.
 • Pag. 20-21 Johan Nets, Christiansø om arrestanten overadvokat Georg Schade mm.
 • Pag. 22-23 Provstens indberetning
 • Pag. 25-36+43-45 +48-55+68-69 Auditør Petersen, Christiansø . beklagelse over præsten Nets forfølgelse af ham, Petersen bortrejste kone og om Agerbech, der skulle have 5 sld. af Petersen som pension, Om Arrestant der næsten blev optaget i tjenesten (præstens)
 • Pag. 37-41 Dorthea Tanchs beklagelse over Carel Deichman Thanch og Urnes og J. Stenbders attest
 • Pag. 42 Præsten i Klemensker From undskylder forsinkelsen af jubelprædikenen
 • Pag. 46-47 Biskoppens attest på mageskiftet mellem Klemensker og Pederskerdegnen.
 • Pag. 56-57 Rektor Hiorth om Flora Danica, Halliske Herbarium og ønsket om at Oeder skulle komme på besøg, da der på Bornholm var mange sjældne urter.
 • Pag. 58-64 Kongelig brev på Marcus Ludvig Hiorths udnævnelse som rektor i Hans Jørgen Skougaards stde(16. maj 1755) og Hiorths ansøgning på højere betaling og pension
 • Pag. 65-67 Rø degnen Christian Falster Halsen ønsker rejsetilladelse til København og indstiller Michel Pedersens som vikar. Ærinde, at søge bedre kald
 • Pag. 70-71+75-76 Pedersker kapellan Michäel Tamdrup om sin stedfader præsten Hans Grønnegaards død – søger hans kald.
 • Pag. 72-74 Præsten H.J.Lund om Samuel Hertel. Og understøttelse i at han får et lettere degenkald.
 • Pag. 77 Provstens indberetning
 • Pag. 78-79 Ole Nexøe, Borsholms skole ansøgning om Asminderød degnekald (Fejlplaceret)
 • Pag. 80-81 Ulrich Christian Röring, Nicolaj Præstegaard
 • Pag. 82-83 Povel Zacharias Grønwold, i København om sin kreditor Agerbech. Ønsker at komme tilbage til Christiansø, hvor han havde været før.
 • Pag. 84-86 Rektor Hiorth om sin løn og pensionsforhold
 • Pag. 87-90 Johan Neths forsvar mod auditør Petersens anklage (Christiansø)
 • Pag. 91-93 Provstens indberetning – om bl.a. degnen i Aaker Rasmus Hiorth og sin mening om liderlige Petersen og ærlige Neths på Christansø
 • Pag. 94-96+99-103 Christian Falster Halsens ansøgning om Aakirkes degnekald med attester
 • Pag. 97-98 Rektor Hiorths anbefaling til degnekaldet i Aakirkeby
 • Pag. 104-106 Samuel Hertels ansøgning til Aaker degnekald og attest
 • Pag. 107 A.A.Schor anbefaling af Christian halsen
 • Pag. 108-109 Søren Schade, degn i Nylars ansøgning
 • Pag. 110-112 Hans Severin Whittes anbefaling

1762 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2 Provst Steenbecks indberetning (15/11 1762)
 • Pag. 3-4 Peder Hansen Ortings brev til provsten
 • Pag. 5-6 Østerlarspæsten Lytz brev til provsten
 • Pag. 7-10+13-15+22 Provstens indberetninger
 • Pag. 11-12 Valeur om stenbruddet
 • Pag. 16-21 Rektor Hiorth om skoleembederne og Rønne skoles regnskaber
 • Pag. 23 Sognedegn i Aakirke, Matthias Rasmussen, aftale med sin formands enke
 • Pag. 24 Bernholts ønske om at få skoleholder i Svaneke Jacob Peter Prahl som degn i Nyker
 • Pag. 25 Provstens indberetning (om bl.a. advokat Schade)
 • Pag. 26-39 Udtog af den mod Neth indgivne klage til Admiralitets og general Commissariatets Collegium. Af Stiboldt m.fl. om præstens på Christiansøs udsagn om krohold, horeri og påstand om tyveri fra kongens kasse.
 • Pag. 40-49 Hans Jørgen Lund med flere om problemerne med at skaffe folk til landarbejde og at tjenestefolkene kræver højere betaling. Indberetninger til Den bestandige Kommission – Peder Hansen Blykop, Samuel Hertel m.fl.
 • Pag. 50-52 Provstens indberetning

1763 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2-3+8-9 Provstens indberetning
 • Pag. 4-5 Rektor Hiorth om Rønne Skoles regnskaber
 • Pag. 6-7 Friderich Monrad om sit kalds ringe indtjening – ønsker et nyt kald på Sjælland -Fyn
 • Pag. 10 Randers attest på Søren Sørensens Holms ægteskab med enken Martha sal Eskil Povelsen
 • Pag. 11-12 Anna Catharina sal. Wibes ansøgning
 • Pag. 13 Provstens indberetning om bl.a. Christian Halsen og Hans Jørgen Lunds beretning om samme

1764 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2-3 Provst Steenbech til biskoppen
 • Pag 4-8+34-36 Hans Jørgen Lund, Vestermarie om bla. degnen Halsen
 • Pag.9-11+33+48-49+52-53  Provst Steenbech brev til biskoppen om Halsen bla.
 • Pag. 12-13 Friderch Monrad, Nexø – om skolen i Nexø
 • Pag. 14-15+27-29 Whitte, Aakirkeby
 • Pag. 16-18 Ulrich Christian Røring, Nicolay Præstegaard
 • Pag. 19-20 Provst Steenbech om bla. Halsen
 • Pag. 21-23 Jacob Greens degneansøgning
 • Pag. 24-26 Christian Falster Halsen, Rø degnebolig
 • Pag. 30-32 Hans Jørgen Lund om Samuel Hertel
 • Pag. 37-38 Anne Cattrine salige Vibes brev til biskoppen
 • Pag. 39-42 Amtmand Urne og provstens indberetning om vornedgårdene i Knudsker
 • Pag. 43-44 C. Hanbech, København om 4 studenter
 • Pag. 45-47+50-51 Hans Christian Paus, Østermarie
 • Pag. 54-57 Mogns Jensen og Anne Malenes ægteskabstilladelse og Lunds redegørelse mm
 • Pag. 58-60 Kirstine sal. Bistrups, Vestermarie degnebolig
 • Pag. 61-62 Provst Steenbech om bla Bistrups død.
 • Pag. 63-65 Herman Bohn Lindroeds ansøgning og anbefaling
 • Pag. 66 Niels Frideric Hiorths ansøgning
 • Pag. 67-68 Søren Schades ansøgning
 • Pag. 69 +72-73 Jens Nicolaj Bistrups brev til biskoppen og Hans Bistrups ansøgning
 • Pag. 70-71 Jørgen Sandbye Bohns ansøgning og anbefaling
 • Pag. 74-77 Selmer og provsten om graverens borgerlige næring i Rønne
 • Pag. 78-80 Provsten om ekstraskatten

1765 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2 F. Monrad om skoleholder Henric Buchholst om lejermål
 • Pag. 3-5 Peter Hermansen Bohn ansøgning med attester
 • Pag. 6-8 Hans Severin Whitte, Aakirkeby
 • Pag. 9-10 Niels Kofods ansøgning
 • Pag. 11-12+16-19+33-36+41-44+53-54 Provst Steenbechs indberetning
 • Pag. 13-15 Østerlars degn Peder Orting ansøgning til Aaker degnekald
 • Pag. 20 Byfoged N. Jespersen, Nexø anbefaling af Niels Mahler
 • Pag. 21-23 Niels Mahlers ansøgning med attester
 • Pag. 24-27 Josephus Marchmanns ansøgning med attester
 • Pag. 28-29 Nexø borgeres ansøgning om en duelig lærer
 • Pag. 30-32 Vestermarie-præsten Hans Jørgen Lund bla. om Halsen
 • Pag. 37-40 Andresen Borrebye, Bornholms amtstue
 • Pag. 45-46 Povel Zacharias Grønvold, Hyllinge Degnebolig
 • Pag. 47-49+64-65 Kirstine sal. Bistrup
 • Pag. 50-51 Jens Mahler, Nexø
 • Pag. 52+72-73 Ulrich ChristianRøring om overtagelse af Steenbechs kald i Rønne
 • Pag. 55+62-63 C. Valeur, Ipsker præstegaard
 • Pag. 56-58 Christian Falster Halsens ansøgning med attester
 • Pag. 59-60 Jørgen Togsverd, Christiansø
 • Pag. 61 F. Monrad, Nexø
 • Pag. 66 Lunds vidnesattest på bonden Lars Michelsen, der ikke kan betale medgift
 • Pag. 67-69+74 Boel Gottfreds Nielsens, København om datter, der er nægtet det hellige sakramente og trolovelse med Herman Nielsen Bush
 • Pag. 70-71 Stiboldt, Christiansø om degnen Togsverd

1766 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2-6 Friderich Monrad, Nexø, amtmand Urne og andre om troskabseden til Christians 7
 • Pag. 7-9 Cathrina sal. provst Steenbuchs
 • Pag. 10-16 Sag mod Jørgen Kofoed i Poulsker. Skrevet af Tomme Monsen, Lars Monsen Mons Tommesen m.fl.
 •  Pag. 17-20+46-47 Præsten H.J.Lund, Vestermaries karakteristik af degnen Bistrup
 • Pag. 21-23+32-34 Personlig kapellan til Steenbech, Mathias Kofod, Rønne, ansøgning
 • Apg. 24-26 Kirstine Sonne sal. Nicolai Jensen Bistrup og L. Mahlers anbefaling
 • Pag. 27-28 Herman Nielsen Bush ønsker skilsmisse fra Bol Gotfredsdatter og provst Steenbech erklæring
 • Pag 29-31 Amtmand Urnes brev om provst Steenbechs død
 • Pag. 35 Ipsker præsten C. Valeur
 • Pag. 36 Røring om Mathias Kofod
 • Pag. 37 Rektor Hjorth attest for Mads Kofod
 • Pag. 38-39 F. Monrad anbefaler sin kapellan til Stenbechs kald i Østermarie (+historie fra Sorø akademi)
 • Pag. 40-41 Nykerpræsten Peder Trugelsen Bernholts ansøgning
 • Pag. 42 Aaker præsten Whitte støtte til Bernholt
 • Pag.43-44+72+83-85+86-88 Marcus Ludvig Hiorths ansøgning
 • Pag. 47-48 Anna Cathrine sal. Christian Vibe, Nyker degn
 • Pag. 49-51 Catharine sal Steenbechs ønsker om at få Arbroe til kaldet i Østermarie
 • Pag. 52-54 Rø degn Christian Falster Halsens ansøgning
 • Pag. 55+73-74 Anne Marie Marcher sal. Josephsens
 • Pag. 56-58 Christian Rasmussen, Klokker i Rønne og Rørings attest
 • Pag. 59-60 Sognedegn i Poulsker Jørgen Sandbye Bohn søger at blive kordegn i Rønne, da rektor Hiorth er beskikket til præst i Østermarie og tillage landprovst + attester
 • Pag. 61-62 anbefaling for Maurits Marckmand
 • Pag. 63 C. Valeur  til Holterman om lån i enkekassen
 • Pag. 64-65+75-76 Stibolt, Christiansø anbefaling af degnen Jørgen Togsverd og  Togsverds ansøgning
 • Pag. 66+70-71+78-79 Ulrich Christian Røring om skoleembedet efter rektor Hiorth er blevet provst
 • Pag. 67 C. Valeur om enken efter Steenbeck
 • Pag. 68-69 Om handlanger Jørgen Jensen Grønbech, der udlægges som barnefader
 • Pag. 80  Provst Hiorths indberetning  om kapellaniet i Rønne
 • Pag. 81-82 Diurhuus, Næss præstegård om sin søn Andreas Diurhuus
 • Pag. 86 Om den latinske skoles indtægter
 • Pag. 89 degn i Østermarie Samuel Prahl
 • Pag. 92-94 Provst Hiorths indberetning
 • Pag. 95-96 præsten i Olsker Las Hansen Mahler om bla lejermål

1767 indkomne sager til biskoppen

 • pag. 3-7  Østermarie Præstegårds brand i 1764 bl.a. – Dorothea sal. Pau’sis
 • Pag. 8  From, Klemensker Præstegård – om Jørgen Toxverd, Christiansø degn
 • Pag. 9-10 Provst Hjorths indberetning
 • Pag. 11-16+25-26+29-34+54-55 Hans SeverinWhitte, Aakirkeby
 • Pag. 17-18+23-24 M. Kofod
 • Pag. 19 -20 Peter Hermansen Bohns ansøgning om degnekald
 • Pag. 21-22 Rasmus Vibes ansøgning
 • Pag. 27- 28 Hans Jørgen Lund, Vestermarie præstegård
 • Pag. 35-36  Skoleholder Hans Jensen Lyngberg, Aakirkeby
 • Pag. 37-39 Røring om Catharina Bierregravs lejermål mm
 • Pag. 40-44 Povel Zacharias Grønvold, Hyyllinge Degnebolig
 • Pag. 45-47 Frd. Monrad om sin kapellan Jens Mahler – og om Bondestanden
 • Pag. 48-49 Provst Hjorth om forskelligt
 • Pag. 50 Jens Mahlers ansøgning
 • Pag. 51 Degn i Ipsker og Svaneke Poul Hermann Kofoed
 • Pag. 52-53+57-59 Georg Schade, Rønne

1768 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2- 28 Provsten Marcus Ludvig Hiorth, Østermarie i sag om Rørings indkomster. Med attester og bilag
 • Pag. 29-31 Kofod, Rønne om konflikten mellem provsten og Røring
 • Pag. 32-34Beyer, Glumsøe (fejlplaceret)
 • Pag. 35- 37+40-44 Dorthea sal. Pausis, Svaneke og om brandsocietetet og Catharina sal. Steenbechs krav
 • Pag. 38 Whitte, Aaker
 • Pag. 39 Marcus Ludvig Hiorths indberetning om strandrettighederne og dermed stridighedrne om stenbrudet
 • Pag. 45 Jens Mahler, Nexø
 • Pag. 46-53 Degnen i Klemensker  Jørgen Sandbye Togsverd klage og Jørgen Koefoeds svar, samt Provstens attest
 • Pag. 54-58 Hasle præsten Randers og byfoged Philip Rasch om Hans Jørgen Høegs udeblivelse fra kirken i 12 uger
 • Pag. 59-60 Provst Hiorths indberetning

1769 indkomne sager til biskoppen

 • Pag, 2 Dorthea sal. Pausis ønske om provsteret
 • Pag. 3-5 Degnen i Nexø Niels Kofod om skolen
 • Pag. 6 C. Valeur, Svaneke om enkekasserenters betaling
 • Pag. 7 L. Muus, København om Christiansøpræsten Johan Nets gæld til Annekset i Glimminge, Norge
 • Pag. 8 Provsten om brandkasse-sagen mellem madam Paus og madam Steenbech
 • Pag. 9-15 F. Monrad, Bodilsker – om indtægter og ønsket om at få en anden kapellan. Anmærkninger om mandtallets problemer og Nexø stenbrud
 • Pag. 16-19 Provstens indberetning

1770 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2-3 Biskop Harboes brev til provsten om bønderne i Vestermaries klage over degnen Bistrup
 • Pag. 4-7 Vestermariebøndernes klage over Bistrup
 • Pag. 8-11 Whittes  spørgsmål stillet under provsteforhøret til degnen Hans Bistrup i Vestermarie degnebolig 19. November
 • Pag. 12-17 Degnen Hans Bistrups skriftlige svar på spørgsmålene 15. December 1770
 • Pag. 18-21 Forsvarsskrift for degnen udfærdiget og underskrevet af 121 beboerne i Vestermarie
 • Pag. 22-29 Referat af provsteforhøret over Bistrup 19/11 og andet forhør den 16/1 1771, samt liste over documenter, der blev fremlagt under de to forhør
 • Pag. 30-35 forskellige attester og breve i degnesagen i Vestermarie
 • Pag. 36-47 Degnen Bistrups forsvarsbrev til provsten den 18. maj 1771
 • Pag. 48-50 Degnen Bistrups forsvarsbrev til biskoppen den 18. maj 1771
 • Pag. 51-53 sognepræsten i Vestermaries brev om degnen til biskoppen den 20/7 1771
 • Pag. 54-57 Christen Hansen Tranberg om Gudhjem kapels raparations nødvendighed med attester
 • Pag. 58-60 Provst Marcus Ludvig Hiorths indberetning
 • Pag. 61-65 Niels Kofods indtægt som følge af aftalen om Nexø Stenbrud ifølge udligning mellem Ipsker og Nexø
 • Pag. 66-68 Hans Severin Whitte Aaker præstegaard
 • Pag.69 Provsten til biskoppen om “de bornholmske Affaires” om om kommissarernes rundrejse.
 • Pag. 70-74 Provsten om mad. Karen Agerbech og enkekassen og enkens brev, samt indberetning far Johan Nets, Christiansø
 • Pag. 74-77 Provsten om mad. Steenbechs og Paus’es enke
 • Pag. 78-80 Benzon i Hundige om Rasch i Butterup og Jens Schmidt, samt Peder Alstrup Jordhøy (fejlplaceret)
 • Pag. 81-82 Jørgen Koefoed indberetter om præsten Thomas Froms sygdom
 • Pag. 83-86 Provstens indberetning bla. om degne og skoleholdere

1771 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2-7 skolelærer Wilhelm Marchmanns ansøgning til Østerlars degnekald og Whittes m.fl. anbefaling
 • Pag. 8-123 Tingsvidne fra Vester herred i sagen mellem degnen Hans Bistrup og en del bønder i Vestermarie
 • Pag. 124-125 Degnen i Nylars Niels Friderich Hiorth ansøgning til Østerlars degnekald
 • Pag. 126-127+140-141 Poul Kofoed, Vallensgaards ansøgning til Østerlars
 • Pag. 128-130 Jens Mahler, Nexøs ansøgning
 • Pag. 130-134 Provst Hiorths indberetning bla. om Froms død og om Klemensker præstekald og Østerlars degnekald
 • Pag. 135-137 Niels Jensen Kofod om Nexø skoles slette forhold
 • Pag. 138-139 Christian Lutz’s ansøgning med attester
 • Pag. 142-143 Friderich Monrad om Nexø Stenbruds tilhør
 • Pag. 144 Poulsker præsten Jørgen Kofod ansøgning
 • Pag. 145-153 Ingeborg Hansdatters sag mod præsten Randers i Hasle – skrevet af Hans Henrik Gase
 • Pag. 154-155 Jørgen Koefoed i Klemensker og skatteforhold
 • Pag. 156-160 Friderich Monrad om Nexø skoleforhold
 • Pag. 161-162 Provsten om Nexø skoles forhold
 • Pag. 163-166 Hans Jørgen Lund om sin degn Bistrup i Vestermarie
 • Pag. 167-172 Kaptajnløjtnant Hans Bistrup, Biergegaard om markskel mod præsten – Præstens indlæg +attester i afskrift
 • Pag. 173-175 Dorthea sal. Pauses, Svaneke
 • Pag. 176-179 Præsten Lund i Vestermarie om degnegårdens tilstand og konflikt med degnen Bistrup

1772 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2-3 Kabinetsordreskrivelse om økonomisager skal indsendes rentekammeret
 • Pag. 4-5 Provstens indberetning
 • Pag. 6-8 Poul Hermansen Kofoed, skoleholder Svaneke om studenten Hans Ancher Langhorn
 • Pag. 9+22-23  Ingeborg Hansdatters sag mod præsten Randers i Hasle – skrevet af Hans Henrik Gase
 • Pag. 10-13+16-18+34-35 Om kobbersmed Niels Nielsen Beth forbud mod ægteskab pgra sindsforvirring (Rønne)
 • Pag. 14-15+37-38 Johan Neth, Christiansø ansøgning til Vestermarie
 • Pag. 19-21 Chr. Falster Halsen, Allinge om økonomiske problemer med attester
 • Pag. 24 Poul Kofoed, København ansøgning
 • Pag. 25-27+30-31 Simon Birch Plochros, Vestermarie – om Lunds sygdom og død
 • Pag. 28-29 Las Hansen Mahler, Olsker præstegaard om Halsen og en gammels student Povl Mortensen Koefod
 • Pag. 32-33 Unavngiven anbefaling af Bistrup til præst i Vestermarie
 • Pag. 36 Provstens anbefaling af sin bror Jens Michael Hiorth i Rø sogn
 • Pag. 39-40 Schors anbefaling af Jacob Peter Prahl (hans hustrus søstermand)
 • Pag. 41-42 Lars Randers ansøgning
 • Pag. 43-47 Poul Hermansen Kofoed og Chr. Lutz
 • Pag. 48-50 Degn Hans Bistrups ansøgning til Vestermarie præstekald
 • Pag. 51-52 Kirkeværge gårdmand på 32. sg. i Klemensker Hans Larsen om tiendebetaling og gl. ny skæppemål – Mads Kofod på Simlegaards vægring.
 • Pag. 55 Chr. Falster Halsens aftale med Poul Mortensen Kofoed om afståelse af Olsker degnekald
 • Pag. 56-57+63 Kapellan i Nexø Jens Mahlers ansøgning på Vestermarie
 • Pag. 58- Randers om Hans Ancher Langhorn
 • Pag. 59-62 Provstens indberetning om degneafståelsen i Olsker (Halsen og Mortensen Kofoed)

1773 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2-4+14-15 Amtmand Urne om gl. og nyt skæppemål og om klagen fra kirkeværgen i Klemensker
 • Pag. 5-6 Niels Nielsen Beth, kobbersmeds brev til biskoppen
 • Pag. 7+15-16 Friderich Monrad, Bodilsker ønsker om at få Plochros til kapellan eller Alling til konst. kapellan
 • Pag.8-10 Mogens Sommer, degn i Bodilsker anbefaling af sin søn Peder Sommer
 • Pag. 11-13 Christian Valeur, Svaneke om gl. og nyt mål og præsternes betaling
 • Pag.17-18 Friderich Monrad om skolen i Nexø
 • Pag. 19-20 Provst Hiorth indstillinger
 • Pag.21-23 Borrebye, Vestermarie præstegaard om Lunds enke
 • Pag. 24-26 Monrad om Plochros og provstens indberetning
 • Pag. 27 Christian Lytz, Svaneke
 • Pag. 28 Provsten om sabattens overtrædelse og forbud mod øvrighedens salg af brændevin på landet – i cirkulation

1774 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2 Christian Lutzs ansøgning til Vestermarie degnekald
 • Pag. 3-4 Plochros sender en laks til biskoppen
 • Pag. 5-7 Hans Bistrup ansøgning om at afstå Vestermarie degnekald med Borrebys attest
 • Pag. 8-13 Jacob Peter Prahl, Nyker degneboligs ansøgning til Vestermarie  med attester
 • Pag. 14-15+19 Østerlars præsten Morten Evendorph Lutz søger Clemen Funch Marcher til kapellan.
 • Pag. 16-18+20-22 Dorothea sal. Pauses ansøgning
 • Pag. 23 Chatrine Marie Biergraw, Rønne og hendes barn med Joseph Marckmand
 • Pag. 24-25 F. Monrad om skolen i Nexø og præstegaardens stengærde
 • Pag. 26-27 Johan Rehling, Hasle søger medhjælper
 • Pag. 28 Amtmand Urne og provst Hiorth om Gudhjem kirke kan forsynes med sten fra Nexø stenbrug
 • Pag. 29-30 Provst Hiorth om provsteret gennem tiderne og aktuel sag
 • Pag. 31 Vestermariepræsten Borreby fungerer bade som præst og degn
 • Pag. 32-38 Om stolestaderne i Rønne kirke (Urne og Røring) Klage fra frøken de Schepelern
 • Pag. 39-40 Røring og Mads Kofod om den latinske skole
 • Pag. 41-42 Monrad om betaling til sin personlige kapellan Plochros
 • Pag. 43-44 Friderich von Schepelern mistede sine møbler under rejse fra Helsingør
 • Pag. 45-46 P.O.Walløe, Rønne om bravsted under koret

1775 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 3-4+8-9+14-15 Provstens indberetning
 • Pag. 5-6 Poulskerpræsten Jørgen Kofods indberetning om tre svenske karles ankomst til Snogebæk
 • Pag. 7+10 Provstens indberetning om Peder Frugelsen Bernholt og Bernholts ansøgning
 • Pag. 11-12 Knudsker sognemænds klage over præsten Røring
 • Pag. 13 Knudsker sognemænds afskræft for natmanden og hans kone
 • Pag. 16 Herman Clausen Rasch, København- ansøgning
 • Pag. 17-20 informator i Klemensker Iver Samuel Dams ansøgning og attester
 • Pag. 21-26 Mette Meselle sal. Togsverd, Christiansø
 • Pag. 25 Gase som procurator for Birgitha Lars Svendsens i Østermarie
 • Pag. 28-29 Rørings svar på Knudsker sognemænds klage
 • Pag. 30-31+34-36 Andresen om den Latinske skolebygning og lærere
 • Pag. 32 Jacob Hansens kontrakt med enken efter Togsverd på Christiansø
 • Pag. 33 Peder Bernholt ønsker kapellan
 • Pag. 37 Røring ønsker personlig kapellan
 • Pag. 38-39 Thomas Christian Stibolt, Christiansø og Johan Neth om ny degn

1776 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2-4+5-6 Provstens indberetning
 • Pag. 5 Provstens om Ernst Halsen og hans søn Christian Falster Halsen
 • Pag, 7-12 Kapellan Simon Birch Plochros om egne forhold, ægteskab og løn
 • Pag. 13-16 Kaptajn Jørgen Hermansen Soede om sine søstende og deres familie
 • Pag. 17-18 Marcher, Gudhjem By ansøgning
 • Pag. 19 Provsten om Peder Bernholt, Nyker
 • Pag. 20-26 Jacob Peter Prahls “Forslag til at beskikke omrejsende skoleholdere på Bornholm”

1777 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2-3 Provstens indberetning (Røring død, Borreby til Rønne)
 • Pag. 4-5 Bernholts ønsker hjemmekonfirmation af pige med slag
 • Pag. 6-13 Provst Hiorths indberetning
 • Pag. 14-17 Klemenskerpræsten Jørgen Koefoed om Baggegaardens sogneløsen til Hasle

1778 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2 Friderik Monrad, præst til Bodilsker og Nexø død
 • Pag. 3-4 Hans Sonnes om Nexø efter Monrads død
 • Pag. 5-6 Elisabeth sal. Friderich Monrad
 • Pag. 7-8+ 15-19 Hans Severin Whitte
 • Pag. 9-10 Degn Jacob Peter Prahl, Vestermarie – om bla. skoler på Bornholm
 • Pag. 11-13 Simon Birch Plochros
 • Pag. 14 Peder Trugelsen Bernholt, Nyker
 • Pag. 20-22 Kordegn i Nexø Niels Kofods ansøgning
 • Pag. 23-26 Bodilsker degn Mogens Sommer og Plochross
 • Pag. 27 Kgl. ægteskabsbevilling
 • Pag. 28-29 Hans Henrich Leegaard om sin vanføre søn
 • Pag.30-32 Jørgen Koefoeds kontrakt med menigheden om en skole
 • Pag. 33 L. Randers, Hasle omMats Clementsen Engels legat

1779 indkomne sager til biskoppen-pag 1-190

 • Pag. 2-32  Tingsvidne Nørre Herreds ting  5/1 til 12/2 1779. Sag mellem Hans Svendsen + Hans Hansen, Klemensker mod sognepræsten Jørgen Kofoed
 • Pag. 33-34 Kaptajn Friderich von Schepelern  – om egen kirkestol
 • Pag. 35-36 Provst Hjorths attest om, at han havde indkaldt Hans Svendsen og Hans Holst til forligsmøde
 • Pag. 38 Vidneattest på Peder Ipsen og pigen Giertrud Pedersdatter er fattige
 • Pag. 39-182 Tingsvidne Nørre Herreds Ting 19/3, 9/4, 16/4, 23/4, 1/5, 7/5 og 14/5 1779 Sag mellem selvejerbønderne Hans Hansen og Hans Svendsen, samt Niels Espersen
 • Pag. 183-184+188-189 Rektor Kofod, Rønne latinskole
 • Pag. 185+ 365 Winther – om ledige degnestillinger på Sjælland mm (fejlplaceret)
 • Pag. 186-187+190 Provstens indberetning – bla. Chr. Valeurs død

1779 indkomne sager til biskoppen-pag 191-365

 • Pag. 191-249 Tingsvidne Nørre Herreds ting 7/5, 14/5, 21/5, 4/6, 11/6 mellem Hans Svendsen, Hansen Hansen og Niels Espersen og sognepræsten Jørgen Koefoed
 • Pag. 250+265 Peder Sommer, Nyker
 • Pag. 251-252 Marina Josepha sal. Christian Valeur
 • Pag. 253-255 Graah til Biskoppen om rektor og den latinske skole
 • Pag. 256-259 Hans Ancher Langhorn, Hasle – ansøgning og anbefaling
 • Pag. 260-261 Pontoppidan, Rønne – ansøgning til rektor hvis Kofod fik andet kald
 • Pag. 262-264+295-296+308 Iver Samuel Dams ansøgning
 • Pag. 266-268 Poulskerdegn W. Marchmanns ansøgning
 • Pag. 269-272 Hans Hansen Holst, Hans Svendsen og Niels Espersens brev til biskop Harboe
 • Pag. 273-274 Niels Kofod, vikar i Nexø skole
 • Pag. 275 Provst Hjorth anmærkninger om skoleembeder og gildesboer
 • Pag. 276 Ansøgning til degn fra Leiche (?) Jægerspris
 • Pag, 277 Midler til skole i Allinge og Sandvig- Mahlers skoletanker
 • Pag. 279-285Amtmand Fieldsted betragtninger om skolesagen i Klemensker
 • Pag. 286 Degn i Klemensker Jørgen Sandbye Togsverd søger forflyttelse
 • Pag. 287-288 Degn i Olsker og Allinge Poul Mortensen Kofod søger forflyttelse + attester
 • Pag. 289-290 degn i Svaneke Chr. Lytzs ansøgning
 • Pag. 291-292 Degn Peter Elias Faber, ansøgning
 • Pag. 292 Schouboe, Procurator for Jørgen Koefoed, ang. provsteret
 • Pag. 297-299 Jacob Hansen, Christiansø ansøgning på degnekald
 • Pag. 300-302  Mauritius Marckmann, Rørvig Toldsted – ansøgning
 • Pag. 303 Johan Neth, Christiansø – ansøgning
 • Pag. 304 Samuel Prahls ansøgning
 • Pag. 305 Kaptajn Friederich von Schepelern ønske om kirkestol i Åkirke
 • Pag. 306-307 W. Marckmanns ansøgning
 • Pag. 308-323 Jørgen Kofoeds indberetning til biskoppen om skolesagen – med 2 taler dec 1778
 • Pag. 324-365 Simon Birch Plochross – Nexø og Bodilsker præsten
 • Pag. 327-342 Provsten om Skolesagen i Klemensker og gildesboproblemet, samt Jørgen Koefoeds indlæg herom, samt kopi af taler som pag. 308-365
 • Pag. 343-346 Provsten pro memoriam til biskop
 • Pag. 347-350 Borreby Vestermarie, Randers fra Hasle, Hans Severin Whitte fra Aakirkeby
 • Pag. 351-353 Maren sal. Michael Tamdrup, Pedersker
 • Pag. 354 Om skoleholder i Aakirkeby Peder Rasmussen Hjorth
 • Pag. 355 Mogens Jørgensen Blems ansøgning
 • Pag. 356 Rektor Kofod, Rønne om rygter om klemenskerpræstens ønsker om forflyttelse
 • Pag. 359-363 Amtmand Fjeldsted om forsvundne kirkeregnskaber og erklæring om Skolesagen i Klemensker
 • Pag. 364  Degnen W. Marckmanns ansøgning

1780 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2 Provstens indberetning
 • Pag. 3-4 Simon Birch Plochross om ægteskabssag
 • Pag.5-7 Peter Elias Faber, Nyker og attester
 • Pag. 8-10 Poul Arboe, Aakirkeby
 • Pag. 11-12 M. Marckmann, Rørvig

1782 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2 Om Ole Olsens ildebrand
 • Pag.3-4 Samuel Prahl og Chr. Lytz om at bytte embeder
 • Pag.5-7 Dispensation for lejermålsbøder Peder Hansens hustru (Bodilsker)
 • Pag. 8-Østerlars og Gudhjems præst Morten Evendorph Lützs død
 • Pag. 9-16 Philoneos angaaende Skolers Oprettelse paa Bornholm
 • Pag. 17-49  Præsternes kommentarer til Philoneos skrift – Den cirkulererede 2 gange blandt alle præster på Bornholm
 • Pag. 50-53 Johan Neth fra Christiansø søger om forflyttelse

1783-1784 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2+7 Melodie-Bøger og salmebøger
 • Pag. 4 Sundhedsattest – Poul Arboe
 • Pag. 5-6 Hans Pontoppidans ansøgning
 • Pag. 8-11 H. Kofoeds klage over Klemenskerpræsten Jørgen Koefoed

1785-1786 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2-4 Joh. Henrich Tcherning, præst på Christiansø
 • Pag. 5-6 H. Kofod beder om Rønne Skoles regnskabsbog
 • Pag. 7-8 Hans Severin Whitte, Aakirke om degne
 • Pag. 9-13 Iver Samuel Dahm, Poulsker degnegård synsforretning
 • Pag. 14-15  Christian Transes ægteskab med Maria Catharine Rydendahl og helbredsattest
 • Pag. 16- Provst Hjorths indberetning
 • Pag. 18-  Østermarie degnegårds synsforretning
 • Pag. 19 Klemensker degn Togsverd lån
 • Pag. 20-21 Provstens indberetning – bla. om Jørgen Koefoed i Klemensker
 • Pag. 22 Hans Ancher Langhorn, Pedersker – indbetaling til enkekassen
 • Pag. 23 Degn i Hasle og Rutsker P. Hjorth

1787 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 3 Christian Transe
 • Pag. 4-5+56-57 Jens Michael Hiorth, sognepræst i Ipsker søger en skikkelig student
 • Pag. 6-7 Ole Aagaard Arff ansøgning
 • Pag. 8 Heggelund, ansøgning om at flytte til Nexø (fra Bodilsker Præstegrd)
 • Pag. 9-12 J. Mahler, Nylars om degnen Niels Fridric Hiorth, der søger Allinge/Olsker kaldet
 • Pag. 13-14 Sognepræst i Rø Jacob Peter Prahl
 • Pag. 15-16+31-32 Las Hansen Mahler, Olsker præstegrd. beder om forflyttelse
 • Pag. 17-21+38-39 Joseph Marckmann, Handberg ansøgning og attester
 • Pag. 22-23 Hans Ancker, Nexø om provstens søns dødsfald
 • Pag. 24-26 Isac Carlstrøm, skolelærer på 5. år i Rønne
 • Pag. 27-28 Rogert om skoleholder i Svaneke
 • Pag. 29-30+33+74 Degn i Nyker Ole Stray beder om forflyttelse fra Nyker, søger Olsker, Allinge og Sandvig – men psykisk syg
 • Pag. 34-37+48 Hans Christian Mahler, Aaker præstegrd.
 • Pag. 40-42+58+77-78 Provsten Hjorths indberetning
 • Pag. 43-44+68-70 Tchernig, Christiansø om den kommende degn Anthoni Christian Schaar
 • Pag. 45-46 Præsten i Poulsker Carstensen
 • Pag. 47 Gieldstrup, Christiansø låneanmodning
 • Pag. 49 Graah, degneansøgning
 • Pag. 50-53+75-76 Anne Cathrine Dahm, Poulsker og degnen Iver Samuel Dahm
 • Pag. 54-55 M.J.Blehn, Rønne ansøgning
 • Pag. 59-61 Philip Clausen Rask, Svaneke søger degnekaldet
 • Pag. 62-65 Cirkularie om bla. salmebøgens udskiftning
 • Pag. 66-67+71  Provstens indberetning. Ole Stray er ikke i forvaring og om ansøgerne
 • Pag. 72-74 skoleholder Samuel Prahl, Svaneke og Ole Stray

1788 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2-9 Pedersker sogns rapport over fattig og regnskaber
 • Pag. 10-11 Las Hansen Mahler, Aakirke præstegaard
 • Pag. 12-13 Kaptajn Friderich von Schepelern, Aakirkeby
 • Pag. 14 Degn Ole Stray, Svaneke
 • Pag. 15 Degn Mogens  Blehm, Ny kirke degnebolig
 • Pag. 16-18  Ansøgning: Rønne kirkes tilbygning
 • Pag. 19-21 Rogert om Mag. Andresen, Rønne Latinskole
 • Pag. 22 C.N.Weyde, Garnisions kirurg på Christiansø
 • Pag. 23-25 Synsforretning og vurdering af Ipsker degnebolig
 • Pag. 26-28+55-57 Provstens indberetning
 • Pag. 29-33 Amtmand Heiberg til stiftsbefalingsmanden og biskop om forsvundne kirke-, stiftelse- regnskaber mm
 • Pag. 34-54+91-102 Hjorth og Borring om Svaneke Hospitals regnskab og Alexander Kofoeds regnskabsføring.  Med bilag
 • Pag. 58 Gielstrup, Rø præsts rejse til Jylland
 • Pag. 59-62 Rogert til Balle om bla. Rønne Latinskole, Poulsker skolekasse
 • Pag. 63-64+69 Amtmand og Provst og Rønne skoles reparation
 • Pag.65-68+70-71 Rektor Christopher Schrøder Andresen om sine skoleplaner og status
 • Pag. 72 Mulige anvendelige gårde til skole i Rønne
 • Pag. 73 Landsdommer Rogerts skolebetragtninger
 • Pag. 74- Provst Hjort og Chr. Transe om placering af ny skole i Rønne
 • Pag.77-78 Bygningsbeskrivelse af Matr. 80, Søndre Kvarter, Rønne – Poul Anchers bolig
 • Pag. 79 Amtmanden og provstens beskrivelse af latinskolen, der tillige var dansk skole
 • Pag. 80-85+87-88 Byfoged Biørn og Christian Transe om skolen i Rønne og rektor Andresens reaktion
 • Pag. 86 Den bestandige Kommission om skole
 • Pag. 89-90 Mads Kofods forflyttelse til Hasle
 • Pag. 103-104 Tcherning, Christiansø
 • Pag. 105-106 Christian Transe (substitut for provsten) indberetning
 • Pag. 107-108 Rektor Andresens om skolens økonomi
 • Pag. 109-110 Las H. Mahler om enkekassen

1789 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2 Provstens indberetning
 • Pag. 3-4 Mahler, Nylars om Hans Svedder, Arnager og kirketugt
 • Pag. 5-9 H.C.Mahler, Aakirkeby ansøgning
 • Pag. 10-13 Ibsker præstens Hjorths sygemelding og assistance-ansøgning
 • Pag. 14-15+20 Ansøgning fra Johanne sal. Lasse Mahler, Aakirkeby
 • Pag. 16-19 Rektor C. S. Andresen om 2 disciples død og nygift og latinskolens situationsbeskrivelse
 • Pag. 20-23 Jacob Peter Prahl om bygning af stald ved Gudhjem Kapel mm

1790 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2-4 Rektor Andresens om latinskolens mulige placering
 • Pag. 5-6 Anneche sal. Hans Ancher Langhorn, Pedersker præstegaard
 • Pag. 7-15 Ang. fattigkassen i Svaneke og sag mod byfoged Borring. Ang. fattiglem Peder Halgrens børn og andre fattige børns forsømmelse.
 • Pag. 16-18 Ipsker præsten Jens Michael Hjorths ansøgning om personlig kapellan
 • Pag. 19-20+24-25+53-55 præsten Christopher Nyholm, Aakirkeby, beklagelser over sit nye kald og Hans Christian Mahlers flytning.
 • Pag. 21 Synsforretning over Bodilsker degnebolig
 • Pag.22 Degn Andresens, Christiansøs ansøgning
 • Pag. 23. Provst Hiorths ansøgning om assistance
 • Pag.27-31 Philip Clausen Rasch, Svaneke søger degnekald med attester
 • Pag. 32 Rø’s degn Hans Jensen Lyngbergs ansøgning
 • Pag. 33-34 Ancher Peter Blehms degnekald-ansøgning
 • Pag. 35-36 Provstens beskrivelser af ansøgerne til Østerlars degnekald
 • Pag, 37-39 Nylars degnen Niels Friderich Hiorths ansøgning med attester
 • Pag. 40-42+44-45+47-49 Skoleholder i Aakirkeby Anthoni Christian Schors ansøgning til Østerlars degnekald, samt Christian Transes og fætter Schor i Rønnes anbefalinger
 • Pag. 43+65-66 Andresen på Christiansøs ansøgning til Østerlars degnekald
 • Pag. 46 Provst Hiorth indberetning
 • Pag.50-53 Sognepræst i Østerlars Jacob Peter Prahl om degnestillingen og hans skoleplaner i Gudhjem
 • Pag. 56-58 Transe indberetter på vegne af provst Hiorth, der er døende.
 • Pag. 59-60 Jens Michael Hiorth, Ibsker på kapellan
 • Pag. 61 P.Th.Balle skriver fra København på vej til at overtage Aaker præstekald
 • Pag. 62-64 Viceprovst Christian Transes indberetning til biskoppen
 • Pag. 67-70 Balle, Aakirkeby og hans forhold til Hans Chr. Mahler
 • Pag. 71-73 Præsterne om den nye vikarordning
 • Pag. 74-85 Christian Transes indberetninger  og forskelligt bla. opgør mod Belønningskald
 • Pag. 86-103 Mathias Carstensen, Ribe – om økonomiske forpligtelse til stedbørn efter afdøde sognepræst i Pedersker Jørgen Kofoed. Transes indberetning om samme.
 • Pag. 101-106 Christian Transes indberetning

1791 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2+16 Indberetning fødte, døde og kopulerende
 • Pag. 3-5 Otto Theodor Lunns latinske ansøgning
 • Pag. 6-8 Skoleholder på 9 år i Rønne Isaac Carlstrøms ansøgning
 • Pag. 9-10 Klemensker degn Jørgen Sandbye Togsverd og hans søn Ole Togsverd med attester
 • Pag. 13 Hans Christian Mahler, Svaneke
 • Pag. 14-15 Ole Stray, Svaneke  levnedsløb
 • Pag. 17 Christian Transes indberetning
 • Pag. 18-19 Nyholm, Søllerød
 • Pag. 20-21 Peter Balle, Aakirkeby
 • Pag. 22-25 Provst Transes indberetning
 • Pag.26-27 Biskop Balles koncept til svar
 • Pag. 28-29 Herman Boss, Nexø, bla, om tidl. provst Hiorths hustrus død
 • Pag. 30-31 Rektor Frederiksborg skoles anbefaling af Boss (på latin) og andre anbefalinger
 • Pag. 32- Jens Hansen Kofoed og Englike sal Holms ægteskab
 • Pag. 33-35 Peter Balle indbetaling til enkekassen
 • Pag. 36-37 Jacob Peter Prahl – skolehus i Gudhjem
 • Pag. 38 C.Andresen, Østerlars
 • Pag. 39-40 H.C.Mahler, Svaneke
 • Pag. 41 Peter Balle, Aaker præstegaard om Jens Mahler, Nylars død
 • Pag. 42-43 Ole Togsverd Mahler og Ole Absalon Koefod
 • Pag. 44-47 Melbyes ansøgning om Vestermarie

1792 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2 Provst Transe indberetning om tild. provst Hiorths død
 • Pag. 4+10 Melbyes ansøgning til Østermarie kald
 • Pag. 5 + 8 Skoleholder M. Bohn Marchers ansøgning
 • Pag. 6-7 Hans Sonne, Nexø
 • Pag. 8 Undergraver Rasmus Madsen, Aakirkeby
 • Pag. 9+21-23 Provst Transes indberetning
 • Pag. 11-13 Peter Balles, Aakirkeby
 • Pag. 14 Gelstrup, Rø om Flora Danica-hefter
 • Pag. 15-17+33+37 Christian Fog ægteskab med Johanne Sophie Beviere + sundhedsattest
 • Pag. 18-19 Hans Christian Mahler, Svaneke
 • Pag. 20 Herredsfoged Gad om enken efter Kofoed
 • Pag. 24+34 Vestermariepræsten Johan Jensen
 • Pag. 25-27 Østermaries nye præst
 • Pag. 28-29+35 Ipsker præsten J.M.Hiorth
 • Pag. 30-32+36 Provstens attester

1793 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2-4 Ipskerpræsten J.M.Hiorth om kapellan Marcker
 • Pag. 5-9 Provsten om Hegelund, Melby og Mahler
 • Pag. 10-11+20-21 P. Balle, Aakirkeby
 • Pag. 12 Om lejermålsbøde Jens Hansen Dreyer, Rønne
 • Pag. 13 Konfirmander i Nylars
 • Pag. 14-16 Fog, Østerlars om køb af præstegård
 • Pag. 17 Heiberg, Nexø – Anbefaling af student Herman Boss
 • Pag. 18-19+22-23+41 Provstens indberetning
 • Pag. 24-26 Joseph Marckmann, skoleholder og kirkesanger Christiansø
 • Pag. 27-28 Skoleholder i Aakirkeby Ancher Petersen Blehm
 • Pag. 29-31 Gielstrup, Rø om degneundervisning og ønske om skole
 • Pag. 32-33 Anthonette Hiorth Ibsker præstegård
 • Pag. 34-35 Nicolai Friderich Køhs vil søge kronprinsen
 • Pag. 36-37 Skoleholder i Rønne Isaac Carlstrøms ansøgning
 • Pag. 38+43-45 Provsten om rektor Andresen og skole i Rønne
 • Pag. 39-40 Borgere i Rønnes ansøgning om dansk skole
 • Pag. 42+54+57 Melbye og enkekassen
 • Pag. 46 Provsten om brandsocietetet
 • Pag. 47-51 Provsten og Jørgen Koefoed om degnesønnen Ole Togsverd og faderen Jørgen Sandbye Togsverds anbefaling
 • Pag. 52-53 Heggelund, Nexø
 • Pag. 55-56+58-59+62- Provstens indberetning bla. Madame Borreby
 • Pag. 60-61 Poulsker degnen Friderich Key Hiorth
 • Pag. 63-64 Provsten om bla.skoleholder Jonas Rasmussen
 • Pag.65-66 Mahler, Rønne om lån

1794 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2-3 Klemensker sogns fattigkasseregnskab
 • Pag. 4 Liste over præster der ønsker medlemskab af brandsocietetet
 • Pag. 5-6+10-11+18-20+22+27+30+39-40 Provst Transes indberetning
 • Pag. 7-9 Degn i Aaker Peter Elias Faber
 • Pag. 12-14 Ole Togsverd, Klemenskers ansøgning
 • Pag. 15-16 Liste over indbetaling til skoleholder og sognedegne-enkekassen
 • Pag. 17 Gielstrup rejseanmodning
 • Pag. 21 Nylars degnemedhjælper Peder Sørensen
 • Pag. 23-25 Heggelund, Nexø
 • Pag. 26 Mahler, Rønne
 • Pag.28 Saxtorph, Pedersker
 • Pag. 31-32 Fog, Nylars om Hans Svedder og hustru, der ikke har besøgt kirken
 • Pag. 33-34 skoleholder i Aakirkeby Ancher Peter Blehm
 • Pag. 35-36 Peter Balle, Aaker
 • Pag. 37 Hans Jørgen Ipsen, Aakirkeby
 • Pag. 38 C. Andresen fra København

1795 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2-3+10-11 Provsteindberetning om degne og skoleholdere
 • Pag. 4-5+26 Degnen i Rø Lyngberg
 • Pag. 6-7 Provstens indberetning bla. om det øde skoleplads i Rønne
 • Pag. 8-9+14-16 Jens Peter Lund søger degnekaldet i Aakirkeby og Joh. Jensens anbefaling.
 • Pag. 12-13 P.Balle om degnen Peter Elias Fabers død (Aakirkeby)
 • Pag. 17-20+63-65 Skoleholder I Nexø Matthias Langballes ansøgning med anbefalinger
 • Pag. 21-24+31 Hasle og Rutsker degnen Peder Rasmussen Hjorth søger Aakirkes degnekald med anbefalinger
 • Pag. 25 Skoleholder Peter Petersen Lind, Hasle
 • Pag. 27-29 Landsdommer Rogert til biskoppen med historier om degnene og især om Peter Lind i Hasle
 • Pag. 30 degnen I Svaneke Ole Strays ansøgning
 • Pag. 31-34+70+78 Rektor Andresen om degnestillingerne og kandidaterne
 • Pag. 35-37 degnen Claus Andresen, Østerlars og Præsten i Østerlars Fog anbefaling
 • Pag. 37-44+46 Degn i Vestermarie Wilhelm Marckmanns ansøgning og anbefalinger
 • Pag. 45-48 Andreas Marckmann, Københavns ansøgning
 • Pag. 49-51 Bodilsker degnen Samuel Prahls ansøgning
 • Pag. 52-54 Melbye, Hasle om stiftelser
 • Pag. 55 Garnisondegn på Christiansø Marckmann
 • Pag. 56+59-60 Rachel Kirstine sal. Børring
 • Pag. 57 Provstens  om ansøgerne til Aaker degnekald
 • Pag. 61-62+81Pedersker præst Gad
 • Pag. 66-67 Ægteskabstilladelse mellem Peder Kofoed og  Bartha Mara Pedersdatter, Aaker
 • Pag. 68 provst om enkekassen
 • Pag. 69 Bodilsker præsten Saxtorph
 • Pag. 71-77 Provsteindberetning og P. Balle
 • Pag.80 Melbyes ansøgning på Svaneke præstekald
 • Pag. 82-83 Hans Christian Mahler, Rønne

1796 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2-4 Provstens indberetning bla. og overformynder for Langhorns 2 sønner: Peter Herschnach og Hans Anker
 • Pag. 5-6 Rogert skriver om enken efter Ibsker og Svanekepræsten Hjorth
 • Pag. 7-11+32-33+54-56 Peder Sommer, Nyker skriver om konflikten med Hans Christian Mahler, udskrift af Rønne Byes justitsprotokol. Provstens indberetning
 • Pag. 12-13 Om brandhjælp til København
 • Pag. 14-15+57 Isac Carlstrøm, skoleholder i Rønne
 • Pag. 16+35+50-51 Provstens indberetning
 • Pag. 17-28+47-49 Mathias Langballe, Hasle forsvarsskrift i anledning af præsten Melbyes klage over ham
 • Pag. 29 Provsten om enkekasseindbetalinger
 • Pag. 30-31 Regnskab over brandhjælpen til København
 • Pag. 36-38 Provsten om skolen i Aakirkeby og om principperne ved valg af skoleholder
 • Pag. 39-40 Amtmand Jespersen om retten til at vælge skoleholder i Aakirkeby og om Ruthkiers ansøgning i Blems sted.
 • Pag. 41-43 Provsten om sagen mellem kapellanen i Rønne Hans Christian Mahler, hans kone og præsten i Nyker Peder Sommer
 • Pag. 44-46 Tingsvidne hvor Hans Christian Mahler forliges med sin kone Johanne Christiane
 • Pag. 51-52 Fogs rejse til Humble på Langeland
 • Pag. 53+60-62+71-75 Om brandhjælpen til Ussing i København
 • Pag. 58-59+69-70 Peter Balle, Aakirkeby
 • Pag 63-68 Jens Colberg, Gudhjem assistent for degnen Claus Andresen i Østerlars
 • Pag. 76-79 Degne og skoleholderattester
 • Pag. 80 Liste over offentlige fonde

1797 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2-4 Mahler om præstegårdens nyopførelse
 • Pag. 5-7 Gielstrup, Rø – om konfirmationsprolemer og rejseanmodning til Jylland
 • Pag. 8 Jespersen og Saxtorph om Nexø skole
 • Pag. 9-12 Ole Toxverd Mahlers ansøgning og attester
 • Pag. 13-14 Blaagaard seminariums forslag til kandidater til Nexø skole og landsdommer Rogerts anbefaling
 • Pag. 15-17 Om enkekassen
 • Pag. 18-22+69 Provstens indberetning
 • Pag. 23-56 Om præstekonventet I Aakirkeby og dens historie og forslag til nedlæggelse. Endvidere provstens visitation
 • Pag. 57-61+73 Provstens indberetninger
 • Pag. 62-63 Om stolen efter Rønne kirkens ombygning – Nordborg, København
 • Pag. 64-68 degnen Jørgen Sandbye Togsverd om sin søn Ole Togsverd
 • Pag. 70 Nylarspræsten Christian Fog
 • Pag. 71 Samuel Prahls kvittering for 300 rd.
 • Pag. 72 Peter Thomesen Balle indbetaling af 193 rdl 2 mk til enkekasse
 • Pag. 74-75 Købmand Hans Jørgen Ipsen, Aakirkeby anbefaling af sin dattermand Lars Peter Mahler

1798 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2 Rutsker kirkes gærde
 • Pag. 3-4 Gielstrup tak til forflyttelse til hjemegn og om lindehavens gærde
 • Pag. 5-7 Melbye og provsten om sognepræsten Hans Marcher, Olskers sygdom og vikariater
 • Pag. 8 om frivillige gaver til Nyborgs brandlidte
 • Pag. 9 Ajungerende degn til Nylars Peder Sørensen om indbetaling til enkekassen, samt hans sundhedsattest
 • Pag. 10-22 Provsten om vikararbejdet ved sygdom, provstekonventet I Aakirkeby og provstevisitat
 • Pag. 23-26 Om Peter Balles gæld til enkekassen – I.C Wolff, København
 • Pag. 27-35 Jacob Peter Prahl om Østermarie præstegård brand (8/8 1798 lydnedslag) og nyopbyggelse og provstens indberetning herom
 • Pag. 36-40 Provstens indberetning om ildebranden
 • Pag. 41-47 Præst Elieser Gad om overtagelse af Rø præstekald
 • Pag. 48-50 Provst Transes ønsker om Stege præstekald eller forbedrede forhold
 • Pa. 51-64+77-125  Poulsker sognebørns klage over Winsløvs falske lære og Winsløvs forsvar
 • Pag. 65-68 Severin Røring, Rønne om fattigdom efter sin faders død og underholdning til Rørings enke
 • Pag. 69 Lars Nielsens kvittering for modtagelse af en pakke dokumenter og tre breve til levering til landprovsten
 • Pag. 70-71 Provstens indberetning om Marchers død mm
 • Pag. 72-73 Ansøgning fra Philip Clausen Rask, som passer Strays degnetjeneste i Svaneke
 • Pag. 74-76 Provstens indberetning bla. om Christiansø

1799 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2 Provstens oversigt over indberetninger
 • Pag. 3-14+97-110 Syn af præstegårde i: Nyker, Klemensker, Olsker, Rø, Østerlars, Ibsker, Bodilsker, Poulsker, Pedersker, Aaker, Nylars, Vestermarie og Østermarie, Aaker
 • Pag. 15-17 Degne, skoleholdere og studenters forhold
 • Pag. 18-19 Klemensker sogns fattiges kapitaler
 • Pag. 20-71 Om præsternes vikarordning og stridigheder specielt efter Olskerpræstens død
 • Pag. 72-73 Peter Balle om obligationer og økonomi
 • Pag. 74-77+80 Provstens indberetning
 • Pag. 78-79 Hans Christian Mahlers ansøgning til Olsker/Allinge kald
 • Pag. 82-83+92-93 Gad, Fog, Herman Boss og Melbys breve
 • Pag. 84-86+116-117 Hans Jørgen Ipsen, Aakirkeby og provstens indbertning om terminsrenter
 • Pag. 87 enke efter Leth, Christiansø Dorthea Sofia
 • Pag. 88+91 fødselsattest Hans Jørgen Hansens søn Jens, Allinge og ægteskabsattest
 • Pag. 89-90+111-112 Provstens indberetning
 • Pag. 94-95 Skoleholder P.P.Lind I Hasle om ansøgning til Svaneke/Ibsker med attest
 • Pag. 96 Provsten om Christiansø kald
 • Pag. 113-115 Stridighederne og forlig mellem Poulsker menighed og præsten
 • Pag. 118 Melbye om enkekassen
 • Pag. 119-132 Om præsternes pligt til udfærdige fødselsattester. Problemer med at finde enken Sidsele Jørgensdatters fødsel med flere (Klemensker) og derved skiftebehandlinger. Betaling for attester, skifte og skudsmål.
 • Pag. 133-134 om skoleholderembedet I Aakirkeby
 • Pag. 135-136 P.P.Lind, Hasle om han har entreret med degnen Stray om overtagelse af degneembedet I Svaneke og Ibsker
 • Pag. 137-139 Degneattester for hele Bornholm

1800 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2-4 Fødte og døde og liste over andre indberetninger
 • Pag. 5 Hans Jørgen Ipsen, Aakirkebys skyld
 • Pag. 6-7 Melbye om provsteretten nedsat I anledning af gærde
 • Pag. 8 Præsten I Vestermarie Jensen søger rejsetilladelse til Fyn
 • Pag. 9-10 Herman Boss, Pedersker og P. Balle Aakirkeby
 • Pag. 11-12 Jacob Peter Prahl 2. ægteskab og enkekasse
 • Pag. 13-29 Provstens indberetning om norsk student Peder Krogh og hans ansøgning til Klemensker degnekald, Ancher Peter Blehm, C. Andresen, Mogens Sommer,Friderich Key Hiorth ansøgning til same. Med attester.
 • Pag. 30-34 Langballes erhvervelse af Klemensker ´degnekald og om Hasle/Rutsker degnekald blev ledig og provstens forslag til løsning.
 • Pag.35-38 Ole Togsverds tilbud om at efterfølge sin fader I Klemensker – enken Benedichtha sal. Sandbye Togsverd
 • Pag. 39-42+48-49 Biskop Balles notat om degnekokade og provstens og Rogets bedømmelse
 • Pag. 43-47 Langballes ansøgning og præsterne Kofoed og Melbyes mening
 • Pag. 50-52 Melbye og Gads indlæg om skolebørns skoleforsømmelser
 • Pag. 53 Hans Christian Mahlers ansøgning
 • Pag. 54-62 Provst Transe forslag til degnekorade mm

1801 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2 Provstens liste over indsendte attester
 • Pag. 3-6 Attester om degne, skoleholdere og studenters forhold
 • Pag. 7-19Synsforretninger over præstegårde: Nyker, Klemensker, Olsker, Østerlars, Østermarie, Ibsker, Bodilsker, Poulsker, Pedersker, Aaker, Nylars, Vaestermaie,
 • Pag. 20-22+30-32 Friderich Hiorth og degnestillingen I Hasle/Rutsker og hans problemer med afståelsen af Poulsker degnekald til Ole Togsverd
 • Pag. 23 Nicolai Andreas Hartz, skolelærer og kirkesanger i Hasle udstedt obligation til Hartz, København
 • Pag. 24-25 Beyer, Eggerslevmagle præstegaard om degneenken Lund
 • Pag. 26-29 Peter Balle, Aaker om lån I enkekassen
 • Pag. 33 Provstens indstævning til landemode
 • Pag. 34-39 Friderich Hiorth om degnekaldet I Hasle og udeståender I Poulsker
 • Pag. 40 Melbye og boghandler Nitsches regning
 • Pag. 41-42 Ole Togsverd, degn I Poulsker om sin moders pension
 • Pag. 43-45 Christian Andresens ansøgning. I tre år lærer ved Rønne skole (astronom fra Observatoriet I København – Rundetaarn)
 • Pag. 46-49 Peter Rasch om forsørgelse af forældreløs kvinde I Rønne og provstens  m.fl.erklæring
 • Pag. 50 Anders Hansen Kofod, Ibsker om præstens afvisning af dødfødt barn
 • Pag. 51-53 Provstens indberetning
 • Pag. 54-57 Peter Balle om stormen der ødelagde præstegårdens tag og vægge
 • Pag. 58- 59 Melbyes ansøgning om forflyttelse
 • Pag. 60-63 Provstens indberetning med provstens pupils væsenet (formynderregnskab)

1802 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2 Brandhjælp til Gad I Rø
 • Pag. 3 Liste over indsendte attester. Ingen attest over den Nye evangeliske samlebog, da den endnu ikke var indført på Bornholm
 • Pag. 4-9 Attest over degne, skoleholdere og studenter. samt provstens overformynderanmodning.
 • Pag. 10-12 Christian Raschs rapport om Rønne kirke og den nye tilbygning
 • Pag. 13-34 Skematisk indberetning om kirkerne og indtægter: Nyker, Klemensker (skolekassen), Rutsker, Hasle, Allinge, Rø, Østermarie, Svaneke, Ibsker, Nexø og Bodilsker,  Pedersker, Poulsker, Aakirke, Nylars, Gudhjem kapel, Østerlars, Vestermarie,
 • Pag. 35 Provstens vægring med at oversende skifteprotokollerne
 • Pag. 38 Vestermariepræsten Jensen på vej til Fyn
 • Pag. 39 Mathias Langballe, Klemensker om lån i enkekassen
 • Pag. 40-42 forhen overfabrikør J.C.Wolff, København om Peter Balles gæld
 • Pag. 43-45 Ansøgning fra degnen i Rø Ancher Peter Blehm
 • Pag.46-48 Haslepræsten Melbyes ansøgning
 • Pag. 49-51 Olivarius låneønske til ny stuelænge til Ibsker præstegaard
 • Pag. 52+54-58 Provstens indberetning og om undersøgelse af øens hjælpekasser
 • Pag. 53 Olskerpræsten Landt søger kald på Falster
 • Pag. 59-61 Nylars præsten Fog om den Nye samlebog og ønsker om forflyttelse
 • Pag. 62 Peter Balles låneønsker
 • Pag. 63-64 Hans Christian Mahlers ansøgning
 • Pag. 65-75 Præsten Gad, Rø om vejbyggeri og hans konflikt med Peder Thorsen. Provstens følgebrev og udbygger 24. gårds fortov Peder Torsens klage over præsten
 • Pag. 76-77 Degnen I Hasl Friderich Hiorths ansøgning om Klemensker degnekald og hans sognelæsning og Nye salmebog
 • Pag. 78 Peter Balle om indhegning af præstegaard
 • Pag. 79-83 De bornholmske præsters ansøgning om bedre enkepensioner
 • Pag. 84-85 Bodil Jensen sal. Sandbye Bohn, Østerlars, ansøgning
 • Pag. 86-87 Matthias Langballe, Klemensker om obligationslån
 • Pag. 88-89 Vestermariepræsten Jensen
 • Pag. 90-92+95-105 præsten Johan Christian Holm, Christiansø med flere – vedr. klage over skoleholder Marckmanns slette undervisning. Marckmanns forsvar
 • Pag. 93-94 Degnen Friderich Hiorth I Hasle om Rutsker degnebolig
 • Pag. 106-107 Saxtorph og Jespersen, Nexø om skoleholder Jens Christian Lund, der har forladt og efterfulgt af urmager Jens Diderich Beck
 • Pag. 108-111 Nykerdegnen H.J.Lyngberg anbefaling af sin søn Daniel Lyngberg. Provstens anmærkning
 • Pag. 112 Præsten Gad i Rø

1803 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2-4 Attester over degne, skoleholdere og teologiske studenter
 • Pag. 5-6 Anthonette sal. Hiorth, Nexø
 • Pag. 7-9 Provsten om skiftesager og liste over attester
 • Pag. 10-28 Synsforretninger over præstegårdene: Nyker, Klemensker, Olsker, Rø, Østerlars, Østermarie (detaljeret!), Ibsker, Bodilsker, Poulsker, Pedersker,Aakirkeby, Nylars, Vestermarie
 • Pag. 29-30 Provstens indberetning om de gejstlige embeder
 • Pag. 31+38 Præsten på Christiansø Holms ansøgning
 • Pag. 32-33 Melbyes ansøgning om forflyttelse
 • Pag. 35-36 Gads ønske om forflyttelse
 • Pag. 37 Hans Christian Mahlers ansøgning
 • Pag. 39-41 Præsten I Klemensker Jørgen Koefoeds ansøgning om at få Constantin Mahler som personlig kapellan
 • Pag. 42 Olivarius gæld til  enkekassen
 • Pag. 43-45 Peter Balles gæld
 • Pag. 46-47 Provstens indberetninger

1804 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2 Præsten Johan Jensens rejse til Fyn
 • Pag. 3+9-30 Peter Balle om Aaker præstegårds indhegning og præstens økonomi vedrørende
 • Pag. 4 Præsten I Rø Gads rejse til København og ønske at komme til Vejby, hans fødeegn
 • Pag. 5+31+57 Christiansøpræsten Holm til Østerlars – takkebrev og låneanmodning
 • Pag. 6-8 Provstens indberetning
 • Pag. 32 Provst Transe søger Ballerup sognekald
 • Pag. 33 Hiorth om sin svoger Møller, der er blevet garnisonspræst på Christiansø
 • Pag. 34 Jørgen Koefoed udmelding af enkekasen, da hans hustru var død
 • Pag. 35-36 Brandsocietetet medlemmer I 5 klasser
 • Pag. 37-40 Byfoged Wiborg og provst Transe om Rønne Skole og om rektor Andresens forslag om medlæreransættelser mm
 • Pag. 41-43 Olsker præsten Jørgen Landts død
 • Pag. 44-51 Ansøgninger til Olskerkaldet, samt vikarordning
 • Pag. 52 Peter Balle, Aakirkeby og hans uenighed “I trykken” med Røpræsten Gad
 • Pag. 54+67 Degn I Poulsker Ole Togsverd om indbetaling til enkekassen
 • Pag. 55-56 Melbye som værge for Landts enke
 • Pag. 58 Daniel Lyngberg og enkekassen
 • Pag. 59-60 Provstens indberetning
 • Pag. 61-63 Garnisondegn Marckmann, Christiansø ansøgning
 • Pag. 64+68 Hasledegnen Friderich Hiorth om at bytte degnekald med Matthias Langballe I Klemensker
 • Pag. 65-66+70-73 Garnisonpræsten A. Møllers ansøgning og data, samt Kohls indberetning

1805 indkomne sager til biskoppen

 • Pag.2-3 Brandhjælp til Jacob Peter Prahl
 • Pag. 3-4 Skoleholder Lars Peter Mahler, Aakirkeby
 • Pag. 5-6+36-41 Provst Christian Transe indberetninger
 • Pag. 7-8 Degn Claus Andresen
 • Pag. 9-21+24-25 Om degnen Matthias Langballe, Klemensker og Hasle
 • Pag. 22-23 Ancher Peter Blehms ansøgning
 • Pag. 26-27 Fr. Thaarup udkast til skolereglement
 • Pag. 28-31 Degneskole – Herman Boss – Pedersker
 • Pag. 32-34 Om degneembedet og skolen i Hasle og Rutsker
 • Pag. 35 Jensen rejse til Gerstrup gård
 • Pag. 36- Præsten Peter Th. Balle i Aakirkeby
 • Pag. 37-41 Christian Transes indberetning om negers dåb i Rønne
 • Pag. 43-44 J.P.Prahl, Østermarie
 • Pag. 45-49 C. Gad, Rø præstegaard
 • Pag. 50-52 Ibsker og Svaneke indberetning om sognets Landboforhold
 • Pag. 53 Matthias Langballe fra København
 • Pag. 54-57 Transe om skoleholdere i Aakirkeby og Nexø, samtenkepensioner
 • Pag. 58-59 Aakirkebys skoles indtægter
 • Pag. 60-62 Gad i Hasle til Balle om degnen Lund og skolelærer Lars Peter Mahler
 • Pag. 63 Peder Sommer, Nyker Præstegaard
 • Pag. 64-68  Daniel Lyngberg, Degn i Nyker, ægteskab, ministerielbog, sundhedsattest
 • Pag. 69-72  Skolelærer Jens Lund i Moseby, Falsters ansøgning til Hasle eller Rø

1806 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 3-10 Ansøgning fra skolelærer Jens Lund, Hasle og om Langballe
 • Pag. 11-13+16-17 Provst Transe om Rutsker Degnebolig og degneembedet
 • Pag. 14-14 Friderich Hjorth, Klemensker om Langballe
 • Pag. 18-20 Skolelærer i Kbh. Constantin Barbye Mahler, Klemensker- ansøgning
 • Pag. 21-24 Gejstlige skifteregnskaber
 • Pag. 25-31 Samtlige degnes ansøgning om nådsens år og reaktioner derpå
 • Pag. 32-35 Balles brev om Aakirkeby præstegårds have og stengærde, samt reaktion
 • Pag. 36-37 Fødte og døde, samt giftestatistik 1805
 • Pag. 39-40 Transen og Viborg om Rønne skole
 • Pag. 41-55 A. Møller og om Christiansøs skole
 • Pag. 56-63 Student Hans Hansens ansøgning til skoleholder i Hasle/Rutsker med attester
 • Pag. 64-75+86-87 Om brandassurancer, enkekasser og pensionsmidler mm
 • Pag. 76-80+90-91 degn Claus Andersen, Østerlars om degnegården drift og økonomi
 • Pag. 81-83 Østermarie kirkegårds gærde til Vestergaard
 • Pag. 84-85 Degneproblemer i Klemensker og Rutsker – degneliste
 • Pag. 88 Melbye om afdøde pastor Landts curriculam vitæ
 • Pag. 89-90 Abraham Møller fra Christiansø
 • Pag. 91-93 Peter Thomesen Balle om låneanmodning og skoleholder Johan Henrich Rotskier
 • Pag. 94-96 Om brandhjælp

1807 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2-4 Gejstlighedens udgiftsrestancer 1807
 • Pag. 5-6 Fødte og døde 1807+1808
 • Pag. 7-14 Enkekassens kvittering
 • Pag. 15-19 Provst Christian Transes død
 • Pag. 20 C.Mahler, Klemensker, ansøgning til Knudsker og Rønne sognkald
 • Pag. 21-22 Abraham Møller, Christiansø – om konfirmanderne
 • Pag. 23-24+29-37+40 Ny provst Jensens indberetning
 • Pag. 25-27 Fog, Nylars. Ansøgning
 • Pag. 28 Degn Lars Peter Mahler, Pedersker. Lån til degnegården
 • Pag. 38- 39 C. Andresen, Fuglebjerg – om Latinskolen i Rønne
 • Pag. 41-42 Præsten Balle om gæld
 • Pag. 43-46 degn Claus Andresen, Østerlars – bla om inflamationsfeber
 • Pag. 47-48 kvitteringer div.
 • Pag. 49-51+58-59+62-64 Provst Jensens indberetninger
 • Pag. 52-53+60-61 Gejstlig brandsocietet, Fog, Nylars
 • Pag. 54-56 Provstevisitat 7. sept- 21. december 1807
 • Pag. 57 Provsten om degnekaldet i Poulsker efter Ole Toxverds død
 • Pag. 65-66 Garnisionsdegn H. Marchmanns ansøgning
 • Pag. 67-68 Provsten om enken og børn efter Chr. Transe

1808 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2-3 Provst Jensens indberetninger
 • Pag. 4-5+30-32 Pastor Hjorth før Allinge og Olsker, nu Holmens kirke – samt ildebranden 28-29/7 1806
 • Pag. 6-7 Skolelærer Jens Jensen Holm, Åkirkeby –
 • Pag. 8-17 Liste over gejstlige, der har afgivet troskabsed til Frederik 6, samt problemer herom
 • Pag. 18 E. Gad, Hasle enke efter provst Gad
 • Pag. 19-21 Provst Jensen første indberetning til ny biskop F. Münter
 • Pag. 22-24 Degn Claus Andresen, Østerlars
 • Pag. 25-28 Provst Jensens visitats 1808
 • Pag. 29 Niels Grønbech, Rø
 • Pag. 33-35 Provst Jensen attest (på latin)
 • Pag. 35-38+40-46 Provstens indberetning med vurdering af øens præsters og degne formåen og problemer.
 • Pag. 39 Jørgen Kofoed, Klemensker, ansøgning
 • Pag. 47 Winsløvs regnskab over degneindkomster
 • Pag. 48-50+53-55+57- Provstens indberetning, degne/skoleholdere/kirkesange
 • Pag. 56- Kvitteringer attester – Problemer pgra “krigsskuepladsen”
 • Pag. 59-74 Jørgen Kofoed cv og donation af hus og grund til fattighus i Klemensker. Synsforretning af samme
 • Pag. 75-82 Striden mellem præsten Melbye og degnen J.Lund i Hasle
 • Pag. 83-88 Provsten om skoler, lærerlønninger, forslag til en skoleholdered mm
 • Pag. 89-94 AbrahamMøller, Christiansø
 • Pag. 95-97+103  Præsternes indberetning om konfirmanderne og deres kundskaber
 • Pag. 98-100 Attester om degnegårdenes tilstande
 • Pag. 101- Attester om lejermål
 • Pag. 104 Attester om præsternes degnenes embedsbøger
 • Pag. 105-107 Attester om gejstlige stiftelse
 • Pag. 108-109 Attester om præsternes skolebesøg
 • Pag. 110-112 Attester om “Cathechisatjoner af Præst og Degn”
 • Pag. 113-115 Attester om kirkernes tilstande
 • Pag. 116-118 Attester om degnenes, skoleholdernes og Studenternes embedsførelse og forhold
 • Pag. 119-120 Attester om skolehusenes beskaffenhed

1809 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2-4 Garnisonspræste Hiorths ansøgning
 • Pag. 5 Indberetningsskema – fødte og døde
 • Pag. 6-7 Rønne middelskoles regnskab
 • Pag. 8-9 Oversigt over fødte, døde og kopulerede på landet
 • Pag. 10-11 Om Hasle Skole
 • Pag. 12 Om degnegårdenes brandforsikrings-takseringer
 • Pag. 13-22 Amtmand Thaarup om skole og fattigvæsenets indretning i Købstæderne på Bornholm, samt regnskaber.
 • Pag. 23-25 Provsten om Constantin Mahlers hustrus for tidligt i barselsseng mm
 • Pag. 26-27 Jacob Peter Prahl søger personlig kapellan
 • Pag. 28-30 Constantin Barbye Mahlers ansøgning
 • Pag. 31-33 Om fattigregnskabernen og indberetninger. Krigen bevirker, at skibe må kaste deres breve og papirer overbord noget forsvinder
 • Pag. 34 Bådfører Mogens Yde opbragt af fjendtlig kutter – tre breve bortkommet
 • Pag. 35-39 Provst Jensens indberetning om forskelligt
 • Pag. 40-41 konst. amtmand Jespersen, Nexøs om fejlagtige skattepålæg, da jordens værdi ikke svarer til dets hartkorn (præstegårde)
 • Pag. 42-53 kopi af indberetning til danske kancelli om skolevæsenet og dets mulige finansiering af gildesboerne – med vurdering af Bornholms resterende gildeshuse og jord
 • Pag. 55-59 Provstens indberetning og at forsendelser af breve og penge sker ved kaptajn Wolffsen
 • Pag. 60-66 Klemenskers sognepræst Jørgen Koefoeds ansøgning om pension ved afståelse af kaldet – med  provstens påtegnelse. Desuden om præstens fæstejord mm.
 • Pag. 67-73 Nylars og Vestermarie præsten Christian Fogs ansøgning og provstens anmærkninger

1810 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2- Indberetningsskemaer om fødte og døde
 • Pag. 3-38 N. Grønbech, sogenpræst i Rø, forslag om præsteenkers forsørgelse. Med fleres indlæg og eksempler
 • Pag. 39 Lars P. Mahlers afskrift af Pesttavle 1618 og 1654
 • Pag. 40-41+50+63-65 Dom mellem sognepræst Melby og degnen Lund i Hasle – om degnens forsømmelser
 • Pag. 42 Andresens skrivelse fra Fuglevig Præstegaard til Strøm
 • Pag. 43+45-46+48 Provst Jensens indberetning
 • Pag. 44+47 Olskerpræsten Hjorths ansøgning om Frederiksberg og Hvidovre kaldet
 • Pag. 49 Cathrine Sophie sal. Madvig om enkepension efter sin første mand Niels Kofod, degn i Nexø
 • Pag. 51-53  Beskrivelse af provstens visitat 18/6-12/7
 • Pag. 54-56 Provstens indberetning bla. om tobaksplantningen, enkepension mm
 • Pag. 57-62 degnen Claus Andresen ansøgning
 • Pag. 66+69-71+73+82-84 Povst Jensens indberetning
 • Pag. 67-68 Skolemester i Åkirkeby Mogens Jensen Hammers brev til biskoppen 25. oktober 1810
 • Pag. 72 A. Møller, Vestertørslev præstegaard -tidligere Christiansø
 • Pag. 74-81 Skolelærer Rasmus Jonasen i Svaneke død – mulig afløser – flere afsendere.

1811 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2 Fødte og døde-indberetning
 • Pag. 3-5 Hans Chr. Mahlers ansøgning og provstens indberetning
 • Pag. 6-11+18 A. Møller, Vestertørslev, Henrich Tscherning og Hjorth, Christiansø om nådsens år. Samt Holm, Østerlars om indretninger på Christiansø
 • Pag. 12-17 Provstens indberetning- ønske Fog til det ledige Nylars/Vestermarie kald mm
 • Pag. 19 Rønne provstegaards salg
 • Pag. 20-22 Skolelærer I.F.Johansen, Christiansø ansøgning om Aakirkeby
 • Pag. 23-24+26-32 Provstens indberetning og regnskab for Nylars og Vestermarie kald.
 • Pag. 25 Hans Christian Mahlers ansøgning af Nylars og annekset Vestermaries sognekald
 • Pag. 33-34 Hjorth, Christiansø om degnen Markmanns dødsfald. Provstens indberetning herom
 • Pag. 35-41 Mette Magrethe Marckmann ansøgning fra Aaker Degnebolig og provstens indstilling om enkepensioner
 • Pag. 42+48 Provstens om Vestermaries beboeres ansøgning om igen at få egen præst
 • Pag, 43-44 Christian Lytz om hustrus optagelse i enkekassen
 • Pag. 45-46+49 Klemensker præsten Bolbro om præstegaardens brøstfældighed
 • Pag. 50 Provsten om skolen i Rønne og Anker Anthon Møller
 • Pag. Hjorth attest fra Christiansø at ingen stridigheder havde været mellem ægtefolk.

1812 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2 Følgebrev ang. klage om Bolbroe ulovligt ægteskab.
 • Pag. 3-11 Østermarie Kirkes, sognekalds og degnekalds indtægter og udgifter i 1812
 • Pag. 12-19 Poulsker sognekald, kirkes indtægter og udgifter
 • Pag. 20-22 skolelærer Johan Fredrik Johansen, Christiansø attest på indtægter og embedspligter
 • Pag. 23-38+42-48 Provstens indberetninger bla. om de mange vakante stillinger (ex Nylars og Vestermarie kald) og danske krigsfanger i England. Middelskolen i Rønne
 • Pag. 39-41 Ugift, ukonfirmeret Karen Andersdatter besvangret af gift udbygger i Poulsker. Præsten Boss og provstens indberetning.
 • Pag. 49-59 Jespersen og Saxtorph (Joenstrup Seminarium) om skolen i Nexø og skolelærer Jens Diderick Becks sygdom og mulige kandidater.
 • Pag. 60-65+67-69 Provsten bla. om vanskeligheder at få feldposten over skåne, samt at der endnu ingen skole fandtes på landet, samt om hvordan Jonasens enke passer skolen i Nexø.
 • Pag. 66 Balle i Åkirkebys ønske om en bornholmsk degn i stedet for en seminarist
 • Pag. 70-71 Rutsker præstegaards salg i 1810
 • Pag. 72 Latinsk attest vedr. Johannes Slotsheim
 • Pag. 73 Skolelærer på Christiansø Johansen frasiger sin tidligere ansøgning om Aaker degnekald, da hans forhold var blevet forbedret på Christiansø
 • Pag. 74-75 Om det ledige Aaker degnekald og om skoleholder Hammer.
 • Pag. 76-79 Provst Jensen om præste- og degnegaardes forfald, samt  om skolevæsenets indretning i by og på land.
 • Pag. 80 Kapellanen i Rønne og hans indtægter og udgifter
 • Pag. 81 Degnen Jens Lund, Hasles ansøgning
 • Pag. 82-86  Provstens indberetning
 • Pag. 87-89 Præsten på Christiansø Hjorths ansøgning
 • Pag. 90- Melbyes indberetning om lejermål – barnets navn Johanne Conradine.

1813 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2-3 Provsten om studenten Johan Slotsheim, der havde været til prøve, samt om Christian Lytz død
 • Pag. 4-6 Om Nexø skole og lærerembedet
 • Pag. 7-14+20-21 Provstens indberetning
 • Pag. 15-17+148-149 Peter Ephraim Fischer nyudnævnt sognepræst til Olsker og Allinge menigheder.
 • Pag. 18 Rønne og Knudsker degneindkomster og 1stelærer ved Rønne danske Skole
 • Pag. 19 officer ved borgerkompagniet i Allinge Thor Bergs ansøgning om at få Hr. Maaløe fra Norge som præst og klage over en uduelig degn i Olsker/Allinge.
 • Pag, 22 Skolelærer Johansen, Christiansø
 • Pag. 23-39+42-43+47-107+112-117 Beregninger af kirke- og degneindtægt og udgift i aaret 1812-Nicolai kirke, Vestermarie Kirke, Nylars, Olsker og Allinge, Christiansø, Ibsker, Svaneke, Aaker, Bodilsker, Nexø og Bodilsker, Pedersker, Rønne, Knudsker, Klemensker, Hasle og Rutsker, Nyker, Østerlars, og Gudhjem, Rø (pag,112)
 • Pag. 40-41 Præst Balle i Aaker om degnekaldet, der ikke var besat, samt hans tillægsembede som tysk feltpræst
 • Pag. 44-45 Om den øde skoleplads i Rønnes salg
 • Pag. 46 Liste over kirkernes donation til brandlidte i Hobro
 • Pag. 108-111 Plan til Aaker skoles nyindretning og økonomi af degneembedet
 • Pag. 118-119 Angivelse af Rønne klokker og graverindtægt 1813
 • Pag. 120 Synsforretning over Olsker præstegaard
 • Pag. 121-123 Peter Epheim Fischers sundhedsattest mm.
 • Pag. 124-125 Synsforretning over Vestermarie Præstegaard
 • Pag. 126-128 Nylars degnen Peder Sørensen søger Østermarie
 • Pag.  129-130 Melbye skrivelse til provsten om en 21årig ukonfirmeret kvindes lejermål og om skolen, der ingen lærer har.
 • Pag. 131-132+138+146-147+168 Skoleforstander Jørgen Peter Larsens promemoria om Svaneke Skole, samt andres ansøgninger
 • Pag. 133-137+141-145 Provst Jensens indberetning bla. om Knudsker præstegaards tilstand
 • Pag. 139-140 Provst Jensens visitatsberetning 19/6-1/9
 • Pag. 151-153+156-158 degnen Jens Lund i Hasle om sin økonomiske situation
 • Pag. 154-155 Provstens indberetning
 • Pag. 159-167 Præsten Balle om skole og degnesituationen i Aakirkeby og andet
 • Pag. 169-170 Degnegårdenes tilstand iflg. præsterne
 • Pag. 171-172 Attester om degnenes, skoleholdernes og studenternes embede og levnet
 • Pag. 173-174+188 Attester om præsternes mægling imellem ægtefolk
 • Pag. 175-178 Om skolernes tilstand og præsternes skolebesøg
 • Pag.  179-180 Om lejermål på gejstlig grund
 • Pag. 181-183 Attester om konfirmationer
 • Pag. 184-185 Attester om kirkebøgernes orden
 • Pag. 186-187 Attester om stiftelser og legater
 • Pag.  189-191 Attester om degnenes og præsternes catechisation

1814 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2-4 skoleholder Mogens Jensen Hammers ansøgning til degnekald
 • Pag. 5-7 Provsten om ministerialbøgernes anskaffelse og hvor kostbart det er. Beregning af forbrug af papirark til formålet.
 • Pag. 8-10+20-22 Provstens indberetning
 • Pag. 11-15+18 Skolelærer Anders Hagerup, Nyord, søger stilling på Bornholm
 • Pag. 16-17 Østermarie degneregnskab
 • Pag. 19 Borgere i Svaneke om skolelærerembedet. Ros til degn Lind og en afstandtagen til tilbudt lærer (Frederik Ferdinandt Nimb)
 • Pag. 23-25 Melbye om skolesituatuonen i Hasle. Grosserer Kofoeds enkes gavebrev. Om den eksisterende skolebygnings salg.
 • Pag. 26+42 Nykerpræsten Schrøder om enkekassen og nådsens år
 • Pag. 27-29 Om Nexø skoles indtægter og problemet med den 84årige degn Prahl og hans forpligtelser. Samt om grosserer Kofoeds enkes gavebrev.
 • Pag. 30-35 Provsten til biskoppen om den forestående bispevisitat på Bornholm og Christiansø. Plan foreslået.
 • Pag. 36-38 Aaker skolelærer Mogens Jensen Hammers ansøgning på et degnekald
 • Pag. 39-40 Provst Jensens indberetning om enkepensionerne mm
 • Pag. 40 Den norskfødte Hammer fra Nexø erklærer, at han vil forblive i dansk tjeneste
 • Pag. 43-47+51-52 Provstens indberetning om sørgeprædikerne mm i anl. af Chr.7’s død, provstevisitation og enkekassen
 • Pag. 48-50 Melbye om Rutsker præstegaard mm og provstens følgebrev
 • Pag. 53-56 Balles indberetning om Lasse Mahlers enkes død og provstens indberetninger
 • Pag. 57-59 Sognepræst Hjorth, Nylars/Vestermarie, ansøgning om at måtte efterfølge Jensen som provst
 • Pag. 60-61 Provsten om brandhjælp-indbetaling til pastor Svitzer
 • Pag. 62-66 Provst Jensens visitationer øen rundt 13/7-13/9
 • Pag. 67-73 Provsten om pengeombytningen og om hvordan den praktisk blev organiseret, samt problemer vedr. enkepensioner (Anthonette Hiorth)
 • Pag. 74-75 Grønbeck fra Østermmarie sender biskoppen en gammel mønt, samt gør opmærksom på sin egen lille bog.
 • Pag. 76-79 Nykerpræsten Schrøder om lån i præstgaarden
 • Pag. 80-81 Provstens følgebrev til skema over døde, fødte
 • Pag. 82-83 Interim skolelærer i Nexø P. K. Hammer søger det vacante skole- og kirkesangerembede i byen.
 • Pag. 84 Hiorth på Christiansø søger en mere fordelagtigt embede.

1815-1816 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2-4 Provst Jensens visitat 28/6-28/8 1815
 • Pag. 5-6 Liste over Olsker “tilvoksende ungdommer” – navneliste over børn der møder til sognelæsning 13. oktober 1815- 4. april 1816. Udfærdiget af Schor.
 • Pag. 7-10 Kgl. attest på at skolelærer Johan Henrich Rodskier (Åkirkeby) kan søge embede på linje med de uddannede seminarister. Provsten havde sendt den tilbage, da Rodskier formentlig var død.
 • Pag. 11-12 Liste over alle unge of ugifte karle og piger i Olsker sogn – med opholdssted. Udarbejder af Schor den 26. august 1816
 • Pag. 13-22 Kirkesanger og skolelærer i Hasle N.A.Hartz om de økonomiske forhold han havde med sin forgænger Lund. Synsforretning af degnegaarden i Rutsker mm
 • Pag. 23-27 Tingbogsudskrift af Hartz sag vedr. degnegårdens tilstand
 • Pag. 28-30 Skolelærer Myhres sind svaghed og Rønne Middelskoles problemer
 • Pag. 31-32 Veksel på 60 rigsdaler rigsgiæld udstedt af generalkrigskommissær Kohl i Rønne til grosserer Owenias i Cimbrishamn indløst af provst Jensen
 • Pag. 33-35 Om Rønne middelskoles opgradering til en lærd skole – brev der også fortæller om biskoppen ankomst til Cimbrishavn
 • Pag. 36-39 provsten om degnen Peter Petersen Linds ønske om at sælge degneboligen i Svaneke og degnens beskrivelse af skolens tilstand siden 1800
 • Pag. 40-45 Feltlæge og mediciner Rudolph, København søger kirkesanger og skolelærerembedet i Klemensker – nu hvor fredsslutningen har gjort ham ledig. Provstens betænkning om degneembedets konvertering til kirkesanger og skolelærerembede.
 • Pag. 46-47 Wulff fra Christiansø om det ledige præsteembede på Christiansø efter Hiorth forflytning

1817 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2-3 Nota om mulig indretning af skole i Rø (Præsten Grønbecks?)
 • Pag. 4 Provstens indberetning
 • Pag. 5-9 Jespersen, Nexø om Johan Georg Rodulphis ansøgning om at blive skolelærer. Ansøgning.
 • Pag. 10- Nylars præsten Hiorths plan og ansøgning om oprettelse af seminarium.
 • Pag. 11-14  Provsten om middelskolen i Rønne, samt om striden mellem Grønbech og Hiorths forstanderembedet. mm
 • Pag. 15-17 Amtsskolekommissionen (Provsten og Jørgensen) om Bornholmernes lærde skole
 • Pag. 18-19 Hiorth om seminariet og de første elever
 • Pag. 20-23 Provsten om Mathias Langballe og hans tilbagevenden. Med flere anbefalinger.
 • Pag. 24-37 Synsforretning af præstegård: Klemensker,  Nyker, Rø, Olsker, Østerlars, Østermarie, Ibsker, Bodilsker, Poulsker, Pedersker, Aaker, Vestermarie, Nylars
 • Pag. 38 Provstens visitation 7/7-24/7
 • Pag. 39-40 Hiorth om skolevæsenets problemer
 • Pag. 41 Provsten om Røpræsten Grønbechs søndagsskole
 • Pag. 42-46 Provsten om seminariets kommende eksamen og de mange vacante skolelærerembeder.  Om Langballe og hans meritter og ønsker. Langballes ansøgning
 • Pag. 47-50  Seminarist fra Jonstrup Jens Jensens ansøgning om Klemensker degnekald. Med eksamensbevis
 • Pag. 51-52 Amtskoledirektionens indberetning
 • Pag. 53-55 Grønbechs ansøgning og økonomiske situation
 • Pag. 56- Provsten om hans nye personlige kapellan, almueskolelærer Ancher Anton Müller mm
 • Pag. 58 Hiorths taksigelse og om hans friskoles oprettelse
 • Pag. 59-60 Attester om præsternes ansøgninger til kongen

1818 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2+49 Provstens regnskab for seminariefonden 1814-1815
 • Pag. 3-4+27-32 Hjorth efterfølger Slotzheim på Christiansø, men søger til Sjælland. Sag om nådsens år – provstens indberetning desangående
 • Pag. 5-7 Danske Cancellie om regimentsfeltskiær Panum i Rønne og provsten om samme sag. Panum havde døbt til hund Heide Panine Lovise. Rygtet ville vide, at det skete i Hasle.
 • Pag. 8 Provsten om skipper Peter Sonne der glemte at aflevere breve og penge
 • Pag. 9-10 Procurator Olivarius, Nexø og enkekassen
 • Pag. 11-14 Hiorths indberetning om første hold seminaristers eksamen på Bornholm. Beskrivelser af kandidaterne.
 • Pag. 15-18 Overlærer Joh. Myhres ansøgning til leder for middelskolen, der forestår ændring til Lærd Skole – omtaler reformationsfejringen, hvor han havde forfattet en latinsk hyldest-skrift, som er vedlagt (ikke affotograferet)
 • Pag. 19-20 Præsteenke Ane Magrethe sal. Bosses født Sonnes ansøgning
 • Pag. 21-22 Provst Jensens indberetning
 • Pag. 22+34 N.A.Hartz, Hasle om fund af sølvmønt med Runeindskrift på 13. sg. grund. – Også om indbetaling til enkekassen.
 • Pag. 23 Hiorth i Nylars indberetning
 • Pag. 24-26 Røpræsten Grønbechs ansøgning til kald på Sjælland
 • Pag.33+35+39-42+46+62 Provstens indberetning
 • Pag. 36-38 Provstens visitats 22/6-29/7
 • Pag. 43-44 Mathias Fredrich  Langballes ansøgning, samt strandingscommissær Jeppe Hansens anbefaling.
 • Pag. 47-48+50-51 Seminarist fra Bornholms seminarium Christian Valør Lilliendahl søger stilling i Rønne danske skole
 • Pag. 52-55 Hiorths anbefaling af sine seminarist Jens Pedersen og præsten Fog i Østermarie om skolelærervalg
 • Pag. 56+59-60 Provst Jensens  meddelelse om kirkesanger og skolelærer Andreas Hagerup, Østermarie var død. Fogs anbefaling
 • Pag. 58 Skolelærer Jens Pedersen i Knudsker søger stilling i Østermarie
 • Pag. 61 Udskrift af Kommune-protokollen for Sjællands Stift 1818 (kollekter fra Bornholm)

1819 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2 Provstens anbefalinger af skolelæreransættelser
 • Pag. 3-5 Seminarieforstander Hiort, Nylars søger stilling på Jonstrup Seminarium
 • Pag. 6-7+17 Mogens Sommers klage over sognepræsten Bolbroe i Klemensker
 • Pag. 8-11 Manglende indbetalinger til Christianshavns og Ringsteds kirke
 • Pag. 12-14+18-19 Sag mellem Olivarius og Melby – provstens mening
 • Pag. 15+32 Provstens indberetter om døvstumme, der findes på Bornholm
 • Pag. 21-31 Skønsforretning vedr. Ibsker præstegaards haveanlæg og den ønskede nye indretning – med kort. Melbyes ansøgning og bøndernes klage.
 • Pag. 33-34 Olskerpræsten Fischers udnævnelse til Slots og Garnisonsmenigheden i Helsingør
 • Pag. 35-39+51-52 Provstens indberetning
 • Pag. 40-41 Anthanette sl. Hiorths søger fra Viscom i Sønderlyngherred i Viborg stift, hvor hendes søn bor.
 • Pag. 42-Hiorths indberetning om nyuddannet seminarist Peder Mortensen Kjøller
 • Pag. 43 Provsten oversende synsforretningerne over præstegårdene (intet bilag)
 • Pag. 45-46 Skibsted fra København indberetter om Olivarius død og om pengesager
 • Pag. 47 Tidl. præst på Christiansø Hiorth om enkepansionssag
 • Pag. 48-49 Grønbech søger kald på Fyn og ønsker biskoppens understøttelse heri
 • Pag. 50 Grønbechs liste over konfirmander i Rø fra den 21. nov. 1819
 • Pag. 53-54  Attester over præsterne kongelige ansøgninger i løbet af året

1820 indkomne sager til biskoppen

 • Pag. 2-4 Provstens indberetning
 • Pag. 5-8 Provstens anbefaling af seminarist Esper Hansen Schow og Schows ansøgning
 • Pag. 9-10 Mahler fra Hundsborg Præstegaard om udnævnelse til præst i Hasle og Rutsker
 • Pag. 11-12 Grønbech (Rø) søger Himmelev og Jomfruklosteret i Roskilde
 • Pag. 13 Provsten har udført de befalede synsforretninger (Ikke vedlagt)
 • Pag. 14-17 Provstens visitation 29. juni-26. juli
 • Pag. 18-23 Provstens indberetning om forskelligt
 • Pag. 24-25 Folketællingslister i hvert sogn og by pr. 31. december 1820 _ 21.141 på Bornholm og 380 på Christiansø