Kilderessourcer

I forbindelse med udfærdigelse af referater og artikelskrivningen, har jeg valgt et udgiver de originale kilder.

RA= Rigsarkivet

KB= Kgl. Bibliotek

Herunder findes henvisning til sider, hvor de “originale” kilder kan findes.

RA, Kongens retterting –

Svenskernes brandbeskatning og dom for landforrædderi, 1645-46 Se artikel om skanser ved HammershusKilder:

1646HerredagsdomBornholmvedr_Del1

1646HerredagsdomBornholmvedr_Del2

1645 Dokumenter vedr retterting om brandbeskatningen

1646 voteringsprotokol ang brandbeskatningen

1751DanskeMagazin

1806 Nye Danske Magazin 289-314

RA, Hammershus Birk –

Tingbøger (Justitsprotokoller) 1688-1788 Se Oversigt over Hammershus Birks tingbøger 

RA, Nørre Herred –

tingbøger 1678-  Se Oversigt over Nørre Herreds tings tingbøger

RA, Hasle Byfoged – Tingbøger. Se Hasle Byfogeds tingbøger

RA, Generalkommissariatet (Søetaten) –

Indkomne sager, 1684-1707

, kasse 663-709:Se referater af kilderne her: Søetatens generalkommissariat1684 indkomne sager1685 indkomne sager  – desuden findes en oversigt her.

 RA, Sjællands Stifts Bispeembede, 1617-1820 Indkomne sager, 1724-1820 Bornholm.

Denne kildegruppe er næste 100% kopieret og oversigt findes her.

KB, Håndskriftssamlingen

findes Amtmand Urnes eksemplar af De Thurahs Bornholmsbeskrivelse fra 1755 med hans uvurderlige noter. Se dem her:DeThurahs Bornholmsbeskrivelse med Urnes noter_Artikel1DeThurahs Bornholmsbeskrivelse med Urnes noter_Artikel2

RA, Rentekammeret:

Amtmand Thorkel Fjeldsteds pro memoria eller Relation om Bornholm fra 1780  Findes i to eksemplarer på Rigsarkivet, Rentekammeret Bornholmiania 1700-1800, vil 7 – transskriberet af JVH

Amtmand på Bornholm 1804-1809 Friderik Thaarup var en anden historieinteresseret personlighed, som bla. samlede efterretninger og rapporter, der nu findes i RA, Rentekammerets “Bornholmiana”.

Frederik Thaarup amtsbeskrivelse fra 1810, som kan læses her: 1810 Thaarups amtsbeskrivelse.”Tiende Stykke” af samlingen, som blev udgivet fra 1826 med “Bidrag til Kundskab om de danske Provindssers nærvæende Tilstand i økonomisk Henseende. Foranstaltet, efter kongelig Befaling, ved Landhuusholdnings-Selskabet”, blev udgivet med Frederik Thaarup i 1839. Heftet på 360 sider er en fantastisk beskrivelse af Bornholm. Læs den her.Titelblad
Kilder om pesten 1711 – se underside