Pesten 1711

Kildematerialet om pesten

Det er meget begrænset, hvad der findes af historiske kilder fra tiden 1709-1711, der fortæller om Bornholm. Jeg har fundet to centrale kilder, der oplyser hvilke foranstaltninger, der blev indført for at undgå smitten. Begge kilder ligger i Bornholms amts arkiv på Rigsarkivet i København

  1. Den 6. december 1710, næsten samtidigt med at epidemien ramte Helsingør, skrev Frederik 4’s et brev til amtmand Voldemar Reetz, hvori han skærpede de tidligere udstedte ordre om at beskytte landet mod pesten. Frygten var stor for at søfolk og handelsfolk fra Dantzig og polske byer langs Østersøen, kunne bringe sygdommen med sig, hvis de gik i land på Bornholm. Det var magtpåliggende, at amtmanden agerede. Han var øverste myndighed på Bornholm og det var op til ham at realisere alle kongens ønsker. Amtmanden kunne tage stilling til særlige forhold, der enten krævede en skærpelse eller måske helt frafald enkelte punkter, som amtmanden kunne synes unødvendige. (kilde: Kgl reskripter og resolutioner 1701-1779)
  2. Brevet henviste til tidligere ordre tilsendt amtmanden. Det er så heldigt at disse amtmandsbreve, alle fra Politi- og kommercekollegiet i København, er bevarede og samlet med overskriften ”Politie og Commerce-Collegie Breve Om præcautio for Pester for Ani 1709, 1710 og 1711”. Originalerne er alle påtegnet ”Ydmygts læst for Rønne borgerskab d. 12. september 1711”. (kilde: Bornholms amt\Gruppesager\06 Karantænesager).
  3. I amtsarkivet ligger et 2 side tryk kaldet “Advertissement” på tysk. Det var sandsynligvis beregnet til orientering for søfolk i Østersøen.

Jeg har transskriberet kongens brev og Politi- og Kommercekollegiets breve. Kongens åbne brev henviser punkt for punkt til de forskellige forordninger og anvisninger, der er omtalt i Politi- og Kommercekollegiets brev.

1.1710 kongelige instrukser og anvisninger under pesten  (original)

(Rigsarkivet, Bornholms Amt, Kgl reskripter og resolutioner 1701-1779)

2. 7 breve fra Politi-og Kommercekollegiet til Amtmand Voldemar Reetz  (original)

(Rigsarkivet, Bornholms Amt, Gruppesager 1670-1862, Nr. 6, Karantænevæsenet 1709) Alle 7 er transskriberet – klik på linket:

3. “Avertissement” trykt tosides anvisning på tysk