Kommissioner

Rentekammerets problemløser

I gennem 1700-tallet nedsattes flere kommissioner for at løse konflikter mellem befolkningen (bønderne) og øvrigheden (amtmanden/amtsforvalteren).  Dokumenter fra kommissioner er bevarede og er en enestående kilde til Bornholms historie. Der er breve, referater, protokoller og diverse bilag til belysning af konflikten. Kommissionærerne, der blev sendt til Bornholm, kom som kongens retfærdige dommere og de bevarede kilder fortæller ofte om mere og andet end sagens kerne. Kommissions dokumenter er derfor en spændende og vigtig kildegruppe.

Kommissionen 1721-22

Rentekammeret nedsatte flere kommissioner for at løse ejerforhold og skattefastsættelse for den bornholmske udmark og strandmark. Landstingsdomme i 1715 og 1716 fastslog at udmarken tilhørte kongen (staten) og det ville bønderne ikke acceptere at miste rettigheden over udmarksjorden, som de havde  brugsretten til i , hvorfor der sendte en række deputationer til København og afleverede adskillige ansøgninger (suppliker) til kongen.

Kommissionen 1723-1724

Forrige kommission løb ud i sandet og den efterfølgende kommission blev et forsøg på at færdiggøre arbejdet. Hvilket ikke lykkedes fuldstændig, men måtte følges op med særlove om udmarken.

Kommissionen 1738-1739

Denne kommission blev nedsat efter at et anonymt brev fra “Philander” anklagede amtmand West og amtsforvalter Schrøder for korruption. Kommissionen undersøgte anklagerne punkt for punkt: Fæstevæsenet, udmarken, militærets rekruttering, nepotisme og meget mere.

Kilderne

Breve til Rentekammeret, udskrifter af domme og dokumenter er bevarede og er en vigtig kilde til Bornholms udmarks historie, hvorfor jeg har fotograferet materialet og gør dem tilgængelig her. Jeg har transskriberet flere dokumenter, hvilket fremgår af nedenstående liste.

1714-1721

Rentekammeret, Breve og dokumenter vedr. kommissionen af 1718 28. dec. ang. udmarksjorderne på Bornholm. Løbenummer: 361.57

1723-1724

Rentekammeret, Breve og dokumenter vedr. kommissionen af 1723 20. sep. ang. udmarken på Bornholm.
Løbenummer: 361.58

Kommissionen 1738-1739

Kommissionen blev nedsat den 17. oktober 1738 og bestod af generalløjtnant Chr. Lerche, Amtmand Chr.. Berregaard og kancelliråd Brëam. Kommissionens opgave var at undersøger forholdene omkring udmarken samt en række andre konfliktområder som fæsteforhold, ægter, militæranliggender og adskille andre store som som små områder.De tre var på Bornholm fra december 1738 til marts 1739. De behandlede er lang række sager. Ikke alle problemstillinger blev løst, hvorfor de som sagkyndige indtrådte i Rentekammerets arbejdsgruppe, der efter april 1739 behandlede det bornholmske spørgsmål. Arkivkasserne 361.64 og 361.65 rummer sager af vidt forskellig karakter i tilfældig (u)orden. Jeg har opdelt materialet i små grupper, således at det er lettere at finde specielle emner.

Kommissionsarbejdet førte til en kgl.resolution af 28. juli 1739, men der var mange uafgjorte sager, som senere førte til nedsættelsen af “Den bestandige Kommission”, der kom til at fungere i 60 år.

Kilde: Rentekammeret, Bornholmiana 1700-1800, Protokol No 5

Kilde: Rentekammeret, Diverse sager navnlig vedrørende kommissionen af 1738
Løbenummer: 361.64

Dokumenter fra kommissionsarbejdet.:

Kilde: Rentekammeret, Diverse sager navnlig vedrørende kommissionen af 1738
Løbenummer: 361.65