Rønne Byfogeds Tingprotokol

Rønne byfogedembeder

Øvrighedspersonernes antal indskrænkedes ved købstadsforordningen af 28. januar 1682 i Rønne ligesom i de øvrige 3 bornholmske købstæder til kun at omfatte byfogden med en byskriver. For Rønnes vedkommende blev en magistrat bestående af borgmester og to rådmænd imidlertid genindført ved kgl. reskript af 30. marts 1686 kun for igen at blive afskaffet få år senere ved bestemmelsen af 23. november 1689.

Forordningens formål var at skaffe embedsmændene tilstrækkelige indkomster, skulle byfogden i hver af de fire bornholmske købstæder (Rønne, Hasle, Neksø og Svaneke) tillige være herredsfoged i det herred, hvori købstaden var beliggende, d.v.s., at Rønne fik foged fælles med Vesterherred.
By- og herredstingene skulle holdes i Rønne, men på hver sin ugedag.

De bestemmelser, der herved blev givet for de bornholmske underjurisdiktioner, kom til at gælde i mere end 150 år.
Ved vakancen i embederne som byfoged i Rønne og herredsfoged i Vesterherred i slutningen af 1856 besluttedes det igen at fordele dem på to personer, dog sådan at byfogedembedet i Rønne ved kgl. reskript af 21. januar 1857 forenedes med byskriverembedet sammesteds, der ligeledes var vakant på dette tidspunkt, mens herredsfogedembedet i Vesterherred blev lagt sammen med retsskriverembedet i samme jurisdiktion.
Fordelingen forblev således indtil retsreformen 1. okt. 1919.

Byfoged

1670-73 Rasmus Nielsen. 29/6 1670 – 15/7 1673 (fradømt embedet).
1673-89 Christian Christensen Lamberg. 21/8 1673 – 1689 (afsked).
1689-96 Hans Olufsen Schou. 23/11 1689 – 1696 (afsked).
1696-1710 Daniel Bark. 26/5 1696 – 1710 (død).
1710-30 Svend Giendtzmer. 1/3 1710 – 11/12 1730 (forflyttet).
1731-50 Caspar Lorentz Barsøe. 10/2 1731 – 1750 (død).
1750-53 Hans Adolf Tanch. 13/11 1750 – 1/6 1753 (byfoged i Svendborg, samme måned exam.jur.)
1753-73 Lorentz Asmus Selmer (exam.jur.). 1/6 1753 – 7/7 1773 (afsked).
1773-75 Johan Henrik Bruun (byskriver i Rønne, herredsskriver i Vesterherred). 11/8 1773 – 9/11 1775 (afsked, derefter pakhusskriver ved den grønlandske handel).
1775-85 Boye Rasch (byfoged i Hasle, birkedommer i Hammershus birk, herredsfoged i Nørreherred, skifteskriver på Bornholm). 2/11 1775 – juli 1785 (død).
1785-99 Jens Bjørn (regimentskvartermester v. jysk kyrasserregiment, cand.jur.). 9/9 1785 – 24/10 1799 (død).
1800-11 Jacob Wiborg (cand.jur.). 4/4 1800 – 26/2 1811 (surnumerær assessor i landsoverretten for Nørrejylland).
1811-17 Hans Jacob Jørgensen (kancellisekretær). 27/2 1811 – 24/4 1817 (herredsfoged og herreds skriver i Horns hrd., Hjørring amt).
1817-19 Carl Peter Lambrecht (krigskancellisekretær). 24/4 1817 – 15/6 1819 (død).
1820-35 Jacob Claudius Pingel (premierløjtnant i kongens regiment, cand.jur.). 18/2 1820 – 28/6 1835 (død).
1835-56 Janus Andreas Garde (byskriver i Hasle, herredsskriver i Nørreherred, birkeskriver i Hammershus birk). 23/10 1835 – 21/11 1856 (kgl. rådmand samt by- og rådstueskriver i Helsingør).

Byfoged og byskriver

1857-71 Carl Vilhelm Bjørnsen (by- og herredsfuldmægtig i Næstved). 29/3 1857 – 11/10 1871 (død).
1872-1907 Valdemar Christian Bohn Olivarius (sysselmand i Sønder Mula). 6/6 1872 – 30/9 1907 (afsked).
1907-17 Knud Hjalmar Wøldike (herredsfoged og herredsskriver i Bornholms Vesterherred). 1/10 1907 – 4/4 1917 (død).
1917-19 Ove Nikolai Krarup (fuldmægtig ved Præstø amt, amtsrådssekretær). 14/7 1917 – 30/9 1919 (dommer i retskreds nr. 25. Rønne købstad m.v.).

Byskriver

1670- Søfren Andersen. 28/9 1670 –
1672- Mads Pedersen Viborg. 25/11 1672
1717- Anders Nielsen Brun. 21/8 1717 –
1736- Johan Christoph Schonbach. 29/10 1736 –
1740- Andreas Borrig. 1/4 1740 –
1743- Gert Hammer. 11/5 1743 –
1765- Hans Peter Hammer. 7/6 1765 –
1772-73 Johan Henrik Bruun (exam. jur. , bestyrer af det kgl. octr. handelskompagnis koloni Nordsoach). 16/7 1772 – 11/8 1773 (byfoged i Rønne).
1773-96 Adolph Müller (fuldmægtig på Rønne amtstue). 11/11 1773 – 6/1 1796 (død).
1796-1815. Peter Henrik Barclay (exam.jur.). 6/5 1796 – 13/10 1815 (afsked).
1815-31 Andreas Fuglsang Rasch (overkrigskommissær, exam.jur.). 13/10 1815 – 14/10 1831 (død).
1832-56 Johan Peter Gorm (sorenskriver på Færøerne). 30/3 1832-7/11 1856 (død)

Oversigt over protokollerne

Tingbøgerne er fotograferede af Bent Andersen, 2017 (en enkelt protokol af Jesper Vang Hansen)

Rønne Købstads Bytingsbog 1701-1708
Rønne Købstads Tingbog 1708-1724
Rønne Købstads Tingbog 1708-1724
 Rønne Købstads Tingbog 1725-1737
 Rønne Købstads Tingbog 1737-1744
 Rønne Købstads Tingbog 1744-1752
 Rønne Købstads Tingbog 1752-1759
 Rønne Købstads Tingbog 1759-1763
 Rønne Købstads Tingbog 1763-1768
 Rønne Købstads Tingbog 1768-1775
 Rønne Købstads Tingbog 1775-1792