Amtmand Thaarup

 Thaarup

THAARUP, FREDERIK (Frederich), 1766-1845, Amtmand, Statistiker og Historiker; Etatsraad 1812 ; f. 9. Dec. 1766 i Kbh. ; d. 9. Juli 1845 i Jægersborg; S. a. Kasserer og Skriver Christen Larsen T. (1721-98) og Kirsten Wammen (ca. 1728-71); g. 1. G. m. Margrethe Kirstine Barth (1768-98), D. a. norsk Holzførster Hans Caspar B” 2. G. m. Christine Cold Rynning (1776-1806), d..a. Sognepræst Mentz R., 3. G. m. Giese (Geske) Kirstine Giersing (1780-1852), D. a. Forpagter Peder Jensen G.
Student 1784; jur. Exam.; ansat i Rentekammeret 1787-93, fra 93 som Fuldm.; overord. Professor i Statistik ved Kbh.s Universitet 1793-97; Foged i Solør og Odalen (Norge) 1797-1804; Amtmand paa Bornholm 1804-08; Kommitteret i Generaltoldkammeret 1810-16, fra 1811 till. Medl. af Kanal-, Havne- og Fyrdirektionen; Toldkass. i Helsingør 1816-19; fra 1819 til sin Død bosat i Kbh. som Redaktør og Forfatter; Medstifter af Det genealogisk-biografiske Selsk. (1838), Det bornh. Selsk. for Efterslægten ( 1805) og Samfundet til den da. Litt.s Fremme. -Litt. Virksomhed: Diverse statistiske Arbejder, saaledes bl.a. »Smaae Bidrag til Bornholms Statiistik« (1806-10); »Kort Oversigt over Bornholms Amt« (1810);  »Bornholms Amt samt Christiansø« (1839).
Brevsamling findes i Rigsarkivet.T.s »Bornholmiana« og T.s statistiske Værker rangerer videnskabeligt ikke særlig højt, men er af betydelig historisk Interesse.  Hans bornholmske Publikationer er -siger Zahrtmann -»grundlæggende Værker for Indsigt i hans Tids Borringholm«. Han boede paa Rosmannegaard i Knudsker, var som Stifter af Selskabet for Efterslægten med til at oprette Bornholms første alment tilgængelige Bogsamling og forsøgte 1805 forgæves at faa oprettet Bogtrykkeri og Avis i Rønne. Først 1828 – da T. for længst havde forladt Bornholm – begyndte Udsendelsen af »Bornholms Avis«, Øens første Dagblad. – Som bornholmsk Embedsmand var T. i mange Maader Øen en god Mand.

Litt.: Da. biogr. Leks., Bd. XXIII. Zahrtm., Bd. II, S. 198-204, 209, 213, 223, 226, 245-46, 322-23•. J. A. Jørg., Bd. II, S. 227-28, 240, 242, 245, 3•24. »Bh.s Land«, Bd. I, 1944, S. 152, 248; Bd. II, 1944, S. 79, 81, 85, 88, 105-111, 119, 121, 172, 189, 194, 200, 201, 235, 236, 253, 254.  Axel Holck: »Da. Statistiks Hist. 1800-50«, 1901, S. 22-28. J. K. Høst: »Erindringer«, 183•5, S. 158f. Palle Rosenkrantz: »Amtmandsbogen«, 1936. »Bøger om Bornh.«, 1928, S. 1, 5•, 6, 16, 20, 26, 27, 36, 38, 40, 60.

Tekst fra:

H. SONNE KOFOED OG N. C. STANGEGÅRD
KLIPPEØENS MÆND
fødte og førte
Rønne 1948
 Titelblad

På Rigsarkivet, findes i rentekammerarkivet en gruppe på 8 enheder kaldet Bornholmiania 1700-1800. Disse efterretninger og aktstykker om Bornholm er samlet af amtmand Fr. Thaarup i hans embedstid 1805-09. Samlingen bevidner hans interesse i øens forhold og ønsker om at fremme øens opdyrkning, forbedring af havnevæsenet, kommunikationsforbindelse, skolerne, fattigvæsenet mv.   Materiale han har brugt først til Amtsbeskrivelse udgivet i 1810 og senere ”Beskrivelse over Bornholm”  –  en amtsbeskrivelse udgivet af Det kongelige Landhusholdningsselskab i 1839.

M.K.Zahrtmann har flittigt benyttet “Bornholmiana” til sin forskning, hvilket tydeligt ses i hans tredje bog af Bornholms Historie.