Deputation i København 1721

Stormægtigste Konge, allernaadigste Arveherre!
Som vi fattige Undersaatter fra Borringholm haver allerunderdaanigst paa landets vegne indgivet Suppliqver, og voris Beviisligheder til allernaadigst resolation, angaaende den anordnede Commisarier og Jordemaaler, samt stoere paa Byrdelser og tvang, som fornefnte Commissarier ved dees stoere myndighed udpresser deres Kongl. Land Borringholm med i disse Aaringer siden 1718 at dem blef allernaadigt befalet Commission; nemlig Hr. Bregadeur, AmptMand og Commendant von Bipping, og Capitain Herbst og Capitain Niels Nielsen, som allerundernanigste menes, som og beviiser for deres Kongl. Majest. Udi landetes indgivne Suppliqver deres forhold og landets paapaaklagende.
Bedes derfor allerunderdaanigst, at deris Kongl: Majest. Allernaadigst vilde ovenmeldte udgifven Documenter udi naade ansee Borringholms underdanes for Kongen til at nyde deres Ret, som af Aarilds gammel tid haver været. Og som vinteren er nu i hænderne, og vi ville gieves vores lif for Kongen og fædernelandet Borringholm at udbede den stoere Kongelig Naade, at hiemreyse til Borriingholm og benaades paa Kongens betænkende ud hovetsagen, at midlertid nu med os til landet maate følge allernaadigst Befaling, at enhver maate nyde og bruge sin iord, som tilforn, uden nogen ny paaleg, indtil at det behager deres Kongl. Majestet udi hovedsagen allernaadigst at give audience. Herom vi hiertelig beder.
Forblivende deres Kongl. Majestets allerunderdanigste Undersaatter
Jens Jensen
Christen CHS Hansøns  eget skrefne Nafn
Kiøbenhafn d. 20 Decembris Ao 1721

At tvende bønder fra Bornholm, nafnlig Jens Jensen fra Nørreherrey og Christen Hansen fra Øster herrit haver udi det Danske Cammer Cancelie ladet indleveret d. 23 Decemb, 1721 2de forseiglede tings Vidner, det ene holdet udi Nørre herret d. 15 Augusti og det andet holdet udi Øster herret d. 15 Sept. 1721, tillige med nogle andre Documenter angl. Dend Skat som af Bønderne paa Bornholm fordres for dend indtagne Udmarks Jord, hvilke Documenter skal videre blive efterseet.

Test. Rentecammeret d. 23 Decemb. 1721.
Udi Cammer Secreteren Basballes Absence
P. Schowgaard