Amtmand Urne

Amtmand Urne. Foto af maleri i Zahrtmanns arkiv i Ø-arkivet

Amtmand Urne. Foto af maleri i Zahrtmanns arkiv i Ø-arkivet

URNE, JOHAN  CHRISTIAN,  1705-87,  Amt­mand; f. 5. Marts 1705; d. 12. April 1787 i Rønne; S. a. Fodfolkskaptajn Fr. Chr. U. og Petronelle v. Bassen. -Ugift.
U. tilhørte en af de ældste danske Adelsslæg­ter; han var først Hofjunker hos Prinsesse Hede vig, Fr. IV’s Datter, men blev i 1730 Sekretær i Tyske Kancelli, hvor han dog næppe har gjort sig særlig fordelagtig bemærket, idet Kongen, Chr. VI, noterede om ham i sin Skrivekalender: »Urne duer ikke til ret meget; han kan blive Amtmand i Norge«. Alligevel blev han den 4. Maj 1740 som den første udnævnt til Amtmand paa Bornholm. Igennem sin lange Embedstid gjorde U. her et dygtigt Arbejde og var i det hele taget en god Mand for Bornholmerne, der ganske vist til at begynde med ikke kunde lide ham, men efterhaanden indsaa, at U. var paa deres Parti. Blandt hans mange Fortjenester skal nævnes, at det væsentligt skyldtes ham, at alle Kongens Fæstebønder kom til at sidde paa deres Gaarde som Selvejere.
Hans Interesse for bornholmske Forhold førte til, at han gennem Aarene noterede en Mængde Oplysninger om Personer og Tilstande her paa Øen, ligesom han var den første, der nedskrev noget om det born­ holmske Sprog. Disse Oplysninger opbevares i Det kgl. Bibliotek, og uden disse havde de Thurah ikke kunnet udarbejde en saa fyldig Beskrivelse af Bornholm. U.s Optegnelser, der er Hovedkilden til vor Viden om Bornholms ældre Historie, foreligger ikke trykt, men Bornholmsk Samfund, der udgiver Bornh. Samlinger, har Planer om at udgive dem i Bogform.
I 1753 blev U. udnævnt til Etatsraad, og efter 38 Aars Embedstid blev han i 1778 afskediget med Titel af Konferensraad og med den fulde Gage i Pension.

Litt.: Danm.s Adels Aarbog, XXI, 1904, S. 472; XXIII, 1906, S. 509. J. A. Jørg. Bd. II, 1901, S. 130, 143, 154, 170. Da. biogr. Leks. Bd. XXIV.  Zahrtm. Bd. II, S. 105, 125-30, 138, 155, 167-94, 241, 313, 321.  »Bh.s Land«, Bd. I, 1944, S. 152, 232, 237, 246; Bd. II, 1944, S. 268.  »Byfogdernes Beretninger om Rønne og Svaneke Købstæder i 1760’erne«, Kronikserie af Aage Rohmann i »Bh.s Tid.« 21., 23., 24., 26. og 27.-8. 1940 (ogsaa udg. som Særtryk).

Tekst fra:
H. SONNE KOFOED OG N. C. STANGEGÅRD
KLIPPEØENS MÆND
fødte og førte
Rønne 1948
—-
 

Johan Christian Urne var særdeles flittig med indsamling af oplysninger om Bornholms historie. Han menes, at være hovedleverandør af oplysninger til Laurits Thuras Bornholms Beskrivelse, trykt i 1756. Hans eget eksemplar findes på Kgl. Bibliotek. I margin og mellem afsnittene har Urne tilføjet supplerende oplysninger.
Thuras Bornholms Beskrivelse. Han eget eksemplar er fyldt med tilføjelse, som er en væsentlig kilde til Bornholms ældre historie.
DeThurahs Bornholmsbeskrivelse med Urnes noter_Artikel1
DeThurahs Bornholmsbeskrivelse med Urnes noter_Artikel2

Katalogbetegnelse er:
Kongelig Biblioteks håndskrifter: NKS 726 b kvart
Thura (de Thurah), Laurids Lauridsen, 1706-1759, arkitekt
Beskrivelse over Bornholm. Kbh. 1756. (impress.). Med tilskrevne Rettelser og Anmærkninger af Amtmand Joh. Chr. Urne, samt med Tillæg af skrevne Dokumenter og Oplysninger Bornholm vedkommende.
 
1763 Aakirkeby

Urne nævner, at det trykte kort over Aakirkeby var misvisende, derfor havde han foranlediget, at et ny og mere korrekt grundplan blev udfærdiget. Kortet er tegenet i 1763. Læs Svend Kramps artikel om Aakirkeby og beskrivelse af kortet i Bornholmske Samlinger, række III, bd. 10 side 69-88.
KB: Ager Dyrkningens Behandling på Bornholm (1757) J. Chr. Urnes håndskrevne bog om “Agerdyrkningens Behandling paa Bornholm” er en lille fin bog, findes på KB (katalogbetegnelse: Thott 1416 kvart)
I bogen og som løse bilag findes fine håndtegninger. Skriftet er udgivet af Aage Rohmann i “Udvalg for Folkemaals Publikationer, Serie B, Nr. 6”, Schultz Forlag 1964.
KB: 3 bøger med forskellige dokumenter På KB findes desuden en samling af dokumenter, der tilskrives Urne. (kat.: Additamenta 341, 342 og 343) kaldet: Samling af adskillige utrykte til Lov og Forordninger henhørende kgl. Rescripter og Resolutioner (ang. Bornholm). 1-3 Bd
Det er ikke kun love og forordninger, men også tabeller og indberetninger om vidt forskellige forhold. Der er materialer fra 1400-tallet frem til 1778. Hvert bind har registre, der indikerer, at Urne har brugt bøgerne som opslagsværk. Flere af disse kilder kan genfindes i de 98 sider, der er er indbundet i Thuras værk.
KB: Urnes små artikler
På KB findes også et 107 sides håndskrift kaldet: Samling af adskilligt Antegningsværdigt angaaende Bornholms Land ved J. C. Urne (kat.: NKS 726 c kvart). I denne samling findes større artikler om specielle emner f.eks: Kongens skove, Printzenskjold, Revolutionen 1658, Strandingen 1678, Kongens gårdes salg, Om gårdenen og afgifterne, Tavle over Kapitaletaksterne, Frederiks Steenbrud, Bornholms privilegier, Bornholms Qvindfolks industri, Levemaade og Dragt, Udførsel, Christiansø.