Svaneke bys vejrmølle

[se original på https://www.bornholmerting.dk/kommissioner-vedr-udmarken/]

Stormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre.
Som vi Underskrevne Mads Kofod og Didrich Wolsen, begge Borgere og Indvaanere i Suaniche, haver Én, paa Suaniche Byes frihed bestaaende Veirmølle, med tilhørende Huus og liden Løkke, som af Voris forfædre er op bygt og Indlagt, og der af med Byen Givne Kongl. Tribut og Skatt. Hvilked Vi for de Kongl. Commiterede Commissarier her paa Landet haver bevist, i deris Commissions forretning. Saa har de dog ey Willed agted eller Anseet Voris, for dennem førte Vidnesbyrd, mens i deris Commission anført samme Veirmølles tilhørende Løkke til fæstes antagelse og for Stempled Papir, til fæstebreved at paaskrive, samt for Skriver Penge, ladet os Pante. Saa vi af dessen Aarsag, med des større bekostning, haver, ved lovlig Citation, ladet Indkalle de Kongl. Commissarier til Svaniche Bytings Ret den 23 May sidst afvigt, for at anhøre Nærmere Beviis om samme Veirmølles tilhørende Løkke, at dend med Møllen er er bestaaende og beliggende paa Suaniche friheds Mark, og haver ligged under Byens frihed over= 92 Aar. Hvor om hosfølgende Tingsvidne tydelig giør forklaring efter de derom lovlig førte Vidnesbyrds aflagde ed. Thi underkaster Vi os udi Allerdybeste ydmyghed for deris Kongl. May.ts. Nade Trone med Allerundernanigste forhaabning, at Vi her efter, som tilforn maa Nyde samme Voris Veir Mølles tilhørende Løkke, foruden stædsmaall eller fæste, saasom dend (som Tings Vidned klarlig udviisser) er Suaniche byes frihed tilhørende, og haver i saa mange Aars tiid tilhørt voris forfædre og os, og med Arvinger, og Vi voris medarvinger der af har udløst, Og alle tiider der af gived Skat med Byen til deris Kongl. May.ts., efter dend Taxt, som Aarlig der paa af Taxereborgerne er givet, efter de Høy Kongl. Privilegier, som Suaniche By af deris Kongl. May.ts Høj salige forfædre Konger og af deris Kongl Mayst Allerundernanigst er Confirmered.
Her paa vil Vi udi Allerunderdanigst ydmyghed forvente deris Kongl. May.ts Allernaadigste Svar til bønhøring; som med Liv og Blod stedse lever  deris Kongl. Mayts og Kongl: ArveHuuses.
Allerundernanigste
Troe Arve undersaatter og ringe Tienere
Mads Kofod og Didrich Wolsen
Suaniche paa Bornholm
Den 12. Juni Anno 1721.
Tingsvidne på 24 Skillings papir
Jens Toersøn Aalborg, Kongl. Mayst. Byefoged udi Suaniche, samt Herrits foged udi Øster Herred paa Boringholm, tillige med Morten Henrichsen Koch, Bye og Herrits skriver der samme stedts, Giør Witterligt at Aar efter Guds Biurd – 1721 fredagen dend = 23 May inden Suaniche Byeting. For retten frem Viiste Esber Hansen Dahlbye én Skriftlig Fuldmagt af Dato= 22 May 1721 som blef op Læst, og Lyder  ord efter Andet som følger:
Efter Høy ædle og Velbaarne Hr. Brigadier og Ampt Mand Johan Henrich Von Bippen hans mig tilstillede Befalling af Dato 21 May 1721, som er mig til hende kommen dend 22 May Huor af sees, at jeg skal forføye mig til Rønne dend 23 May, huor ieg da samme dag skulle beside Hans Kongelig Mayts Rets, nemlig Suaniche Byetings rett, Alt saa maa ieg efter ordre af Trede fra Retten, og ey Vides nogen anden som kunds betiene for om Melte Ret uden dend Beordrede Viisebye foged Esber Hansen Dalbye af Suaniche, og som ieg ikke tør understaa mig at opholde Hans Kongl. Mayts Ret for de vedkommende, som der paa, sin tid kunde have sig over mig at besuerge for Rettes for Negtelse efter Louen. Alt saa haver bemelte Vester Bye foged Esber Hansen Dalbye at paatage sig at Betiene Suaniche Bye Tings Rett bemelte= 23 May: Udi min Loulig absens, Saasom ieg ikke kand Betiene meere end én Ret paa Én dag – Datum Suaniche den 22. May 1721. Jens Torsen Aalborg,
For Retten fremkom Hr. Mats Kofod Poulsen og Hr. Didrich Wolfsen Velfornemme Borger og Handelsmend i Suaniche, som beviiste med Kaldsmend, Hans Pettersen og Anders Mortensen begge af Bemelte Suaniche, huilche af Hiemblede Ved Eed efter Louen Loulig til i dag paa bemelte Hr. Madts Kofods og Hr. Diderik Wolfs Vegne efter skriftlig Kald Seddel, at have med 14 dages Kald og Varsel hiidstefnt, Høy og Velbaarne Hr. Brigadier og Amptmand Hr. Johan Henrich Von Bippen, med de andre tuende kongelig Commiterede Commisarier her over Landet, til at Anhøre huis Vidnes Byrd Citanterne kand have at føre, om deris paa Suaniche friheds bestaaende Weyermølle, med tilhørende Mølle Lykke, med Videre Kaldseddelen indeholder, Huor efter Citanterne agter et Louligt Tings Vidne at erhuerfue, samme Kaldseddel er af Dato= 3de May: 1721 som lydelig for Retten Blif op Læst og af Kaldsmen´denne ved Eed blef tilstaad og bekræfted saaledis at have stefnet som dend Indeholder, og ord for Ord her i Tings Vidned skal blive Indført. Og lydendes ord efte Andet som følger:
(Sex Skillings-[papir] No 47587
End dog Vi underskrefne Madts Kofod og Diderich Wolfsen i Suaniche, fro de Kongelige Commissarier paa Commissionen som holtes hos Sandemanden Jep Erichsen i Ibsker Sogen haver ført Vidnis Byrd og anmelt Voris adkomst til dend Liden Løkke, som er beliggende paa Suaniche Byes frihed og hør til Voris der hos Bestaaende Veyer Mølle at samme Lykke haver vered Møllen tilhørende i mange Aar, som og efter Voris for fædre Een efter Anden over 80 Aar haver i Skifte ganged udi Arf, og Arfvingerne med Anden Byens til hørende Jord anført og paa penge anslagen, og Skatt der af med Anden Byens tilhørende Aarlig Gived, Mens som de til ordnede Kongelige Commissarier, ved Deris Skrivelse til Sande Manden Jep Erichsen haver ladet Pante os for penge til Papier, at Skrive fæste Bref paa, og til Skriver penge for fæste Breved at skrive for samme Møllis til hørende Lykke, og som Vi ey kand fæste dette vorris og voris Byes friheder tilhørende, og Vi med Voris med Arfuinger; Arf har Bekommet, og fra med Arfuingerne Indløst, at Vi ey saa ledes kand lade det os fra tage det voris er, der fore ere Vi for Aarsagede at Andrage det for deris kongl. Mayts med aller under Daanigste for Haabning, at Vi her efter Nyder dend Høy Kongl. Naade og frihed, som Voris for Fædre og Vi hid Indtil have Nøtt; Thi ere Vi ydmygst Begierende at Høy og Velbaarne Hr. Brigadier og Amptmand Johan Henrich Von Bippen med sine til ordnede kongelig Commissarier Vilde behage at lade Deris fuldmegtig møde inden Suanike Byeting nest kommende fredag dend 23. May for at anhøre huis Vidnes Byrd Vi agter at føre om samme Voris tilhørende Mølle Løkke, huor efter Vi agter et Louligt Tings Vidne at for Huerfue. Suaniche dend 3de May: Ao 1721.
Madts Kofoed  Didrich Wolfsen
Loulig for Kyndt Testeris Hans Petersen . AMS
Høy ædle og Velbaarne Hr. Briganier og Amptmand Von Bippen, med de Andre kongl. Commissarier blef paa Raabt om deris fuldmegtig, eller nogen anden paa deris Vegne var til Stæde for at Anhøre Vidnes Byrd efter Indstævningen, Huor Da Ingen fremkom efter dend beordrede Dommeris paa Raabelse, saa fremstillede Hr. Madts Kofod og Diderich Wolfsen efterskrefne Vidnis byrd, Nemlig Hinrich Mortensen, Willum Meyesen og Zander Eskelsen Skoemaager alle tre borger og Indvaanere udi Suaniche, som efter at Eden Lydelig for dennem af Loug Bogen blef oplæst og til ligge og for Anders Monsen, boendes i Listed, ved Høyeste Saligheds Eed Vandt.  Saa først frem stod Henrick Mortensen som ved Eed med op Ragte fingre Vandt at hand kand mindes over 60 Aar, og imidler tiid haver samme Lykke vored beliggende til dend Veyer mølle som Hr. Madts Kofod og Hr. Diderich Wolfsen til Hør, og først tilhørte samme Mølle og Løkke gamble Salig Karne Davids her i Suanike, og efter hendes Død Arfuede Salig Borge Mester Diderich Wolfsens her i Suanike (som var hendes neiste Søn) bent. Mølle og Løkke, og efter Salig Borgemesterens død Arfuede Hans søn nu Salig Capitain Davis Wolfsen samme om vondene Mølle og Løkke. Og da velbemt. Salig Capitainen var død, beholt hans efter altte nu sl [salige=døde] Hustru samme Mølle og Løkke indtil hun døde, efter hende arfuede hendes Børn som var fire Sønner og toe Daattre, og I blandt Anden Arf eftermelte Mølle og Løkke, huilke hendis elste Søn Hr. Diderich Wolfsen og Datter mand Hr. Madts Kofod nu til hører, og haver der af udløst med Arfuingerne, og var vidnid vidende at hans Salig fader Morten Nielsen, som og var en æld gammel Mand da hand Døde, saa vel som Vidnis Morbroder Poul Jacobsen, hafde sagt for vidned og Andre, at samme Mølle og Lykke hafde ligged her til Byens Frihed i deris minde og befindes og i samme Mølle paa Steen Bieleken udhugen= 1629. Da dend skal være brugt, og siden med Lykken altiis skal have vered Svunike Byes frihed tilhørende.
Der nest fremstod Willum Meysen som er u 84 Aar gammel Dis liggeste Zander Eskilsen Skoemager som er 78 Aar gammel, endnu og Anders Monsen af Listed 64 Aar gammel. Som alle eenstemmende ved høyeste Salighed Eed med op Ragte fingre Vandt, at være dem samme beviist i god Sandhed, det samme som Henrich Mortensen for hen om Vundet haver, og at vere gifuet Aarlig Skatt af samme Mølle og Lykke, med Borgerskaabet af Møllens beboer, holt Vagt og anden Byens borgerlig Tynge. Dets Vidnis Byrdene alt som omvundet er tilstode Sandfærdigt at være.
Huor efter Hr. Madts Kofod og Hr. Diderich Wolfsen var et u-villigt tings Vidne begieredes Beskreven til deris nermere Andragende for voris Aller Naadigste Arfue Konge og Herre, som blef Stæd. Huilken deris begiering Vi ikke vidste dennem at kunde Negte, Helst og formedelst saa ledes for berørte ting dag er gaaed og fahred Inden Reten som for Skrefuet Staar. Der til med os ere Vidne efterskrefue [af] Loug faste Dannemend, Nemlig Jørgen Lund, Hans Jørgensen, Hans Hop, Niels Nielsen, Hans Pettersen, Zacharias Nielsen, Mons Hansen og Niels Nielsen. Alle Borger og INdvaaner udi Suanicke.
Dis til Vidnisbyrd under voris Hænder og Sædvanlige Signeter her neden under.
Actum Anno Die et Loco ut Supra
Esber Hansen Dalbye  M. Henrichsøn Koch
[Derefter de otte mænds underskrifter eller tre bogstaver]