Bornholms amtsskrivere

Kvitteringsbog for Jens Madsen på den 16. gård i Vestermarie. På siden kvitterer amtsskriver August Dechners fuldmægtig Jørgen Gregersen for betaling af landgilde 1686

Amtsskrivernes opgaver

Embedet som amtsskriver blev oprettet efter 1660. Amtsskriveren stod for den økonomiske forvaltning af amtet. Han var kongelig udnævnt efter indstilling fra Rentekammeret. Han var leder af amtstuen, men underlagt tilsyn af amtmanden. Amtsskriverens karriere startede som regel i København, hvor han havde virket som renteskriver eller haft andre betroede opgaver i rentekammer-administrationen. Efter 1770 kaldtes han for amtsforvalter.

De første årtier blev amtsskriveren også kaldet for ridefoged, hvilken betegnelse han havde haft inden 1660, hvor ridefogeden var Lensmandens øverste myndighed på Bornholm og var ham der varetog kongens retsplejen, skatteindkrævninger og fæsteforhold. De første år kaldtes regnskabet for ”Hammerhus Lens regnskab”. Ridefogeden sad indtil 1661 på Hammershus.

De administrative forhold tog sin tid at få indarbejdet på Bornholm, hvor amtsskriveren skulle finde sin plads i hierarkiet. På Bornholm var der stridigheden mellem den administrative ledelse og kommandantskabet, der på Bornholm, af militærstrategiske årsager, synes at have haft en særlig fremtrædende rolle.  Guvernør Major Adolf Fuchs forbød amtsskriver Peder Jensen adgang til Hammershus, hvorfor han måtte leje et hus i Rønne til landgildesmørret og kornet. Herefter blev Rønne residens for amtsskriveren og skatterne skulle betales på amtsstuen.

Amtsskriveren blev assisteret af en eller to fuldmægtige ofte kaldt for ”tjenere”. De var dem, der på amtsskriverens vegne, mødte på herrredstinget eller bytinget når kongens interesser skulle varetages. Det var også dem der kvitterede for modtagelse af bøndernes landgildebetaling.

Liste over amtsskrivere og fuldmægtige

-1662,   Peder Jensen

Afsat 1. maj 1662.  Døde i Rønne 1669

1.maj 1662 – 1663,   Niels Nielsen

Han var tidligere landsdommer på Bornholm. Han døde den 23. marts 1663

1663 – 1679,   Hans Christensen

Han underskrev regnskabet 1663/64 den 2. juli 1664

Hans Christensen døde 27. marts 1679. Det sidste regnskab 1678/79 blev først underskrevet 12. juli 1682 af Kirstine, amtsskriver Hans Christensens enke.

Hans Christensen har haft vanskelige forhold at arbejde under på grund af krigen. Hans tjener, Rasmus Lauridsen og hans medtjener Johan Bendixen, var tilsyneladende dem, der førte regnskaberne det sidste år. Rasmus Lauridsen rejste i juli 1678 til København for at aflevere regnskaberne for 1674, 75, 76 og 77 til rentekammeret. Han måtte vente i 15 uger inden han i september kunne få regnskabernes bilag påskrevet. Det fortælles, at flere bilag savnedes, da de var blevet opsnappet af svenske kapere.

1.maj 1679/80 til 11- oktober 1689,   Augustus Dechner

Født på Bornholm den 30. december 1656, død 31. december 1691 på Bremerholm. August Dechner blev suspenderet i august 1689 sigtet for svig og andre forbrydelser. Gift med Mette Elisabeth Maccabæus.

Af August Dechners fuldmægtige kendes: 1680 Rasmus Lauridsen og 1681-1684 Jørgen Gregersen

11.oktober 1689-1691,   Anders Vognsen

I  antegnelserne for 1689-1690, Pag. 69-70, Litr. Z, findes den Kgl. Ordre af 31. august 1689 til renteskriver Anders Vognsen om at han, inden fire dage, skulle begive sig til Bornholm for at erstatte den suspenderede August Dechner. I denne ordre findes desuden hans opgave beskrevet.

1691-1718,   Hans Henrich Schor

Hans Henriksen Schor var Anders Vognsens svigersøn. I det kongelige bestallingsbrev nævnes, at han måtte tage sin dattermand med til Bornholm som fuldmægtig og at svigersønne skulle overtage amtsskriverembedet efter ham.

På et tidspunkt fra maj til oktober 1691 overtog Hans Henrich Schor amtsskriverembedet.

Af Schors fuldmægtige kendes: 1691 Pelle Pedersen, 1692-1693 Anders Pedersen, 1694-1703 Hans Hjort, 1702-1702-1705 Mads Wolsen, 1706 Casper Olsen, 170-71711 Mads Clemmensen, 1707-1713 Jens Gudmandsen (I 1714 dømt til Bremerholm for svindel med bøndernes restancer), 1715 Kaptajn Niels Nielsen, 1718- Nikolai Linderoed

Regnskabet for 1718 er underskrevet af Elsebet, enken efter Schor.

1719-1736,   Christopher Horn

Af Horns fuldmægtige kendes: 1718-1734 Nikolai Linderoed, 1719-1723 Niels Lund, 1728-1735 Johan Holst, som også fungerede som amtmandens fuldmægtig, 1730-1733 Søren Lunge, 1735-Peder Dam

Han døde den 8. januar 1736 i Rønne Regnskabet for 1735 blev underskrevet af Anna Magdalene Busch, Christopher Horns enke

1736-1752,   Christopher Schrøder

Født i Helsingør 30. december 1697, død 9. januar 1753

Af Schrøders fuldmægtige kendes: 1742-1744 Halvor Olsen

1753-1777,  Christian Andresen

Han var Amtsforvalter, Ridefoged, Ammunitions- og Materialforvalter. I 1757 blev desuden Generalauditør og regimentskvartermester. I de to sidste år i tjenesten fungerede han også som konstitueret amtmand.

1777 – 1787, Thomas Georg Münster

Han var Amtsforvalter, Ridefoged, Ammunitions- og Materialforvalter.

i 1781 deltes amtsforretningerne mellem amtsforvalteren, landsdommeren og “den bestandige kommission”.

I 1787 blev han amtsforvalter over Aalborghus, Børglum, Aastrup og Aejlstrup Amter.

1787 – 1802, Laurits Schierbeck

I 1802 blev han afskediget angiveligt på grund af sygdom.

1803  Knud Andreas Sommer – ikke tiltrådt. Han døde forinden.

1803 – 1810, Peter Severin Due

Tidl. foged over Finmarkens Fögderi.

1810-1843, Christian Ludvig Sehestedt

Tidl. Krigs-kancellisekretær.  Udnævnt som Amtsforvalter, Ridefoged, Ammunitions- og Materialforvalter. Fra 1822 Kammerråd og 1829 Justitsråd.

1844-1848, Henrik Georg Flemming Lerche

Tidl. fuldmægtig i danske Kammersekretariat. Bestalling den 18/4 1844. Hans titel var Amtsforvalter og Ridefoged på Bornholm