Nexø justitsprotokoller

Nexø Byfoged

Ved Christian 5.s forordning af 28. januar 1682 omorganiseredes retsvæsenet til alene at omfatte en byfoged. Oprindelig var Nexø byfoged tillige herredsfoged i Østerherred, men ved den bornholmske retsreform 1686 (forordning af 30. marts) bestemtes det, at byfogden i Nexø samtidig skulle være herredsfoged i Sønderherred, mens Østerherred fremtidig tilfaldt byfogden i Svaneke. Ved samme forordning fastsattes det at retten i Åkirkeby, hvis foged hidtil også havde været herredsfoged i Sønderherred, skulle administreres af byfogden i Nexø.

Desværre er der kun bevaret justitsprotokoller fra 1757.

Retsområde efter 1861

Ifølge loven af 19. februar 1861 skulle embedet som byskriver i Nexø og Åkirkeby og herreds skriver i Sønderherred nedlægges ved vakance og forenes med by- og herredsfogedembedet smst. Vakancen indtrådte 31. maj 1863 ved skriver Andreas Chr. Hviids død. Denne ordning forblev uændret til 1919.

justitsprotokoller

Oversigt over protokollerne

Justitsprotokollerne er fotograferede af Bent Andersen, 2016

Justitsprotokol 1757-1780
 Justitsprotokol 1780-1809
 Justitsprotokol 1809-1827
 Justitsprotokol 1827-1839
 Justitsprotokol 1840-1853

Byfoged

1675- Hans Ejlersen. 26. jan. 1675 (tillige herredsfoged i Østerherred) –
l681-85. Valentin Dechner. 21. maj 1681 (tillige herredsfoged i Østerherred) – 19. febr. 1685 (afsked).
1685- Mikkel Andersen. 26. sept. 1685 (tillige byfoged i Åkirkeby og herredsfoged i Østerherred). Fra 13. marts 1686 herredsfoged i Sønderherred i stedet for Østerherred –
1697- Jacob Lorenzen. 1. maj 1697 –
1740-44. Ole Olsen (exam. jur.). adj. 26. aug. 1740 – 20. april 1744 (død).
1744-45. Mathias Brunou (premierløjtnant). 24. juli 1744 – 1745.
1745-50. Halvor Olsen (exam. jur.). l. okt. 1745 – juli 1750 (død).
1750-62. Wilhelm Hansen (exam. jur.). 6. nov. 1750 – 14. juni 1762 (død)
1762-93. Niels Jespersen (exam. jur.). 6. aug. 1762 – 30. marts 1793 (død).
1793-1815. Christian Jespersen (exam. jur.) 14. juni 1793 – 4. juli 1815 (amtmand over Bornholms amt).
1815-21. Friderich Ernst Wilhelm Knudsen (overauditør). 22. nov. 1815 – 21. nov. 1821 (byfoged i Helsingør).
1822-40. Niels Peter Arboe (auditør). 22. febre 1822 – 3. maj 1840 (byfoged i Hillerød m.m.).
1840-49. Johan Jens Gether (overauditør), 3. nov. 1840 – 25. marts 1849 (byfoged i Køge).
1849-56. Ludvig August Smith (fuldmægtig i Københavns kriminal- og politiret), 8. juni 1849 – 18. febr. 1856 (byfoged og byskriver i Rødby m.m.).
1856-74. Peter Alexander Harald Nyegaard (Nygård) (prokurator). 27. juni 1856 (fra 1863 tillige byskriver i Nexø og Åkirkeby samt herreds skriver i Sønderherred) – 15. sept.
1874 (afsked).
1874-94. Johan Fr. Petersen (prokurator). 16. nov. 1874 – 7. aug. 1894 (død).
1894-1900. Thorvald Smit (politiassistent i Københavns politi).
25. sept. 1894 – 31. juli 1900 (byfoged og byskriver i Ålborg) .
1900-09. Carl Georg Johan Høyrup (by- og herredsfuldmægtig i Kerteminde). 6. sept. 1900 – 4. juli 1909 (død).
1909-17. Johan Erik Boas (byfogedfuldmægtig i Ålborg). 3. aug.1909- 28. nov. 1917 (byfoged og byskriver i Mariager m.m.).
1917-19. Jens Peter Rosenmeier (fuldmægtig ved Ribe stiftamt). 24. dec. 1917 – 30. sept. 1919 (dommer i Nexø købstad m.m.)

Byskriver

1705- Carl Holgersen. 10. marts 1705 –
1738-53. Mathias Ibsen. 31. jan. 1738 – 1753 (iflg. politiprotokollen i funktion i maj 1753).
1753-96. Johan Frederik Kramer. 5. okt. 1753 (22. okt. 1753 exam.jur.) – 9. juni 1796 (død).
1797-1816. Peder Dam Jespersen (prokurator). 22. juli 1797 (23. marts 1798 tillige skriver i Sønderherred) 14. marts 1816 (afsked)
1816-26. Andreas Marckmann (prokurator). 29. maj 1816 – 14. juni 1826 (død)
1826-49. Carl Ove Voigt (krigskancellisekretær). 22. september 1826 – 22. juli 1849 (byskriver i Stege m.m.).
1849-57. Niels Emanuel Schmidt (prokurator). 9. okt. 1849 – juni 1857 (formentlig afsked).
1857-63. Andreas Chr. Hviid (cand.jur. assistent ved tallotteriet i København). 22. sept. 1857 – 31. maj 1863 (død) .
1863-1919. Se Nexø byfoged