Bjørnshøj – Klemens Storegade 70

Bjørnshøj, Klemens Storegade 70, Klemensker

Matrikel 87h og 87nl

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Navnet “Bjørnshøj” er første gang brugt på kort i 1945. Imidlertid er “Bjørnehøj” anvendt i Vejviseren 1946 og 1958, samt i “Sladrebogen” i 1950. I 1807 bruges navnet Agershvile.
Den vestlige  del af parcel  nr. 5 af Bjørnegård i Klemensker

Bjørnshøj på matrikelkortet der var i brug 1859-1888

I 1830 blev fæstejorden målt til 14 tønder land til havre, altså ikke særlig frugtbar jord.

Efter udskiftningen blev matriklen sat i hartkorn for 1 td 3 skp 2 ¾ alb

Efter ekspropriation til jernbane i 1911: 1 td 3 skp 1½ album og efter grusgravssporet og rampe hertil inden 1923 – 1 td 2 skp 3 fdk.
Areal 15/12 1999: 6.735 m2 for 87h og 280 m2 for matr. 87nl, som er vej.

Skøde og panteprotokol 1. række 2. sæt

Skøde- og panteprotokol 2 række

Skøde- og panteprotokol 2 række

Hammers kort 1750

Ældste historie

Udbyggerhuset er med på Hammers kort fra 1750. Huset er let at identificere, da det ligger tæt mod sognegrænsen til Nyker og har en af hovedvejene sydpå.

Bjørnshøj på det ældste matrikelkort, der var i brug 1828-1858

Ejendommen er endvidere tydelig på det ældste matrikelkort, der har gengivet ejendomme der eksisterede o. 1786.
Jeg har svært ved at skelne de ældste ejendommes beboere i jordebogsregnskaberne. Tilsyneladende har ejendommens beboer og brugere ikke betalt kgl. afgifter før 1807, måske fordi ejendommen da var uden jord. Fæstebreve på jord kendes først fra 1814.

Fra 1807 til 1865 var ejendommen bolig og arbejdsplads for en smed.

Beboer og ejere

-1807 Ole Michelsen og Birgitte Jørgensdatter

Ole Michelsen blev født o. 1763. Forældre Michel Jørgensen og Martha Olsdatter, 13. slg. Torpegård i Klemensker.

I 1787 var de husmandsfolk på 14. slg. fortorv.

Deres børn: Jørgen Michael Olsen, f. før 1791, Jens Michael Olsen, f. o. 1792, Hans Michael Olsen, f. o. 1793, Peder Olsen, f. o. 1799, Ole Olsen, døbt 2/5 1806 i Klemensker (10. vg. gr.), Marthe Kirstine Olsdatter f. o 1808

Ole Michelsen blev den 6/6 1807 gårdejer 51. slg. Kjæmpegård i Klemensker


Skøde 4/11 1807

Ole Michelsen på 51. selvejergård i Klemensker solgte sit 14 fag store hus på Bjørnegårds grund, tillige med alt nagelfast inventar til velagtet mand Peder Andersen, Smed og hans hustru og arvinger for 599 slettedaler. Huset kaldtes Agershvile dat 4. nov, læst 4 decbr 1807.

1807-1814 Peder Andersen Kure og Martha Mortensdatter

Peder Andersen blev født o 1774. Han døde på 69. slg. grund i 1821 (skifte 28/3 1822)

Martha Mortensdatter blev født før 1780. Forældre: Morten Jensen og Christiane, Kongens Mark ved Wallensgård i Aaker.

I 1803, 1804 var han gårdmand og smed på 4. slg. i Klemensker.
Peder Andersen Kure havde en bror, der hed Hans Andersen Kure og som boede på 21. slg. fortorv.

I 1815 er han registreret som smed på 69. slg. grund

Deres børn: Karen Marie, f. o. 1802, Christine, døbt 6/7 1805, Bodil Kirstine .f o 1808, Marthe, f. o 1817

1814-1815 Hans Jørgensen Sonne og Ellen Kirstine Hansdatter

Hans blev født 1789/90. Hans var søn af kaptajn Jørgen Jørgensen Sonne, ejer af Bjørnegård. Hans Jørgen Sonne blev konfirmeret 28/4 1804 – 14 år gl.

Ellen Kirstine Hansdatter var datter af Hans Hansen Møller.

Gift 9/10 1813. Huset og fæstejorden havde faderen sørget for inden han selv solgte Bjørnegård og fik aftalt en undentagskontrakt.

De døbte en datter Kirstine, født den 14/7 1814, faderen var Hans Jørgensen Sonne, husmand på 10. vornedegårds grund.

Den 3/8 1816 stod Hans Sonne fadder til undentagsmand Jørgen Jørgensen Sonnes barn, Anna Maria. Da Hans Jørgensen Sonne er søn af undentagsmanden, står han altså fadder til sin halvsøster. I kirkebogen nævnes, at Hans Jørgensen Sonne og Ellen Kirstine boede på 4. slg. hovedparcel. Nogle år senere solgte de hovedparcellen til Hans Pikker. Bemærk at Peder Andersen Kure tidligere havde boet samme sted.

1815-1829 Mogens Mogensen Sandstrøm (1788-1829) og hustru Kirstine Aristdatter

Mogens Mogensen Sandstrøm født o. 1788. Han var smed. Han døde af brystsyge medens han var arrestant i landets almindelige arresthus i Rønne den 23. marts 1829. Begravet i Rønne 28. marts.
Kirstine Aristdatter blev født o. 1786

Mogens og Kirstine blev gift i Østerlars 20/6 1812, men bosætter sig i Rutsker. Den 24/9 1815 flytter de til Klemensker.

Deres børn: Inger Kirstine, f. o 1812, Hans Mogensen Sandstrøm, f. 9/11 1815 på 54. slg. grund, Anna Margrethe Mogensdatter, f. 31/6 1818 på 10. vg.gr. (I ft. 1845 hedder hun Ane Margrethe Marcher), Arrest Hansen Sandstrøm, f. o 1820, Jens Mogensen Sandstrøm, f. o 1823, Caroline Cathrine, f. 16/12 1824 på 10. vg.gr.

Fæstebrev 12/12 1818

(læst 21/2 1823) Ejer af Bjørnegård Peder Rasmussen udstedte fæstebrev på livstid til Mogens Mogensen Sundstrøm og hustru Stine Arristdatter. Jorden var den samme ager og eng som Hans Jørgen Sonne havde haft i fæste. Årlig leje var 3 rigsdaler i sølv og 4 mands arbejdsdage om høsten samt skat til kgl. amtstue på et lispund smør. De tvende små agre er: Den ene sydøst og den anden nordøst for Langebjerg. Hvert anden år skal en af agrene ligge golde (udyrkede) og som gårdejeren ville bruge som græsmark. Når han havde den nordøstlige del af jorden, så måtte han desuden benytte Langebjergs løkken til at vogte på eller tøjre på.
Ved eventuel overdragelse af fæstejorden skal den nye fæster betale 10 rdl sølv til gårdejere. Mogens Lundstrøm havde selv betalt 18 rdl i fæstepenge.


Tingbog og justitsprotokol for 24/8 1821

Mons Monsen Sandstrøms obligation på 300 rd til Ole Jørgensen dat. 5/4 1818 blev taget i arrestforvaring hvorfor hus og løsøre blev beslaglagt.

Skifte 28/7 1829 efter Mons Monsen Sandstrøm

Smed Mons Monsen Sandstrøm døde den 24, marts i landets almindelige arresthus i Rønne, Han boede på 10. vg. grund og efterlod sig enke Kirstine Arrestdatter, 3 sønner og 3 døtre.
Værdi af indbo til 152 rdl og huset, der var på 12 fag, meget gammelt og temmelig forfaldet, blev vurderet til 60 rd. Gæld i alt 190 rd 5 mark


1829-1838 Jens Nielsen Marcher og hustru Kirstine Aristdatter

Jens Nielsen Marcher blev født o. 1806 i Vestermarie.

Ungkarl Jens 24½ år og den 43-årige enke Kirstine Aristdatter blev gift i Klemensker 6/12 1829. Forlovere var gårdmand Hans Jensen på Bjørnegård og udbygger på 10. vornedgård Jens Skov.

I 1840 boede familien i Nyker, hvor Kirstine døde 8. januar 1842 som udbyggerkone på 4. vg. gr. i Nyker 54 år.

Jens Nielsen Marcher giftede sig anden gang med Cicilie Margrethe Pedersdatter den 21/5 1843 i Klemensker,

Fæstebrev 30. december 1836
Bjørnegårds ejer Jens Morten Hansen bortfæster jord til Jens Nielsen Marcher og hustru Kirstine Arristdatter i 50 år fra nytår 1837 Udslettet 15. januar 1862.

Husegrunden ligger sydvest for Bjørnegård og har tidligere været bortfæstet til Mogens Sandstrøm og hustru Kirstine Aristdatter i flg. fæstebrev af 12, dec. 1818. Grunden grænser mod øst til gårdens grund, til syd til 9. vornedgårds grund, i vest til sogneskellet imellem Nyker og Klemensker og i nord til 50 slg. grund og præstegårdens grund. Arealet var sat til 14 tønder land til havre.

Årlig leje var 3 rigsdaler sølv til betaling hver nytårsdag, samt præstere 4 dages mandsarbejde i høsten. De skal yde skat til 1 lispund smør til amtstuen om sommeren eller betale i penge efter kapitaltaksten. Der må ikke hugges brændsel på grunden.

Hvis fæsteren sælger deres hus på grunden, følger fæsterettigheden til grunden imod kendelsesafgift på 10 rigsdaler til grundejeren. Men før et salg, skal huset tilbydes grundejeren til samme pris.


1838-1865 Michel Hansen og Elsebeth Margrethe, f. Kofoed

Michel Hansen blev døbt 22/11 1807 i Rø. Faderen hed Peder Michelsen
Elsebeth Margrethe Kofoed blev født 1813 i Klemensker

Michel Hansen var smed.

Børn: Margrethe Kirstine Michelsdatter, f. 19/1 1834 faderen smed på Splitsgård, Karen Marie Michelsdatter, f. 13/8 1838 født på 10. vornedgårds grund, Jens Michelsen, f. o 1843 i Klemensker, Ane Margrethe Hansen, f. 30/6 1845, Hans Michelsen, f. 8/2 1847, Lovise Margrethe Michelsen (døbt Lovise Marie Hansen), f. 24/5 1848 på 10. vg.gr.

Forsikring 21/7 1838

Et hus på 10. vornedgårds grund ejet af smed Mikkel Hansen.
a. Huset består af 12 fag, 8 ¼ alen bred, 3 ¼ alen høj på stolperne, bygget af blandingstømmer, klinede vægge og stråtag, hvoraf 7 fag er indrettet til beboelse med 1 skorsten, bageovn og loft i, takseret a fag 40 rd er 280 rd, De øvrige 5 fag til ladehus, takseret a fag 20 rd er 125 rd.
I alt 410 rd
b. 1 tværlænge 2 fag 7 ¾ alen høj, opført af egebindingsværk, klinede vægge og stråtag, indrettet til smedeværksted, takseret a fag 30 rd er 60 rd
Summa 470 rd,
Forsvarligt i mod ildsfare og ej førhen forsikret. Brandredskabet forefindes.

Forsikringsprotokollen  oplyser at der var 62 alen til nabo


Skøde 5/9 1856

fra Anders Jensen Rasch, 10. vg. ejer af Bjørnegård, – efter at han var flyttet til 20. sg. i Vestermarie – solgte til Christian Jensen og Karen Nielsdatter – for 14.900 rdl.

Der var på Bjørnegård udsted et livsfæste, 2 fæstebreve på 50 år, 2 på 60 år, 1 på 90 åt og en lejkontrakt på 50 år, samt træer og buskle til toften til Hans Peter Dam

Niels Kjæreby på 50 slg. grund i Klemensker forlig mod 1. prioritet i blandt andet parcellen nr, 5 af 10. vornedgård til Jens Bidstrup på 1. slg. i Nyker. dat 18/? læst 12/5 1858 – 300 rdl. (matr. 87k)

Auktionsskøde 14/3 1859

(læst 20/2 1861) Eneste byder på den vestlige del af parcel nr. 5 var husmand Niels Kjærebye på 50. selvejergårds grund med 500 rd. Grunden var matrikuleret til nr. 87h, sat i hartkorn til hartkorn 1 td 3 skp 2 ¾ alb .
Parcel nr. 5 var på cirka 31 tønder land, hvoraf omtrent 22 tønder land var bortfæstet.

Skøde 5/1 1862

Husmand på 50. selvejergårds grund Niels Kjærebye solgte matrikel 87h til smed Michel Hansen og hustru Elsebeth Margrethe, f. Kofoed for 600 daler rigsmønt. Køberen havde størstedelen i fæste.

Tilladelse til Elsebeth Margrethe Hansen, enke efter husmand Mickel Hansen, at sidde i uskiftet bo 4/2 1863

Skøde 26/3 1865

Salgssum 1000 rd. for grunden – matrikel 87h – og bygninger.

1865-1891 Jørgen Bendtsen og Christiane, f. Espersen

Jørgen Bendtsen blev født 9/9 1830 i Klemensker.
Christiane Espersen blev født o 1828 i Rutsker.
De blev gift i 1854.

Deres børn: Peter Bendtsen, f. 1855 i Klemensker (snedker), Hans Jørgen Bendtsen, f. 1858 i Klemensker, Marie Kirstine Bendtsen, f. 24/5 1868 i Klemensker

I 1901 boede familien på 22. slg. grund

Panteobligation 12/4 1865

Tingsvidne 18/2 1874

Tingsvidnet var nødvendigt for at bevise, at enken efter husmand Mikkel Hansen havde ret til at sælge huset til Jørgen Bendtsen og Christiane. Asmus Hansen havde boet i huset i over 30 år. Gårdejer Rasmus Peter Mogensen på 52. slg. fortalte at bygningerne mindst har sået på grunden i 40-50 år og Mikkel Hansen havde ejet huset i over 20 år

Skøde 1/4 1891

fra Jørgen Bendtsen til sin søn Peter Bendtsen. Købssum 5.000 kr for jord og bygninger.

Panteobligation på 2.800 kr

Salget betinget af at forældrene fik lov til at blive boende så længe de levede eller ville. Fraflyttede de, skulle obligationen indfries med 4% årligt. Hvis der stadig var et skyldigt beløb efter begge forældres død, skulle deres deles ligeligt mellem de tre børn.

1891-1911 Peter Bendtsen og Marie Anine, f. Kofoed

Peter Bendtsen blev født 22/4 1855 i Klemensker og døde 18/4 1939 i Hasle
Marie Anine Kofoed blev født 22/2 1865 i Klemensker og døde 2/5 1934, medens hun var bosiddende i Hasle.

Petr Bendtsen var snedker

I flg. Bornholmere.dk udvandrede han til New York den 14/3 1883, men kom altså tilbage senest ½ 1890

Deres børn: Karl Bendtsen, f. 24/6 1893 i Klemensker (1921: montør)

I 1911 boede Peter og Marie Bendtsen på matr. 92p i Hasle

I 1921 boede de på matrikel 76e, som lå på Risegårds grund. Sandsynligvis på vejen ind til Hasle, som senere blev tillagt Hasle Købstad.

Skøde 1/8 1911 

Til landmand Herman Ludvig Petersen. Købssum 14.000 kr. I salget undtages erstatningssummen for ekspropriation af jord til Rønne-Allinge jernbanen, i flg. købekontrakten.

1911-1923 Herman Ludvig Pedersen og Karoline Kirstine, f. Espersen

Deres børn: Johannes Ludvig Pedersen, f. 13/2 1911, Knud Ejnar Pedersen, f. 7/9 1912

Skifteudskrift 22/5 1923

Skøde 14/5 1923 til avlsbestyrer Hans Nikolaj Kaas 
I købekontrakten undtages nu ekspropriation af jernbanen og grusgravssporet her er flere oplysninger om sidesporet og benyttelsesret og beplantning. I ½ 1921 blev eksproprieret 5.420 m2 til banen og sidesporet til grusgraven.

1923-1941 Hans Nicolaj Kaas og Agnes Marie, f. Holm

Hans Nicolaj Kaas blev født 8/9 1890 i Olsker. Han døde 1/1 1969- begravet i Olsker
Agnes Marie Holm blev født 6/9 1904 i Olsker. Hun døde 28/1 1969, begravet i Olsker

Skøde 6/5 1941 til avlsbruger Hans Eilif Hansen. Købssum 13.178 kr

1941-1943 Hans Eilif Hansen

Skøde 24/4 1943 til vognmand Alfred Johannes Viktor Hansen

1943-1945 Alfred Johannes Viktor Hansen

Skøde 13/12 1945 til arbejdsmand Herluf Christian Andersen. Købssum 15.000 kr

Bjørnshøj på luftfoto 1949. Tilhører Kgl. Bibliotek

1945-1947 Herluf Christian Andersen

Skøde 14/11 1947 til avlsbruger Alfred Johannes Viktor Hansen, købssum 15.000 kr

1947 Alfred Johannes Viktor Hansen

Skøde fra Alfred Johannes til avlsbruger Aage Sonne. Købssum 16.750 kr

1947- Aage Sonne og Inger Johanne, f. Holm

Landbruget og dets biografier, 1950

87h – “BJØRNEHØJ”, Klemensker. 10. Vdg. Pc. 8,8 ha – Htk. 1-2-0-2 – Ejdsk. 15,000 – Grdsk. 5,200. Overtoges 1947 af: Aage Sonne, f. 7.3.1915 paa Valdesminde (S. af Christian S. og Anna, f. Mogensen). Elev paa L. Mfs. Højskole 1938-39. G. m. Inger Johanne, f. Holm, d. 1.3.1926 paa Præstegaard, Knudsker (D. af Andreas Chr. H. og Eleonora, f. Ipsen). Børn: Vinni Birgitte Holm, f. 17.10.1945.

Bjørnshøj på luftfoto 1955. Tilhører Kgl. Bibliotek

-1954- Albert Jensen

Datteren Gythe Jensens bryllup 11/11 1954 (Tidende 7/9 1954) omtaler Albert Jensen som beboer på Bjørnshøj

-1960-Børge Jørgensen

(Kilde: annonce. i Tidende 29/11 1960 vedr. salg af køer, kalve, grise mm)

-1966- Poul Møller

(Kilde: Annonce i Bornh. Tidende den 17/7 1966 ang. Gul Nordbag ønskes til købs)

1960erne: Andreas og Edith Espersen

(sandsynligvis ikke som ejere)

Andreas fyldte 80 år den 16/5 1976 i et portræt i Bornholms Tidende, nævnes, at de havde boet på Bjørnshøj nogle år i 1960’erne.
 
Se også guldbryllupsomtale den 28/5 1971 med billede


-1968 Svend Aage Madsen

Annonce 11. maj 1968

Annonce i Born.Tidende 10. oktober 1968

I 1969 søgtes tilladelse til opførsel af drivhuse hos kommunen. Byggetilladelse var ikke påkrævet. Virksomheden omtaltes også som ”Ingers Blomster og kranse”

-1973 Jens Ulrik Nielsen

Skøde 27/12 1973 fra Jens Ulrik Nielsen til Jørn Rasmussen. Købssum 95.000 kr

1973-1987 Jørn Rasmussen

Skøde 10/8 1987 til Thomas Jespersen Stokkeby. Købssum 373.819 kr

1987-1990 Thomas Jespersen Stokkeby

Skøde 22/1 1990 til Olive og Hugo Callesen. Købssum 410.000 kr

Bjørnshøj på luftfoto 1990. Tilhører Kgl. Bibliotek

1990-1991 Olive og Hugo Callesen

Skøde 7/5 1991 til Liselotte Lund og Jan Nissen. Købssum 350.000 kr

1991-1995 Liselotte Lund og Jan Nissen

Skøde 1/5 1995 til Gitte Berlin og Alex Berlin. Købssum 370.000 kr

1995-2005- Gitte og Alex Berlin

I 1997 var der salg af fersk fisk, røget fisk og emballeret ost, kiks og bolcher fra ejendommen. Firmaet kaldtes ”Bornholmer Fisk” ved Alex Berlin

-2011-2022- Ditte Benoni Adler Hansen og Jørn Kure Johnsen

Ejendommen blev ombygget og moderniseret i 2011

Bjørnshøj. Foto JVH 29/10 2022