Juelsminde – Juelsmindevej 3

Juelsminde, Juelsmindevej 3, Klemensker
Matrikel 87c – Jorden var oprindelig Bjørnegårds parcel nr. 3

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Juelsminde med tilhørende jorde 2022

Da jorden blev solgt på auktion i 1857 blev den sat i hartkorn til 2 tønder 4 skæpper 1 fdkr 1 album.

Skøde- og panteprotokollen 1. række 2. sæt 
Skøde- og panteprotokollen 2 række

Ældste matrikelkort 18259-1888. Hus som det var i 1786

Ældste historie

Juelsminde er et af de ældste ejendomme på Bjørnegårds grund. Det lå i et skovrigt område, hvorfor det i 1700-tallet blev kaldt for Skovhuset. Det er indtegnet på det ældste matrikelkort, der er tegnet allerede i o. 1786. Parcel nr. 3 af Bjørnegård blev senere til matrikel 87c uden “Riisegabet”, som blev matrikel 87l (Juelsmindevej 1 se denne)

Ejendommen var i 1816 og  1844 på 14 fag. Ombygget omkring 1855. I 1917 blev et nyt grundmuret stuehus opført.

Ejer/beboere

1778-1782 Morten Hansen

Fæstebrev 1782 

Jørgen Jørgensen Sonne bortfæster den jord der ligger til Skovhuset, som Morten Hansen før havde haft i fæste, intet undtaget uden en lille hjørneager, som ligger sønden Riisegabet, og grænser sønden til 3. grænsestene, ellers intet frataget hverken skov, mark eller kløvgang. Fæstet blev givet til Jens Rasmussen og Ellen Kirstine Carlsdatter i begge deres livstid.
Årligt skal de betale 8 slettedaler 2 mark og betale amtsstueskat svarende til 4 lispund smør. Jens Rasmussen havde betalt 120 slettedaler i indfæstning. Fæstejorden overdrages til midfaste 1782. Der måtte ikke hugges i skoven eller opbryde engen.

1782-1801-1805 Jens Rasmussen og Ellen Kirstine Carlsdatter

Jens Rasmussen døde på 7. slg.gr.i Klemensker den 9/5 1805 – 65 år gammel.

Jeg har ikke styr på husejerne mellem Jens Rasmussen og Lars Mortensen, men Hans Kure, der var 66 år i 1801 og gift med Karen Hansdatter  på 56 år er måske Jens Rasmussens efterfølger. De har en søn ved navn Hans Hansen på 35 år.

1807-1816 Thor Pedersen (1745-1816) og Margrethe Jørgensdatter  Sonne (1745-1823)

Thor Pedersen blev født o. 1745. Forældre Peder Larsen og Karen Kirstine Hansdattter, Hallegård i Østerlars. Han var første gang gift med Signe Monsdatter, der døde i 1807. (skifte 16/3 1807).

Thor Pedersen var tidligere gårdejer af 11. slg. Store Knudegård i Klemensker til 1786, hvorefter de boede i Allinge, hvor Signe døde og blev begravet den 5/3 1807.

Han gifter sig anden gang med Margrethe Jørgensdatter den 3/1 1809 i Nyker. Hun var enke efter Peder Esbersen Kofoed, der havde ejet Kørsegård (8. vg.) i Klemensker indtil 1799, hvorefter de flyttede til Nyker, hvor Peder Espersen Kofoed døde i 1807.

Margrethe Jørgensdatter blev født o. 1745. Forældre Jørgen Edvardsen Sonne og Marie Jørgensdatter på Bjørnegård. Hun døde på 10. vg. grund den 6/7 1823 78 ¼ år

Skifte 22/4 1816

Efter husmand Thor Pedersen (døde 2/3 1816 71 år gl.), der var gift med Margrethe Jørgensdatter på 10. vg. gr. Margrethes tog søn Jørgen Edvard Sonne om laugværge.  Arvinger efter hans første kone Signe Monsdatter, skifte 16/3 1807, var en sønnedatter Stine Margrethe Poulsdatter, f. 1806.

Det var et velhavende bo, med bla. himmelseng til 3 rd, en seng med blåt omhæng til 20 rd. et vægur 3 rd. kobberkedel til 5 rd, med mere , med et 14 fags hus, der blev vurderet til 360 rdl. I alt til indtægt 533 rd 3 mk.

Margrethe Jørgensdatter Sonne blev boende på ejendommen til sin død i 1823. Det er uvist om hun havde fæsteretten til jorden, hvilket er tænkeligt, da hun er en datter af Bjørnegårds tidligere ejer.

1821-1850- Lars Mortensen og Marthe Kirstine Andersdatter

Lars Mortensen blev født o 1785 i Klemensker
Marthe Kirstine Andersdatter blev født o. 1794 døde 23/11 1839 på 10. vg. gr 45 år gl.

De blev gift 7. juli 1821 i Klemensker. Han var tjenestekarl fra Østermarie og hun opholdt sig på 13. slg. Forlovere var kromand Niels Mortensen og skolelærer Jensen

Deres børn: Dødfødt pige 18/8 1822 på 10. vg. gr., Karen Kirstine, f. 22/8 1823 på 10. vg. gr. – hun døde 10 dage efter fødslen, Karen Margrethe Larsdatter, f. 20/8 1824 i Klemensker, Ellen Kirstine Larsdatter f. 27/1 1827, Anders Larsen f. 17/5 1834, Marthe Krestine Mortensen, f. 25/4 1876

Matrikelprotokollen o. 1827

Oplysninger på side 207:

Ejer Hans Jensen, Bruger Lars Mortensen.
Ingen selvstændig hartkorn. Stykket a er på 20.720 kvadratalen, b på 39.050 kvadratalen, c. 1810 kvadratalen, d på 13.020 kvadratalen, e 38.760 kvadratalen, f 7.690 kvadratalen, g 1.710 kvadratalen, h 7.620 kvadratalen, i 23.480 kvadratalen. k 8.010 kvadratalen , l 37,370 kvadratalen, m 35.370 kvadratalen, n 29.080 kvadratalen og o 65.570 kvadratalen, samt markveje 2.650 kvadratalen – i alt knapt 24 tønder land. En bebygget samlet lod nordøst for Kirken og norden for Æggebjerg. Ny matrikelnummer 87C

Originalt fæstebrev 10/12 1842 

Udstedt fæstebrev af Jens Morten Hansen, ejer og bonde på Bjørnegård i Klemensker, til Lars Mortensen i 60 år.
Det var omtrent 15 tønder land, som består af eng til omtrent 5 læs hø og for øvrigt havrejord og bygjord og grænser i nord til Degnegårdens udlod, i øst mod 23. slg. grund, i syd til 25. slg.. 9. vorneds grund og gårdens grunde og i vester til gården grund, og for øvrigt således som de opsatte skelstene viste. Dog bemærkes at den eng som er beliggende i den østre del af den herved bortfæstede jord, Trommere-engen kaldet, beholder Jens Morten Hansen selv og er dette fæste uvedkommende. Dog har fæsteren ret til, når sædhøsten er til ende, at benytte engen til græsning.
Vilkår for fæstet var:
1. I indfæstning betales 250 rbdl, som var betalt
2. Årlig afgift betales 7 rbdl, 4 lispund smør leveres til den kgl amtstue i Rønne for gårdens regning eller betaler gårdejeren hvad det svarer til smørskatten efter kapiteltaksten. 1 tønde 16 potter havre i nyt mål leveres til præsten eller betales efter kapiteltaksten til gårdejeren. Desuden pålagde fæsteren at yde 2 dages mandsarbejde om sommeren og 4 dages mandsarbejde om høsten, samt en dags gødningskørsel om efteråret med heste og vogn og en forsvarlig karl. Det hele skulle adviseres med 24 timers varsel. Alle dage kunne afløses med penge: en dag takseredes til 20 skilling og 4 mark for en dags kørsel.
3. Fæsteren har ret til at overdrage fæstet til 3die mand – der skal være uberygtet. Ved hver overdragelse skal gårdejeren betale med 35 rbdl.
4. Fæsteren må ikke bortføre fæstejordens sæd og gødning, men benytte det selv. Han må ikke hugge træe der måtte vokse op. Ellers måtte fæsteren benytte sig af jorden som han ville.

Brandforsikring 5/11 1844

Et hus på 10. vornedgårds grund. Lars Mortensen
a. Huset består af 14 fag, 8½ alen bredt, 3 ¼ alen høj, opført af egeundertømmer og overtømmer af blandingstømmer, klinede vægge og stråtag. 2 bræddegavle, 1 skorsten, 1 bageovn, bræddeloft i 6 fag, 5 fag vinduer, 12 døre, takseredes 6 fag a 35 rdl til 210 rdl og 8 fag ladehus a 15 rdl til 120 rdl.
I alt 330 rdl.
Forsvarlig imod ildsraade og ej forhen forsikret. Brandredskaber forefandtes.

Lars Mortensen mister sin ejendom til købmand Jens Westh i Rønne. Det er Jens West der sælger til Anders Juul – se herunder.

 

1854-1862 Anders Christian Juul (1818-1874) og Barbro Christine Hansdatter (Runge)

Anders Juul blev født 16/6 1818. Forældrene var Christian Andersen (Juul) og Ane Kirstine Michelsdatter. Han var arbejdsmand på 51. slg.gr. Anders Juul døde på 31. slg. parcel i Vestermarie den 28/12 1874

Barbro Runge blev født 13/6 1824 i Østerlars og døde på 31. slg. parcel i Vestermarie den 1/1 1895.

Anders Christian (33. slg. gr.) og Barbro Kirstine Runge blev gift i Klemensker 12/11 1847

I folketællingen 1845 boede Anders Christian Juul hos forældrene og var skrædder. 1849 boede familien på 60. slg. gr. Ft 1850 i Klemensker og stadig skrædder. I 1853 var han udbygger på 10. vg. grund i Klemensker.

Ifølge Skøde og panteprotokollen købte de Kørsegård 26. oktober 1851, som de ejede knapt et år.

Skøde 7/1 1855

Anders Christian Juul på 8. vornedgård modtager skøde fra Jens Westh, der boede i Rønne og var købmand, på et hus bestående af 6 fag stuehus og 9 fag ladehus på 10. vornedgårds grund – læst 17/1 1855 – 200 rdl.

Obligation 8/11 1854

Anders Christian Juul udstedte en obligation  på 500 rdl til Mogens Munch mod sikkerhed i hus på 10. vg. gr. samt fæsterettighed  i fælge fæstebrev af 10. december , læst 16. december 1842, på 15 tønder land Fæstebrevet var overdraget til Juul de 7. januar 1853.

Deres børn: Hans Christian Juul, f. 29/8 1849 i Klemensker, Jørgen Andreas Juul, f. 6/5 1853 på 10. vg. gr.

Obligation 29/4 1855

Ejendommen ombygges i 1855 og Anders Juul låner penge af Jørgen Peter Jørgensen – Anders Christian Juul 2. prioritet til ungkarl Jørgen Peter Jørgensen, der opholder sig på Sanegården i Østerlars. Som sikkerhed sattes Juul sit 15 fags hus og fæsteret i flg. fæstebrev af 10/12 læst 16/12 1842 til 15 tønder landmod fæsteret til 15 td. land, avl og afgrøde 29/4 1855 læst 12/12 1855 – 500 rdl

Brandforsikring 13/11 1855

 Et hus på 10. vornedgårds grund tilhørende Anders Juul, forsikringsnummer 455, En del nyt opført, resten gammelt.
a. Stuehuset består af 5 fag, 10½ alen bredt, 4 alen højt på stolperne, opført af fyrre bindingsværk, klinede vægge og stråtag, 1 bræddegavl, 1 skorsten, bræddeloft i 5 fag, bræddegulv i 3 fag, 6½ fag vinduer og 9 døre indrettet til beboelse og køkken, takseret pr fag a 60 rdl er 300 rdl
b. Ladelænge tilbygget østen ende, 4 fag, 10½ alen bredt, 4 alen højt på stolperne, fyrrebindingsværk, klonede vægge og stråtag, indrettet til lo og lade, takseres pr. fag 40 rdl er 160 rdl
c. Ladelænge tilbygget østre ende af forrige, 4 fag, 8½ alen bredt, 3½ alen højt på stolperne, opført af blandingstømmer, klinede vægge og stråtag, 1 bræddegavl, 2 luger, indrettet til lo og lade, takseres pr fag 30 rdl. er 120 rdl
d. Ladelænge tilbygget vestre ende, 3 fag, 8½ alen bredt, 3½ alen højt på stolperne, 1 bræddegavl, 1 port, indrettet til lo og lade og vognskur. Takseres á fag 25 rdl er 75(80 rdl.

I alt 660 rdl.
Forsvarligt i mod ildsråde.

Brandforsikring 9/10 1857

 Et hus på 10. vornedgårdsparcel, tilhørende Anders Christian Juul, forhen forsikret under nr, 177
a. Stuelængens vestre del 9 fag, længde 30, dybde 11 ¼, høj 4 alen, blandingstømmer, klinede vægge og stråtag, 1 bræddegavl, 1 skorsten, 1 bageovn af rå sten, bræddeloft i 5 fag, bræddegulv i 2 fag, indrettet til beboelse, køkken, lo og stald, med 2 stuer, 1 kammer, forstue og køkken, samt samme længe østen til 4 fag, lang 15, dyb 8 ¾, høj 4 alen, blandingstømmer, klinede vægge og stråtag, 1 bræddegavl, indrettet til lo og lade. Længen har i det hele 11 døre/glatte/ 6½ fag vinduer med små ruder. Takseres således: 5 fag stuehus a 80 rdl er 400, 4 fag ladehus a 40 er 160 rdl, 4 fag ladehus a 30 rdl. er 120
b. Vestre længe, 3 fag, lang 12½, dyb 8½, høj 3½ alen, blandingstømmer, klinede vægge og stråtag, 1 bræddegavl, 4 døre, 1 port og 2 luger, indrettet til vognskur, fårehus og hønsehus, takseres a fag 30 rdl er 90 rdl.
A ligger 14 alen fra b. huset ligger mere end 300 alen fra alle andre bygninger. Forsvarlig imod ildsråde, brandhage, stige og spand forefandtes.

Jorden i selveje 1857

Auktionsskøde 14/3 1857

 Allerede udstykkede parcel nr 2 og 3, samt 8 parceller af hovedlodden nr 1 blev udbudt til salg på auktion 3. juli 1857. Parcellen nr. 3, matrikel 87c var på ca 25 tønder land. Ved første auktion i 1857 var højeste bud på 1000 rdl fra gårdejeren Christian Jensen, næst højest på 950 rdl. fra Anders Christian Juul. På næste auktion den 8. august 1857 mødte gårdejeren Christian Jensen og accepterede buddet på 950 rd, som Anders Christian Juul havde budt, hvorfor ejendommen blev til slået ham.
På den solgte jord var tinglyst fæstebrev af 16. december 1842. På grunden var der desuden tinglyst lejekontrakt af den 16/2 1859 på grusgravning til vejvæsenet, samt 16/2 1859 et forlig mellem Juul og agent Munck, 6/4 1859 ligeledes et forlig mellem Juul og Anders Larsen mm.

Matrikelkort 1859-1888 på matrikel 87c

Forlig 23/3 1859

Anders Christian Juul skyldte Anders Larsen, Brogaard,  350 rd. Der blev indgået forlig med betalingen.

Skøde 12/1 1862

fra Anders Christian Juul, nu boende på 51. slg. fortorv, til Hans Marcussen på parcel med bygninger 12/1 1862, læst 17/12 1862. Salget omfattede 10. vg. Bjørnegårds 3. parcel, matrikel 87c med bygninger. Købssum 3.100 rdl.

1862-1895 Hans Marcussen og Cecilie Margrete Jensen

Hans Marcussen blev hjemmedøbt 29/7 1828 i Rutsker. Forældre: Marcus Monsen og Margrethe Kirstine Hansdatter på 38. slg.
Cacilie Margrethe blev født o 1835 i Olsker.

De blev gift 25/3 1860 i Olsker, hvor han var husmand i Rutsker. Forlover var aftægtsmand Marcus Hansen af Olsker

Deres barn: Janus Mathias Hansen, f. 16/1 1870

I 1860 var Hans Marcussen daglejer i Rutsker Ingemarsgård og ugift.


Tingsvidne 17/7 1867

For at bevise sin adkomst (ejendomsret) til huset blev to vidner afhørt. Ved salget i 1862 solgte Anders Christian Juul både jord og bygninger til Hans Marcussen. Bygningerne til en værdi af 800 rdl, havde Juul ikke tinglyst adkomst til, hvorfor han førte to vidner, der kunne bekræfte hans ejendomsret. Første vidne var gårdejer Jens Jørgen Riis fra Bolleris. Han forklarede, at medens Juul ejede grunden havde han opført bygningerne til beboelse og avlsbrug. Vidne nr 2 var parcellist Christian Olsen på 10. vg. grund sagde, at han ofte af sine naboer har hørt, at Anders Christian Juul medens han ejede parcellen havde opført bygninger til beboelse og avlsbrug.

Skøde 4/7 1895

Skøde fra Hans Marcussen til sin søn Janus Mathias Hansen.

Hans Marcussen og hans tilkommende hustru solgte parcellen og bygningerne til Janus Mathias Hansen for 8000 kr. Salget omfattede alt nagelfast undtagen kakkelovnen.
I skødet er en kontrakt på livsvarigt undentag af værdi på 230 kr, hvorfor værdien blev sat til 10.000 kr
Janus oprettede en panteobligation til Hans Marcussen på 8.000 kr

Se undentagskontrakt med samme dato som skøde. Janus forpligtede sig til at levere 2 tønder byg og 1 tønde havre hvert år til november til faderen enten som naturalier eller tilsvarende i penge samt kontant beløb på 10 kr. Faderen kunne vælge at blive boende eller flytte maks 3 mil fra ejendommen og få leveret undentaget.

1895-1930 Janus Mathias Hansen og Lise Margrethe Petersen

Janus Hansen blev født 16/2 1870 i Klemensker. han døde 28/3 1955 i Klemensker. Han udvandrede til Chicago den 25/9 1890, men kom tilbage efter nogle år.

Lise Petersen blev født 13/3 1875 i Klemensker. Hun døde 16/11 1926 i Klemensker.

Ifølge BBR er stuehuset opført i 1917

Deres barn: Sigfred Jens Peter Hansen, f. 28/12 1903 i Klemensker

Skøde 20/3 1930 fra Janus Mathias Hansen til avlsbruger Sigfred Jens Peter Hansen. Købssum 22.000 kr

1930-1935 Sigfred Jens Peter Hansen og Anne Marie, f. Kofoed

Sigfred var Janus og Lise Hansens barn – se ovenfor.

Adkomst 22/6 1935 til enken efter Sigfred Hansen Anne Marie Hansen, f. Kofoed.

Skøde 22/6 1935 Fra enken til Hans Sode Jensen. Købssum 20.000 kr

Alm. Brands forsikringsprotokol fra 1936

1935-1978 Hans Sode Jensen og Ingeborg

Hans Sode Jensen blev født 14/3 1905 og døde 1/11 1980
Ingeborg Sode Jensen døde i Rønne 13/7 1996

I Bornholms Tidende 10/7 1926: Mellem de 8. Landvæsenslærlinge, der paa større Gaarde har udtjent deres 3-aarige Læretid under Landhusholdningsselskabet er ogsaa Hans Sode Jensen, søn af Grd. Jensen, Egelund pr. Lobbæk, der bestod med 1. Karakter med Udmærkelse, idet han opnaaede 9,6 Points.

Luftfoto af Juelsminde 1949. Tilhører Kgl. Bibliotek

Landbruget og dets Biografier, 1950:
87c – “JUELSMINDE”, Klemensker. 10. Vdg. Pc. 13,8 ha – Htk. 2-3-3-2Yz – Ejdsk. 26,000 – Grdsk. 13,100. l½ Td. Ld. er Mose og Krat. Overtoges 1935 af: Hans Sode Jensen, f. 14. 3. 1905 paa Egelund i Vestermarie (S. af Johannes J. og Kristine, f. Sode). Elev paa Bornh. Højskole 1923-24, paa Lyngby Landboskole 1928-29, 3-aarig Læretid paa det kgl. danske Landhusholdningsselskab og 7 Aar paa Herregaarde.

Børn: Hans Anker Sode Jensen, f. 1/8 1952, Grete Sode Jensen

Luftfoto af Juelsminde 1951. Tilhører Kgl. Bibliotek

Luftfoto af Juelsminde 1955. Tilhører Kgl. Bibliotek

Luftfoto af Juelsminde 1968. Tilhører Kgl. Bibliotek

1978- Hans Anker Sode Jensen og Käte Mortensen

Hans Anker og Kate blev gift 20/6 1981

Skøde 2/3 1983 til Hans Jensen (det drejede sig vist nok om matrikel 5l på 94.603 m2
Maskinhus og garage på 401 m2 opført 1997

Luftfoto af Juelsminde 1990. Tilhører Kgl. Bibliotek