Ejendom øst for Degnegård – matrikel 87k

Øst for Degnegård, Bedegadevej, Klemensker

I 1840 blev jordlodden kaldt for ”Toften”. Matrikel 87k. Vist nok parcel nr. 8.
Ejendommen blev nedrevet mellem 1909 og 1914

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Matrikel 87k på kort fra 1888

Skøde- og panteprotokollen 1. række 2. sæt

Skøde- og panteprotokollen 2. række

Hartkorn 2 skp 3 fkr 2 alb

Ejendommen kan følges tilbage til 1759, men sandsynligvis er dens historie betydelig ældre.

-1759 Hans Pedersen og Anne Jørgensdatter

Hans Pedersen var ung da han døde i 1759 på 10.vg.gr. (skifte 4/7 1759 – LS 37, pag. 641b). Hans far hed Peder Monsen. Hans og Anne havde en 4 uger gl. datter ved navn Cecilie (Sidsele) Hansdatter. Anne Jørgensdatter havde sin bror Jens Jørgensen, som blev laugværge for søsteren. Han boede på Degnegården. Anne havde desuden en anden bror ved navn Niels Jørgensen, der i 1788 boede på 69. slg.gr.
I følge overenskomst var boets indtægter og gæld lige store, hvorfor det bevilgedes enken at overtaget ejendommen mod at garantere at gælden skulle blive betalt.

Hans Pedersen og Anne Jørgensdatter boede ganske sikkert på “Toften” øst for Degnegård. Hun giftede sig igen med Peder Espersen

 

1760-1789 Peder Espersen (1713-1789) og Anna Jørgensdatter (1723-1788)

Peder Espersen nævnes i folketælling 1787 som husmand og bødker

Anne Jørgensdatter døde 1788. Der findes et skifte efter hende fra 13. december 1788 
Boet blev registreret den 10/11 1788 – her nævnes et 13 stolpers hus til en værdi af 13 daler. Der var to heste, 3 køer, 5 lam og en væder, en gris. Med avl, løsøregods mm var stervboet værdi på i alt 102 daler
Deres børn: Kirstine Pedersdatter, f. o. 1760, Peder Pedersen, f. 1766, Jørgen Pedersen, f. o 1768
I 1787 havde de en hjemmeboende søn på 18 år, samt Anna Jørgensdatters 26-årige datter af første ægteskab Sidsel Hansdatter.
Han betaler skat til amtsforvalteren fra 1766 for to skæppe sædsjord.


Skifte 12/8 1789

efter Peder Espersen, enkemand efter Anna Jørgensdatter. Skiftet opgjorde boets værdier til 178 daler 2 mark 8 skilling – huset alene blev ansat til 79 rdl.

Deres børn: Esper Pedersen, Rønne, Jens Pedersen, Rønne, Peder Pedersen, f. 1766, tjener, Rønne. Jørgen Pedersen, f. 1769, tjener i Klemensker, Karen Pedersdatter, gift m/ Anders Erichsen, udbygger, Simblegård grund, Anna (Sidsel) Pedersdatter, f. 1759, tjener, Riisbye, Klemensker. Værge: Søstermand, Anders Erichsen, Kirstine Pedersdatter, f. 1762, tjener, København. ( de to yngste sønner og to yngste døtre er fra andet ægteskab) (se skifte efter Anna Jørgensdatter 13/12 1788  )


1789-1794 Hans Hansen og Else Dorte Jensdatter

Hans Hansen blev født o. 1749 – han var snedker.
Else Dorte Jensdatter (i ft 1787: Dorothea Jensdatter) blev født o 1748. Hun var datter af Jens Jørgen Walsøe og Gertrud Olsdatter på Simblegårds grund (skifte 31/3 1792)

Deres børn: Jens Hansen, f. o. 1776 Karen Hansdatter, f. o. 1780

Jens Hansen overtager sandsynligvis husmandsstedet. I Folketællingen 1801 er han husmand med jord på 10. vg. gr.

I 1779 fik han fæstebrev på den parcel som senere kaldte parcel nr. 2, matrikel 87b (Se Thorsminde).

Fæstebrev 29/10 1779

 Jørgen Jørgensen Sonne bortfæster ager og eng, der ligger nordøst for Bjørnegård oppe ved Bolleris og den nordre part består af skov og grænsende mod vest til præstens vang og nord til Jens Olsens eng [i 1775 købte udbygger Jens Olsen ved Clemens Kirke Bolleris og Fogeddalen] og øster til min skov og den ager, som tilhører skovhuset og i sønder til mine andre agermark samt et lidet stykke eng som ligger vesters i skoven og grænser østen til en liden vandmyre og i nord til Jep Anders eng og vester til Jens Olsens eng.

Fæstet er givet på livstid til Hans Hansen og hans hustru Else Dorte Jensdatter. Årlig leje var 5 slettedaler og 5 dagsværker i høsten. Indfæstningssummen var 50 sld. Med i fæstet følger et lille agerjord, beliggende vesten i min skov og grænser i syd til 3 grundfaste stene, som Morten Hansen endnu i 2 år har i brug.

Desuden var der en ager og eng samt skovbund, som kaldtes ”Tougten”, der grænser ved Bolleris imellem Jens Olsens og Præstens jorde. Peder Espersen, der boede på 10. vornedgårds grund har denne jord i leje. Når Peder Espersen døde, skulle Hans Hansen modtage jorden mod 20 slettedaler i indfæstning og levere 2 dagsværk og betale i årlig leje 3 slettedaler.

1798-1806- Jens Hansen og Elisabeth Kirstine Jensdatter [ikke sikker!]

 Jens Hansen var i flg. folketællingen 1801 født o. 1777

Deres barn: Ole Jensen, døbt 14/2 1802 i Klemensker,

Fæstebrev 1/11 1809

Jørgen Jørgensen Sonne bortfæste et stk. jord for livstid til velagtet mand Hans Hansen Kure og Ane Hansdatter. Jorden kunne de bruges som de ville, men de måtte ikke hugge i skoven eller bryde engen op. Årlig leje var 7 rdl 4 mark, skat 5 lispund smør samt yde 5 dages arbejde i høsten og 1 dag i efteråret med hest og vogn at age møg. I indfæstning var betalt 100 rdl.

1809- Hans Hansen Kure og Ane Hansdatter  [ikke sikker!]

Deres barn: Hans, døbt 27/3 1811 på 10. vg. gr.

-1827-1839 Hans Jacob Pedersen og Catrine Hansdatter

Hans Jacob Pedersen blev født o. 1779. Han døde den 23/12 1857 80 år gammel
Catrine Hansdatter blev født o. 1787. Hun døde 8/12 1857 71 år gammel.

De blev gift 18/7 1812 i Klemensker

Deres børn: Ellen Kirstine Hansdatter, f. 13/11 1812 på Samsinggård – død 19/2 1859 på 12. slg. parcel, Karen Margrethe Hansdatter, f. 19/6 1814 på 23. slg.gr.

I 1814 boede de ”tilholds” på 23. slg. grund, altså inderste. Hans Jacob kaldtes for arbejdsmand.

I 1834 boede desuden følgende i samme ejendom: Skrædder Hans Bendtsen, 30 år gift med Ellen Kirstine Hansdatter på 22 år, samt ugifte fattiglem Anne Pedersdatter på 73 år.

I 1839 flyttede de med datteren Ellen og svigersøn Hans Bendtsen til Onsbjerggårds hovedparcel, samt parcel nr, 6, som de købte af Hans Jensen (Dam) den 27/3 1839.

Folketællingen 1840 boede Hans Jacob og Catrine hos Hans Bendtsen og Ellen Kirstine på en gård, 8. slg. i Klemensker. Ifølge kirkebogen døde de på 18. slg. grund – ved død betegnes de som udbyggere. [kan ikke verificeres!]

Matrikelprotokollen o. 1827, side 207

Ejer Hans Jensen, Bruger Hans Jacob Pedersen.
Ingen selvstændig hartkorn. Stykket a. er på 9.710 kvadratalen og b. på 29.470 kvadratalen – i alt 2 11570/14000 tønder land. En bebygget samlet lod norden for kirken. Ny matrikelnummer 87B

1839-1853 Hans Jensen (Dam) og Ane Catrine Jensdatter

Hans Jensen Dam blev født o. 1780 Hans forældre var Jens Jensen og Karen Jensdatter på 24. slg. Dammegård i Klemensker. Han døde i Rønne 22/5 1862.
Ane Cathrine Jensdatter, f. o. 1768 i Rutsker. Hun døde 16/3 1852 på 10. vg. gr., 84 år gammel.

De blev gift i Klemensker 4/4 1814. Han var ungkarl og tjenestekarl hos degnen, og hun var enke efter Hintze Tønnesen på 20. slg. fortorv, Mosevang, Krashavevej 18.
De boede på Mosevang til 1817. De købte herefter Onsbjerggårds hovedparcel og 6. parcel for 600 rdl.
De flyttede til ejendommen i Bolleris allerede i 1839, hvilket ses af skødet på Onsbjerggårds hovedparcel (se ovenfor). De modtog først fæstebrev på jorden i 1844.

Skøde 12/9 1840 

Jens Mortensen, bonde på Bjørnegård, sælger til Hans Jensen Dam de træer og buske som nu findes på hans fæstede og påboende lod ”Toften” kaldet. Således at han har ret til at fælde og afhugge i 50 år. Købssummen var 50 rdl.
De ved udskiftningen afsatte markskel er også afgrænsningen af træer og buske.

Fæstebrev 28. januar 1844

Fra Jens Morten Hansen, gårdejer på 10. vg. Bjørnegård, samt hans værge Peder Jørgensen Riis på 54. slg.gård, Bjørnegård til husmand Hans Jensen og hustru Ane Catrine Jensdatter. Fæstebrevet lød på 60 år. Fæstebrevet omfattede:
a. Den såkaldte Tofte, hvor fæsterens hus står og som består dels af ager og dels af eng.
b.Den nordre del af skovgrunden, som grænser mod vest til præstegårdens grund, i sønden til gårdens nu satte markskel, og mod øst til Lars Mortensens fæstejord og mod nord til den nu anlagte vej om Bolleris.
c. Engen i den vestre del af skoven, som grænser vester til vejen østen om Bolleris, i sønder og øster til Lars Mortensen avlsjord og skov og i nord til degnegårdens grund.

Til indfæstning er betalt 100 rbdl. Årlig udgift betales 8 rbdl. Årlig skat var 1½ lispund smør og 1 tønde 16 potter bornholmsk havre nyt mål betales til gårdejeren.
Den skov som findes under a. har fæsteren ret til at bruge, men ikke den skov der findes under b. og c.

Indfæstningssummen var 100 rdl. Årlig afgift var 8 rdl, 1½ lispund smør som betales efter årets kapitaltakst og 1 tønde 16 potter bornholmsk havre, nyt mål, som leveres til gårdejeren hvert nytår.
Den skov der findes på toften under pkt a. måtte fæsteren bruge, derimod skoven på b. og c, må han ikke røre.

1853 fæstet på matr. 87b overdrages til Bollerishuset (Bækkeskov)

Transport af fæstebrev fra 22/1 1844

fra Jens Hansen til Jens Jørgen Riis dateret 10/12 1853 læst 21/12 1853 
Overdragelse af fæstebrev til Jens Jørgen Riis i Bolleris.

Auktionsskøde 9/2 1859 

Allerede udstykkede parcel nr 2 og 3, samt 8 parceller af hovedlodden nr 1 blev udbudt til salg på auktion 3. juli 1857. Her er konditionerne.
Parcellen nr. 2 var matrikel 87b på 10 tønder land. Højstbydende på 1500 rd blev givet af ejeren Christian Jensen, næsthøjeste var kroejer Anders Jensen Rasch med 1400 rd..
Ved 2. auktion den 7. august 1857 blev præstegårdsforpagteren Thor West den eneste bydende med 1500 rd.

Matrikel 87b solgtes på auktion 1859, men ikke matrikel 87k, der vedblev af tilhører Bjørnegård.
På denne parcel var udstedt et 60 års fæstebrev på en del af jorden den 28. januar 1844

Huset Brandforsikret 1844

Brandforsikring 5/11 1844 
Et hus på 10. vornedgårds grund. Hans Jensen Dam.
A. Stuelængen eller søndre længe, 17 fag, 8 ¼ alen bred, 3 ¾ alen højt, opført af ege-undertømmer, blandings overtømmer, klinede vægge og stråtag, 2 bræddegavle, 1 skorsten, 1 bageovn, bræddeloft i 9 fag, bræddegulv i 2 fag, 5½ fag vinduer, 15 døre, indrettet til beboelse, køkken, samt lo, lade og stald, taxseredes
9 fag a 35 rdl er 315 rdl
8 fag a 25 rdl er 200 rdl
B. Nordre længe 2 fag, 8 ¼ alen bred, 3 ¾ alen høj, opført af Blandingstømmer, klinede vægge og stråtag, indrettet til lade – a fag 20 er 40 rdl
I alt 560 rdl.
Forsvarlig imod ildsraade og ej forhen forsikret. Brandredskaber forefandtes.

Forsikringsprotokollen oplyser at der var 184 alen til nabo.
Her oplyses ejerne: Hans J. Dam, Ancher Hansen, snedker Bidstrup og sandemand Hans Nielsen

1853- Lars Peter Nielsen og Kirstine Margrethe, f. Pedersen

Skrædder og husmand
Lars Peter Nielsen blev født o 1818 i Bodilsker (ikke fundet)
Kirstine Margrethe Pedersen blev født i Aaker o 1812

Deres børn: Lorents Wilhelm Peter Nielsen, f. 28/8 1849 på 8. slg.parcel, Eline Hansine Cathrine Nielsen, f. 1850 i Klemensker, Andreas Peter Nielsen, f. 21/10 1853 på 10. vg. gr. Klemensker, død kort efter hjemmedåben, Otto Peter Nielsen, f. 21/10 1853 på 10. vg,gr
Kirstine Margrethe Pedersens datter: Oliva Christine Karlsdatter, f. o 1841 i Aaker.

I 1855 boede – i ejendommen – Lars Peters mor Birgitte Cathrine Pedersen, f. Clausdatter, f. o 1782 i Aaker. Og to personer, der laver skræddererende, nemlig Hans Petri Didriksen, 28 år f. i Nyker og Svend Peter Magnussen, 37 år født i Sverige.

Obligation 7/8 1853

Lars Peter Nielsen 1. prioritet i hus og fæsteret 200 rdl.  til Hans Jensen. Som sikkerhed satte han sit 12 fags hus på 10. vg. gr. og fæstejorden ifølge fæsterettigheden af 28. januar 1844.]


1859-1864 Hans Ancher Hansen og Line Cathrine Lyster

Overdragelse 29/5 1859 til Hans Ancher Hansen fra Jens Jørgen Riis af en del af parcellen. 
Jens Jørgen Riis i Bolleris overdrog fæste eller lejeretten af en del jord på 10. vornedgård (jfr. Fæstebrevet af 28/1 1844) til Hans Ancher Hansen og hustru Line Cathrine Lyster. Han har tillige solgt huset på grunden. Men Riis forbeholdt retten til den halve del vest for den i fæstebrevet under liste B nævnte nordre del af skovageren, mod at han betalte 4 rdl i årlig leje. Den akkorderede overdragelsessum var 600 rdl

Panteobligation 
Hans Ancher Hansen udstedte en obligation på 600 rdl til Jens Jørgen Riis i Bolleris

Mageskifte 17/10 1864 

Hans Ancher Hansen overdrager og mageskifter til Hans Nicolai Bidstrup et hus på 10. vornedgårds grund med fæsterettighed til jord for samme gård i flg. fæstebrev fra Jens Morten Hansen til Hans Jensen den 28. januar 1844 og tinglæst 9. februar samme år. Samme fæstebrev blev af Jens Jørgen Riis overdraget til Hans Ancher Hansen den 29. maj og læst 1. juni 1859. Hus og avl blev dengang sat til 1400 rdl. Mageskiftet omfattede 10. vornedgårds parcel nr. 4, matrikel 87f med hollandsk mølle og hus.

1864-1872 Hans Nicolai Bidstrup og Elise Cathrine, f. Kure

Hans Nicolai Bidstrup blev født 14/8 1836 i Knudsker. Han døde 11/5 1915
Elise Cathrine Kure blev født 29/6 1841 i Klemensker. Forældre: 9. slg. (Østre Bedegadegård) Tønnes Jensen Kure og Karen Clausdatter. Elise døde 11/5 1915 i Vestermarie.

Deres børn: Hans Julius Bidstrup, f. 4/3 1864 i Klemensker, Janus Jensen Bidstrup, f. 16/1 1869 i Klemensker

I 1870 boede desuden på ejendommen enken Bodil Cathrine Jacobsen, f. o 1803 i Klemensker og forsørgedes af fattigvæsenet

Indtil 1864 var Hans Nicolai møller på Bjørnemøllen. Da han udvandrer 1/4 1882 betegnes han som snedker.


Jorden i selveje

Skøde 11/5 1867
Fra Jens Hansen Rottensten sælger matrikel 87k til husmand og snedker Hans Nicolai Bidstrup og hustru Elise Cathrine. F. Kure for 1000 rdl.
Køberen havde hidtil haft jorden i fæste i flg. fæstebrev af 28/1 tinglæst 9. februar 1844. Køberen har boet i huset, som han har skøde på af 17/10 1864

I 1872 boede familien i Rutsker. Den ¼ 1882 udvandrede han til New York, men kom senere tilbage.

Skøde 3/6 1872 

Fra Hans Nicolai Bidstrup til sandemand og dannebrogmand Hans Nielsen for 1.500 rdl rigsmønt

1872-1878 Hans Nielsen og Karen, f. Kofod.

Hans Nielsen blev døbt 28/11 1801 i Klemensker. Forældre: Gårdmand Niels Hansen Kure, og Johanne Margrethe Hansdatter, 44. Slg. Asseregård, Klemensker.
I 1870 var han enkemand og blev gift igen den 9/7 1875 med pigen Karen Kofod på 46 år. Han døde 23/3 1878.

Karen Olsdatter Kofod blev 18/10 1828 i Vestermarie. Forældre udbygger og murmester Ole Kofoed og Margrethe Elsebeth Andersdatter på 8 vg.gr. Karen døde i Rønne 19/12 1906

Hans Nielsen var tidligere gårdejer (1851-1872) på Kuregård (27. slg.) i Klemensker

Vielsesattest 16/12 1878

som adkomst til huset. Den 15/11 1878 blev ungkarl Anders Kristensen Nielsen f. i Østerlars den 10/10 1836 og Karen Nielsen, f. Kofod, enke efter sandemand og dannebrogsmand Hans Nielsen, gift. Vielsesattesten var adkomst til matrikel 87k og parcellen 87l efter skøder tinglæst henholdsvis 19/6 1872 og 22/7 1874. Værdi 6.200 kr

1878-1898 Anders Christensen Nielsen og Karen Nielsen, f. Kofod

Anders Nielsen blev født 10/10 1836 i Østerlars. Forældre: Niels Pedersen og Inger Kirstine Jensdatter på 17. slg. Anders Christensen Nielsen døde i Rønne 10/11 1900.

Da Anders Chr. Nielsen og hustru solgte var de particulære i Rønne

Købekontrakt og skøde 11/7 1898 

Fra Anders Christensen Nielsen til Hans Jensen. Jorden, sat i hartkorn for 2 skp 3 fdk 2 alb, bygninger på grunden, nagelfast tilbehør, kakkelovne, murgryde, avl, afgrøde og gødning, dens besætning, inventar, redskaber, maskiner og øvrigt indbo. Købesummen var sat til 2.500 kr

1898-1902 Hans Jensen og Marie Elsine Sonne

Hans Jensen blev født i Querrestad, Sverige 10/2 1866
Marie Elsine Sonne blev født 27/9 1876 i Klemensker, datter af parcellist Kristian Jørgensen Sonne og Kirstine Petrea Ambrosen Bech, 7. slg. parcel. Marie døde 10/12 1947.

Deres børn: Judith Karen Jensen, f. 4/8 1898 i Klemensker


Skøde 28/6 1902 

Fra Hans Jensen til gårdejer Janus Hansen Kofoed. Købesummen blev bestemt til 5.000 kr. Med i salget fulgte 2 køer, 2 grise og 13 høns

1902-1905 Janus Hansen Kofoed

Født 26/7 1854 i Klemensker. Han døde 9/3 1919
Han var den formelde ejer af Tøndekullegård, men det var hans bror, der drev gården. Han var ugift
Skøde 16/9 1905

Fra forhenværende gårdejer Janus Hansen Kofoed til murer Peter Mathias Clausen. Salget indbefatter ”det til køberen påviste tilbehør, derunder 2 kakkelovne, komfur, murgryde, slange og brandredskaber samt ejendommens gødning, avl og afgrøde høstet eller på marken såvel strå og foder, som kærne og rodfrugter og endvidere de på ejendommen værende 2 køer, 10 høns, 1 skovl, 1 greb, 1 trillebør, 1 hjulbør og 1 mælketransportspand”. Alt for 4.300 kr, hvor de 3.800 kr var for de faste ejendom.

1905-1908 Peter Mathias Clausen og Petra Vilhelmine, f. Hansen

Peter Mathias Clausen blev født 14/9 1873 i Klemensker. Murer som døde 10/6 1907 33 år gammel.
Petra Vilhelmine Hansen blev født 3/5 1879 i Nyker,

Skifteudskrift 9/12 1908 

De havde et fælles barn, nemlig Marie Christine Clausen, f. 9/4 1900. Petra tillades at sidde i uskiftet bo. Skiftet var således adkomst til ejendommen.

Peter Martin købte nabogrunden parcellen fra 10. vornedgrund, matr. 87k, i 1908
18/12 1908 Skøde fra Petra Vilhelmine Clausen til naboen Peter Martin Pedersen https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=33158#33158,4250291 Købet indbefattede de på grunden stående bygninger og besætning på 2 køer, 1 kalv, ca. 30 høns, slagteredskaber, mm. Købsprisen var 4.300 kr, hvoraf den faste ejendom blev beregnet at udgøre de 3.900 kr

Fra 1908 underlagt naboen ”Bolleris”, men Petra Vilhelmine Clausen blev boende. Hun giftede sig igen 25/12 1908 med ungkarl avlsbruger Nilius Peter Lund, f. 8/2 1877 i Klemensker, søn af Peter Lund og hustru Karoline Elisabeth, f. Clausen

1908-1909 Nilius Peter Lund og Petra Vilhelmine Clausen

I 1910 boede de på 12. vornedgårds parcel. De fik en søn Jørn Lund den 10/11 1910.
Jeg formoder, at ejendommen på matrikel 87k blev revet ned (eller brændt?) kort efter. I 1914 eksisterede bygningerne ikke.