Dobbelthus på Splitsgårds grund

Matrikelkort er en vigtig kilde til ejendomshistorien. Jo mere man bruger dem, jo flere detaljer opdager og forstår man.

Detalje fra det ældste eksisterende matrikelkort fra 1817

Det ældste eksisterende matrikelkort for Klemensker var i brug fra 1826 til 1858. På kortet oplyses, at det blev målt i 1817 af landmåler Peder Schønning Bloch. Men matrikelkortets gengivelse af gårde og huse er ikke fra 1817, men derimod fra omkring 1786. Den vurdering er jeg kommet frem til efter at have gennemgået en del ejendomme på Nordbornholm. Landmåler Bloch må have haft et ældre kort som forlæg. Han har tegnet bygninger og stengærder fra 1786 direkte og uændret ind på sit kort fra 1817. Han har ikke ofret tid på at indtegne nyere bebyggelse endsige opdateret de gamle huse.

Bygninger fra 1786 blev, ligesom i 1817 gengivet på matrikelkortet i 1858 og så igen i 1888. Matrikelskel er ændret, men bygninger er stadig som i 1786. Det gamle matrikelkort er ret slidte, så gengivelsen af bygninger på de yngre kort er er betydelig klarere. Herunder ses matrikelkortet der er optegnet i 1888:

Matrikelkort i brug fra 1888 til 1951

På matrikelkortet fra 1888 over Splitsgård parcellerne matrikel 33b og 33c, ser man et langt hus med skellinjen der går vinkelret gennem huset. Forklaring får man ved at læse fæstebrevene, som ejeren på Splitsgård udstedte til beboerne i huset. Det var et dobbelthus, med to familier.

Husets beboere kan føres tilbage til 1700tallet. Huset bestod dengang af 33 stolperum eller fag, altså ganske imponerende langt. Familien, der ejede den vestre del af huset, havde 14 fag til rådighed. I 1830 blev det omtalt som meget gammelt. Den øs tre del blev i 1822 omtalt som et hus med 9 fag. Begge boliger havde både en stueafdeling og et ladehus med stald. lade og lo.

Den østre del af huset blev nedlagt/nedbrudt omkring 1834. Et nyt hus blev opført 125 alen mod nordøst. Ejendommen kendes i dag som Jacobsminde. Den kom til at bestå af 5 fags stuehus og 11 fags ladehus. Detaljerne ses brandforsikringen fra 1835. Det nye hus på i alt 16 fag kan ses som den nordre længe på luftfotografiet fra 1946. Stuehuset lå mod øst og mod vest lade og stald. Det gamle hus kan vel genkendes den dag i dag?

Jacobsminde 1946 set fra syd

Den vestre del af det gamle dobbelthus blev liggende på den gamle plads og fik senere navnet Skovsminde.

Skovsminde 1946 set fra syd

Huset blev forsikret i 1836 og af beskrivelsen ser det ud til, at meget af det gamle hus blev bevaret. Det var nu et langt hus på 12 fag, blot 8½ alen bred og med to ”hodder”. En ”hodde” er en påbygget sidebygning man normalt brugte for at tilføre en gammel bebyggelse mere plads.  På luftfotografiet fra 1946 ses den gamle længe mod nord.  Den blev revet ned i 1950 og erstattet af en ny lade. Under denne lade må der findes spor at det lange dobbelte hus, der kan føres meget langt tilbage i tiden.

Dobbelthuse var almindelige

Jeg har tidligere skrevet om et dobbelthus, som lå mellem Kuregårdsvej 2 og 4. Det var en lille og fattig bolig. I følge brandtaksationen i 1843 og 1844 var dobbelthuset på 7 fag. Se Et dobbethus på Kuregårdsvej – Bornholms historie (bornholmerting.dk).

Jeg har tidligere antaget, at dobbelthuse var små og beskedne huse. Dobbelthuset Skovsminde/Jacobsminde var ikke et lille hus. Med 33 fag var det stort og havde rimelig meget fæstejord fra selvejergården. De findes altså også som store og rimelig veletablerede boliger. Jeg er ikke i tvivl om, at der findes flere dobbelthuse, både små, jordløse og fattige huse som på Kuregårdsvej, større og rigere udbyggerhuse med jord som på Splitsgårdsvej og sågar bøndergårde, der oprindelig var sammenbyggede.  Jeg tror, at Knudegård (11. og 12. selvejergård) i Klemensker oprindeligt var en dobbeltgård.

Dobbelthusene med jord forsvandt sandsynligvis i 1830erne, hvor udskiftningen af jord resulterede i regelrette lodder. I det øvrige land var det almindeligt, efter udskiftningen, at nogle huse i landsbyen blev flyttet ud på landsbyens udmark. Udflytning kender man altså også på Bornholm, dog i meget mindre skala.

Kilder:

Matrikelkortene finder du på Historiske Kort – skriv sognenavnet i søgefeltet og der dukker mange spændende matrikelkort og landkort op.

Læs mere om  Jacobsminde, Splitsgårdsvej 8 – matrikel 33b – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

Læs mere om Skovsminde, Splitsgårdsvej 6 – matrikel 33c – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

Link til alle ejendomme på Splitsgårds grund, fortov og lynglod

Jacobsminde i midten og Skovsminde til højre på en våd vinterdag 21. februar 2024: Foto JVH

You may also like...