Jacobsminde, Splitsgårdsvej 8 – matrikel 33b

Jacobsminde, Splitsgårdsvej 8, Klemensker

Matrikel 33b – parcel nr. 2 af 25. slg. Splitsgård jorder, sammen med 33e, 33f og 33g

Matrikel før udskiftningen 33g

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Skøde- og matrikelprotokollen 2. række Arkivalieronline (sa.dk)

Ældste historie:

Der findes ingen tinglyste skøder på hus og fæstejord før starten af 1800tallet. De første jeg har på beboerlisten er fundet ud fra en udelukkelsesmetode. De var de eneste, der ikke kunne placeres ud fra folketællingen i 1801 og så det faktum, at Anglike var søster til Karen, der boede i vestre del af  det store dobbelthus, der ses på det ældste matrikelkort.

Matrikelkort der var i brug fra 1888 til 1951. Den sammenbyggede ejendom, der forsvandt 1834-1835, er kopieret fra det ældste matrikelkort.

De senere ejendomme Skovminde og Jacobsminde var oprindelig sammenbyggede. Den sammenbyggede ejendom er gentaget på de nyere matrikelkort. Den vestlige del blev beskrevet i 1830 som 14 meget gamle fag og den østlige del (Jacobsminde) blev i 1822 angivet som 9 fag stort.

Det var altså en bygning, der i alt bestod af 33 stolperum (eller fag). Imponerende langhus, der dog ikke var unik for Bornholm. Læs mere om dobbelthuset Dobbelthus på Splitsgårds grund

Langhuset blev revet ned kort efter 1830 og inden brandforsikringen i 1835. Jacobsminde blev nyopført 125 alen nordøst for det gamle sted. Skovsminde blev liggende enten som ombygget eller som nyopført.

Husejere/beboere

-1789-1801 Hans Aristsen og Anglike Pedersdatter

Hans Aristsen født o 1752

Anglike Pedersdatter blev født o. 1748. Forældre: gårdmand på Bjergegård (29. slg.) Peder Hansen Sode og Karen Hansdatter – søster til Karen Pedersdatter i nabohuset, Skovsminde.

Deres børn: Inger Hansdatter f. o 1784, Claus Hansen f. 1792

Denne familie er ikke med i 1787-tællingen, men er med i 1801. Her kaldes Hans for ”Hans Andreasen”. I skifter over kones slægtningen kaldes han ”Hans Arrestsen”.

1802-1811 Peder Mogensen (Peder Monsen) og Karen Marie Hansdatter

Peder Mogensen blev født o 1775 – døde 20/6 1852, som 80årig fattiglem i fattighuset (vel kun 77 år!)

Karen Marie Hansdatter blev født o  1765 (69 år i 1834). Hun døde 11/2 1835 på 9. slg. grund 69½ år gammel.

Han var tjenestedreng på 48. slg. i Klemensker og national soldat i 1801.

Gift 4/1 1802 i Klemensker

Deres børn: Hans døbt 9/1 1803, Marie Margrethe døbt 10/4 1805 og begravet 12/5 1805,  Mons døbt 22/6 1806 (I kirkebogen omtales faderen Peder Monsen)

I folketællingen 1834 boede sønnen Mogens Pedersen og hans kone Anne Elisabeth Mortensdatter hos dem, sammen med deres 2 årige barn Hans Peter Mogensen (4/2 1833). Her af ses at familien boede på 27. slg. grund.

I fattigprotokollen for 2/5 1845 blev der bevilget 3 kostportioner om måneden indtil han kunne søge arbejde igen. I fattigplanen er hans alder ikke opgivet. Han får det ikke bedre, vel tvært imod. Han blev tilbudt plads i fattighuset og hans ejendele blev registreret: En bolster underdyne (Næsten Ny) , en blåstribet fifskaftet overdyne (lgeledes), 3 smaa gamle hovedpuder, et brugarnslagen.

Han død i fattighuset 20/6 1852 – eneste ekstra udgift var et et ligklæde for 5 mark 10 skilling. Ligkister indkøbte fattigvæsenet i større portioner efter udbud!

1811-1814 Hans Adolphsen og Karen Catrine Larsdatter

Hans Adolphsen blev født o 1776

Hans Adolphsens far var udbygger Adolph Hansen på 31. slg. fortov på Kongens Mark i Klemensker, som døde i 1786 og efterlod en arv på 11 sld. Hans mor Ane Erichsdatter giftede sig igen med Mogens Jensen, der fra 1793 var møller på Splitsgårdsmøllen (25. slg. gr.) (se ovenfor). Moderen døde i 1798 og boet synes velhavende, men gælden over gik aktiverne. Den 22årige Hans Adolphsen var ikke mødt på skiftet, men han havde fremsendt et krav på 10 slettedaler for årsværk pr. 30. januar 1797. Hans Adolphsen havde arbejdet for sin stedfar på møllen.

Han giftede sig første gang den 25/2 1804 med Karen Catrine Larsdatter (1784-1825) i Klemensker. Hun døde på 20. slg. fortov den 4. februar 1825. Sammen fik de 7 børn.

Livsfæste 1/6 1811 Arkivalieronline (sa.dk)

Jørgen Olsen Møller, Splitsgård, steder og fæster ager og eng som tilhører den østre part af det hus som står på Splitsgård grund vesten Splitsgårds skov hvor Peder Mogensen forhen havde haft i brug og det omtalte hus. Den nye fæster på livstid var Hans Adolphsen, som nu boede i huset sammen med sin hustru. Han måtte ikke afhugge eller ophakke skoven på fæstejorden – det var jordejeren forbeholdt. Fæstehaveren måtte dog opskære et læs tørv om året.

Hans Adolphsen havde betalt 100 rd i indfæstning og skulle hvert nytår af med 10 slettedaler i leje samt yder 1 lispund smør på amtstuen hver sommer på Splitsgaards regning. Af pligtarbejde skulle der ydes 5 høstdages arbejde af manden 2 dage i engen og 3 dage i sædehøsten, en dag med at age møg om efteråret med heste og vogn og selv age møg en dage og sprede møg en dag i efteråret. Desuden skulle fæsteren betal ½ tønde rug på Splitsgårds skatten.  I margin oplyses, at fæstebrevet blev “udslettet 22/11 1855 ifølge begravelsesattest 12 og 16 marts 1854” – denne udslettelse er ikke fundet!

Han blev senere møller på Splitsmøllen  – se denne.

Flere oplysninger på ham findes under Bedegademøllen Bedegademøllen i Klemensker – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

1814-1822 Jens Jacobsen og Anne Dorthea Hansdatter Høeg

Jens Jacobsen blev født o.1784. Forældre: Jacob Jacobsen husmand på Degnegårds grund i Klemensker. Jens døde 38 år gammel den 18/1 1822

Anne Dorthea Hansdatter døbt 10/2 1788 i Hasle købstad. Far: Hans Monsen Høeg.  Døde 9/12 1853 på 8. vg.

Jens og Anne Dorthea blev gift 6/3 1813 i Klemens kirke

Deres børn: Jacob Jensen f. 15/11 1813 på degnegårds grund, Hans Jensen f. 27/1 1816 på 25. slg. grund, Jørgen Jensen f. 29/1 1818 på Splitsgårds grund

Skifte efter Jens Jacobsen 24/8 1822 Arkivalieronline (sa.dk)

Vurderet ind- og udbo til 86 rd, samt huset på 9 stolperum til 30 rdl i alt 116 rd 3 mark 8 skilling og gælden 160 rdl 1 mk. Hans Madsen kautionerede, således at enken kunne beholde hus og indbo. Hun ville forsørge sine børn ”efter sin stand og evne”. Skifteretten accepterede hendes ønske.

1822-1853 Niels Ipsen og 1. Anne Dorthea Hansdatter Høeg og 2. Gunhild Margrethe Poulsdatter

Niels Ipsen blev født o 1798 i Østerlars. Hans far hed enten Jep Monsen eller Jep Samsingsen

Anne Dorthea Hansdatter f. o 1787 i Hasle købstad Døde 9/12 1853 på 8. vg.

Den 24årige ungkarl, Niels Ipsen, der tjente på 11. vg. i Klemensker, giftede sig den 19/10 1822 med enken Anne Dorthea Hansdatter på 25. slg. grund

Matrikelprotokollen 1826: En bebygget samlet lod østen for kirken og nordøst for Æggebjerg.

Bruger Niels Ipsen. I alt 18 8410/14000 tønder land

Det ældste matrikelkort der var i brug fra 1828

Enkemanden Niels Ipsen (på 8 vg. gr.) giftede sig med den 31årige pige Gunhild Margrethe Poulsdatter den 15/4 1854. Hun havde en søn Nicolai Peder Hansen f. 16/4 1849 i Klemensker. Den udlagte barnefader var Morten Pedersen på 9. vornedgård. (Søn af Morten Pedersen – ham med bondedagbogen https://bornholmske-samlinger.dk/wp-content/uploads/2014/10/1991-3-rd-5.pdf )

Gunhild Margrethe Poulsdatter blev født i Klemensker 8/1 1823. Forældre: udbygger Poul Hansen og Margrethe Kirstine Espersdatter 19. slg. grund. Gunhild boede på 14. slg. grund i 1849.

Brandforsikring af det “nye” udflyttede hus

Brandforsikring 25/11 1835 Arkivalieronline (sa.dk)

Et hus på Splitsgårds grund i Clemensker sogn ejet af Niels Ipsen, bestående af 16 fag i en længe nyopført i forrige og dette år, deraf:

a.Stuehus 5 fag, 9 alen bred, 4 alen høj på stolperne, opført af egebindingsværk, blandings overtømmer, klinede vægge og stråtag, indrettet til stue, kammer og køkken, 1 skorsten, bageovn, bræddeloft i 5 fag, takseret a fag 40 rd er 200 rd

b.Ladehus 11 fag, samme bredde og højde og samme bygningsmaterialer, indrettet til lade, lo og stalde. Takseret a fag 25 rd er 280 rd

i alt 480 rd.

Forsvarlig imod ildsraade, ei forhen forsikret,- skorsten og bageovn befandtse i ny og god stand. Af brandredskaber manglede stigen og brandhage, som ejeren pålagdes inden 14 dage at forskaffe, hvilket han lovede.

1853-1866 Anders Danielsen Søndergaard og Elise Kirstine, f. Pedersdatter

Anders Danielsen Søndergaard blev døbt 2. søndag efter trinitatis 1804 i Thiim sogn, Ringkøbing amt. Forældre: Daniel Christensen og kone Arkivalieronline (sa.dk). Anders Danielsen døde af lungebetændelse den 18/10 1866 i Olsker

Elise Kirstine Pedersdatter blev døbt 20/11 1808 i Pedersker. Faderen var udbygger Peder Hansen

(de er ikke fundet i folketællingen 1840 på Bornholm)

De købte hus og parcellerne nr. 6, 9,10,11,12,13,14,15og 22 og 24 af 32. slg. den 13/5 1844 af Peder Andersen for 500 rd.

Skøde 12/6 1854, tinglæst 22/11 1854 pag 337

Splitsgårds ejer Jakob A. Jespersen solgte parcel nr 2 af Splitsgård, sat i hartkorn for 2 td, til Anders Danielsen Søndergaard

Testamente 18/8 1848 Arkivalieronline (sa.dk)

Testamentet læst 29/5 1867 som adkomst til ejendommen til enken efter Anders Danielsens efterlevende hustru Elise Kirstine. Testamentet blev skrevet medens de boede på en parcel af 32. slg. i Rutsker. Da de ikke havde eller ville få livsarvinger, aftalte de, at når en af dem døde, skulle den anden arver alt. Når de begge var døde, skulle hver familie-slægtsgren arve halvdelen.

Jacobsminde 1946- luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek.

I brandforsikringen fra 1855 ses tydeligt på luftfotoet fra 1946: Den nordre længe havde 7 fag stuehus mod øst og 7 fag ladehus mod vest. Den vestre nordre længe var sammenbygget med den nordre.

Nyforsikret 25/9 1855 Arkivalieronline (sa.dk)

Et hus på 25. selvejergårds parcel, tilhørende A.D. Søndergaard, forsikret nr 97, tilbygget og forbedret.

a. Nordre Længe 14 fag, 9 alen bred 3 ¾ alen høj på stolperne, opført af blandingstømmer, klinede vægge og stråtag. 2 bræddegavle, 1 skorsten, 1 bageovn, bræddeloft i 7 fag, bræddegulv i 2 fag, 7 fag vinduer og 12 døre, 3 luger, indrettet til beboelse, køkken, lo, lade og stald, takseres således: 7 fag stuehus a 65 rdl er 455 rdl og 7 fag ladehus a 35 rdl er 245 rd – i alt 700 rdl.

b. Vestre længe 3 fag, 11 ¼ alen bred, 4 alen høj på stolperne, opført af blandingstømmer, klinede vægge og stråtag, 1 bræddegavl, 2 luger og 1 port, indrettet til vognport og stalde, takseres pr fag 40 rdl er 120 rdl

alt i alt 820 rdl

I senere protokol ses, at de to længer var sammenbyggede og der var 125 alen til nærmeste nabo.

Skøde 16/3 1867 læst 20/3 1872 Arkivalieronline (sa.dk)

Elise Kirstine Søndergaard, der boede i Dalegaardshuset i Olsker solgte til sin plejedatter Netalia Catrine f. Pedersen og hendes mand Christian Jensen Kofoed for 1.800 rd. Anders og Elise var flyttet til Olsker senest i 1866 – måske tidligere.

1866-1872 Christian Jensen Kofoed og Nathalie Cathrine, f. Pedersen

Christian Jensen Kofoed blev født 10/6 1838 i Vestermarie. Forældre: gårdmand på 57. slg. Hans Jensen og Joanne Marie Hansdatter. Han døde som isenkræmmer i Hasle den 20/3 1921

Nathalie Catrine Pedersen blev født i Svendborg 6/8 1847 og var plejebarn hos ovennævnte Søndergaard. Nathalie døde i Storegade i Hasle 9/12 1925

De blev gift 19/8 1866 – han kom fra 57. slg. i Vestermarie og hun , der var 18 ¾ år, boede hos Søndergaard på 25. slg.gr

Deres børn: Ludvig Andreas Theodor Danielsen Kofoed f. 10/2 1869 på 25. slg. parcel, Elise Bolette Johanne Kofoed f. o 1877 i Rutsker, Jens Mynster Berg Kofoed f. o 1882 i Rutsker, Christian Kofoed f. o 1884 i Rutsker, Agnes Theodora Kofoed f. 9/12 1885, Mary Michaele Kofoed f. 29/5 1887 i Rutsker, Ejner W. Kofoed f. 18/11 1891 i Hasle, Ove J. Kofoed f. 18/11 1891 i Hasle

Fra o 1890 var de isenkræmmere i Hasle. Fra 1901 med den ældste søn Ludvig som forretningsbestyrer.

Skøde 9/3 1872 Arkivalieronline (sa.dk)

Chr. Jensen Kofoed solgte til skomager Laurits Peter Larsen og hustru fra Vestermarie jorder og al ind- og udbo ejendommen besætning. Undtagen en ko og en arbejdsfjedervogn. Købssummen var 5.000 rd

1872-1909 Laurits Peter Larsen og Marie Margrethe Larsen f. Jacobsen

Laurits Peter Larsen blev født 28/9 1829 i Vestermarie. Forældre: Udbygger Lars Peter Marcher og Birthe Magrethe Hansdatter på 18. slg. grund. Laurits Peter Larsen døde i Rønne, Paradis 27, den 26/6 1904 som forhenværende parcellist på 25. gr.

Marie Margrethe Jacobsen blev født o. 1838. Forældre: Jørgen Jacobsen og Karen Margrethe Jacobsdatter, 26 slg. Aagaard i Vestermarie

De blev gift 2/6 1865 i Vestermarie. Han var ungkarl, skomager og parcellist, boede hos forældrene på 8.  vg. fortov. Marie boede hos broderen Jørgen Peter Jacobsen på 7. selvejergård i Vestermarie.

Deres børn: Jørgen Birheas Larsen f. 30/8 1867 på 6. vg. parcel i Vestermarie, Laura Margrethe Larsen f. 4/10 1870 på 6. vg. parcel i Vestermarie (døde i Klemensker 21/12 1953), Jens Peter Larsen f. 9/4 1872 på 25. slg. parcel i Klemensker, Jacob Christian Larsen f. 8/11 1873 I Klemensker, Hans Peter Larsen f. o 1876 i Klemensker

Skifteudskrift 17/3 1909 Arkivalieronline (sa.dk) som adkomst for Laurits Larsens enke Marie Margrethe Larsen. Siden 1904 havde hun siddet i uskiftet bo.

Skøde 29/1 1909 Arkivalieronline (sa.dk)

Marie Margrethe Larsen f. Jacobsen solgte til sønnen Jacob Christian Larsen for 12.500 kr. Faktisk var handelen sket for flere år siden, men nu bekræftet med skødet. Marie Margrethe var flyttet til Rønne. Jacob Christian Larsen udstedte en panteobligation til sin moder på 5.500 kr

1909-1944 Jacob Christian Larsen og Anne Amanda f. Jensen

Jacob Christian Larsen blev født på ejendommen den 8/11 1873. Forældre – se ovenfor. Jacob døde 12/1 1944 på ejendommen.

Anne Amanda Jensen blev født 8/9 1884 i Rutsker.  Hun døde 32 år gammel den  26/8 1917

I Folketællingen 1901 boede han på ejendommen, ugift og tituleredes som forhenværende smed, nu i landbrugserhvervet.

Deres børn: Margrethe Larsen  f. 2/3 1915, Anna Marie Larsen f. 23/2 1917

Skifteudskrift 13/6 1944. Arvingerne efter Jacob Christian Larsen var: 1. Ugifte Margrethe Larsen og 2. Anne Marie Rasmussen, f. Larsen. For matriklerne 33b, 33e, 33f og 33g

Arveudlægsskøde 13/6 1944 fra samme arvinger til frøken Margrethe Larsen, nu ifl. Forevist vielsesattest i ægteskab med Hans Peter Christian Pihl. Vurderingssum 17.000 kr

Jacobsminde 1949- luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Landbruget og dets Biografier, Rønne 1950

33b – “JACOBSMINDE”, Klemensker, Tlf. 176. 25. Slg. Pc. 13,5 ha – Htk. 2-3-2-1 3/4 – Ejdsk. 20,000 – Grdsk. 11,800. 1 Td. Ld. er Skov og Eng. Overtages 1944 af: Hans Peter Chr. Pihl, f. 9. 9. 1915 i Rø (S. af Aksel Magnus Frederik P. og Mathilde Mogensine Georgine, f. Svendsen). G. m. Margrethe, f. Larsen, d. 4. 3. 1915 paa Ejend. (D. af Jacob Chr. L. og Anna Amanda, f. Jensen). Børn: Finn Ivar, f. 10. 3. 1945.

Jacobsminde 1955 set fra nordøst mod Skovsminde, som lå 125 alen væk! – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1944-1987 Hans Peter Christian Pihl og Margrethe f. Larsen

Skøde fra Margrethe Pihl til Hans Jacob Pihl. Købssum 260.000 kr

1987- Hans Jacob Pihl

I dag er arealet 3.076 m2

Jacobsminde 1991- luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek