Et dobbethus på Kuregårdsvej

Et dobbethus på Kuregårdsvej i Klemensker

Indtil 1845 var det to sammenbyggede huse, der lå på den senere matrikel 55b mellem Kuregårdsvej 2 og 4.

Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Huset er markeret på kort fra 1887.

Husene lå i et område, hvor selvejergårdene Tornegård (48. sg.), Trommeregård (48. sg.), Kuregård (27. sg. og Bjergegård (29. sg.) før udskiftningen havde jordlodder ind imellem hinanden. Ejendommen, som skal bekrives her, har forskellige stedsbetegnelser. Som udgangspunkt har jeg ladet skøde- og panteprotokollens registrering været gældende.

Den sidste beboer, Niels Jørgen Munch, er registreret på stedet i folketællingen fra 1890. Jeg formoder, at huset blev revet ned kort efter han flyttede til Østerlars.

Det ældste matrikelkort, der var i brug fra 1828-1855, har markering 55c et hus og husgrund, som er identisk med beskrevne dobbelthus. Hermed kan sluttes, at det kan føres tilbage til o 1786.

I matrikelprotokollen før udskiftningen fra o 1826 læses: Matrikel 55c er en bebygget samlet kod mod øst for gården på 3430 kvadratalen. Ejeren af jorden er Niels Christensen og brugeren er Karen Jørgensdatter.

Dobbelthuse var ikke ualmindelige i 1700-tallet og første halvdel af 1800-tallet. Det var små beskedne boliger, som sjældent kan findes i kilderne. Disse to sammenbyggede boliger er beskrevet i brandtaksationen i 1843 og 1844. Jeg tror begge har sin oprindelse i 1700-tallet. De nedbrændte begge den 6. november 1845. Bolig A, som jeg tror, er den ældste, blev genopført. Bolig B ses ikke nyopført.

Forsikring af Bolig A + B

A. Et hus blev forsikret 19/8 1844 Arkivalieronline (sa.dk)

Et hus på 47. selvejergårds grund, ejet af Hans Jørgen Mauritsen:

Huset består af 4 fag og er tilbygget et andet hus, 7 alen bredt, 3½ alen højt, af ege undertømmer, blandings overtømmer, klinede vægge og stråtag, 1 skorsten, 1 bageovn, 2½ fag vinduer, 4 døre, bræddeloft i 2 fag, indrettet til beboelse og køkken, takseret af fag  20 rd er 80 rd.

Bygningen skønnes forsvarlig imod ildsraade og ej forhen forsikret. En brandhage manglede, som ejeren blev pålagt at anskaffe inden 14 dage.

B. Brandforsikring 16/12 1843 Arkivalieronline (sa.dk)

Et hus på 47. slg. grund tilhører Karen, Jens Johansens enke,

Huset består af 3 fag, 7 alen bredt, 3 ¾ alen højt på stolperne, opført af blandingsbindingsværk, klinede vægge og stråtag, skorsten, bræddeloft i 1 fag, indrettet til stue, kammer og køkken, 2 fag vinduer og 3 døre, takseret a fag 20 rd i alt 60 rd

Forsvarlig imod ildsraade og ei forhen forsikret. Brandredskaber forefandtes.

Ildebrand den 6. november 1845

Begge huse blev totalt ødelagte af ildebranden. Skaderne blev takseret samme dag, som brandenfandt sted:

Brandtaxationsforretning 6/11 1845 Arkivalieronline (sa.dk)

Bolig A:

”Hos Hans Jørgen Mauritzen, hvor hans hus er forsikret 19. aug. 1844 under nr 432 for 80 rd. Det befandtes aldeles afbrændt og de fra branden reddede materialer, som ikke er tjenlige til bygningstømmer, blev taxeret til 5 rd. Skaden blev således taxeret til 75 rd.

Bolig B:

”Hos Hans Kofoed samme hus af forrige ejer Jens Johansens enke, den 16. dec. 1843 forsikret for 60 rd. Det befandtes aldeles afbrændt – de resterende materialer, som ikke kan benyttes som bygningstømmer, blev taxeret til 3 rd – Skaden blev således taxeret til 57 rd.

Bolig A genopføres 1846

Hans Jørgen Mauritzen lod sit ny opbyggede hus genforsikret den 12. december 1846

Forsikringssanksationen læses Arkivalieronline (sa.dk)

Huset består af 4 fag, 8½ alen bredt, 3½ alen høj på stolperne, opført af blandingstømmer, klinede vægge, straatag, skorsten, bræddeloft i 3 fag, 3 fag vinduer, 6 døre, indrettet til beboelse og køkken, taxeret a fag 35 rd er 140 rd

Bolig A

Husejere/beboere:

-1825- Karen Jørgensdatter

Karen blev født o. 1755. Forældre Jørgen Larsen og Ellen Rasmusdatter på 23. slg. i Klemensker. Hun døde 28/10 1836 på 28. slg. gr.

I følge matrikelprotokollen, var det hende, der havde hus og have.

Karen Jørgensdatter var gift med Jørgen Hermansen (f. o 1743) i følge folketællingen 1801 boede de på 26. slg. grund -uden fæstejord – og havde tre børn: Kirstine Jørgensdatter, f. o 1791, Jørgen Jørgensen, f. o 1794, Margretha Jørgensdatter, f. o 1795. Senere døbte de 15/2 1801 en søn Peder Jørgensen. Jørgen Hermansen døde før 1825. 

I 1787 boede de også på 26. sgl. grund. 

-1824-1839 Lars Olsen og Anne Marie Rasmusdatter

Lars Olsen blev født o 1774

Anne Marie Rasmusdatter blev født o 1773. Hun døde 28/10 1839 som fattiglem 66 år gammel.

Pantebrev 22/11 1824 – tinglyst 15/3 1839 pag 502 Arkivalieronline (sa.dk)

Lars Olsen, der boede på 47. slg. gr., lånte 30 rd af Anders Larsen, 27. slg. gr. Mod sikkerhed i sit 4 fag eller rums hus, en jernkakkelovn og en stor kobberkedel. Udslettet 9/6 1843 efter kvittering af 10/5 1840

1839- Annike Maurits Jørgensens enke og sønnen Hans Jørgen Mauritzen

Annike blev født o 1772 i Knudsker (måske døbt 12/6 1771 og faders navn: Hans Esbersen. Hun døde 27/11 1858 på 27. slg. gr. 89 år gl siger kirkebogen – det var en fejl, hun blev 86 år.

Annike havde været gift med Maurits Jørgensen, som døde i Klemensker den 9/12 1829, som udbygger på 8. vg. grund.

Sønnen, Hans Jørgen Mauritzen, blev døbt 16/9 1804 i Nyker og  i kirkebogen står hans fars navn som Mauritz Jørgensen Markmans. 

Hans Jørgen Mauritzen blev sandsynligvis gift med Kirstine Margrethe Jensdatter, som var en 26 år ældre enke med to børn (ft 1834) – hun døde før 1843.

Hans Jørgen Mauritzen blev som 46 1/4 år gl. gift 2. gang den 3/11 1850 med Elsebeth Cathrine Pedersdatter f. o 1816 i Hasle.  I kirkebogen står han som værende bosat på 47. slg. grund

Hans Jørgen og Elsebeth fik et barn: Andreas Peter Hansen den 8/6 1853 på 29. slg. grund

Pantebrev 3/12 1843 Arkivalieronline (sa.dk)

Annike Maurits Jørgensens enke og hendes søn, Hans Mauritsen, på 47. slg. grund lånte 30 rd af husmand Niels Ipsen på 25. slg. grund, med sikkerhed i deres hus, samt fæste og fæsterettighed på den lod, som huset står på. Udslettet 10/10 1845 efter kvittering af samme dato.

Fæstebrev 2/12 1843 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Hans Monsen, ejer af Trommeregaard, til Annike, Maurits Jørgensens enke, og hendes søn Hans Mauritsen, bortfæster i 50 år den jord som deres hus står. Grunden er indhegnet og grænser til vest mod 48. slg. grund og øvrige sider til gårdens grund. I indfæstning betales 5 rd og årligt yder 7 (eller 4?) dages arbejde forsvarlig fruentimmerarbejde og 1 mandsarbejde (?) i høsten, når ejeren ønskede det, dog efter 24 timers varsel. – udslettet 31/7 1912

I margin tilføjet: vedrører ikke mat 55c eller 55g, men alene 55b, attest læst 18/1 82 pag 165 [ se denne attest fra landinspektøren her:  Arkivalieronline (sa.dk)  – to fæstebreve Til Annike og til skrædder Hans Peter Sonne i 1877]

1862-1890- Niels Jørgen Munch og Kirstine Hansdatter Espersen

Niels Jørgen Munch blev født 13/2 1820 i Knudsker. Forældrene var udbygger Jørgen Christian Munch og Kirstine Svenstrup. Han døde  som fattiglem  den 26/1 1894 på 23. slg. lynglod i Østerlars.

Kirstine Hansdatter Espersen blev født 14/1 1818 i Klemensker. Forældrene var indsidder Hans Espersen og Gertrud Kirstine Monsdatter på 50. slg. grund. Kirstine døde på ejendommen på 47. slg, grund.

Deres børn: Caroline Christine Munch, f. o 1851 i Knudsker, Hansine Jørgine Kirstine Munch, f. 11/19 1853 i Knudsker, Gjetmine Marie Munch, f. 11/7 1856 i Knudsker, Karen Margrethe Munch, f. 15/12 1858 i Knudsker, Cecilie Christine Munch, f. 20/10 1861 i Knudsker.

I Knudsker boede familien 1851-1862 på 24. slg. grund.. Den 9/5 1862 flyttede de til Klemensker. Sandsynligvis til huset på 47. slg. grund

I følge folketællingen 1870 boede de fire døtre hjemme

Pantebrev 16/12 1867 Arkivalieronline (sa.dk)

Niels Munck, ejer og beboer af et hus på 47. slg.. grund lånte 130 rd af pastor Bolbroe i Rø. Mod sikkerhed i sit fem fags store hus og lejeret til jord. Hus er i overensstemmelse med det som Hans Monsen solgte til Anneke Maurits Jørgens enke og søn Hans Mauritsen udstedte og den 8/11 1843 tinglæst fæstebrev der blev overdraget den 10 dennes er overdraget mig,

Bolig B:

Husets ejere og beboere

Hvor gammel den østligste tre fags tilbygning er, vides ikke, Men i folketællingen 1834 er er en ugift kvinde på 48 år, Else Jørgensdatter, og hendes 8 årige datter, Anne Marie Hellisdatter, beboere ligestillet med Lars Olsen, som er nævnt under bolig A.

-1843-1845 Karen Margrethe Hansdatter, Jens Johansens enke

Karen blev født o 1808 i Klemensker

Jens Johansen fra Olsker og Karen Margrethe blev gift i Klemens kirke 20/1 1829.

Deres børn: Hans Peter Jensen, f. 5/12 1829 på 37 slg., Elisabeth Marie Jensen, f. 28/1 1832 på 37. slg. gr. , Karen Kirstine Jensen, f. 6/6 1834 på 40 slg. grund, Johanne Margrethe Jensen, f. 16/10 1836 på 37. slg. gr.

I 1829 ved sønnens dåb var han indsidder hos møllere på 37. slg. gr., Senere købte han 7 fags hus og mølle, som han forsikrede for 470 rd i 1832,  Huset og lejejorden beholdte enken til 1838. Jens har sandsynligvis været møller på Skindebymøllen fra 1829.

Jens Johansen døde 33 år gl. den 9/12 1837 på Skinderbygaards grund (37 slg. grund). I april 1838 solgte enken mølle og det tilhørende møllehus for 300 rd. Der var gæld i møllen på 133 rd. Jeg formoder, at enken og hendes fire børn flyttede til det halve hus på Trommeregårdsgrunden kort efter at manden døde. Møllen var overtaget af Herman Sode allerede før der blev skrevet skøde i april 1838.

Karen fik to uægte børn:

Fattigvæsenet:

Familiens økonomi må have været elendigt fordi enken fik  børn blev understøttet af fattigvæsenet fra december 1838

I 1842 blev den ældste datter blev anbragt hos Niels Johansen på 65. slg. gr. Mod at hun skulle passe skolen i de seks vintermåneder. Han fik tildelt 6 skp byg og 4 rd kontant (eller 4 mark) Den ældste datter fik ekstrahjælp til hun blev 14 år. Måske var hun syg.

I 1843 gav fattigvæsenet Jens Johansens enke 4 kostrationer og 4 rd i kontant for at holde sønnen i skole for sommerhalvåret. Han fik også en skjorte i 1844 og 12 skilling til lægemiddel. I 1845 var Hans Peter Jensen at finde på 59. slg. med betegnelse ”fattiglem”.

Karens to “uægte” børn

Jørgen Janus Pedersen, født 13/1 1844. Karen udlagde Jørgen Peder af Aakjær. Jørgen Janus Pedersen døde i Rutsker den 16/3 1926.

Carl Richter, født 29/3 1847. Som barnefader udlagde Karen ”en mand i Pileskoven”. Under sin barsel fikKare n en kostportion af fattigvæsenet.

Karen Margrethe holder sig fri fra fattigvæsenet efter 1847. I 1850 lejede hun et værelse i det nye fattighus i Klemensker, men ikke som fattiglem, men som lejer i huset. I 1855 er hun (Karen Margrethe Johansen) husholderske hos smedemester Peder Andersen i Hasle. Hos sig boede hendes to yngste drenge, Jørgen Janus Pedersen og Carl Hector Hansen. I 1860 er hun husholderske samme sted i Hasle hos enkemand og snedker Peder Andersen Nykker i Hasle

Bolig i Fattighuset

I folketællingen 1840 bor Karen og hendes børn i fattighuset, som lejere, men i folketællingen 1845 i ejendommen på 47. sg. grund. Et sted i fattigprotokollen nævnes at hendes søster havde penge stående i tre fags huset.

I forbindelse med udbetalingen af fattighjælp til børnene og hende selv, blev der foretaget en registrering af hendes ejendele og dokumentet blev tinglyst og kan derfor læses i skøde- og panteprotokollen.

Boregistrering 22/10 1843, lyst 10/11 1843, pag, 157b Arkivalieronline (sa.dk)

Fortegnelse over Karen, Jens Johansens Enkes ejendele, saaledes som de under dags dato forefandtes.

En sengeside med panel, en rødstribet firskafte olmerdyne, et rødstribet dynevaar, en blaa og hvidternet hovedpude, et brugarns lagen, et gl. blaargarns lagen, en jernbunden fyrrekiste, 2  lysestager, en bagstol, en grenjern ?, en pyramide, en 3 p..flaske, et skjænkeglas, nogle smaa lerkar, en kobber ??, en vandske, en vandspand, et lille bord, en sykurv, en messing tobaksdaase, et drøftetrug, en træbismer, en kj??, et lille skrin, huset bestaar af 3 fag, som er tilbygget til Hans Mauritsen hus, nemlig i det østøstligste fag med stænge, stuerummet med bræddeloft og køkkenrummet med stænge. Dette hus ligger paa 47. slg. grund her i sognet.

Foranstående fortegnelse som fattiglem Karen, Jens Johansens enke, blev sat som sikkerhed for fattigkassen.

I fattigprotokollen side 239 ses, at der for 1843 blev udbetalt 35 rd til Karen, hvorfor registreringen af værdierne blev tinglyst som sikkerhed for dette udlån.

Folketællingen 1/2 1845

Der er registreret tre familier i dobbelthuset: 1. Annike og sønnen Hans Mauritzen, 2. enken Karen og hendes fire børn samt 3. Hans Kofoed med familie. Desuden boede Kirstine Hansdatter på 28 år og som levede af håndarbejde.

Da ejendommen brændte, senere på året, var ejeren af det halve hus overgået til Hans Kofoed.

1845 Hans Kofoed og Karen Marie

Hans Kofoed blev født o 1813 i Olsker

Karen Marie blev født i Rø o. 1810

Deres børn: Morten Hansen Kofoed, f. 5/11 1837 i Klemensker, Mogens Peder Kofoed, f. 6/4 1844 i Klemensker

I 1837 boede familien som udbyggere på 23. slg. grund og i april 1844 som udbygger på 49. slg. gr.