Skovvang, Splitsgårdsvej 14 – matrikel 34g

Skovvang, Splitsgårdsvej 14, Klemensker

Matrikel 34g – parcel af 26 slg. parcel. I dag en del af Splitsgårds jorde.

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Skovvang på kort fra 1914

Skøde og panteprotokol 2. serie Arkivalieronline (sa.dk)

 På denne ejendom savnes tinglyste oplysninger på husejere og fæstebreve.  I starten af 1800-tallet betragtedes dette husmandssted som værende uden jord. Huset er ikke tegnet ind på det ældste matrikelkort, hvilket burde betyde, at det er kommet til efter 1786, men før 1801. Jeg har dog fundet beboer og fæster i 1782.

Det ældste matrikelkort med markering af Skovvang

Ifølge brandforsikringen lå Skovvang 80 alen fra Forsvunden ejendom øst for Splitsgård syd for Nymønt sandsynligvis stik syd for.

Huset blev brandforsikret i 1847, og i beskrivelsen ses, at det var et simpelt hus uden gulv og kun 2 fag vinduer og bræddeloft i de tre fag. Jorden blev udstykket fra Pilegård i 1907.

Kilde til ældste beboerne er fattigskatteligningerne.

Husejere og beboere

1782-1801-1816 Jørgen Hermansen og Karen Jørgensdatter

Jørgen Hermansen blev født o 1743

Karen Jørgensdatter blev født o 1755. Forældre: Jørgen Larsen og Maren Pedersdatter på 23. Lille Dammegård i Klemensker. Hun er bror til Peder Jørgensen, som ejede 26. slg. Pilegård fra 1773-1794.

Jørgen Hermansen var måske lejer af 4 td. sædsjord allerede i 1782

I 1787 var han Husmand og Soldat. I Ft. 1801 husmand uden jord

Deres børn: Jørgen Jørgensen f. o 1794, Kirstine Jørgensdatter f. o 1791, Margretha f. o 1795, Peder Hermansen døbt 15/2 1801

(Jeg mangler oplysninger for perioden 1817-1827 – muligvis Henrich Jespersen f. o. 1765, boede her i en periode!)

1827-1842 Peder Andersen og Margrethe Kirstine f. Lyster

Peder Andersen blev født o 1797 i Klemensker

Margrethe Kirstine Lyster blev født o 1790 i Klemensker. Forældre: ?

Deres barn: Anders Hansen f. 31/3 1828 på 26. slg. grund

Peder Andersen og Margrethe Kirstine Lyster flyttede til Nyker i efteråret 1842 i flg. kirkebogens afgangsliste. I ft 1845 Nyker er han inderste og tærskemand.

 

1842-1846 Anders Christensen og  Karen Margrethe Jørgensdatter

Anders Christensen blev døbt i Klemensker 26/4 1807. Forældre Christen Pedersen udbygger på 1. vg. grund. I 1828 boede forældrene på 1. vg. gr. i Østerlars

Karen Margrethe Jørgensdatter blev dødt i Klemensker 12/2 1804. Forældre udbygger på 40 slg. gr. Jørgen Hansen Kjøller.

Deres børn: Christian Andersen f. 4/11 1828 i Østerlars, Ane Margrethe Christensen f. 30/8 1835 31. slg. grund i Klemensker, Hans Junius Christensen f 1/6 1843  på 29. slg. gr. (I hovedministerialbogen rettet til 26. – også flere rettelser af faddere), Peder Christensen, født 11/3 1847 på 29. slg. gr..

(Kilde til denne familie tilhørsforhold til stedet bygger på Fattigsskatten)

1846-1849 Mogens Jensen Hjort og Karen Katrine Nielsdatter

Mogens Jensen Hjort blev født i Rønne o 1822

Karen Katrine Nielsdatter blev født o 1823 i Klemensker

Ft 1845 – i Nyker, hvor Mogens var tærskemand og husmand. I 1846 flyttede de fra Nyker til Klemensker – med børnene Andreas 11 år og Bodil Caroline på 3 år.

Pantebrev 1/3 1846 Arkivalieronline (sa.dk)

Mogens Jensen Hjort, boende på 26. slg. grund, lånte 100 rd af Hans Koefoed på 14 slg. grund mod sikkerhed i huset og fæsterettighed til jord. Der var ingen tillyst adgang til hus eller fæsterettighed  meddelte i pantebrevsindførelse.

Deres børn: Hans Andreas Hansen f. 24/11 1835 (ugifte Karen Katrine Nielsdatter på 8 vg.) Jens Poulsen Hjorth f. 23/10 1846 på 26. slg. grund i Klemensker, Olaus Ananias Hjorth f. 27/11 1849  på 65 slg. grund i Klemensker

Brandforsikring 5/3 1847 Arkivalieronline (sa.dk)

Hus på 26. slg. grund ejet af Mogens Jensen Hjort. Huset bestod af 7 fag. 7½ alen bredt, 3 ¾ alen højtpå stolperne, opført af egebindingsværk, klinede vægge og stråtag, 1 skorsten, bageovn, bræddeloft i 3 fag, 7 døre, 2 fag vinduer, indrettet til beboelse og køkken, samt lo og lade. Takseret således: 3 fag stuehus a 35 rd er 105 rd, og 4 fag ladehus a 30 rd er 120 rd – i alt 225 rd oprundet til 230 rd.

Forsvarlig imod ildsråde og ej forhen forsikret. Af brandredskaber mangler en husstige og 1 brandhage, som ejeren blev pålagt at anskaffe inden 14 dage.

 

1849-1854 Hans Morten Kofoed og Karen Marie Hansdatter

Hans Morten Kofoed blev døbt 10/7 1802 i Nyker. Hans far var Morten Kofoed. Hans Kofoed døde 28/2 1852 på 26. slg. grund i Klemensker, 50 år gammel.

Karen Marie Hansdatter blev født 1794 i Klemensker

I Ft 1850 havde de en søn Hans Morten Kofoed 16 år gl født i Nyker. Han må hedde Jens Mortensen Kofoed og er Hans Mortens søn med Karen Kirstine Christensdatter på 14. vg.grund. Jens Morten Kofoed var tjenestekarl på 26. slg. i 1855.

 

1854-1861 Christian Kofoed og Mogensine Cathrine f. Larsdatter

Christian Kofoed født i Olsker o 1812

Mogensine Katrine Larsdatter (Hågensen) døbt 5/2 1809 i Vestermarie. Forældre: Gårdmand Lars Haagensen og Margrethe Jensdatter, 61. selvejergård.

Deklaration 5/11 1859 Arkivalieronline (sa.dk)

Peder Poulsen, ejer af Pilegård, solgte retten til grusgravning på grunden til Vejvæsenet for 100 rd. en gang for alle. Som kompensation for transport af grus på vejen over marken skulle Splitsgård betales årligt 7 rd, Udbygger Christian Jensen på 25. slg.grund (se Forsvundet ejendom sydøst for Splitsgård – Bornholms historie (bornholmerting.dk) 1 rd 64 skilling og udbygger Christian Kofoed på 26. slg. grund 1 rd 32 skilling.

Brandforsikring fra 1/1 1861 Arkivalieronline (sa.dk)

Oplysninger kun i forsikringsprotokollen:  ”6. slg. grund Christian Kofoed/Peer Larsen/ Hans Johan Sonne. En længe med stue på 5 fag (175 rd) og lade på 2 fag (40 rd) – tilføjet senere en halvtagsbygning 20 rd og en halvtagsbygning 10 rd.  I alt 245 rd. – 80 alen til nærmeste nabo.

1865-1868 Hans Jørgen Pedersen og Christiane Kofoed

Hans Jørgen Pedersen blev født 25/3 1821 i Klemensker. Forældre udbygger Peder Jørgensen og Ellen Kirstine Hansdatter 69. slg. grund

Christiane Kofoed født 24/2 1819 i Nyker. Forældre gårdmand Peder Kofod og hustru Margrethe Christensd. På 20. slg.

Pantebrev 5/4 1865 Arkivalieronline (sa.dk)

Hans Jørgen Pedersen lånte 250 rd af husmand Esper Christensen på 30. selvejergårds grund med sikkerhed i lejeretten til jord, hus og avl og afgrøde of alt løsøregods.

Lejebrev 50 år 15/3 1865  Arkivalieronline (sa.dk)

Fra gårdejer på 26. slg. Nicolaj Pedersen til Hans Jørgen Pedersen på  ca. 3 tøndeland  jord i 38 år på Pilegårds jord – I nord grænser jorden til 25. slg. jord, mod øst går til udmarken og i syd og vest til gårdens øvrige jord efter nedsatte markskel. I indfæstning er betalt 45 rd og i årlig leje skulle betale 4 rd.

Overdragelse den 17/8 1868 (læst 9/7 1873) Arkivalieronline (sa.dk)  Lejebrev fra 15/3 1865 lod Hans Jørgen Pedersen overdrage til Hans Johan Sonne. Overdragelsessummen var 40 rdl.

1868-1873 Hans Johan Sonne og Johanne Caroline Pedersen

Hans Johan Sonne blev født 14/5 1843 i Klemensker. Forældre Jørgen Edvard Sonne og Else Marie Hansdatter, udbyggere på 29. slg. gr. Hans Johan døde i Klemensker 17/12 1917.

Johanne Caroline Pedersen blev født i Klemensker f. 30/4 1841. Moderen var Rasmus Pedersens hustru 34- slg.  udbygger (ikke flere opl. i kirkebogen!)

Deres barn: Janus Peder Sonne f. 18/4 1868 på 26. slg. grund. 

Lejeoverdragelse af lejebrevet  Arkivalieronline (sa.dk). Lejebrevet af 15/3 1865 lod Hans Johan Sonne overdrage til Mikkel Madsen og hustru Maren Kirstine Nielsdatter den 7/7 1873. Overdragelsessummen var 50 rd

Skøde 7/7 1873 (læst 23/7) Arkivalieronline (sa.dk) 

Hans Johan Sonne sælger hus på lejejorden i flg. lejebrev af 15/3 1865 til Mikkel Madsen og hustru Maren Kirstine Nielsdatter for 100 rdl.

1873-1885 Mikkel Madsen og Maren Kirstine Nielsdatter

Mikkel Madsen blev født o. 1796 i Rø og døde 22/6 1875 79 år gammel på 26. slg. grund (Skovvang) (Se mere om ham under Virkelyst)

Maren Kirstine Nielsdatter blev født 22/7 1818 i Rø. Forældre: udbygger Niels Sivertsen og Kirstine Knudsdatter, 8 vg. fortov. Maren døde den 19. april 1885 på Skovvang.

Mikkel og Maren fik udfærdiget et testamente, som findes i skifteprotokollen ved hans død i 1875 – se Arkivalieronline (sa.dk)

 Maren var Mikkel Madsen tredje hustru, som han blev han gift med den 7/8 1853 medens de boede på “Nedlagt gammelt sted på Splitsgårdsvej – matrikel 139” ‹ Bornholms historie — WordPress (bornholmerting.dk). Indtil 1839 havde Mikkel Madsen boet på  Virkelyst, Splitsgårdsvej 43 – matrikel 139 – Bornholms historie (bornholmerting.dk) 

Panteobligation 13/9 1877 Arkivalier online (sa.dk)

Mikkel Madsens enke, Maren Kirstine Madsen boende på 26. slg. grund lånte 500 kr af Hans Ibsen på 32. slg. grund mod sikkerhed i lejeret til jord som var overdraget fra Christian C. Jensen til Mikkel Madsen, samt ejendommens avl og afgrøde.

Skifteforretninger efter Maren

Boet efter Maren Kirstine Madsen blev i skifteretten behandlet et ½ år inden endelig afslutning.

Bornholms Avis 23. maj 1885

Første skiftesamling den 4. juni 1885 Arkivalieronline (sa.dk)

Her blev et testamente oprettet den 2. oktober 1854 fremlagt. De arvede hinanden og hvis den længstlevende døde uden at efterlade sig nogen livsarvinger, så skulle arvingerne efter hver ægtefælle arve efter loven.

Arvinger efter Maren Kirstine Madsen født Nielsdatter var: 1. søster Ellen, gift med Jens Jacobsen af 20. slg. grund i Klemensker. 2. broderen Søren Nielsen nu boende hos smed Christian Hansen ved Rø Kirke.

Nr. 1.’s mand Jens Jacobsen mødte sammen med nr. 2 Christian Hansen, som mødte efter fuldmagt for Søren Nielsen.

Med hensyn til Mikkel Madsen erklæredes, at man ikke kendte til hans livsarvinger. Da han ca. 80 år gammel døde i 1875 erindrede ingen, at han havde en bror eller søster ”og i det hele ikke kjendte til nogen Slægtsled”.

Søren Nielsen havde som den eneste boet sammen med den afdødes søster i boligen. Da han ønskede at flytte, havde han solgt en ko til Hans Henriksen ved Brøddegård i Rø for 85 kr. En anden ko blev solgt til Jørgen O. Dam på 25. slg. fortov for 50 kr, en kalv til arvingen Jens Jacobsen for 24 kr, 6 øns for 5 kr til John Nielsen på 26. slg. fortov, der fordrede at få dækning ag udgifter vedrørende afdødes begravelse. Den bortflyttede bror Søren Nielsen havde modtage sengeklæder, som blev registreret i boet.

Den afdøde havde ca. 700 kr. indestående i banken i Rønne, ifølge bankbogen, som lå hos vognmand Andreas Poulsen i Gudhjem, som snarest skulle afleveres i skifteretten.

John Nielsen havde opsyn med dødsboet efter Søren Nielsen var flyttet. Han krævede betaling for arbejdet.

Anden skiftesamling 23/6 1885 Arkivalieronline (sa.dk)

Samlingen var annonceret i Berlingske Tidende og Bornholms Avis. Mødt var John Nielsen på 26. slg. parcel, Jens Hansen af 24. slg. fortov, samt Margrethe Pedersen  af 25. slg. fortov, samt arvingerne Jens Jacobsen og  smed Chr. Hansen på Søren Nielsens vegne.

Skifteretten forsøgte at sælge den faste ejendom underhånden uden auktion. Løsøret blev vurderet til 120 kr 20 øre, samt de 190 kr som var indkommen for bortsolgte ejendele.

John Nielsen havde fordret 179 kr 39 øre som udbetaltes han af de penge, der stod i banken.

Tredje skiftesamling den 17/6 1885 Arkivalieronline (sa.dk)

Købstilbud fra M.P. Mogensen – ejer af 26. slg. – for 800 kr drøftedes og det bestemtes at det skulle annonceres i avisen.

Berlingske Tidende 7. juli 1885

Fjerde skiftesamling 17/7 1885 Arkivalieronline (sa.dk)

Boet efter Maren Kirstine Madsen f. Nielsdatter og tidl. afdøde mand Mikkel Madsen af 26.de Selvejergaards grund i Clemensker

Nærværende Samling, der afholdes for at tage Bestemmelse af at fremkommende Tilbud om kjøb underhaanden af Boets faste Ejendom, hermed bekjendtgjort i Berl. Tid. Og Bornholms Avis, af hvilke Tidender Exempl. fremlagdes.

Af Boets vedkommende var mødt kreditorerne Jens Hansen og Margrethe Pedersen samt Arvingerne Jens Jacobsen og Søren Nielsen ved Befuldmægtiget Christian Hansen af Rø.

Skifteforvalteren fremlagde et skriftligt Tilbud af 7de dennes fra M.P. Mogensen af 28de Selsvejergård i Klemensker om at afkjøbe Boets dets faste Eiendom for en kjøbesum af 800 kr, hvoraf 400 kr betales strax ved accordens approbationen (godkendelse) og resten 400 kr tillige med Renter i 4% p.a. fra approbationen i 11. debr (december) d.A. (Dette år) og saaledes at tiltrædelse sker strax ved Approbationen og at Kjøberen betaler Skatter og afgifter fra 1. April dette Aar.

Det ommeldte tilbud blev foreholdt de mødte, der alle var enige om at antage samme. Da Skifteforvalteren eiheller fandt, at der var nogen Anledning til at forkaste Tilbuddet, blev dette rettelig antaget, hvilket meddeltes kjøberen Mogens Peter Mogensen, der var tilstede og som saaledes nu Ejer af Boets faste Eiendom paa den i Tilbuddet omhandlede Vilkaar.

Bemeldte Mogens Peter Mogensen nu betalte derefter det i Tilbuddet omhandlede Afdrag paa Kjøbesummen med 400 kr.

Det af Margrethe Pedersen i boet anmeldte fordring 36 kr for ydet Sygehjælp til … godkjendes, da .. udbetales hende mod kvittering paa Anmeldelsen.

(underskrevet:)H.P. Mogensen, C.Hansen, Jens Hansen, Jens Jacobsen m.f.p.,Margrethe Pedersen, Skifteforvalteren

Bornholms Avis 21. november 1885

Endelig skiftesamling den 20. november 1885 Arkivalieronline (sa.dk)

Boets gæld og indtægter opgøres. Til de to arvinger var der 1285 kr 52 øre til deling.

Skøde på hus og lejeret 20/4 1886 Arkivalieronline (sa.dk)

Mogens Peter Mogensen 26. slg. transporterede købsretten til hus og lejeret, som han havde akkorderet med dødsboet efter Maren Kirsten Madsen, til Kirsti Larsson for en pris af 100 kr.

Skifteretten udstedte derefter skøde på hus og lejeret til Kirsti Larsson for 800 kr – halvdelen for huset og halvdelen for lejeretten.

1886-1906 Kersti Larsdotter (Larsson)

Kersti Larsdotter blev født 6/1 1837 i Hammershøy, Jönköbing Len, i Skåne. Hun døde i Klemensker den 24/10 1909.

Kersti Larsdotter blev gift med Mårten Haakonsson i 1/1(?) 1860. Hun flyttede til Klemensker i 1870 ifølge folketællingen 1901. Hun havde født 2 levende og et dødt barn.

I kirkebogen oplyses ved hendes død, at hun var gift ”med for længst bortrejste Mårten Haakonsson. Boede 10 vg. pc, hos sin søn Gustaf Mårtensson” – se på Thorsminde – Bedegadevej 2 – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

Hun havde ejet  Kuregårdsvej 9 – matrikel 33i og 175it i perioden 1883 til sandsynligvis 1886, hvor hun købte Skovvang.

Jeg har ikke kunne finde hende i folketællingen 1890, men muligvis er det den Kirsten Larsen, som fejlagtigt var anført som ugift, 53 år og som boede sammen med Niels Larsen, der var daglejer og som fra 1893 boede på Kuregårdsvej 9?

I Folketællingen 1901 ejede hun et hus på matrikel 34a, hvor hun boede alene. (Dette hus må være Skovvang. Gift i 1860 og ægteskab opløst i 1879 AO genvej (salldata.dk)

Folketællingen 1906 er hun registreret som husejer på 26. slg. parcel AO genvej (salldata.dk)

Kersti Larsdotter havde sandsynligvis flere logerende, som kun afsløres under folketællingerne.  I 1801 boede hun alene, men i 1906 havde hun nedenstående Hans Pedersen og Nilla boende i huset.

1905-1907 (1918) Hans Pedersen og Nilla Pedersen, f. Svendsen

(som logerende i 1905-06 og 1907 som hus- og jordejere)

Hans Pedersen blev født 31/3 1851 i Bodilsker. Hans døde på Allinge Sygehus 13/10 1929

Nilla Svendsen blev født 12/9 1856 i Mjellby i Blekinge, Sverige

De blev gift 4/11 1876 i Ibsker – han var tjenestekarl i Østermarie og hun tjenestepige i Ibsker

Deres børn: Oluf Johannes Pedersen f. 9/5 1887 i Østermarie, Thora Lovise Marie Pedersen f. 22/2 1893 i Svaneke, Amanda Karoline Pedersen f. 5/4 1897 i Ibsker (døde i København 11/11 1947 som husassistent), Alfred Sinius Pedersen f. 31/10 1898 i Ibsker (navneskift til Alfred Sinius Dubin)

I folketællingen 1906 er Hans Pedersen daglejer ved Agerbruget og logerende (hos Kersti Larsdotter)

I folketællingen 1911 AO genvej (salldata.dk) Oplyses, at Hans Pedersen var baptist og født i Bodilsker. Han var husmand og daglejer ved landbrug. Familien flyttede fra Østerlars til Klemensker

Skøde 27/8 1907  Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde fra Pilegråds ejer Georg Valdemar Pedersen til Oluf Johannes Pedersen. Jorden er udstykket fra matr. 34a den 19/8 1905 og fik matrikelnummer 34g, som i hartkorn er sat for 2 skp 2 fdk 1 album. I alt 59.930 kvadratalen. Købssum 1.400 kr. Jordlodden havde tidligere været udlejet til køberens far, Hans Pedersen ifølge lejekontrakt fra 5. januar 1905, som ikke var tinglæst.

1907-1918 Oluf Johannes Pedersen

Oluf Johannes Pedersen f. 9/5 1887 i Østermarie. Han døde 23/6 1950 på Aakirkeby Sygehus

Skøde 29/11 1918  Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde fra Oluf Johannes Pedersen til sin mor, Hans Pedersens hustru Nilla Pedersen, f. Svendsen, for 4.000 kr. Salget omfattede matrikel 34g og bygninger, samt 2 køer og avl og afgrøde. Huset og jorden hendes særeje.

Ægtepagt af 1/8 1918 kgl. konfirmation 3/10 1918,  Arkivalieronline (sa.dk)

Ægteparret underskrev begge en ægtepagt, der gav Nilla Pedersen enerådighed, således at der ikke i hendes ejendom kan søges fyldestgørelse for gæld som hendes mand har stiftet eller fremtidig måtte stifte…

1918-1929 Nilla Pedersen og Hans Pedersen

Ft 1921 tituleredes landmand og Nilla som husmoder. Hos dem boede to piger: Anna Lovise Sofie Pedersen f. 19/1 1914 i Klemensker (Hendes mor var ugifte tjenestepige Thora Lovisa Marie Pedersen, der på 10månedersdagen arbejdede på Turisthotellet i Rønne, Baptister) og Dagny Pedersen f. 18/4 1919 i København

Skøde 26/8 1929. Nilla Pedersen solgte til landmand Karlo Cornelius Olsen for 4.500 kr

1929-1943 Karlo Cornelius Olsen og Mary Hansine f. Larsen

Karlo Cornelius Olsen blev født 26/7 1904 i Knudsker. Karlo døde 22/4 1993

Mary Hansine Larsen blev født 29/4 1902 i Klemensker. Forældre: Hans Peter Elias Larsen og Hansine Elisabet Kirstine f. Jensen på 61. slg. grund – Se: Grønhøj – Fejlerevej 14 – Bornholms historie (bornholmerting.dk). Mary døde18/6 1978 i Nygade 7 i Klemensker

Skøde 22/11 1943. Skøde fra Karlo Cornelius Olsen til landmand Knud Valdemar Pedersen for 7.300 kr.

1943-1945 Knud Valdemar Pedersen og Else Madsine

Knud Valdemar Pedersen blev født 13/7 1918 i Klemensker. Forældre Georg Valdemar Pedersen og Anna Margrethe f. Jensen, gårdejere 26. slg. Knud døde i Bording 2/12 2023.

Else Madsine blev født 27/8 1922 i Åkirkeby. Else døde i Bording 2/2 2018.

Skøde fra Knud Valdemar Pedersen til tømrer Anker Gotfred Mortensen for 7.300 kr.

1945-1946 Anker Gotfred Mortensen

Skøde 13/7 1946 Fra Anker Gotfred Mortensen til landarbejder Børge Leon Jensen Mogensen for 8.000 kr

1946-1950 Børge Leon Jensen Mogensen

Født 27/6 1915 i Aaker.

Skøde 2/4 1950 fra Børge Leon Jensen Mogensen til arbejdsmand Ejnar Hans Peter Hansen for 11.340 kr

Skovvang 1955. Luftfoto tilhørende Kgl. Bibliotek

1950-1975 Ejnar Hans Peter Hansen

Einer Hansen søgte 9/3 1973 om tilladelse til at nedlægge ejendommen som helårsbolig, hvilket i princippet imødeses af Hasle Kommune. Det bemærkedes den 21/10 1980, at ejendommen altid havde haft helårsstatus. (Filarkivet)

Skøde 12/9 1975 fra Ejnar Hans Peter Hansen til Erik Christoffersen for 125.000 kr

1975-2017 Erik Kristoffersen

1980 søgte Erik Kristoffersen byggetilladelse til opførelse af ny skorsten.

Ejendommen blev solgt i 2017 for 185.000 kr – Ejendommen eksisterer endnu (2024), men er ikke i det centrale ejendomsregister eller BBR.  Efter at huset har eksisteret i mindst 225 år, er det sandsynligvis på vej til at blive revet ned.

Seneste GeoDanmark ortofoto (2024)