Kuregårdsvej 9 – matrikel 33i og 175it

Kuregårdsvej 9, Klemensker

Hus på Arvefæstelodden matrikel 34i  (3/4 album) og 175it (1/4 album)

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Kuregårdsvej 9 på kort 1914

Oftest betegnet som 26. slg. fortov  eller 26. slg. parcel

Parceller fra matr. 34b og 175aa (Jonstrup)

1/10 1968 var matr. 34i på 453 m2 og 175it på 913 m2

Skøde og panteprotokol 2. række Arkivalieronline (sa.dk)

Udsnit af luftfoto af Jonstrup 1951 – I midten Kuregårdsvej 9. Til venstre Kuregårdsvej 11 og til højre Enghøj, Kuregårdsvej 13

Huset lå på Kongens udmark lige op til lynglodder. Det er ikke muligt at bestemme hvornår huset blev bygget. Jeg er sikker på, at den eksisterede i 1850’erne, men er sandsynligvis ældre.

Jorden tilhørte kongen, som fæstede jorden i starten til Pilegårds ejere og beboere. Fra 1839 blev jorden fæstet til udbygger på Pilegårdens østligste marker, altså Jonstrup. De var fæsteren, der havde foranlediget husets opførelse og altså også kunne fæste den lille jordlod til hvem har end ønskede.

Jorden blev frasolgt Jonstrup i 1911 til huset ejer.

Huset har vist nok aldrig haft et navn.

Beboere

-1850 Jørgen Pedersen

Jeg er ikke sikker på denne beboer, men han betalte fattigvæsenskat i 1850., der sandsynliggør hans beboelse her. En Jørgen Pedersen døde i 1850. 80 år gammel på 37. slg. grund som aftægtsmand hos sønnen Peder Jørgensen.

1852-1855 Hans Peter Bohne

Hans Peter blev døbt 18/7 1806 i Rø. Forældrene var forpagter af degnegården Hans Pedersen.

Den 28/7 1848 var han enkemand og blev han gift, 42 år gammel, med Kirstine Mortensdatter, enke efter husmand Hans Michael på 49. slg.grund 57 år gl.

Han rejste fra Rø den 8. april 1852 til Klemensker – 46 år og husmand. Den 26, april melder han sig hos præsten i Klemensker. I 1855 er han i Klemensker og fraskilt. I 1860 er han tilbage i Rø og boede hos sin søster Christiane Christance Bohne, der var gift med fisker Jørgen Peter. Christiane Christance er døbt 13/4 1810 i Rø. Hendes mor var Hans Peters Enke.

Han har en bror Anders Bohn, der døde i Allinge 1845 – født o. 1811 skrædder

I 1855 boede i samme hus Hans Morten Christensen på 64 år f. i Østerlars og daglejer  og hans kone Marthe Kirstine Olsdatter, 68 år f. i Klemensker.

Matrikelkort 1858-1922 over Højlyngen, plan 8

1856-1859(?) Mads Andersen og Elsebeth Cathrine f. Hansdatter (Ejer af hus, men ikke beboere)

Mads Andersen var snedker og boede i ejendommen på 28. slg. fortorv sydvest for Kuregårdsvej 9. Se den forsvundne ejendom på Thorupgårds fortorv

Brandforsikret 1856 Arkivalieronline (sa.dk)

Huset på 26. slg. grund tilhørende Mads Andersen blev første gang forsikret den 12. april 1856.

Huset bestaar af 4 Fag og er gammelt, opført af Egebindingsvæek, klinede Vægge og Straatag, 2 bræddegavle, skorsten, Bageovn, Bræddeloft i 2 Fag, 2 Fag vinduer, 5 Døre, indrettet til Beboelse og Køkken, Taxeret a fag 30 rd er 120 rd. Forsvarlig i mod Ildsraade og ei forhen forsikret.

Brandforsikringspolicen blev overdraget til Jørgen Edvardsen. Nærmeste nabo lå 180 alen [=112 meter] væk -netop det hus som Mas Andersen boede i.

(1856?) 1859-1883 Jørgen Edvardsen Sonne og Else Marie Kofod (Hansdatter)

Jørgen Edvardsen Sonne blev født o 1809 i Klemensker. Forældre gårdmand på 23. slg. Lille Dammegård Peder Rasmussen og Anne Marie Pederdatter

Else Marie Kofod blev født 4/9 1816 i Nyker. Hans Kofods datter. Else døde på ejendommen den 13/12 1863.

Jørgen og Else blev gift i Nyker 22/10 1837.

I 1834 boede Jørgen hjemme hos forældrene og var snedkerdreng. I 1838 var de udbyggere i Rø.  I 1841 var familien inderster (Sikkert på Lille Dammegård),

1845 Jørgen Edvardsen boede sandsynligvis på 26. slg. grund – måske samme hus som fra 1859. I folketællingen havde de 3 børn.

1850 i et hus med tre børn, to plejebørn og to logerende. Vist nok på 1. slg. grund længst mod nord i sognet.

I 1855 har jeg ikke kunne finde nogen af familiemedlemmerne.

1860 boede 30årige Petrea Kirstine Kofod i huset

Deres børn: Peder Jørgen Sonne f. 20/11 1838 i Rø, Ane Marie Sonne f. 17/2 1841 i Klemensker, Hans Johan Sonne f. 14/5 1843 på 29. slg. grund Klemensker

Børn under fattigvæsenet

4/2 1851 sognerådets forhandlingsprotokol: ”Det bestemtes at Capellanen skulde udskrive 3 kostrationer til Jørgen Edvardsens kone og børn, indtil forstanderskabet førstkommende ordinære møde den 28. dennes, saafremt alle Børnene bliver hos moderen.” På det ordinære møde blev der ikke drøftet familiens nød, men blot bevilget 2 kostprotioner.

29/4 1851 sognerådets forhandlingsprotokol: Ekstrahjælp bevilget til Jørgen Edvardsens familie 1 rd 1 mk 12 sk. Samt ”tilstaaet Fattighjælp” til Jørgen Edvardses familie  i marts maaned  (1851) fået 1 kostration og 1 skp rug

Den 8/12 1851 fik Jørgen Edvardsens 3 børn bevilget 25 rd i fattighjælp for året 1852

Den 5. februar 1852 læses i fattigprotokollen(opslag 30)” Med hensyn til Jørg: Edvardsens Barn, der er i kost hos Hansen paa Dahlegaarden i Nyker, blev vedtaget, at han skulle udskrives af Nyker Skole og han fremtiden søge Clemensker Degnegaards Skole, for at den fornødne Control kan haves med Barnets Skolegang”

Den 3. juni 1852 læses: ”Med hensyn til Jørgen Edvardsens barn, Peter, paatog den nye ejer af Dahlegaard sig samme forpligtelser, som den forrige havde, mod at denne overleverer drengen med forsvarlige Klæder.”

I Journalen ses, at fattigvæsenet skrev til amtet den 29/10 1852 ang. Peters mors klage til amtet om, at fattigvæsenet havde inddraget Peters løn (2 rd), som han havde tjent hos Hansen på Dahlegård. Amtet havde givet moderen ret i, at lønnen tilhørte drengen. Fattigvæsenet mente derimod, at de havde ret til at inddrage hans løn som kompensation for den udgift, som fattigvæsenet havde for hans anbringelse (4 rd 4 sk).

De tre børn Peder, Ane og Hans modtog planmæssig understøtte af fattigvæsenet i 1852 og 1853, men ikke for 1854.

Uden for forsørgelsesplanen modtog de 1 rd i hjælp i 1853. I 1854 1 kostportion og 3 skp rug, 1 skp byg og 1 rd. 3 mark 8 skilling.

I 1856 Else optræder en udgiftspost på 5 mark ”For hjemsendelse af Jørgen Edvardsens hustru” og ”ekstrahjælp til Jørgen Edvardsens kone 3 kostrationer”

I 1857 fik Jørgen Edvardsens kone ekstraordinært 2 skp rug og 7 kostportioner. Men var ikke er på forsørgelsesplanen.  Herefter klarede familien sig selv og altså slap ud af fattigvæsenet.

I 1860 var han daglejer og 1870 var han enkemand, slagter og boede på 26. slg. grund.

Det var først i 1875 at Edvardsen fik kontrakt på jorden.

Fæstebrev 13/4 1875 Arkivalieronline (sa.dk)

50 års fæstebrev udstedt af Christian Clemmed Jensen til Jørgen Edvardsen Sonne på 1½ skæppe land jord på arvefæstelodden 35b og 175aa. Jordstykket er bebygget med lejerens iboende hus og af ham indhegnet som have. Han betalte en afgift på 100 kroner en gang for alle. Herefter skal lejeren betale en årlig afgift på 2 kroner. Sonne lånte 150 kr af Peder Poulsen – se side 389 under hæftelser Arkivalieronline (sa.dk)

Transport af lejeret 1/3 1883 Arkivalieronline (sa.dk)

J.E. Sonne solgte lejeretten til ifølge lejebrevet af 13/4 1875 på 1½ skæppe jordlod på matr. 35b og matr. 175aa til Kjersti Larsdotter for 100 kr. Jorden overtages den 4. marts 1883. (Heri omtales ikke huset, som jeg formoder at hun har købt på samme tid)

1883-(1886) Kjersti Larsdotter

Kersti Larsdotter blev født 6/1 1837 i Hammershøy, Jönköbing Len, i Skåne. Hun døde i Klemensker den 24/10 1909. I kirkebogen oplyses ved hendes død, at hun var gift ”med for længst bortrejste Mårten Haakonsson” i Amerika. Boede 10 vg. pc, hos sin søn Gustaf Mårtensson” – se på Thorsminde – Bedegadevej 2 – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

I 1886 købte hun Skovvang, Splitsgårdsvej 14 og lejeretten til ca 3 tøndeland jord for 800 kr – se denne.

Folketællingen 1906 er hun registreret som husejer på 26. slg. parcel AO genvej (salldata.dk)

Hvornår Niels Peter Henriksen overtog hus og fæstejorden ved jeg ikke, men sandsynligvis kun kort før 1893.

(1886)-1893 Niels Peter Michael Henriksen

Niels Peter Michael Hendriksen blev født 8/3 1859 i Klemensker. Forældre Jens Henriksen og Karen Margrethe Dam, udbyggere på Virkelyst, Splitsgårdsvej 43 – matrikel 139 – Bornholms historie (bornholmerting.dk). Arbejdsmand Niels Peter Michael Henriksen døde i Rønne 16/9 1908. [side i dødsanmeldelser i Rønne mangler!]

Niels Peter blev gift første gang med [uoplyst], født Kjøller, anden gang med Anne Dorthea Marie, f. Jacobsen ifølge oplysninger i Rønne kirkebog ved hans død.

Skøde og overdragelse af 50års lejebrev 9/6 1893 Arkivalier online (sa.dk)

Husmand Niels Peter Michael Henrichsen sælger og overdrager lejebrevet fra den 13. april 1875 på 1½ skålpund jord fra matr. 34b og 175aa til arbejdsmand Nils Larsson. I salget fulgte det på grunden stående hus med dets nagelfaste inventarium inkl. brandredskaber, kakkelovn og murkar, grundens træer og buske samt avl og afgrøde. Købssum var 800 kr, hvoraf de 100 kr var for lejeretten.

Niels Larsen overtog gældsforpligtelsen til Kjersti Larsdotter i følge pantebrev i ejendommen på 375 kr.

Panteobligation af 9/6 1893 læst 21/6 1893 fra Niels Larsen til Kersti Larsdotter

Denne panteobligation blev transporteret til Kersti Larsdotters søn Gustav Mortensen den 30/10 1903 Arkivalieronline (sa.dk)

1893-(1911) Nils Larsson

Nils født 18/1 1836 i Blentorp, Malmø Len, Sverige. Ugift. Døde i Klemens Fattighus den 18/1 1911.

Nils skulle være kommet til sagnet i 1872 – men han findes ikke i tilgangslisten det år.

I 1890 boede Kirsten Larsson sammen med Nils Larsson, født i 1836 i Sverige – begge var ugifte. (Måske en fejlskrivning for Kersti Larsdotter på Skovvang – se denne.

I folketællingen 1906 er Nils Larson opført som logerende på 28. slg. lynglod [fejl. Det var på Jonstrup – 26. slg. gr.]. Han modtog fattighjælp. AO genvej (salldata.dk)

Under Fattigvæsenet

Sognets forhandlingsprotokol for 9. december 1904:  ”Pkt 1. mødte svenskfødte Niels Larsson og begjærede Fattighjælp. Afhøring foretaget og bevilgedes der ham 10 kr mdl. Fra 1ste December. Amtet bliver underrettet herom”.

Den 11. august 1905: Pkt 6 Hjemløs Trængende Niels Larsson havde henvendt sig til Formanden angaaende Logi. Han var udsat hos Sven Persson [Jonstrup], der imidlertid ikke kunde have ham, og Formanden havde derfor foreløbig beordret ham indlagt i Fattighuset, hvor man vedtog, at lade ham blive indtil videre. Amtet bliver underrettet herom.

12.januar 1906: Pkt. 5: Mødte hjemløs trængende Niels Larsen og anmodede om at faa sin Understøttelse forhøjet med 2 Kroner om Måneden, dette bevilgedes fra den 1/1 at regne, og bliver Amtet at underrette derom.

I Fattigplan ¼ 1906 til 31/3 1907 er Niels Larsson med i ”3. klasse” som nr.  23. Årlig udgift 120 kr – han boede hos Sven Persson på 26. slg. parcel.

I Forsørgelsesplanen for ¼ 1907-31/3 1908 er nr. 23 Niels Larsson i Fattighuset og anslået hjælp for 144 kr årligt.

Nils Larsson døde i Klemens fattighus den 18. januar 1911.

Fra 1904 har Nils Larsson ikke boet i huset, selv om han havde fæsterbrev på jorden og ejede huset, der var belånt fuldstændig. Han boede hos Sven Persson på Jonstrup inden har blev flyttet til fattighuset.

Først efter hans død kom huse og fæsteretten på auktion:

Bornholms Avis og Amtstidende 16. maj 1911

Tvangsauktion 31. Maj 1911

Gustav Mortensen var auktionsrekvirenten som 1. prioritetshaver i ejendommen på 375 kr. Efter ønske fra parcellist Gustav Mortensen den 31/5 1911 blev hans bud på 10 kr. på lejeaftalen tinglæst. Han var den eneste, der afgav bud ved tvangsauktionen over arbejdsmand Niels Larsen ejendom. Med lejeretten til jord ifølge oprindelig lejebrev fra 13/4 1875 på 50 år, blev Gustav Mortensen derfor den nærmeste til at købe jorden. Denne ret overgav han til parcellisten Frits Ferdinand Mortensen. Frits overtog dermed også Gustav Mortensens pantefordring i ejendommen, som for øvrigt vurderedes til 700 kr. Arkivalieronline (sa.dk)

Jord i selveje

I 1911 udparcelleredes fra matrikel 34b matrikel 34i (hartkorn ¾ album) – Kuregårdsvej 9

Skøde 18/10 1911  Arkivalieronline (sa.dk)

Jonstrups ejer Sven Carl Petersen (Persson) solgte matriklerne 34i og 175it til parcellist og arbejdsmand Frits Ferdinand Mortensen for 200 kr

1910-1912 Frits Ferdinand Mortensen og Thora Kristine

Frits Ferdinand Mortensen blev født i Allinge 16/9 1878. Forældre: Kalkbrænder Klaus Mortensen og Marta Katrine f. Nybo- de boede ved Kalkbrænderiet udenfor Allinge

Thora Kristine blev født i Knudsker 17/3 1880

Familien flyttede fra Svaneke til Klemensker i 1910. Frits var i 1911 daglejer ved landbrug og Thora syjomfru.

De havde et plejebarn boende i 1911: Ellen Margrethe Lovise Poulsen f. 6/1 1905 i Nylars. Hendes far var arbejdsmand Jens Peder Poulsen i Arnager og Jacobine Hansine Kirstine f. Steenberg.

I 1911 boede desuden Frits mor hos dem, nemlig: Marte Katrine Kristine Mortensen f. 15/6 1836 i Hasle.

Mageskifteskøde 29/2 1912 Arkivalieronline (sa.dk)

mellem Frits Ferdinand Mortensen og Ludvig Jensinius Hansen. Ferdinands ejendom på Kuregårdsvej blev vurderet til 2000 kr. Og Ludvigs ejendom matrikel 175ig af hartkorn 1 skp 1/4 album blev vurderet til 6.500 kr

1912-1913 Ludvig Jensenius Hansen

Skøde 15/5 1913 Arkivalieronline (sa.dk)

Ludvig Hansen solgte til arbejdsmand August Johansen for 1.050 kr

1913-1914 August Johansen

Skøde 2/4 1914 Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde fra August Johansen til avlsbruger på Jonstrup Sven Carl Persson for 1.200 kr. August Johansen havde en del gæld skrevet ind i skøde-og panteprotokollen: Røbrokøbmanden 147,79 kr, Svend Pedersen 180 kr flere exercitionsforretninger, samt tandlægeregning 58,09 kr

1914-1917 Sven Carl Persson (ejer, ikke beboer)

Sven ejede Jonstrup 1901 til 1918. Han har sandsynligvis udlejet Kuregårdsvej 9 – beboere kan ikke ses.

Skøde 16/2 1917 Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde fra Sven Carl Persson til Laurine Carldine Petrea Andersen f. Johansen, som hende særeje (Kristian Alfred Andersens hustru)

1917-1923 Laurine Kaldine Petrea Andersen f. Johansen

Laurine blev født 25/11 1882 I Klemensker. Forældre: Arvefæster Laurits Karl Peter Johansen og Kristine Marie Goldine f. Stenberg, på 42. slg. fortov.

Laurine var udvandret til La Salle i Amerika, men returnetet.  Efter 1923 boede hun i Knudsker. Hun døde 17/3 1964 I Rønne.

Skøde 28/3 1923 Arkivalieronline (sa.dk)

Laurine Carldine Petrea Andersen f. Johansen solgte til arbejdsmand Aksel Martin Larsen for 2.600 kr

1923-1926 Aksel Martin Larsen

Skøde 19/7 1926 Arkivalieronline (sa.dk)

Aksel Martin Larsen solgte til arbejdsmand Hans Peter Andreas Andersen 2.415 kr

1926-1927 Hans Peter Andreas Andersen

Lyst tvangsauktion 22/10 1927

Udlægsskøde 5/7 1928 fra fogden i retskreds nr 25 til arbejdsmand Karl Villy Hansen. Købssum 2.000 kr

1928-1934 Karl Villy Hansen og Engeline Hansine

Karl Villy blev født 18/5 1905 i Rø

Engeline Hansine blev født i Olsker 27/8 1905

De blev gift i 1926.

Karl var stenarbejder i 1930 for Klemensker kommune.

Deres børn: Inger Marie Hansen f. 22/7 1926 i Klemensker, Villy Johannes hansen f. 10/2 1928 i Rønne.

Fra Karl Villy Hansen til arbejdsmand Villy Andreas Theodor Hansen købssum 2.040,50 kr.

Kuregårdsvej 9. Foto i 1930’erne af Frede Kjøller. Bornholms Museum

1934-1936 Villy Andreas Theodor Hansen

Villy Andreas Hansen blev født 10/2 1907 i Klemensker.

I 1930 var han tjenestekarl på Jacobsminde, Splitsgårdsvej 8.

Skøde fra Villy Andreas Theodor Hansen til tjenestekarl Ejnar Hansen f. 11/7 1919 (værge faderen Ove ? Vilh. Peter Hansen – købssum 2.500

1936-1941 Ejnar Hansen

Skøde 24/3 1941 fra Ejnar Hansen til arbejdsmand Ove Vilhelm Peter Hansen (hans far) for 1.850 Kr

Udsnit af luftfoto af Jonstrup 1951 – I midten Kuregårdsvej 9. Til venstre Kuregårdsvej 11 og til højre Enghøj, Kuregårdsvej 13

1941-1955- Ove Vilhelm Peter Hansen og hustru (?)

Ove blev født 16/2 1894 i Østermarie og døde 26/11 1959 og blev begravet i Klemensker

Arbejdsmand

Skifteattest som adkomst 23/7 1973. Til sønnerne: Ejnar Hansen, Valdemar Juul Hansen og Vilhelm J.S, Hansen

Skøde 23/7 1973 til Vilhelm J.S. Hansen og Ejnar Hansen

Matrikelkort 1983

1973-1984 Vilhelm J.S. Hansen og Ejnar Hansen

Ejendom nedlagt som helårsbeboelse i 1973. Vilhelm Hansen boede i Hvidovre.

Skifteattest vedr. Vilhelm Hansen som adkomst til Nina Feldt Kristiansen på ½-del

Skøde 21/11 1984 fra Ejnar Hansen til Nina Feldt Kristiansen

1984-1998 Nina Feldt Kristiansen

Ejer boede i i Kirke Sonnerup

Skøde 1/12 1998 Fra Nina Feldt Kristiansen til Jørgen Weis Fogh og Ulla Sivertsen Weis Fogh. Købssum 145.000 kr

1999-2008- Jørgen og Ulla Sivertsen Weis Fogh

Ejendommen er til fritidsbrug – ejer bor i Hørsholm

-2024- Per Westenkær Thomsen og Anette Iben Rydgren Thomsen

Kuregårdsvej 9- 7. marts 2024. Foto JVH