Forsvunden ejendom øst for Splitsgård syd for Nymønt

Forsvunden ejendom øst for Splitsgård syd for Nymønt i Klemensker

Ejendommen havde fæstejord fra Splitsgård, fra Kongens mark og fra det der senere kom til at hedde sognets udmarksjord.

Kongens jord havde matrikelnummer 151 før udskiftningen og efter udskiftningen nr. 141

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Kort 1:20.000 opmålt 1886 – huset er markeret.

Udmarksgærdet delte Splitsgårds jord til kongens jord (matrikel 141). Huset lå på Splitsgårds jord med gavle om på udmarksgærdet.

Markjorder og lynglodder på de ældste matrikelkort. Bygningen er markeret.

1826 matrikelprotokollen:  Matr 151: Jorden er kongens udmark og bruger er Hans Hansen Kras. En bebygget samlet lod sydøst for Splitsgård østlig i sognet ved højlyngen. 8390 kvadratalen.

Før udskriftning matrikel 33c: Splitsgårds jord. Bruger Hans Hansen Kras . A. En bebygget ager og englod østlig for Splitsgårds hovedlod I alt 206.080 kvadratalen og B. To skovlodder sydvest for bemeldte gård. på 45.430 kvadratalen.

De to skovlodder lå i Splitsskoven. I alt havde denne udbygger godt 18 ½ tønder land til rådighed, hvilket gør den til relative store brug.

Ældste historie

Denne ejendome høre sandsynligvis til de ældste på Splitsgårds jord. Selvstændigt havde den indtaget jord fra kongens udmark, som den så fik tildelt i 1729.

Udbygger Hans Andersen fæster 1 skæppe sædsjord af kongen – hvilket svarer til den senere matrikel 141. Kilde: Udmarksjordebogen 1729-1738

Huset på grunden ligger øst – vest og krydser det gamle udmarksgærdet. Selvbestaltet havde udbyggeren flyttet stengærdet og indtaget ca ½ tøndeland af kongens jord. Den ulovlige indtagelse af jorden blev lovliggjort ved at fæsteren fik lov til at fæste jorden og betale en årlig leje af den.  Heraf kan sluttes, at huset stammer fra før 1721

Huset er opført før udmarkskommissionen 1721. Kommissioner – Bornholms historie (bornholmerting.dk).

Matrikelkortet, der var i brug fra 1859 til 1888 var en kopi af det gamle kort fra 1818 og som var en kopi af et ældre kort o 1786, der havde indtegnet udbyggerstederne. Huset krydser det gamle udmarksgærde og anlagde have ud mod det regulerede udmarksgærde.

Husejere/beboere

(1729)-1752-1795 Hans Andersen Lister (Lyster) og 1. Ellen Larsdatter, 2. Karen Hansdatter og 3. Gertrud Jørgensdatter

Hans Andersen blev født o 1698 og døde 1784. Han blev gift tre gange. Hans Andersen Lister på Splitsgårdsgrunden er nævnt i Morten Pedersens bondedagbog. Han blev begravet 18/4 1784. Scanned Document (bornholmske-samlinger.dk)

Hans Andersen der var udbyggere på Splitsgårds grund nævnes første gang i jordebogen 1729-1738. Den 25. slg. udbygger Hans Andersen fik kgl fæstebrev på 1 skæppe sædsjord, som kan være den jord, der senere får matrikel 141. Hans Andersen nævnes i 1752 med navnet Hans Andersen Lister.

Skifte 21/7 1752 efter Ellen Larsdatter 25. Sg.g. Klemensker. Arkivalieronline (sa.dk)

Ellen og Hans Andersen Lister boede i et 15 stolperums hus.

Af skiftet fremgår, at de havde syv børn. En søn Lars Hansen, f. o 1735 og 6 døtre: Bodel Hansdatter, gift med Hans Jørgensen, udb. Klemensker, Gundel Hansdatter, f. o. 1732, Anne Hansdatter, f. o. 1737, Ellen Hansdatter, f. o. 1740, Karen Hansdatter, f. o. 1744 og Kirsten Hansdatter, f. o 1746.

Der et skifte efter Karen fra 25/4 1758 Arkivalieronline (sa.dk).

Hans Andersen blev anden gang gift med Karen Hansdatter, som døde april 1758. Hun var datter af Hans Pedersen  og Karen Mortensdatter på 56. slg. i Vestermarie.  Skiftet afslører ikke boets størrelse, da arven til sønnen blev indgået efter aftale. Sønnen var 3 år og hed Anders Hansen (altså født o 1754)

Ifølge Oeders efterretninger i 1771 er Hans Andersen 73 år og gift 3. gang med hustru – navn er ikke oplyst i sit første ægteskab.

Hans Andersens tredje kone var Giertrud Jørgensdatter, som blev født o 1733. Hans og Gertrud fik to børn: Hans Hansen Lyster (1762-1825) og Ellen Hansdatter (1764-).

Efter Hans Andersens død boede Gertrud hos sin søn Hans Hansen Lister på 26. slg. grund (Jonstrup – se denne).

Hans Listers moder Giertrud blev begravet 10. maj 1795” oplyser Morten Pedersens optegnelsesbog.

Se  ”På sporet af Lyster-slægten”, udgivet af Lyster-gruppe, 2016 – find den på min side med Slægtstavler Slægtstavler mm – Bornholms historie (bornholmerting.dk) Denne side bekræfter ovennævnte oplysninger og har efterslægtstavle.

Kgl. Fæstebrev 28/10 1797 på 1 skæppe land sædsjord (Amtsskriverens fæsteprotokol 1797-1807

1797-1803 Jacob Hansen

Jacob Hansen fik fæstebrev på matrikel 152/141 den 28/10 1797 som havde størrelse 1 skp sædsjord.

I 1798 ses, at han også havde fæste af 2 tønder sædsjord, der tilhørte Splitsgård.

Han fik en søn Hans, som han døbte 16/3 1800 i Klemens kirke, men ellers er han svær at få oplysninger på. Han er ikke i folketællingen 1801!

1803-o 1831 Hans Hansen Kras og Margrethe Hansdatter

Hans Hansen blev født o. 1756. Han døde 84 år gammel som undentagsmand på ejendommen den 15/6 1930  –

Margrethe Hansdatter blev født o. 1767. Hun døde 25/9 1847 på 18. slg. grund.

Deres børn: Hans Christian Hansen, døde 1825 på ejendommen

Fæstebrev 3/1 1810  Arkivalieronline (sa.dk)

Splitsgårds ejer Morten H. Frosts livsfæste til Hans Hansen og hans hustru, der allerede boede i et hus på Splitsgårds grund. Til dette hus havde i mange år været tillagt jord til dyrkning. Tidligere havde Jacob Hansen haft jorden i fæste. Skov på jorden måtte ikke benyttes af fæsteren. Hvad kuletørv-mosen angår, så må jordejeren benytte det til eget husbrug og fæsteren, må en gang om året, optage så meget tørv, som han kunne nå på én dag. Årlig leje var 10 slettedaler, to tønder havre efter taksten. Fæsteren skulle yde otte mands dagsværk i høsten eller betale i penge 1 rd pr dag eller ”i fald en ung og arbejdsfør indtræder i fæstet, da at gøre arbejdsdagene efter tilsigelse, 2 dage om fisked med heste og vogn og til at udage gødningen for gården og en dag til at sprede den”. Fæsteren må overlade fæstebrevet til en anden antagelig person mod en kendelse på 10 rd til jordejeren.

Hans Hansen havde betalt 180 rdl. i indfæstning. Med fæsteaftalen fulgte pligten til at vedligeholde gærde og hegn, så ingen naboer skulle lide skade ved kreaturer. Vej og drivt skal kunne benyttes uhindret.  ”Drivt” er den passage, der fandtes mellem bøndernes marker til lyngområdet, der benyttedes om sommeren.

Fæstebrevet af 3/1 1810 blev først slettet ved tinglysning den 15/11 1876. Her oplyses det at enke efter Hans Hansen, Margrethe Hansdatter, blev gift 4/11 1833 med enkemand Jørgen Rasmussen på 18 slg. grund. Margrethe Hansdatter var da 66 år. Hun døde 79 år gammel den 25/9 1847 som undentagsmand Jørgen Rasmussens hustru på 18. slg. grund Arkivalieronline (sa.dk)

Fæstebrev 11/3 1832 Arkivalieronline (sa.dk)

Som først blev læst 17/5 1839! Sandemand Jens Jensen Kofoed, Splitgård, udstedte, med sin hustru Margrethe Kirstine Kofoeds minde, et fæstebrev på 50 år til Bendt Rasmussen og hustru Marie Caroline Mortensdatter Kjøller. Fæstet var en ”husegrund” som forhen har været fæstet til Hans Hansen og hustru Margrethe Hansdatter.

Fæstet omfattede det sammen som var fæstet til Hans Hansen. Årlig leje var 10 rd sølv til hver nytår, samt 8 dages mandsarbejde enten ved at maje eller at så eller andet arbejde – fire dage ved græshøsten og fire dage ved sædhøsten. To dage om efteråret med heste og vogn med to fjæle, at køre gødning og med en karl hver dag at lægge gødning på og en dag til at sprede gødning på marken. Hvis fæsteren ikke kunne klare arbejdet, kunne den betales for efter ”gangbar priser”.

Hvert år skulle fæsteren lever 2 tønder havre til gårdejeren eller betale efter kapitaltaksten

”Skulle hegn blive almindelig uden for den tid af året, som hegn almindeligt hegn falder, må fæsteren ikke optage gårdejerens kreaturer, ej heller gårdejeren disses, men i fællesskab vogte på de, mellem dem selv, bekvemmelig steder.”

Indfæstningspenge beløb sig til 100 rd.

Udslettet 24/2 1875

1832-1839 Bendt Rasmussen og Marie Caroline Mortensdatter Kjøller

Bendt Rasmussen blev født o 1788

I 1822-1832 var han kromand (Klemens Kro) se Klemensker kro – Klemens Storegade 12 – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

Marie Caroline Mortensdatter blev født o. 1799. Forældre: Morten Pedersen og Gjertrud Marie Kjøller, gårdfolk på 9. vornedgård i Klemensker. Hun døde på 25. slg. grund 17/12 1845. (Morten Pedersen kendes for Bondedagbogen).

Deres børn:  Peder Rasmussen født 30/1 1822, død 14/4 1822. Rasmus Peter født 13/2 1823 Klemens kro, Morten Pedersen f. 21/8 1825 Klemens Kro, Hans Eluterius f.  18/4 1828 på Klemens Kro, Margrethe Georgine Caroline Marie Bendtsen f. 13/10 1830 på Klemens kro, Anne Caroline Maria Bendtsen f. 5/12 1833 på 25. slg. grund, Georgine Caroline Maria Bendtsen f. 23/4 1836 på 25. slg. gr., Peder Nielsen Riis (døbenavn – i ft kaldes han Bendtsen) f. 21/3 1841 på 25. slg. grund.

I 1839 flyttede familien til ejendommen, der ligger syd for på den jord, der senere bliver matrikel 33d se denne.

Efter 1846 flyttede Bendt Rasmussen og sønnen Peder Nielsen Riis til Aaker, hvor han giftede sig med Christine M. Nielsdatter.

Skifte 20/6 1846 efter Marie Caroline Arkivalieronline (sa.dk)

Syv børn: Rasmus Peter Bentsen 23 år var i København, Morten Pedersen Bentsen, 21 år, var i Nylars, Hans Eleutherius Bentsen, 18 år, var i Klemensker, Peder Nielsen Bentsen 5 år. Caroline Marie Bentsen15 år. Ane Margrethe Bentsen, 12 år og Caroliine Georgine Marie Bentsen 10 år.

Boets værdi af løsøre var opgjort til 38 rd, Hus med jordlod på den 25. slg. grund ”der forfalder til betaling Mikkelsdag dette Aar” 600 rd. Altså han havde solgt huset og fæsterettigheden!

Af gæld havde han til Klokker Kjøller i Rønne 250 rd og en del gæld til købmænd i Rønne og andre. Gøld i alt 354 rd 4 mk 6 sk.. Efter fradrag af udgifter ved begravelse og skifte var der tilbage 253 rd 2 mk 3 sk.

Enkemanden oplyste i skiftet, at han agtede at tage bopæl i Vestermarie i et hus på Lynggårdsgrunden, hvorfor arven til de umyndige bør blev overført til vestre herreds overformynderskab.

Skøde 4/6 1839 Arkivalieronline (sa.dk)

Bendt Rasmussen boende på den 25. slg. grund sælger  sit 17 fag store hus med tilhørende plads og have og fæstebrev af 10/3 1832 til en del jord i 50 år for 400 rd  til Lars Jensen og hustru.

 

1839-1840 Lars Jensen

Obligation 22/10 1840 Arkivalieronline (sa.dk)

Lars Jensen overtager de 240 rd i gæld til borger Nicolaj Holm i Allinge mod samme sikkerhed som tidligere, men tilføjet 2 heste, 2 køer og 4 får, jernkakkelovn og et 8dages stueur

Obligation 4/6 1939 Arkivalieronline (sa.dk)

Lars Jensen lånte 240 rd af borger Nicolaj Holm i Allinge mod sikkerhed i sit 17 fags store hus og fæsterettighed på 25. slg. grund

Brandforsikret første gang 4/12 1837 Arkivalieronline (sa.dk)

[ejernavnen Lars Jensen er overskrevet andet navn]

Et hus på 25. slg. grund, ejet af Lars Jensen. Huset består af 17 fag. 7½ alen bredt, 3 ¼ alen højt på stolperne opført af egebindingsværk, blandings overtømmer, klinede vægge og stråtag, deraf 7 fag indrettede til beboelse med bræddeloft og 2 fag bræddegulv, 1 skorsten, bageovn, takseret af fag 50 rd er 210 rd. De øvrige 10 fag ladehus a fag 15 rd er 150 rd. i alt 360 rd.

Forsvarlig mod ildsraade og ej forhen forsikret. Brandredskaber forefunden.

Forsikringregulering 1840 Arkivalieronline (sa.dk)

Et hus på 25. slg. grund tilhørende Lars Jensen, som oprindelig blev forsikret 4/12 1837. Huset består nu kun af 15 fag, hvoraf 7 fag er stuehus a 30 rd uforandret 210 rd, og 8 fag ladehus a 15 rd er 120 rd i alt 330 rd sølv.

 Skøde 22/10 1840 Arkivalieronline (sa.dk)

Lars Jensen sælger sit 17 fags store hus og tilhørende fæsterettighed på 25. slg. grund til  husmand Peder Nielsen for 600 rd sedler. Samme hus og fæste som han havde købt den 4/6 1839

Obligation 22/10 1840 Arkivalieronline (sa.dk)

Lars Jensen overtager de 240 rd i gæld til borger Nicolaj Holm i Allinge mod samme sikkerhed som tidligere, men tilføjet 2 heste, 2 køer og 4 får, jernkakkelovn og et 8dages stueur

1840-1843 Peder Nielsen

Skøde 5/8 1843 læst 15/8 1845 Arkivalieronline (sa.dk)

Peder Nielsen, boende i Rønne, sælger sit hus på 25. slg. grund med fæsterettighed for 400 rd til Hans Peter Jensen.

1843-1873 Hans Peter Jensen og Ellen Kirstine Pedersdatter

Hans Peter Jensen blev født 18/6 1810 i Rutsker- muligvis var faderen gårdmand Svend Jensen på 48. slg. i Rutsker.

Ellen Kirstine blev dødt 10/1 1808 i Rø. Forældre Peder Thorsen Schou

I 1940 boede de som husmand på 42. slg. parcel i Rutsker

Deres børn: Hansine Dorthea Jensen f. o 1833 i Rutsker, Jens Peter Jensen f. 1835 i Rutsker, Hans Peter Jensen f. 1837 i Rutsker, Andreas Peter Jensen f. 12/11 1840 i Rutsker (Boede også hjemme i 1860. I 1870 var han fraskilt og boede hjemme), Carl Peter Jensen f. o 1844 i Klemensker, Christian Peter Mathias Jensen f. 1848 i Klemensker, Elna Kirstine Margrethe Jensen f. o 1852 i Klemensker

Ildebrand 12/6 1844 Arkivalieronline (sa.dk)

Huset tilhørte Hans Peter Jensen på 25. slg. grund. Huset var forsikret under nr. 195 for 330 rd. Huset fandtes aldeles nedbrændt og de få brædder og andre ubetydelige materialer, der ikkun var tjenlig til brænde blev ansat til 4 rd. I alt at opgjordes skaden til 326 rd., som ejeren ville modtage i erstatning.

Brandforsikring 29/1 1845 Arkivalieronline (sa.dk)

Et hus på 25. slg. grund – opført efter ildebranden 9/4 1844 (nr 195) Huset består af 9 fag. 11 ¼ alen bredt, 4 alen højt, opført af ege- og fyrretømmerbindingsværk, klinede vægge og sråtag, 1 skortsen og 1 bageovn. Bræddeloft bræddegulv i 2 fag, 9 døre og 3 fag vinduer, indrettet til beboelse og køkken, samr lo, lade og stalde takseret af fag 40 rd.  er 360 rd. Forsvarlig imod ildraade. Brandredskaber forefandtes

Arvefæsteskøde og skøde på 141 og 175ø Arkivalieronline (sa.dk)

 

Skøde 15/2 1873 Arkivalieronline (sa.dk)

Hans Peter Jensen sælger til sin søn Andreas Peter Jensen følgende:

Hans Peter Jensens huse på 25. slg. grund.  Lejeretten i 58 år  af til den huset tilliggende lejejord fra Splitsgård ifølge lejebrev af 10/3 1832.

I salget fulgte arvefæstelodden matrikel 141 af statens udmarksjord af hartkorn 2 fdk 2 ¾ album og  arvefæstelodden matr. 175ø af statens udmarksjorde skyldsat hartkorn 2 fdk 1 1/8 album.

Desuden medfulgte løsøre af ind og udbo samt kreaturer uden undtagelse tillige med jordenes avl ag afgrøde.

Salgssum 600 rigsdaler rigsmønt

Salget var betinget af Hans Peter Jensen og hustru Ellen Kirstine Pedersdatters  forsørgelse:

”Så længe jeg og min værende hustru er i live, eller den længst levende af os, ret til føde og uhindret ophold og beboelse i det solgte hus med adgang til samtlige værelser, aflukker og forrådssteder, og er husets ejer, derfor er pligtig til frit at forsyne os, eller den længstlevende af os, med alt fornødent af føde og klæder, lys, varme, og renlighed, samt i sygdoms og alderdoms tilfælde god pleje og opvartning, samt lægetilsyn og medicin, kort sagt, køberen eller husets fremtidige ejer er forpligtet til frit at forsyne os med alt hvad vi til vore fornødenheder og bekvemmeligheder i vor Alderdom måtte behøve eller forlange efter vor vante levevis”.

De to gamle kunne ”opsiges”, men det kostede 800 rd i udflytningssum og en årlig betaling med 30 rd, samt en årlig ydelse med følgende naturalier: 4 lispund flæsk, 8 pund smør, 1 td rug, 1 td 2radet byg,  og 1 tønde gode kartofler.

1873-1874 Andreas Peter Jensen

Andreas Peter Jensen blev født 12/11 1840 i Rutsker. Forældre se ovenfor.

Han blev gift 13/2 1863 i Klemensker med Kirstine Cathrine Jensen, 31½ år. forældre husmand Joseph Jensen og Kirstine Hansdatter, præstegårdens grund. Kirstine havde en datter ved navn Lovise Christiane Jensen f. 13/5 1858 – udlagt barnefader sømand Mogens Peder Jensen i Rønne.

ft 1870 oplystes, at han var fraskilt og boede hjemme hos forældrene. Hans første ægteskab blev ophævet ved bevilling 1/3 1873.

Den 14. juni 1874 registrerede præsten i kirkebogen, at Andreas Peter Jensen og hans forældre Hans Peter Jensen og Ellen Kirstine og tjenestepige på 14½ år, Christine Caroline Kjøller, flyttede til Rø.

Andreas Peter Jensen blev gift igen 1/12 1875 i Rutsker med Ane Margrethe f. Andersen. Ane Margrethe blev født 10/5 1851 (Forældre i Bæle 1875).

Andreas og Anes børn var: Karl Peter Jensen f. 6/10 1877 1. vg. parcel i Rø og Elna Kirstine f. 29/4 1879 på 1. vornedgårds parcel i Rø.

Skøde 20/6 1874 Arkivalieronline (sa.dk)

Den 20/6 1874 solgte husmand Andreas Peter Jensen matr. 141, 175ø med bygninger, udmarkslodden 175gg og  matr. 175bb til Otto Jespersen på Splitsgård for 1200 rd.

Herefter synes ejendommen ikke beboet og  jeg formoder, at bygningerne blev fjernet og jorden indgik i Splitsgårds avlsbrug. Huset var med på kortet, der blev opmålt i 1886, men sidenhen er det væk. Måske har Splitsgård brugt det nogle år som medarbejder/røgterbolig i nogle år inden det blev revet ned eller brændt?