Forsvundet ejendom sydøst for Splitsgård

På det ældste matrikelkort angivet som matrikel 33B. Efter udskiftningen blev den til matrikel 33d.

Bygningen er nedrevet/brændt? inden 1886.

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Matrikelkort i brug 1859 til 1888. Bygningerne stammer fra det ældste matrikelkort, hvis forlæg for bygninger stammer tilbage til o. 1786

Matrikelprotokollen for Klemensker før udskiftningen o 1826

Matrikel 33b. En bebygget Ager og Englod i den sydøstlige hjørne af gårdens matr. No 33A’s Hovedlod og en Englod sydvest for Gaarden i sammes Hovedlod. Ejer: Leutnant Jørgen Olsen Møller. Brugeren Hans Wevestsen. A. Ager og englod – i alt 161.220 kvadratalen, B. Englodden 165.980 kvadratalen.

Huset lå tæt nord for den senere opførte “Skovvang” på Pilegårds jord.

Ældste historie

Huset er med på det ældste matrikelkort, hvorfor det må være ældre end 1786. Sandsynligvis har det været beboet fra det tidligste 1700tal. Huset der blev forsikret i 1837 var gammelt, hvilket ses at bredden på 8 1/4 alen (godt 5 meter) og højden på 3½ alen. I følge brandforsikringen blev huset ikke ombygget og forblev på 10 fag indtil det forsvandt.

Beboer/husejere

-1777- 1812? Mads Hansen og 1. Margrethe Elisabeth Madsdatter og 2. Elsebeth Hansdatter

Mads Hansen døde mellem 1787 og 1801 – men jeg har ikke fundet hvornår. Efter Hans død har enken Elsebeth Hansdatter boet på ejendommen indtil 1812. Sønnen ungkarl Anders Madsen var husfaderen i 1801 – se herunder.

Mads Hansens første kone var Margrethe Elisabeth Madsdatter døde 1777 – Skifte 20/12 1777 Arkivalieronline (sa.dk)

Mads Hansens barn med Margrethe Elisabeth Madsdatter var Hans Madsen f. o. 1770, Sidselle Madsdatter f. o. 1775

Elsebeth Hansdatter døde 22/8 1815 på 4. slg. gr. i Klemensker

Mads Hansens børn med Elsebeth: Anders Madsen f. o 1778, Margrethe Madsdatter f. o 1780, Anne Madsdatter f. o. 1783

-1801- Anders Madsen og Anna Lovise Ipsdatter

Anders Madsen blev født o 1778 i Klemensker, Forældre Mads Hansen og Elsebeth Hansdatter (se ovenfor). Han døde 25/6 1870 i Allinge som fattiglem.

Anna Lovise Ipsdatter døbt i Vestermarie 18/6 1783. Forældre: bonden på 53.slg. Jep Sørensen og Bodil Kirstine Hansdatter. Anna Lovise døde den 19/2 1852 i Allinge.

Anders Madsen og Anna Lovise Ipsdatter blev gift i Vestermarie 24/2 1802.

Deres børn: Jeppe f. 18/4 1809 på 28 slg., Boel Kirstine 11/10 1812 født på Simblegårds grund.

I 1801 købte Anders Madsen  Skarpesskadegård 6. vg. i Klemensker. Da Jeppe blev dødt den 14. maj 1809 boede de på Thoruppegård 28. slg. i Klemensker, men kun i kort tid. I 1812 boede de Simblegård grund. Og i 1817 købte de parcel nr 7 af 4. slg. for 127 rd.. Det var her hans mor døde. De solgte denne i 1819 for 100 rd.

(1812)-1819-1837 Hans Weuftsen og Gjertrud Kirstine Jørgensdatter

Hans Weuftsen blev født o 1782. Forældre (i flg ft.1787!): Jørgen Hermansen og Karen Jørgensdatter. 26. slg. grund. Lever i 1845, men nu gift med Magdalene Thorsdatter, 35 år

Gjertrud Jørgensdatter blev født o 1787. Gjertrud døde 58 år gl.  25/4 1844 på 39. slg. parcel

Deres børn: Karen Kirstine f. 30/12 1812 25. slg. grund

Hans Weuftsen havde 1811-1812 haft Lundehuset, Klemensker – matrikel 169 – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

Medio 1837 flyttede Hans Weufsten og Giertrud til Olsker i følge kirkebogens afgangsliste, men de kommer tilbage og 1844 købte de en parcel af 39. slg. i Klemensker og blev derved parcellist.

Panteobligation 14/3 1834 Arkivalier online (sa.dk)

Hans Weufstsen lånte 100 rd sedler af Christen Ipsen Lind i Nyker mod sikkerhed i hus og bohave bla. jernkakkelovn, slagur, borde, stole, seng, sengeklæder, murkedel  (og) med flere kobbere, trækar, af udbo nævntes en jernbeslået vogn, avlsredskaber mm. Huset skal være forsikret står der i dokumentet. (Jeg kender først forsikring af huset i 1839)

 

Fæstebrev 1/3 1837 Arkivalier online (sa.dk)

Udstedt fæstebrev – af sandemand Jens J. Kofoed Splitsgård og hans hustru – på den sydøstlige husegrund, som Hans Weuftsen havde haft og afgivet til grundejeren.

Fæstejorden ligger ud til lynggærdet, mod syd til 26. slg. , vestlig til et stengærde eller dige, som går i linje på vestre kant af Pouls-(?)jorden på den såkaldte Kallahuls-ager (?), og på den nordre side side til Kk..dens grund og Bendt Rasmussens fæstejord, alt ligesom det før har været, intet frataget uden en engedal som ligger inde i gårdens egne jorder, som nu forbeholdes gårdejeren. Fæstejord, hus- og haveplads bortfæstes til Anders Larsen Hammer og hustru Ingeborg Kirstine Andersdatter i 60 år fra nytår 1837

1837-1839 Anders Larsen Hammer og Ingeborg Kirstine Andersdatter

Anders Larsen Hammer blev født o 1803 ukendt sted, Han døde i 1839 – ikke fundet i kirkebogen, men i nævnes i skifterne efter hans afdøde hustru.

Ingeborg Kirstine Andersdatter blev døbt 20/4 1800 i Vestermarie. Forældrene: Anders Hansen og Elsebeth Svendsdatter ved Kirken. Ingeborg Kirstine døde 38 år gl. den 20/12 1837 i Tejn.

Anders Larsen var 29 år og ungkarl da han i Klemensker giftede sig den 4/1 1834 med  den 33 årige enke Ingeborg Kirstine Andersdatter – Ole Andersen Kofoeds enke, der boede på 27. slg. grund. Som forlover var Splitsgårds ejer Kofoed. Ole Andersen Kofoed var gårdmand på 57. slg. Kofoedgård i Vestermarie

Ingeborgs børn med Ole Andersen Kofoed: Niels Andersen (Kofoed)(i 1839 navngivet Niels Hansen) f. 28/3 1824 på 57. slg Vestermarie, Ole Andersen (Kofoed) (navn i kirkebogen Ole Hansen Kofod), f. 12/8 1827 57. slg. , Elsebeth Kirstine Kofoed , f. 21/4 1831 i Klemensker (datter af Ole Andersen og Ingeborg Kirstine Andersdatter – udbygger på 27. slg. grund)

I folketællingen 1834 står børnene som deres fælles børn.

Registreringen blev annonceret i Bornholms Avis den 9. januar 1838 og ved kirkestævnerne

Skifte 11/1 1838 Arkivalieronline (sa.dk)

Registrering af fællesboet efter afdøde Ingeborg Kirstine Andersen og efterlevende  Anders Larsen Hammer i et hus i Tejn den 11/1 1838.  Her blev børnene alle benævnt med Kofoed til efternavn. I skiftet fremgår, at Anders Larsen Hammer var sted fader til børnene. Børnene havde fortalt sted faderen, at hans afdødes kones broder Niels Andersen Hansen, der boede til huse hos kaptajn Lund i Vestermarie, havde borttaget en sølv hovedvandsæg. I Tejn boede de i et tre fags hus opført på jord på kongens udmark, men enkemanden havde ingen skriftligt på jorden. Den forrige ejers kone (Ole Espersens kone i Olsker sogn) oplyste at det var sandt nok og at de havde fået tilladelse af amtet for 6 år siden. Værdien var inkl. hus og plads på 66 rd efter at al gæld var fratrukket. Af gældsposter var der i alt 136 rd 1 mk 15 sk. Desuden oplyste enkemanden at han havde 250 rd tilgode for en husehandel med Bemdt Rasmussen på Splitsgårds grund.

Huset i Tejn og løsøret skulle på auktion. Boet blev registreret allerede den 22. december 1837 – se Arkivalieronline (sa.dk) Meget detaljeret liste – blandt andet en slagklokke til 10 rd

Den 30/8 1838 var de på ny skifteforretning Arkivalieronline (sa.dk)

Huset, som stod på Kongens jord, var solgt med den klausul, at det kunne forlanges borttaget, hvis amtsforvalteren forlangte det. Her ses, at der på den solgte ejendom på Splitsgårdsgrunden stod en egevæv, en halvjernet vogn og en moseplanke på 9 alen.

29/12 1838 atter skifteforretning Arkivalieronline (sa.dk)

Anders Larsen Hammer var nu død. Bendt Rasmussen oplyste at det gods som var registreret stående hos ham for længst var afhentet af forskellige personer, der havde oplyst, at de havde købt det af Anders Hammer. Efter mandens død var der nye fordringer til boet.

3/6 1839 blev der afholdt endelig skifte efter Anders Larsen Hammer og hustru Arkivalieronline (sa.dk). Her er resultatet af auktionen, der viser, at fordringen på Bendt Rasmussens panteobligation også blev solgt.

Sammensat matrikelkort med markering af huset tæt på skellet til Pilegård

1839-1846 Bendt Rasmussen og Marie Caroline Mortensdatter Kjøller

Bendt Rasmussen blev født o 1788

I 1822-1832 var han kromand (Klemens Kro) se Klemensker kro – Klemens Storegade 12 – Bornholms historie (bornholmerting.dk)  I 1832 til 1839 boede familien Bendt Rasmussen på naboejendommen mod nord matrikel ”Den forsvundne ejendom øst for Splitsgård” se denne.

Marie Caroline Mortensdatter blev født o. 1799. Forældre: Morten Pedersen og Gjertrud Marie Kjøller, gårdfolk på 9. vornedgård i Klemensker. Hun døde på 25. slg. grund 17/12 1845. (Morten Pedersen kendes for Bondedagbogen). Efter 1846 flyttede Bendt Rasmussen og sønnen Peder Nielsen Riis til Aaker, hvor han giftede sig med Christine M. Nielsdatter.

Deres børn:  Peder Rasmussen født 30/1 1822, død 14/4 1822. Rasmus Peter født 13/2 1823 Klemens kro, Morten Pedersen f. 21/8 1825 Klemens Kro, Hans Eluterius f.  18/4 1828 på Klemens Kro, Margrethe Georgine Caroline Marie Bendtsen f. 13/10 1830 på Klemens kro, Anne Caroline Maria Bendtsen f. 5/12 1833 på 25. slg. grund, Georgine Caroline Maria Bendtsen f. 23/4 1836 på 25. slg. gr., Peder Nielsen Riis (døbenavn – i ft kaldes han Bendtsen) f. 21/3 1841 på 25. slg. grund.

Panteobligation 1/3 1839 Arkivalier online (sa.dk)

Bendt Rasmussen på Splitsgårds grund var skyldig til afdøde Anders Larsen Hammers og hustrus bo i Tejn  i alt 160 rd. – Som  sikkerhed blev stillet hans 10 fags store hus og den dertil hørende fæstejord. Så snart som muligt ville han forsikre huset på 10 fag i den almindelige brandkasse. Det bemærkedes, at Bendt Rasmussen ikke havde tinglyst adgang til huset, men at han havde pantsat sit hus for 300 rd ved en obligation af 1/11 1831  tinglyst 27/1 1832.

Brandforsikring 29/5 1839 Arkivalieronline (sa.dk)

Et hus på 25. slg. grund ejes af Bendt Rasmussen,- 10 fag – 7 fag stuehus og 3 fag ladehus. Egeundertømmer og blandingsbindingsværk, 8 ¼ alen bred, 3½ alen højt på stolperne, klinede vægge, stråtag, 2 bræddegavle, 1 skorsten, 1 ovn, 5 fag brædddeloft, 2 fag bræddegulv, 5 fag vinduer, 7 døre, indrettet til Sal, forstue, kammer, dagligstue, køkken, lo, lade og stald a fag 35 rd. er 350 rd sølv

Forsvarlig mod ildsfare, dog blev det pålagt ejeren at tætne køkkenet omkring skorstenen noget bedre end det er nu, enten med brædder eller med pæle og ler, kalke skorstenen over loftet og anskaffe en lovbefalet brandhage, alt inden 14 dag fra dato under ansvar efter brandanordningen, og da ejeren ikke er hjemme, blev Sandemanden anmodet om at pålægge ham ovenstående, samt at indberette om de udsatte mangler ikke ikke inden den fastsatte tid afhjælpes. – Således passeret bekræftes med underskrifter.

Obligation 10/7 1845 Arkivalieronline (sa.dk)

Bendt Rasmussen havde lånt 250 rdl af klokker Peder Mortensen Kjøller i Rønne mod sikkerhed i sit 10 fags store hus og fæstebrev af 1/3 1837 (tinglæst 8/3 1839)

Skifte 20/6 1846 efter Marie Caroline Arkivalieronline (sa.dk)

Syv børn: Rasmus Peter Bentsen 23 år var i København, Morten Pedersen Bentsen, 21 år, var i Nylars, Hans Eleutherius Bentsen, 18 år, var i Klemensker, Peder Nielsen Bentsen 5 år. Caroline Marie Bentsen, 15 år. Ane Margrethe Bentsen, 12 år og Caroline Georgine Marie Bentsen 10 år.

Boets værdi af løsøre var opgjort til 38 rd, Hus med jordlod på den 25. slg. grund ”der forfalder til betaling Mikkelsdag dette Aar” 600 rd. Altså han havde solgt huset og fæsterettigheden!

Af gæld havde han til Klokker Kjøller i Rønne 250 rd og en del gld til købmænd i Rønne og andre. Gæld i alt 354 rd 4 mk 6 sk.. Efter fradrag af udgufter ved begravelse og skifte var der tilbage 253 rd 2 mk 3 sk.

Enkemanden oplyste i skiftet, at han agtede at tage bopæl i Vestermarie i et hus på Lynggårdsgrunden, hvorfor arven til de umyndige bør blev overført til vestre herreds overformynderskab.

Ægteskab nr. 2 Arkivalieronline (sa.dk)

Enkemand Bendt Rasmussen på 8. slg. grund i Vestermarie giftede sig med enken Kristine Marie Nielsdatter på 42 år på 8. slg. grund 12. juli 1846. Senere flyttede de til  Aaker Sogn.

I folketællingerne 1850, 1855 og 1860 boede Bendt Rasmussen og Kristine Marie Nielsdatter i Aaker sogn. Jeg har ikke fundet hvor og hvornår Bendt Rasmussen dør.

Bendt Rasmussen solgte hus til Christian Jensen. Jeg har ikke fundet skøde eller fæstebreve, der underbygger dette. Brandforsikringen er bevis for at huset kom i Christian Jensens besiddelse, samt børnenes fødested.

-1849-1880- Christian Jensen og 1. Karen Marie Kure (Nielsdatter) og 2. Karoline Kristine f. Hansen

Christian Jensen blev født 22/7 1820 i Klemensker, Søn af ”løs Qvinde” Karen Kirstine Engels på 18. slg. grund, udlagt barnefader udbygger Jens Christophersen på 21. slg. grund.

Karen Marie Kure blev født 1/11 1814 i Klemensker. Forældre: Gårdmand 44 . slg. Niels Hansen Kure og Margrethe Hansdatter. Hun døde 29/7 1878 på 25. slg. grund

Christian Jensen, 20 år, og Karen Marie Nielsdatter 27 år blev viet 2/8 1840 i Klemens kirke.

Deres børn: Andrea Marie Jensen, f. 25/9 1840 på 21. slg. fortov. Andrea døde 28/1 1886 i Vestermarie, Niels Jensen f. 7/6 1843 på 21. slg. gr. Han døde 30/10 1876 i Olsker, Hans Jørgen Christian Jensen f. 4/1 1848 på 21. slg. gr. Hans Jørgen døde 24/12 1866 i Klemensker, Engeline Kirstine Marie Jensen f. 3/6 1852 på 25. slg. gr. – hun døde inden 1879, Janus Mathias Ananias Jensen f. 5/6 1855 på 25. slg. gr. Janus døde 3/0 1875 i Rø.

Bemærk at alle børn dør i en ung alder!

I 1840 var Christian Jensen inderste på 21. slg. fortov. I 1843 og 1848 udbygger på 21. slg. grund,

Ft 1850, 55, 60 og 70  boede de på 25. slg. gr.

Skifte efter Karen Marie Kure. Anmeldelse Arkivalieronline (sa.dk) og den 14/1 1879 se Arkivalieronline (sa.dk) De eneste fælles barn de havde tilbage var Andrea Marie gift med Hans Peter Larsen af 33. slg. grund i Klemensker. I 1886 var han mølleejer på 17. vg. lynglod i Vestermarie. De havde skiftet uden skifterettens mellemkomst.

Christian Jensen blev gift anden gang den 21/2 1879 i Klemens Kirke med fraskilte kvinde Karoline Kristine Jespersen f. Hansen fra Aaker, 44 år. Hun var gift med Niels Peter Jespersen f. 21/4 1832, Nyker. Hun er født i Allinge 14/9 1834 (Kirstine Caroline Hansen) – Forældre arbejdsmand Jens Hansen og hustru Karen i Allinge.

Ejendommen nedlægges

1881 overtog Splitsgård end del udmarksjord, bla. matrikel 141 og 175ø.  Samtidigt ændredes gårdens panteforpligtelser, blandt andet med at matrikel 33d blev fri fir fæstebrevet dateret 1/3 1837, der stadig var gældende. Splitsgårds ejer O. Jespersen indgik en aftale med Christian Jensen om ophævelse af fæstebrevet den 29/1 1881 Arkivalieronline (sa.dk). Se også Regulering af panteværdien af Splitsgård 13/12 1881 Arkivalieronline (sa.dk)

Jeg formoder, at Christian Jensen og hustru fraflyttede ejendommen og at den kort efter blev revet ned. Den er ikke på kortet, der blev opmålt i 1886

.

Ejendomsretten til jorden

I følge matrikelprotokollen, som gengivet ovenfor, tilhørte matriklen Splitsgård, men det passer ikke med at jordlodden, matrikel 33d – hartkort 5 skp 3 fd 1 ¼ album blev overdraget som Kgl. Arvefæste og med skødebrev til J.A.Jespersen den 18/2 1859 læst 11/5 1859 Arkivalieronline (sa.dk) 

Tvivlen er også næret af, at der den 11/4 189 blev udstedt kgl. fæstebrev på 2 td 4 skp sædsjord og 2 td 5½ skp kløvgang of en husplads til Splitsgårds ejer løjtnant Jens Jensen Kofoed. Jordlodden kan matche med den senere matrikel 33d.

Samme jordlod og husplads blev givet som kgl. fæstejord til Splitsgårds ejer løjtnant Hans Rasch den 23/1 1788.

Som beskrevet ovenfor, må Splitsgård have haft en ret til at udstede fæstebreve på jorden ligesom ejendomsretten er bekræftet i det faktum, at jorden er specifikt nævnt i skøderne på Splitsgård (Skøde 29/1 1839) og igen i  skødet 1868 Arkivalieronline (sa.dk), hvor gårdejer Jacob Anker Jespersen sælger til sin søn Otto Peder Herman Jespersen.