Klemensker degnegård

Degnegården i Klemensker

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Degnegårds jorde med de fem ejendomme fra 1914 eller ældre:

Nøddebo – Bedegadevej 15

Skovlæ – Bedegadevej 17

Bollerisvej 1  Matriklerne 5d, 28f og 30c – er beskrevet under 20. slg.

Vennerslyst – Bollerisvej 4

Hjemly – Simblegårdsvej 2

Matrikelkort 1858-1888

Auktion over Degnegårdens 5 parceller
Bornholms Avis 11. juni 1858

Degnegårdens salg 1858-1860

Degnegården og de 5 udstykkede parceller blev solgt på auktion efter resolution den 27. oktober 1857 og 29/5 1858. Auktionskonditioner blev først tinglyst den 1. oktober 1862:

Herredsfogeden ”Gjøre vitterligt, ar Aar 1858, den 24. juni blev nordre Herreds auktionsraad sat på Degnegaarden i Clemensker Sogn…, Auktionen blev holdt ved herredsfogedens fuldmægtig Møller. Der skulle afholdes tre auktioner over gårdens 5 parceller.

Konditionerne:

 1. Salget skulle deles i: Matrikel 5a-hovedparcellen nr 1 på 35 3/14 tønder land var en samlet lod og de på grunden stående bygninger med undtagelse af den vestre længe [det var degneskolen]. Matrikel 5b parcel nr 2, som var en del af udlodden 4 3/14 tønder land, i hartkorn 3 skp 1 fdk og 2½ album, 5c parcel nr 3 på 4 10/14 tønder land i hartkorn 3 skp 1 fdk 1 ¾ album, 5d med parcel nr 4 på 7 tdl. land i hartkorn 5 skp 3 fdk 4 ¾ album og 5e, parcellen nr. 5 på 7 3/14 tønder land i hartkorn 5 skp 2½ album. Køberne af de fem parceller havde 2 år til at bebygge grunden, hvis de ikke i forvejen var det. Jorden kunne også lægges under anden ejendom.
 1. De sælgende ejendomme modtage og tiltræde køberen fra 1ste januar 1859. Der gjaldt særlige aftrædelsesordning for skolelærer Jensen. Ligeledes forbeholder Jacob Jacobsen ret til – i sin og sin hustrus levetid – den af dem tilhørende hus stående på parcellen nr 3, samt brug og afbenyttelse af den have der høre til huset, som var 12 alen i bredden langs med den søndre side af huset, 2 alen længere i øst og vest end huset er langt, samt 2 alen bredde langs med husets gavle, uhindret fornøden vaj til huset alt imod en afgift til parcellens ejer af 3 mark, der betales hvert år 1. november og første gang den 1 november 1859.
 2. Køberne skulle betale alle skatter og afgifter fra 1. januar 1859.
 3. Købssummerne skulle indbetales herredsfogeden inden tre måneder,
 4. Auktionsomkostningerne skulle ligeledes betales af køberne.
 5. Buddene skulle godkendes af amtsskoledirektionen.
 6. Et hvert bud skulle følges af en sikkerhedsstillelse og at det skulle annonceres på kirkestævne.
 7. Om værneting og forligelse.
 8. Skødet udfærdiges efter betaling.
 9. Overbud modtages ikke under 1 rd.
 10. Alt på købernes regning og risiko i ulykkestilfælde.

Underskrevet af Bornholms Amts skoledirektion 29. maj 1858.

Konditionerne var blevet fremlagte på 1. auktion den 9 juni, 2. auktion den 16. juni og 3. auktion den 24. juni 1858.

Under de første auktionsdage blev der ikke afgivet tilfredsstillende bud på matriklerne. Men i de efterfølgende auktioner lykkedes det, at sælge hovedparcellen, til ejeren af det ældste udbyggerhus, naboen og til en helt ny ejendom. Læs mere under de enkelte ejendomme.