Bollerisvej 1 – matr. 28f m.fl.

Bollerisvej 1, Klemensker

Matrikel 28f (parcel nr 6 af St. Krashavegård)), 5d (parcel af Degnegaard) og 30c (parcel af 22. slg. ”Lille Splitsgaard, matr. 30a)
Huset blev bygget på det areal som hørte under matr. 30c. Senere ændringer betød, at huset kom til at ligge på matr. 5d.

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Skøde og panteprotokollen oversigt 28f

Skøde og panteprotokollen oversigt 5d 

Skøde og panteprotokollen oversigt 30c

Ejendommen historie kort

Jorden har tidligere været fæstet til udbyggere på 20. selvejergårds grund, men først bebygget i 1830’erne af Jørgen Peter Olsen. Som der fremgår af fæstebrevet fra 1832 gik fæstejorden helt med til Mosen, som kaldtes for Gaasemade. Ved udskiftningen i 1840 skete ændringer, således at ejendommen fik fæstejord fra tre gårde, nemlig Store Krashavegaard (28f), Degnegård (5d) og 22. slg. ”Lille Splitsgaard” (30c).
Huset, der blev opført i 1833, var på 10 fag.

Ældste matrikelkort – nordre del af sognet – hvor ejendommen ikke er med.

Matrikelkort, der er ajourført efter 1833, da huset, Bollerisvej 1) er indtegnet.


Fæstebrev 14. november 1832

Læs originalen her
Hans Rasmussen Kofoed på 20. slg. bortstæder og henfæster til Jørgen Peter Olsen og hustru Engeline Margretha Nielsdatter i 50 år. Havrejorde: 1. Pines Ager og 2. Gaasemade ager og engene: Pines engen og 2. Langageren. Det hele beregnet til omtrent 2 tønder land avlsjord og 2 læs hø. Årlig afgift 2 rd og 1 lispund smør , som ydes til Amtstuen. Desuden 4 dages arbejde i høsten, 2 dage i græs- og 2 dage i sædehøsten.
Det bemærkes at denne foranførte ager og eng er som undentag for Niels Christian Munchs enke Kirstine Hansdatter, hvilket skal forblive så længe hun lever. Og fæstekontrakten træder derfor først i kraft efter hendes død ”og for den tid svarer fæsteren ingen videre afgift til gaardbeboeren end de 4 Dages høstarbejde, som straks tager sin begyndelse.
Derimod har fæsteren tilladelse, imod Overenskomst med Undentagsinden, at bygge huus paa fæstejorde samt ligeledes at dyrke den.
Den skov og brændsel som findes på fæstejorden maa fæsteren ikke hugge eller ophakke. Det tilhørte gårdejeren, som skoven planter og opelsker.

Lånedokument 3. januar 1840

Læs originalen her
Jørgen Peter Olsens lån på 120 rd af Peder Kofoed på 60. slg. i Klemensker. Kautionist var Christian Munch. Jørgen Peter Olsen satte sit 10 fags hus på 20. slg. grund og  fæsterettigheder som sikkerhed. (Udslettet 13/9 1850)

(1832)1833-1842 Jørgen Peter Olsen (1804-1883) og Engel Margrethe Nielsdatter

Jørgen Peder Olsen døbt 8/7 1804 i Klemensker født på Toftegaard (55. slg.), Hans far var Ole Jørgensen, der boede hos Hans Larsen i Risby. Døde i Allinge 8/8 1883

Engel Margrethe Nielsdatter, døbt 26/11 1803 i Klemensker. Forældrene var gårdejer af St. Krashavegård, 20. slg. Niels Christian Munch og Kirstine Hansdatter, som ejede gårde 1801 til 1806 – derefter Lille Dammegård.

Deres børn: Martha Kirstine Olsen, f. 3/7 1828 (født på 69. slg gr.), Caroline Marie Olsen, f. 9/11 1830 (69. slg. gr), Engel Margrethe Olsen, f. 3/1 1833 (69. slg. gr), Nielsine Petrea Olsen, f. 2/4 1835 (20. slg. gr.), Oline Cecilie Olsen, f. 27/7 1837 (20. slg. gr.). Jørgine Margrethe Olsen, f. 1839 i Klemensker. Bolette Helene Olsen, f. 21/5 1843 i Allinge

Plejebarn: (ft 1840) Cecilie Marie Vulf, f. 24/4 1839 – Opfostringsbarn, datter af Cecilie Kirstine, en datter af Niels Munch, opholder som på 20. slg. grund. Udlagt barnefader Ole Henrichsen Wulf i København. I folketælling 1845 nævntes hun som Cecilie Marie Munch, 7 år gl. f. i Klemensker

Konens moder og undentagskone, Kirstine Hansdatter, f. 1774/75 (Niels Christian Munchs enke) boede på ejendommen i 1840.

 • Jørgen Peter Olsens bosteder:
  1828-1833 udbygger på 69. slg. grund i Klemensker
  1833-1842 snedker – Hjulmand og udbygger på 20. slg. gr.
  Den 16. april 1843 ankom de til Allinge i flg. kirkebogens tilgangsliste
  1850 Boede familien i Allinge på matr. 20, litra B – her er han fisker
  1860 er han boset på matr. 47, 56 år og sømand. Gift med Bolette Holm f. 1819 i Allinge.
  1870 Bosat i Allinge, nu 65 år, snedker og bødker og gift med Karen Kirstine, f. Pedersdatter fra Rø.
  1880 Bosat i Allinge, 75 år, lever af lidt husflidsarbejde. Da han døde i 1883 står han som fisker i kirkebogen.


Overdragelse af fæsteretten 1860

Læs originalen her

5/3 1860 (læst 7/3) overdragelse af fæsteret på 7 td. Land.
Jørgen Peter Olsen, nu bosat i Allinge, transporterer lejebrevet af 14/11 1832, tinglæst 28/4 1837, med retten til brug og afbenyttelse i 50 år.  Kirstine Hansdatter, Niels Christians Munchs enke, var død. Da fæstejorden var en del af hendes undentag, kunne Jørgen Peter Olsen nu afgive jorden. Det drejede sig om en del ager og eng fra den 20 selvejergård i Klemensker, nemlig den såkaldte Pinesager, Gaasemaager, Pinesengen og Langengen, i det hele beregnet til omtrent 7 tønder lands avlsjord og 2 læs hø, transporteres til husmand Hans Mossin og hustru Annike Margrethe, f. West, der ligeledes havde købt det på jorden stående hus. De overdtog dermed fæste- eller lejebrevets forpligtelser. Overdragelsessummen var 100 rd. – Se fæstebrevet 14. november 1832 som tidligere omtalt.

1843-1858 Huset var udlejet  – til hvem vides ikke

(1858) 1860-1910 Hans Mossin Holm (1831-1910) og Annike Margrethe, f. Thorsen (1830-1907)

Hans Mossin Holm blev født 23/9 1831 i Klemensker. Forældre Hans Jørgen Mortensen og Johanne Cathrine Riis, 1. vornedgaard. Hans Mossin døde på ejendommen den 13/11 1910.

Annike Margrethe Thorsen blev født 17/1 1830 i Klemensker. Forældre Peter Thorsen og Karen Kirstine Mogensdatter på 16. slg. Bolbygård. Hun døde 27/6 1907 på ejendommen.

De tjente begge på præstegården da de blev gift den 5/4 1858

Deres barn: Hansine Marie Hansen (Holm), f. 19/7 1858 i Klemensker
Plejebørn: Hans Nimius Holm, f. 12/10 1865 i Klemensker – forældre 18. slg. udbygger Janus Martin Holm og Christiane Mortensen. Anna Kristine Knudsen, f. 1882 i Klemensker

Panteobligation 19/3 1860

Læs originalen her
Hans Mossin lånte 500 rd af gårdejer Hans Peter Birk på 12 slg. Offergård i R Som sikkerhed satte han sit hus til assusrancesummen, hans fæstejord og hans parcel nr 4, matrikel 5 d af Degnegården.


Matr. 28f i selveje 1874

Læs originalen her
Gårdejer Jens Dalby solgte Store Krashavegaards parcel nr. 6, skyldsat under matr. Nr. 28f for hartkorn 3 skp 1 fdkr ½ album for 1000 rd. rigsmønt til husmand Hans Madsen (mossin og hustru Annike Margrethe, f. Vest den 15. november 1874.

Matrikel 28f overdrages til søn – skøde den 11/11 1910

Læs originalen her

Overdragelse af ejendom til datter, Hansine Marie Hansen og svigersøn Andreas Boss, skete 3 dage før Hans Mossin underskrev skøde ”med ført Pen” Købspris var 6.500 kr og omfattede matr. 28f af hartkorn 3 skp 1 fdk ½ album og matrikel 5d af hartkorn 3 skp 3 fdk 1 ¾ album

 Køb af matrikel 30c

Læs originalen her
Skøde 28/9 1893. Fra sandemand Mads Engel Hansen på 22. slg. til arbejdsmand Andreas Boss. Købspris 3.000 kr af hartkorn 3 skp 2 fdk ¼ album. På matr. 30c lå bygningerne som blev bygget af Jørgen Peter Olsen

(1893)-1910-1928 Andreas Boss (1851-1917) og Hansine Marie Hansen (1858-

Andreas Boss blev født 8/8 1851 i Klemensker, Forældre Andreas Boss og Petrea Sode, Bedegademøllen. https://www.bornholmerting.dk/udbyggere-og-husmaend/klemensker-1-vorneds-grund-ndr-kirkebogaard/bedegademoellen-i-klemensker/ Han døde 15/5 1917
Hansine Marie Hansen født 19/7 1858. Forældre se ovenfor. Hun døde 5/3 1928.

Deres børn: Hans Peter Boss, f. 20/4 1891 i Klemensker – han døde i Hasle 2/5 1957, Andrea Margrethe Boss, f. 28/7 1893 i Klemensker – hun døde 12/9 1950.

1928-1929 Hans Peter Boss og Anna Victoria Margrethe, f. Sonne

Det er ikke sikkert at sønnen Hans Peter Boss og kone boede på ejendommen, men den 29/11 1929 udstedte Anna Victoria Boss skøde på Hans Peter Bass vegne til landmand Jens Frederik Holm. Salget omfattede matr. 28f, 5d og 30c.

Luftfoto 1949 af Bollerisvej 1 set fra sydvest. Tilhører Kgl. Bibliotek

Luftfoto 1951 af Bollerisvej 1 set fra SSØ. Tilhører Kgl. Bibliotek

1929-(1969) Jens Frederik Holm (1899-1982) og Emmy Mogensen

Landbruget og dets biografier, Rønne 1950, side 208:

28f – Bolleris, Klemensker. 20. Sig. Pc. 9,8 ha. Htk. 1-2-2-2½ – Ejdsk. 17,000 – Grdsk. 8,300. Bygningerne er opført 1833.
Paa Grunden er fundet Brandpletter fra Oldtiden. Overtoges 1929 af: Jens Frederik Holm, f. 3. 12. 1899 i Allinge (S. af Emil Andreas H. og Ane Elisebeth, f. Bohn): Elev paa Bornh. Højsk. 1918-19. G. m. Emmy Jenny Josefine, f. Mogensen, d. 28. 1. 1903 i Allinge (D. af Mathias M. og Mathilde, f. Andersen, Rutsker). Børn: Arne Frederik, f. 5. 10. 1924. Kirsten Laura, f. 16. 9. 1929. Mogens, f. 28. 3. 1933. Knud Erik, f. 1. 3. 1937.

Vejviser 1967: Frederik Holm avlsbruger 20. slg. pc (5d)
Portræt i Bornholms Tidende 29/11 1969 – voksede op hos skolelærer Bohn i Klemensker.

Luftfoto 1955 af Bollerisvej 1 set fra SSØ. Tilhører Kgl. Bibliotek

1969?)-1983 Bent Holm

Bent Holm var ejer af matr. 28f, 30c og 5 d. Den 20/7 1983 udskiltes parcel 2 af matr. 5d til Hans Jensen og parcel 1 af matr. 5d til Lene Nielsen og Morten Mogensen

Matr. 5d (parcel 1)var 16/9 1983 beregnet til 2478 m2

Skøde 17/8 1983 til Lene Nielsen og Morten Mogensen. Købssum 240.000 kr

1983-1994 Lene Nielsen og Morten Lindberg Mogensen

Fra 25/1 1994 var Morten Mogensen eneejer.

Skøde 22/9 1994 til Kirsten Kristiansen. Købssum 263.292 kr

Luftfoto 1990 af Bollerisvej 1 set fra ØSØ. Tilhører Kgl. Bibliotek

1994- Kirsten Kristiansen

-2010 Erling Egon Sørensen

Dødsannonce 9/9 2010: Erling Sørensen (10/5 1934- 26/8 2010)

2011- Nina Grønbech Mortensen og John Erik Mortensen