Nøddebo – Bedegadevej 15

Nøddebo, Bedegadevej 15, Klemensker

Degnegårds parcel Matrikel 5c udstykket 1858

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

1965 var 5c på 23930 m2 og 5f på 17150 m2

1999 var 5c 5464 m2, 5k på 18466 m2, 5f på 11.694 m2 og 5l på 5456 m2

Skøde og panteprotokollen

Skøde- og panteprotokollen efter 1954

Sammensatte matrikelkort med markering af ejendommen på matr. 5b og 5c

Ejendommen historie

Frem til 1860 var denne ejendom Degnegården eneste udbygger. Ejeren af huset var pålagt forskellige opgaver for degnen og kirken. Klokkeringningen har igennem lang tid været udført af udbyggeren /husmanden på ejendommen.

Den gamle bolig blev forsætlig stukket i brand i 1858. Den nye ejendom blev genopført lidt østlig for brandtomten. I følge BBR blev det nuværende stuehus opført i 1925.

Matrikel nr 5b og 5c har indtil 1911 var i sameje.

 

Ejere/Beboere

 

-1718-1758- Jørgen Ibsen

Præsten stævnede Jørgen Ibsen på degnegårdsgrunden for manglende dagsværk 14.oktober 1718 – pag. 208a

Han beskattes af 1 tønde sædsjord 1745, 1746, 1750, 1752 og 1758

Degnens udbygger Jørgen Ibsen (Jepsen) kilde: Nørre herreds tingbog for 31. maj 1737 – pag. 92b herunder en del om skoven og stridighederne hvem der havde rettighederne til træfældning Den 1. marts 1739 vidnede Jørgen Ibsen til fordel for degnen om rettighederne til jord – degnen eller Bjørnegård

-1782-1786- Lars Hansen

Han beskattes 1782, 1786 ligeledes for 1 tønde sædsjord

-1806 Jacob Jensen (o 1758-1806) og Karen Hansdatter (1758-1814)

Jacob Jensen var husmand og ved herredskompagniet i ft 1801 43 år.  Den 2/7 1806 begravedes udbygger Jacob Jensen på Degnegårdens grund 48 år gammel.

Karen Hansdatter var 43 år og i flg. kirkebogen blev hun begravet 23/1 1814 55 år gammel.

Han beskattes for 3 skæppe sædsjord 1814 og 1818 – som sandsynligvis var en fejl, da det var hans søn, der var udbyggeren.

I ft 1787 var familien inderste hos husmand Jens Jørgensen Walsøe, enkemand på Simblegårds grund. Måske er Jens Jørgensen Walsøe Jacob Jensens far?

Deres børn: Christance Jacobsdatter, f. o 1781, Hans Jacobsen og Jens Jacobsen tvillinger født o 1783, Jørgen Jacobsen, f. o 1786 (arbejdsmand 1818 i Rønne), Ole Jacobsen (f. o 1790, begravet 26/7 1807 17 år gl).  Jacob Jacobsen (f. o 1792- og død inden 1814), Bodil Kirstine (f. o 1798)

I skiftet efter Karen Hansdatter fra den 15/3 1814 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=133967#133967,33527144 oplystes, at Jens Jacobsen havde været hjemme hos moderen efter Jacob Jensens død. Han havde bestyret husholdningen. Karen efterlod sig et ”ubetydeligt indbo” og et gannekt hus. Værdi af stervboet beløb sig til 50 rd., men der var gæld og efter begravelsesomkostningerne var det intet tilovers. Jens Jacobsen overtog huset, gæld og indbo, samt betalte skiftets omkostninger

Matrikelkort det var i brug fra 1858-1888. Den gamle ejendom på 5c overført fra det gamle matrikelkort, med bygninger fra o 1786. Det var dette hus der blev sat i brand i 1858.

1806-1814 Jens Jacobsen (1783-) og Anna Dorthea Hansdatter

Jens Jacobsen har overtaget udbyggerstedet efter faderens Jacob Jensens død. I 1814 var han udbygger på Splitsgårds grund

Jens og Anna Dorthea blev gift 6/3 1813

Deres børn: Jacob, f. 15/11 1813

 

Forpagtningsaftale 2/3 1823

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=207265#207265,39411904

I en forpagtningsaftalen mellem kirkesanger Hans Jensen og udbygger på 8. vornedgårds grund Peder Mogensen omtales forskellige forhold, der omhandler degnegårdens udbygger. I punkt 12 læses

”Klokkeringningen, der ellers i almindelighed tilkommer en Degnegaards forpagter, fritages han for, imod at forbeholdes mig afgiften eller afbenyttelse af den grund, der tilhører og fra Alders Tid af, har været brugt til et på grunden staaende lidet Udbyggerhus østen Bolleris, samt en 2 skæppeland stor havreager, der ligger østen Mads Pedersens (?) hus, blandt 24 selvejergårds jorder. Med hest og brevtaske befordrer han breve og dokumenter, enten selv eller ved egne folk, mellem præsterne i embeds anliggende, saa hastigt som muligt.”

Det må betyde, at forpagteren skal være kurer for præsterne, men at han slap for at ringe med kirkens klokker. En opgave som degnegårdens udbygger skulle varetage. Fra anden kilde ved vi, at Jacob Jacobsen fra 1828 var ringer.

 

1814-1858 Jacob Jacobsen (1792-1859) og 1. Anne Catrine Espersdatter (1791-1834) og 2. Bodil Catrine Hansdatter (1804-

Jacob Jacobsen bleb født o. 1792. Han var søn forrige degnegårds udbygger Jacob Jensen. Han døde 67 år gammel den 27/2 1859 hos sønnen på 28. slg. gr. i Rutsker, hvor han siden den 20. august 1858 havde opholdt sig. Han blev begravet i Klemensker. Han var forhenværende ringer ved St. Clemens kirke oplystes det i Klemensker kirkebog. I Rutsker kirkebog oplyses Jacobs far, der her Jacob Jensen, som også havde boet på Degnegårds grund.

Jacob Jacobsen var fæstehusmand og skrædder.

Ungkarl Jacob Jacobsen og pigen Anne Catrine Espersdatter blev gift 13/1 1813

Anne Cathrine Espersdatter blev f. o 1791. Anne Catrine Espersdatter døde 43½ år gammel den 11/4 1834 – begravet 16/4 sammen med sit dødfødte drengebarn.

Bodil Catrine Hansdatter blev f. o 1804 i Klemensker. I 1862 får hun for færste gang kost-rationer fra Fattigvæsenet og hjælp til tøj. Da boede hun hos sin søster på Ingemansgård i Rutsker. I 1870 boede hun hos Hans Nicolai Bidstrup og Elisa Katrine på 10 vg. parcel. Hun forsørgedes af fattigvæsenet.

Enkemand på degnegårdsgrunden Jacob Jacobsen blev gift med pigen Bodil Cathrine Hansdatter 32, år på 26. slg.gr.  7/2 1836

Jacob Jacobsens og Anne Catrines børn: Jacob Jensen, f. 29/9 1814 på degnegårds grund, død 29/3 1822 på Degnegårds grund 7½ år gammel, Esper Pedersen, f. 16/9 1815 på Degnegårds grund-død 1818, Gunild Kirstine Jacobsen, f.10/8 1819 på Degnegårds grund, Anders Jacobsen, f. 17/7 1821 på Degnegårds grund, Christance Cathrine Jacobsen, f. o 1827, Ane Catrine døde 27/3 1834 5 år gammel.

Den 11/4 1835 begravedes et dødfødt drengebarn af Jacob Jacobsen, Carl Christian Frederik Jacobsen, døde 17/5 1835 – ¾ år gammel på Degnegård grund og begravet, Han var plejesøn til Jacob Jacobsen.

Jacob Jacobsen og Bodil Catrines børn: Jørgen Jacobsen, f. 30/11 1836 (Degnegårds udbygger), Ane Cathrine Jacobsen, f. 15/7 1842

Brandforsikring 5. november 1844

Et hus på degnegårds grund. Jacob Jacobsen,

a.Huset bestod af 11 fag, 7½ alen bredt, 3 alen højt opført af blandingstømmer, klinede vægge og stråtag, 1 bræddegavl, 1 skorsten, 1 bageovn, bræddeloft i 4 fag, 3 fag vinduer, 5 døre, indrettet til beboelse og køkken. 4 fag stuehus a 20 rdl er 80, 7 fag ladehus a 15 rdl er 105 rdl, i alt 190 rdl. Forsvarlig mod ildsraade og ei forhen forsikret. Brandredskaber forefandtes.

Degnegårdens udstykninger

Degnegården og de 5 udstykkede parceller blev solgt på auktion efter resolution den 27. oktober 1857 og 29/5 1858: Matrikel 5a hovedparcellen på 35 3/14 tønder land. Matrikel 5b parcel nr. 2, som var en del af udlodden 4 3/14 tønder land, 5c parcel nr 3 på 4 10/14 tønder land, 5d med parcel nr 4 på 7 tdl. land og 5e, parcellen nr. 5 på 7 3/14 tønder land.

Køberne af de fem parceller havde 2 år til at bebygge grunden, hvis de ikke i forvejen var det.

Jorden kunne også lægges under anden ejendom, hvilket skete med parcel nr. 2 og 3.

Jacob Jacobsen tildeltes ret til at beholde parcellen nr. 3 på livstid til sig og sin kone.

Under første auktionsdag blev der ikke afgivet bud på matr. 5b, men senere fik han tilsagn om at købe den for 310 rd af Svend Mogensen Kjøller på 7. selvejergårds fortorv

(1858) 1862-(1871) Svend Mogensen Kjøller og Bodil Kirstine, f. Jensdatter (eller Alexandersdatter)

Svend Kjøller blev døbt 4/10 1801 i Klemensker. Faderen hed Mogens Hansen Kjøller, gårdmand på 3. vornedgård Ndr. Kirkebogård i Olsker. Senere (1803) blev han gårdmand på Vestre Bedegadegård i Klemensker.

Bodil Kirstine var født 12/7 1813 (døbt 4/8) i Rø, faderen Marcus Pedersen, ejer af  7. vornedgård

Den 22årige Svend Mogensen Kjøller, logerende på 7. vornedgård blev gift 9/11 1823 i Klemensker med den 19½ årige Margrethe Kirstine Jørgensdatter fra 7. vornedgård. Hun døde den 7/8 1840 på 7. vornedgård i Klemensker. De ejede 7. vornedgård 1837 til 1840

Svend Mogensen Kjøller var i flg. Rø kirkebog, enkemand, 48 år (Han må kun have været 40!) og udbygger på 30 slg. fortorv (Klemensker), da han den 18/4 1841 blev gift med Bodil Kirstine.  Forlover var husmand Hans Bidstrup Tranberg og brudens stedfader husmand Daniel Nielsen Holm. [Hans Bidstrup Tranbergs datter fødte i dølgsmål og dræbte sit barn, som hun begravede i Lindeskoven. Barnet blev opgravet og blev begravet 30/4 1841 på kirkegården]

De flyttede senere til matr. 123, som lå på 7. slg. fortorv (vist nok på den jord hvor senere Lynggårdsvej 9 blev opbygget) Han vil senere arvefæsteskøde på jordstykket, men det var efter, at han var flyttet til Bolleris.

Svend Mogensen Kjøllers børn med Margrethe Jørgensdatter: Kirstine Margrethe Kjøller, f. o 1824, Mogens Hansen, f. o 1827, Margrethe Kirstine Kjøller, f. o 1829, Andrea Kjøller, f. 1836 i Klemensker. Jørgen Jensen Kjøller, f. o 1838 i Klemensker.

Svend Mogensen Kjøllers børn med Bodil Kirstine: Marne (Mine) Margrethe Kjøller, f. 10/4 1842

Svend Mogensen Kjøller 12 år i fængsel

Den 20/4 1858 havde han købt huset i Bolleris for 100 rd på en auktion – fire dage efter brændte det. Han nægtede, at han var bevidst om, at huset var brandforsikret for 190 rd. Svend Mogensen Kjøller flyttede til det nyopførte hus i 1859. I 1860 blev han sigtet for brandstiftelse.

I August 1860 indrømmede Svend at han havde indgået en aftale med Lars Hansen Kure om at han skulle sørge for at hus hus brændte. Lars Hansen havde opfundet et rør, der kunne forsinke en ildebrand. Sådan rør blev ikke brugt med svovlstikker, satte Lars Kure ild under tagskægget i husets nordøstligste hjørne. Huset brændte ned, så effektivt, at intet blev tilbage.

Lars Hansen Kure havde aftalt med Svend Mogensen Kjøller, at han skulle sætte fundamentet til det nye hus

Den 23. august 1860 erkendte Svend Mogensen Kjøller sagens sammenhæng. Den 9. januar 1861 blev han dømt 12 års fængsling i januar 1861. Dommen blev anket til højesteret.

Læs mere på kriminalhistorie.dk se:  https://kriminalhistorie-2.dk/de-5-forbrydere-fra-klemensker/svend-mogensen-kj-ller.html

Auktionsskøde 19/8 1862 (læst 1/10 1862) til Svend Mogensen Kjøller (fol 182) https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=146209#146209,23899784

Matr. 5b blev solgt på den tredje auktion af Degnegårdens jorde for 317 rd. Svend Kjøller boede på 7 slg. Fortorv i 1862 da han købte grunden.

Skøde 27/10 1871 (læst 14/2 1872) fra Svend Mogensen Kjøller til Jens Peter Pedersen (fol 545)

Matrikel 5f blev udskilt fra 5b den 7/11 1911

Folketælling 1901   – Avlbruger og snedkermester. Matrikel 5b

Matrikel 5c på kort fra 1887

Detalje af kortet fra 1888 – Stuehus NS med tværbygning med øst

1864-1870-1911 Jens Peter Pedersen og Mine Margrethe, f. Kjøller

Jens Peter Pedersen blev født 26/6 1837 i Nyker. Forældre udbygger på Kyndegård Peder Mogensen og Margrethe Andersdatter. Jens Peter døde i Klemensker 17/9 1911.

Mine Margrethe blev født 10/4 1842 i Klemensker. Hun døde 7/10 1904 i Klemensker.

De blev gift 19/2 1864 i Klemensker, hvor de begge boede på Degnegårds grunden. Forlovere var Peder Mogensen og Christian Madsen begge fra Nyker.

Deres børn: Peter Martin Pedersen, f. 16/3 1866 i Klemensker, Elisa Margrethe Pedersen, f. 1876

De blev gift 1864 og flyttede til Klemensker fra Nyker samme år.

I 1870 var han snedker og familien var logerende hos Bodil Kirstine Kjøller på Degnegårds parcel

1880 Snedker. I ejendommen boede Svend Kjøller og Bodel Christine som aftægtsfolk

 

Brandforsikringer

 Det gamle hus blev forsikret i 1844

Brandforsikring den 5/11 1844

Et Huus paa Degnegaards Grund. ejer Jacob Jacobsen. Huset bestaar af 11 Fag, 7½ alen bredt, 3 alen højt, opført af blandingstømmer, klinede vægge og straatag, i bræddegavl, 1 skorsten, 1 bageovn, bræddeloft over 4 fag, 3 fagvinduer, 5 døre, indrettet til beboelse og ladehus.

4 fag stuehus a 20 rd er 80 rd, 7 fag ladehus a 15 rd er 105, I alt 185/190 rd

Forsvarlig imod ildebrand og ej forhen forsikret. Brandredskaber forefandtes.

 Ildebrand i 1858

Brand 27/8 1858

Aar 1858 den 27. August indfandt Herredsfogden sig med taxeringsmanden Captajn Sonne og Sandemand C. Riis, for at taxere skaden i Anledning af den i Nat stedfundne brand, hvorved et Huus paa Degnegaards Grund i Clemensker Sogn nu tilhørende Svend Mogensen Kjøller er aldeles afbrændt. Huset var forsikret under No. 176 den 5. nov, 1844 saaledes:

4 fag stuehus a 20 rdl = 80 Rdl og 7 fag ladehus a 15 rdl er 10r rdl I alt 190 rdl

De fra Branden tiloversblevne Materialer, der var aldeles ubetydelige blive ansatte til en værdi af 4 mark, altsaa bliver Skaden 189 rdl 2 mark.

 Forsikring af nybygning

Forsikringsprotokollen efter 1858

Jacob Jacobsen:  Stuehus S og N. 190 rd. over 300 alen til nabo. Afbrændt 27. august 1858. Ny ejer Svend Mogensen Kjøller 27/6 1861 – litr. A, stuehus: 5 fag a 70 rd er 350 rd, 4 fag a 40 rd er 160 er 510 rd,

Senere ejer; Snedker Jens Pedersen parcel 2 og 3, Stuehus 5 fag a 80 rd er 400/350, lade 5 fag a 60 er 300 /260 i at 610

Litr. B, Tværlænge mod øst 6 fag a 45 er 270 rd i alt 880 rd.

10/9 1872 hus på degnegårds parcel, matr. 5b, snedker Jens Pedersen

I brandtaksationen står at snedker Jens Pedersen nu var blevet ejer af en parcel af Degnegårds jord, matr. 5b, hvor han tidligere havde boet til leje. Forsikret under nr. 176 for 880 daler. Huset var 1 etage, længde 15½ alen, bredde 11 ¼ alen, 174 3/8 kvadratalen som brugtes til beboelse og værksted. (Matrikel 5b og 5c var i Jens Pedersens eje, hvorfor betegnelsen 5b er misvisende. Huset stod på  mtr. 5c

Belåning

Panteobligation  1/8 1872

Jens Pedersen lånte 200 rd af sin svoger Hans Jensen på 30 slg.. fortorv i Knudsker. Pengene skulle stå som garanti for at hans svigerfar Svend M. Kjøller og hustru Bodil Kirstine Alexandersdatter skadesløst ophold så længe de lever. Sikkerhed i parcellerne 5b og 5c med påstående bygninger.

Panteobligation 1/8 1872

Jens Pedersen lånte andre 200 rd af sin svoger Christian Madsen på 13. vornedgårds grund i Nyker med samme sikkerhedsstillelse

 

1911-1912 Elise Margrethe Hansen, f. Pedersen og Peter Martin Pedersen

Skifteudskrift 8/11 1911

som adkomst for Jens P. Pedersens eneste arving på matr. 5b,c,f i Klemensker. Jens Peter havde siddet i uskiftet bo efter sin hustrus død i 1904.Arvinger var: avlsbruger i Bolleris Peter Martin Pedersen og Elise Margrethe Hansen, f-. Pedersen i ægteskab med Janus Mathias Hansen på 10. vornedgårds parcel i Klemensker. Han efterlod sig matriklerne 5b, 5c og 5f.

Skifteudskrift 20/11 1912 

som adkomst fra Peter Martin Pedersens enke Frederikke Tiburtia Pedersen, f. Hansen på matr. 87k, 108a (Bollerishuset) og 5b. Frederikke var bror til gårdejer Laurits Hansen, Bedegade.

Avlsbruger og afholdsvært Peter Martin Pedersen døde 6/7 1912

Matrikel 5f blev 29/5 1912 lagt  til Nøddebo, matrikel 5c

Skøde 4/12 1912 fra Elise Margrethe Hansen og Peter Martin Pedersen til Jens Kristian Jørgensen

Luftfoto 1946 tilh. Kgl. Bibliotek

1912-1954 Jens Kristian Jørgensen

Skøde 5/2 1954 fra Jens Kristian Jørgensen til slagtersvend Svend Aage Jensen. Købssum 35.900 kr

 

1954-1956 Svend Aage Jensen

Skøde 16/4 1956 fra Svend Aage Jensen til gårdejer Jens Christian Kofoed. Købssum 48.000 kr

Luftfoto 1955 tilh. Kgl. Bibliotek

1956- 1996- (1999) Jens Christian Kofoed

65 år den 28/4 1978

Gudrun døde i 4/2 1988 (dødsannonce i Born.T. 6/2 1988)

Er med i vejviseren 1996/97

 Areal 15/12 1999: Matrikel 5c – 5.464 m2, 5k – 18.466 m2, 5f – 11.694 m2, 5l – 5.456 m2

Luftfoto 1990 tilh. Kgl. Bibliotek

2003- Jan Robin Steini Kofod og Jeanette Kofod