Sultekrogshuset

Matrikel 61a – nedbrudt i 1930erne.

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Sveltekrogen [Swæltakråging]

Stednavnet sultekrogen ved Simlegård. – en husmandslod ved Risby- nævnes som et “smukt seværdigt sted”. Navnet kendes også som marknavn andre steder i landet, i reglen om arealer eller jordlodder af ringe bonitet. [Bornholms Stednavne side 227 . Panum 1830 p. 34]

Ældste matrikelkort med markering af ejendommen som kaldtes Sultekrogshuset

Huset må have eksisteret allerede i 1788, da det er med på det ældste matrikelkort. Foreløbigt kendes kun beboerne fra 1814

Beboerliste

1814 (?)-1825 Hans Espersen og Sidsele Margrethe Pedersdatter

Hans Esbersen blev født o. 1774 (i flg. ft 1801). Han døde på Simblegaards grund den 20/9 1822 på Simblegaards grund, 46 år gammel.

Sidsele Margrethe Pedersdatter blev født o 1770. og døde 1830 på 10. vd.gr.

Deres børn: Esber Hansen f. o 1796, Christine Marie Hansdatter blev født o 1798, Jens Hansen, døbt 11/1 1801, Peder Hansen, døbt 29/9 1805, Ole Hansen, døbt 1/5 1808, Hans Hansen, døbt 18/11 1810, Karen Margrethe Hansdatter, døbt 15/8 1813.

Bosteder: -1801-: på 60. slg. grund. Fra 1805-1813- på 58. slg. grund (Marevad)

Skifte efter Hans Espersen den 8/9 1825

Skiftet blev først afholdt næsten 3 år efter hans død. Enken Sidsele Margrethe Pedersdatter fik sandemand Niels Pedersen som laugværge. Hans Espersen efterlod sig 5 sønner og 2 døtre.

Registrering

1 Jernkakkelovn 4-0-0

1 Uhr Klokke 2-0-0

1 gl. Fløjbord 1-0-0

1 bænke bredt (?) 0-0-8

1 Bagstol og 2 Sædestole 0-3-0

1 gl. kiste 0-1-8

1 Seng med Omhæng 1-4-0

1 sortstribet Overdyne 3-0-0

1 gl. Underdyne 0-3-0

4 Hoved Dynevaar 1-0-0

2 blaargarns lagner 1-3-0

1 gl. kiste 0-3-0

1 Vraadskab 1-0-0

1 gl. fjerding, 1 lidet b?, 1 Harpe og 1 skæppe korn 0-1-8

1 Tønde, 1 Deytrug, 1 Kierne, 1 Otting, 1 bøtte 0-3-0

1 Vandspand, 1 Bøtte og et Sold 0-3-0

2 Gryder, en liden og en stor 2-0-0

2 Økser 0-4-0

2 Qværnsteen og  gl. Jerngryde 0-2-0

1 Sais og 1 Høstige 1-2-0

1Sortbeltet Koe 5-0-0

Rugsæden 2-0-0

3 Lærreds ? 0-3-0

Huset bestaar af 5 stolperum 25-0-0

I alt 55-0-2

Gæld:

Rasmus Clausen i Riisbye 4-0-0

Christine Marie Hansdatter 3-0-0

Andreas Rasmussen 2-0-0

Datteren Karen 1-0-0

Enken paastod for udlæg til Begravelsen og vederlag der ved 15-0-0

Skifteomkostningerne var 6-4-5 mm Udgifter i alt 32-0-13

Til arv var der tilbage 22 -5-11

 

-1837-1828 Anders Rasmussen (Thorup) (1791-1829) og Karen Kirstine Jensdatter

Anders Rasmussen døde 2/7 1829, kun 38 år gammel på 9. slg. grund

Deres børn: Jens Andersen, f. 1816, Dorthea Kirstine, f. 1818, Karen Marie, f. 1821. Margrethe, f. 25/2 1824 på 44 slg. grund., Andriane Rasmine,f.  16/9 1827 på simblegårds grund.

Anders Rasmussen skøde på hus til Fr. Hansen 25. maj 1828

Skøde 25/3 1828. Anders Rasmussen, der var flytte til 9. slg. fortorv i Klemensker, solgte sit hus, der lå på Simblegaards grund. Huset bestod af 7 stolperum eller Fag, og med samme alt som var nagelfast til Frederich Hansen og hustru Kirstine Margrethe Jørgensdatter, der allerede har tilflyttet samme hus. Købssummen var 100 rd. Samtidigt overdragedes fæsterettigheden den til huset tilliggende grund.

Fr. Hansens pantebrev 25/3 1828 til Peder Clausen, der boende på 9 slg. i Klemensker. Frederik Hansens pantebrev på 109 rd 2 mk fire skilling. Frederik Hansen var ejer og beboer af et hus på Simblegaards grunden, Svelte Kraags Huset kaldet [Sultekrogshuset?]

Frederik Hansen måtte 22/3 1828 indgå et forlig med købmand Rasch i Rønne for gæld på 13 rd  2 mk 14 sk. – se dette dokument.

1828 Frederik Hansen Pihl

Skøde på hus 18/10 1828

Frederik Hansen af hændte sit hus der lå på Simblegårds grund, bestående af 7 stolperum, med alt hvad der var var nagelfast til Esper Christian Lyster og hustru Christine Marie Hansdatter. De var allerede tilflyttet samme hus. Købssummen var 100 rd. Fr. Hansen afstod samtidigt sin fæsteret til huset tilhørende grund.

1828-1837 Esper Christian Lyster (1801-1888) og Christine Marie Hansdatter (1798-1822)

 Der er en Esper Christian Lyster, der blev døbt 9/8 1801 i Klemensker. Hans far er derfor sandsynligvis Jens Lyster, degnebonde. Hans mor skulle efter ft 1801 så være Kirstine Nielsdatter, men her der divergerende oplysninger. Esper Christian Lyster døde 26/1 1888 som aftægtsmand på 58. slg. grund, 86 år gl.

Christine Marie Hansdatter blev født o 1798. Hendes forældre var Hans Espersen på 10. vg. grund (som døde 20/9 1822 på Simblegaards grund, 46 år gammel) og Cicilie (Sidsele) Margrethe Pedersdatter.

I 1837 fik Esper Chr. Lyster fæste af jord på Engvang (Fejlerevej 6).

Panteobligation

Esper Christian Lyster lånte 100 rd af Peder Clausen på 9 slg. i Klemensker. Som sikkerhed satte han sit hus, ”Svelte Krogs huset” kaldet.

Hans Holm livsfæstebrev til Esper Christian Lyster og hustru på jord fra gården dato 1/5 1837 læst 14/8 1861

1839-1849 Hans Jørgensen (1813-1849) og Ane Marie, f. Olsen (1817-)

Hans Jørgensen var skomager, blev født i 1812/13 i Nyker. Han døde 13/7 1849 36 år gammel.

Ane Marie Olsen blev født i Klemensker o 1817 (ikke fundet i kirkebogen)

Deres børn: Christian Hansen, f. 6/7 1838 på 18. slg. grund (ikke med i ft 1845), Hans Hansen f. 15/7 1841 på Simlegårds grund (Senere på Lyshøj – se denne), Carl Julius Hansen f. 26/12 1843 Simlegårds grund i Klemensker,

 I ft 1840 havde de tjenestepige Ane Cathrine Jensen på 13 år

Pantebrev 3/1 1839

Hans Jørgensen, der ejede hus på Simlegårds grund lånte 100 rd af Hans Peter Hansen på 18. slg. mod sikkerhed i hus og lejeret til jord, samt 8 dages stueur og jernkakkelovn og 1 ko.

Panteobligation 6/3 1847

på 100 rd til Andreas Rasmussen på 56. selvejergård med sikkerhed i hus og løsøregods.

Brandforsikring 10/10 1848

Et Huus paa Simlegaards Grund. Hans Jørgensen. Huset bestaar af 7 Fag, 9½ alen bredt, 4 ¼ Alen højt paa Stolperne, opført af Blandingstømmer, klinede Vægge og Straatag, 2 Bræddegavle, Skorsten, Bageovn, Bræddeloft i 5 Fag, 5 Fag Vinduer, 11 Døre, indrettet til Beboelse og Kiøkken, samt Lo og Lade, taxeret saaledes: 5 Fag Stuehus a 45 rd er 225 rd, 2 Fag Ladehus a 30 rd er 60, i alt 285/290 rd.

Forsvarlig imod Ildsraade og ej forhen forsikret.

Se forsikringsprotokollen  hvor Hans Jørgensen er markeret som ejer. (vurderingsprotokollen oplyste den virkelige ejer – se nedenunder)

1850-1885 Jens Jørgen Pedersen og Ane Marie, f. Olsen

Jens Jørgen Pedersen blev født 19/1 1829 i Tejn, Olsker. Forældrene var sandsynligvis fisker Peder Jensen og Martha i Tejn. (Problem: I ft 1870 står, at han var født i Nyker)

Ane (eller Anna) Marie Olsen blev født 11/3 1816 på 14. slg. grund. Forældrene var udbygger Erich Olsen og Malene Mogensdatter på 14. slg. gr. i Klemensker. Anna var gift første gang med skomager Hans Jørgensen (se ovenover).

Hun var 1. gangs enke da hun den 29/12 1849 blev gift med ungkarl Jens Jørgen Pedersen den 29/12 1849 og han overtog lejejord og hus.

Børn af Ane Maries første ægteskab: Carl Julius Hansen, f. o. 1845 (Han blev snedker og boede sammen med moderen og stedfaren på ejendommen i 1870)

Jens Jørgen og Anes børn: Petrea Janusine Pedersen, f. 16/9 1850 på Simblegårds grund, Jens Pedersen, f. 1854, Andreas Victor Petersen, f. 6/6 1859 på 53. slg. gr.

Huset brændte i 1852

Besigtiget den 24/5 1852 af det hus som forhen var ejet af Hans Jørgensen og nu af Jens Jørgen Pedersen som om eftermiddagen nedbrændte. Huset var forsikret under nr, 635 således: 5 Fag stuehus a 45 rd er 225 rd. og 2 fag ladehus af 30 rd er 60 rd – i alt 285/290. De reddede materialer vurderedes til 6 rd. Husmand Jens Jørgen Pedersen erklærede sig villig til at modtog 284 rd.

Ny brandforsikring 28/10 1853

Efter branden den 24. maj 1852 blev der opførte et nyt hus tilhørende Jens Jørgen Pedersen.

Huset bestaar af 6 Fag, 11 Al bredt, 4 Al højt paa Stolperne, opført af Fyrrebindingsværk, klinede Vægge og Straatag, 2 Bræddegavle, 1 Skorsteen og Bageovn, samt en halvtagsbygning paa 1½ Fag, Bræddeloft i 4 Fag, Bræddegulv i 1 Fag, 5 Fag Vinduer, 11 Døre, indrettet til Beboelse og Kiøkken samt Lo og Lade.

Materialerne hertil havde kostet: 

Tømmer og Leider 110 rd, Lægter 15 rd 1 mk, Halm til Taget 30 rd, Kieppe, Kabbel og Tækkemandsløn 9 rd 3 mk, Brædder og Søm 54 rd 4 mk, Dører og vinduer 53 rd, Leer og Steenarbejde 10 rd, Snedkerløn 23 rd, Transport af Materialer 20 rd, I alt 325 rd 2 mk

I henhold hertil taxeredes huset saaledes: 4 Fag Stuehus a 60 rd er 240 rd, 2 Fag Ladehus a 40 rd er 80, I alt 320 rd/320 rd

Forsvarlig imod ildsraade.

Forlig1858

mellem Jens Jørgen Pedersen og Ritmester Holm 31/3 1858.

Jens Jørgen Pedersen indgik forlig med ritmesteren om at betale ham 100 rd. inden et år. Jens Jørgen pantsatte sit hus på Simblegårds grund og den tilhørende adgang til lejejord og al løsøregods.  Det bemærkedes, at der ikke var tinglyst adkomst til hverken hus eller lejejord. I margin læses, at pantebrevet blev udslettet den 9/7 1873.

Lejekontrakt 25/6 1873

Løjtnant Nicolai Hansen Holm bortfæstede ca 6 tønder land jord til husmand Jens Jørgen Pedersen. Jordstykket grænsede mod nord til 54. slg. grund, mod vest og syd til Simblegårds jorde og med undtagelse mod øst af den del som var bortlejet til Hans Hansen. (Lyshøj). Der blev betalt 100 rd for lejen indgåelse og der skulle årligt betales 20 rd til Simblegård. Lejeren var berettiget til at afdrage 12 rd. af den årlige leje med 12 dages arbejde, der blev honoreret til 1 rd. om dagen. Lejeretten var begrænset til 50 år. Lejeren ejede huset på grunden. Jordejeren havde forkøbsret til lejejorden.

Skøde og overdragelse 4/2 1885

Enke efter Jens Jørgen Pedersen, Ane Marie Pedersen, solgte hus og tilhørende ret til lejejord på ca 6 tønder land til husmand Jens Poulsen for 1.800 kr, hvoraf huset var vurderet til 1.000 kr og lejeret til jord 800 kr. Lejebrevet på jorden var dateret 25/6 1873 (læst 9/7).

 Jens Poulsen udstedte en panteobligation til Ane Marie Pedersen på 800 kr.

1885-1886 Jens Poulsen

Auktionsrettens skøde 21/7 1891

Tjenestekarl på Kjæmpegaard i Klemensker Andreas Victor Pedersen købte sit barndomshjem på offentlig auktion den 1. december 1886. For en pris på 625 kr erhvervede han huset og lejeretten til 6 td.land jord. Mindsteprisen var sat til 600 kr. Det egentlige skøde blev først udfærdiget den 24/7 1891.

1886-1892 Andreas Victor Pedersen (1860-) og Pauline Kirstine (1848-)

Andreas Victor Pedersen blev født 19/2 1857

Andreas var husmand på 53. slg. gr da han den 30/10 1887 blev gift med den 39-årige, tjenestepige på nordre skole, Pauline Kirstine Poulsen, f. 21/8 1848.

De får et barn Kristian Pedersen, f. 23/1 1892. I 1901 havde de et plejebarn Maren Lovika Martine Andersen, f. 25/8 1887 i Klemensker.

Lejeoverdragelse 1892

Husmand Andreas Victor Pedersen overdrag lejeretten til husmand Jens Jørgen Pihl i flg. lejebrevet af 25/6 1873 på 50 år. Med i købet fulgte huset på grunden for 600 kr. Heraf var de 400 kr for huset og kun 200 kr for lejegrunden.

I 1901 boede familienAndreas Victor Pedersen på matrikel 26e – Fredhjem, Bolbyvej 4 Se denne

1892-1895 Jens Jørgen Pihl (1832-1910) og Jensine Karoline Hullegaard (1835-1907)

Jens Jørgen Pihl blev født 25/10 1832 i Klemensker, Han døde 15/3 1910 i Klemensker

Jensine Karoline blev født 12/12 (12/9) 1835. Hun døde 30/1 1907.

De blev gift 21/7 1858.

Jens Jørgen Pihl og hustru var tidligere ejer af Bækkelund (16. slg. parcel) fra 1860 til 1891. De gik på aftægt i 1891, og flyttede fra Bækkelund til huset, som de købte af Andreas Victor Pedersen.

Jens Jørgen Pihl byggede Granlund Bolbyvej 6 omkring 1895 og flyttede dertil.

Tiden efter 1895

Jeg har ikke fundet beboere i huset efter 1895. Sandsynligvis blev huset overtaget af Simblegård og brugt til udlejning.

Huset blev forsikret for 2000 kr i 1905 og som det ses af forsikringsprotokollen.

Sandemand Th. Pedersen anmeldte at huset var nedbrudt og derfor kunne slettes i protokollen i 1935.

Almindelig Brands forsikringsprotokol for matrikel 61a