Fredhjem – Bolbyvej 4

“Fredhjem”, Bolbyvej 4, Klemensker

matrikel 26f – parcel nr. 6 – senere forenet med parcel nr. 5, matrikel 26e

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Fredhjem med kort fra 1887 og markering af matrikelnumrerne 26 e+26f

Området mellem Søndre Bedegadegård og Krykkegård var et mosaik af jordlodder, der ikke blot de to gårdes ejendomme, men også Knudegårdene (11. og 12. slevejergård). Nordre Kirkebogård og Bolbygård mod syd.

Jordlodderne før udskiftningen. Nederst jordlodden der senere blev parcel nr. 6 og matrikel 26f. Øverst til venstre jordlodden parcel nr. 5 og matrikel 26e. Det røde indrammede areal tilhørte Knudegårdene 11. og 12 selvejergård.

Jordlodderne før de omkring 1847 blev pæne regulære jordstykker, er svære at få styr på. Lige netop de to vestligste jordlodder er interessant, da de indtil 1850 havde huse, der var bygget sammen. Sådanne tvillingehuse synes at være almindelige indtil midten af 1800-tallet. Herefter blev de sammenlagte eller flyttet fra hinanden. Brandfaren var en trussel for deres eksistens. De to huse, som hørte til matrikel 26e og 26f, blev efter en brand, separerede, hvorefter der var 100 fod mellem ejendommene (63 meter).

1846-1849 Peter Hansen (1777-1849) og Seine Margrethe Nielsdatter (1790-1868)

Skomager

Peder Hansen er født i Klemensker og gift første gang med Barbara Kirstine Olsdatter. De flyttede fra Østerlars til Klemensker den 29/1 1825 med fire børn: Cicilia Marie (f. o. 1817), Hans Pedersen (f. o. 1819), Anders Pedersen (f. o. 1822) og Anne Kirstine (f. 1824).

Barbara Kirstine Olsdatter døde 27/3 1827 på 12. slg. grund blot 36 år gammel. Den 4/3 1830 blev der holdt skifte, hvilket var et krav, hvis Peder Hansen skulle gifte sig igen. Stervboet bestod af et 13 fags hus på 11. og 12. selvejergårdenes grund – Knudegård i Klemensker, vurderet til 120 rbd. I dødsboet var mange ejendele og udgjorde en samlet værdi på 310 rbd. Gælden oversteg dog værdierne med 5 rbd, således at der intet var at arve. Enkemanden og gårdmand Niels Henriksen på 26. slg. i Klemensker kautionerede, således at boet ikke skulle sælges på auktion.

I kirkebogens tilgangsliste for 5/3 1830 oplyses, at Peder Hansen var udbygger på 11-12. slg. grund da hans hustru nr. to Signe Margrethe Nielsdatter på 39½ år flyttede fra Rutsker til Klemensker. Tilføjelsen ”løs kvinde” betyder nødvendigvis ikke, at hun var prostitueret, men at hun levede uden mand og forsørger.
Seine Margrethe Nielsdatter blev født o 1792 i Aaker. Kirkebogens ægteskabsliste oplyser at hun var ”besvangret”, da hun kom fra Rutsker og blev gift i Sct. Klemens kirke den 24. april 1830. Hun havde en værge i Rutsker ved navn Rasmus Kjøller, som også er forlover tillige med Niels Dam fra 16 slg. grund. Der findes ingen oplysninger i kirkebogen, der tyder på, at hun fik et barn i 1830/31.

Peter Hansen og Seines børn: Niels Michael (døbt Pedersen) Hansen (f. 7/2 1835 udbygger på 11. slg ), Peder Hansen (f. 11/6 1839 11. slg. udbygger)

Fra 11. og 12. til 18. slg. grund

Knudegårdenes udbyggere boede spredt omkring gården. En af grundene lå nabo til Søndre Bedegadegårds parcel 5 og 6. Måske var det her Peter Hansen boede inden han fik fæstejord den 19/3 1846 på 18. slg.gr.? Jordenes udskiftningen blev netop i 1845-47 fuldført og kan havde foranlediget, at både jord og huse skiftede ejere. Vevst Jensen Westh, ejer og beboer på 18. slg. i Klemensker, udstedte  Fæstebrev til Peder Hansen og hans hustru i 60 år på omtrent 5 tønder land havrejord, der på nordre side, østen og søndre side begrænses af husbonds jord og på vestre side af 14. selvejergårds jorde.

Årlig landgilde var 1 rbd, en tønde havre og 4 pund smør. Der skulle desuden ydes 2 mands dagsværk. Den årlige leje til gårdejeren var 3 rbd. Peder Hansen havde inden udstedelse af fæstebrevet betalt 90 rbd. i indfæstningent.

Fæstebrevet oplyser , at Peder Hansen allerede ejede huset, der stod på fæstejorden inden han fik dokumentation på jorden.

Peder Hansen betalte ikke for fæstebrevet, men udstedte et pantebrev 7/10 1846 på 150 rbd til Wevst Jensen Westh (gårdejeren). Indfæstningen kostede 90 rbd. Måske har de resterende 60 rbd været til at betale huset for? Der findes intet skøde på huset i kilderne, så jeg ved ikke af hvem han kæbte huset af.  Lånet skulle stå uopsagt i 4 år og derefter med et kvart års opsigelse og 4% rente pro anno. Som sikkerhed satte han sit hus på 8 fag samt fæstejordsrettigheden, samt al hans løsøre ejendom.

Skomager Peder Hansen døde 4/3 1849, men enken fortsatte med at bo i huset og drive jorden. Ved folketællingen 1. februar 1850 var hun stadig på ejendommen, men overdrog rettigheden til at drive jorden til Jørgen Ambrosius.

Umiddelbart derefter overdrog hun lejejorden til Jørgen Hansen Ambrosius. I folketællingen 1855 boede hun sammen med sin 17årige søn Peder Hansen og hun levede af spinderokken, og kaldtes for husmandsenke. I 1860 fortæller folketællingen at hun er fattiglem, men boede sammen med sønne Peder Hansen på 22 år, som nu er skrædder.

Sine Margrethe Hansen boede hos sønnen på 5. slg. fortorv da hun døde den 2/8 1868. Hun var fattiglem og 77 år gammel.

Brandforsikret første gang

Den 18/12 1848 lod Peter Hansen huset forsikre. Det bestod af 10 fag. Det var 7 ½ alen bredt, 3½ alen højt på stolperne og opført af blandingstømmer, klinede vægge og stråtag, en skorsten og bageovn. Der var bræddeloft i fem fag, 5 fag vinduer, otte døre, indrettet til beboelse og køkken, samt lo og lade. De fem fag som kaldtes stuehus vurderedes til 35 rbd. pr. fag og ladehuset til 25 rbd. pr fag. I alt 300 rbd.  Se brandforsikringen her.

1850-1876 Jørgen Hansen Ambrosen (1826-1920) og Ane Marie Nielsen (1826-)

Jørgen Hansen Ambrosen var snedker og avlsbruger. Han blev i 1869 selvejer af matriklerne 26e og 26f.

Jørgen Ambrosen blev født 15/12 1826 i Klemensker, søn af gårdejer på Tyndekullegaard Hans Ambrosen og hustru Else Margrethe Hansdatter (f. 1795 i Klemensker)

Anne Marie Nielsen blev født 18/10 1826 i Østerlars, datter af husmand i Bromme Jørgen Nielsen og hustru Bodil Kirstine Esbersdatter.

Jørgen og Anne Marie blev gift i Klemensker 5/5 1850. Han var tjener på 10. vornedgaards grund og hun var tjenestepige på 8. vorneds grund.

I 1860 boede Jørgens mor Else Margrethe Hansdatter (f. 1795 i Klemensker) hos dem. I 1870 boede Else Margrethes mor Bodil Kirstine Esbersen (f. 1791) hos dem.

Hans Christian Dam solgte parcel nr. 5 – matrikel 26e – den 25/3 1874 til husmand Jørgen Hansen Ambrosen og hustru for 900 rd rigsmønt. Parcel 5 og 6 har derefter hørt sammen indtil nyere tid.

28/11 1876 fik de skøde på udbyggerhus på 69. slg. grund i Klemensker, senere kaldet ”Pilevang”, Rosendalevej 1. Det var et slags mageskifte med Martin Rømer, der havde adkomst til ejendommen.

Jørgen Hansen Ambrosen døde i Rønne den 9/11 1920.

Deres børn: Bolette Hansine Ambrosen, (f. 25/11 1850 i Klemensker – gift med Jens Peter Riis (f. o. 1854)), Hans Nicolai Ambrosen (f. 13/12 1853-3/1 1907)

Ejendommen brændte den 21. juni 1856

I Brandprotokollen efter 1858, nr 249, kan man se, at i 1850, da Ambrosen overtog ejendommen, var huset sammenbygget med naboens hus på parcel nr. 5 -matrikel 26e. Huset på 18 slg. grund tilhørende Jørgen Ambrosen den 24/10 1850 var på 10 fag: stuehus 5 fag og ladehus 5 fag.

Huset brændte den 21. juni 1856 og allerede dagen efter mødte taksatorerne sandemand Hans Nielsen og gårdmand Bendt Jørgensen. Huset ”var aldeles nedbrændt”, der var kun reddet materialer for 6 rbd., hvorfor 294 rbd af forsikringssummen på 300 rbd blev udbetalt. Se kilde.

Der gik kun 4 måneder inden huset var genopført og brandtaksatorerne kunne komme og syne huset. Se brandtaxationsprotokollen for 24/10 1850 forsikringsnummer 645 af huset tilhørende husmand Jørgen Ambrosen. Beskrivelsen lød: Huset er 7 Fag, 9 ¼ Al. bredt, 4 Alen Højt paa Stolperne, og opført af fyrretømmer, klinede Vægge og Straatag, 2 bræddegavle, bræddeloft i 3 fag, bræddegulv i 2½ fag, 7 døre, 3 fag vinduer, en skorsten, indrettet til beboelse og kjøkken, samt lo og lade. Forsikringssummen blev opgjort til 300 rbd ligesom det gamle hus.

Vurderingssummen var udregnet efter hvor meget materialer og håndværkslønnen kostede:
8 bundter Tømmer og lejderen 81 rigsbankdaler – 3 mark – 8 skilling
9 tylvter brædder 45-0-0
hægter og søm til samme 16-1-0
Halm, tækkekjæppe og kabler 17-2-12
Tækkemandsløn 3-0-0
7 døre 17-3-0
3 fag vinduer 9-0-0
Ler og lerarbejdet 55-0-0
Snedkerløn 50-0-0
Transport af materialer 10-0-0
Søm 3-1-12

Udgifterne var i alt 308 rbd. Hvorefter huset takseredes således: 5 fag stuehus á 50 er 250 og 2 fag ladehus á 25 er 50.

Naboparcel blev lagt sammen med parcel 6

Den tidligere ejer af fæstebrevet  for parcel nr. 5, Christen Larsen Jørgensen, overdrog lejebrev på jorden den 3/2 1856 til Jørgen Hansen Ambrosen, Christen Larsen Jørgensen havde haft jorden i drift siden 1851. Christian Larsen Jørgensen var nu bosat som husmand på 19. selvejergårds grund. Se her. Prisen for lejekontrakten var 150 rbd. Der var to jordlodder i overdragelsen til Ambrosen. Den ene lod kunne ikke overdrages, da den i 1819 var fæstet til Mogens Pedersens enke Anne Marie Jørgensdatter, der havde lejeretten på livstid. Så det gjaldt først når hun var død. Mogens Pedersen og Anne Marie boede på 16. slg. gr. sandsynligvis i det hus som senere kaldes “Nordlyset” på Bolbyvej 1.  Omkring 2 tønder land havrejord kom efter udskiftning til at høre under parcel nr. 5.

For at betale Christen Larsen Jørgensen måtte Ambrosen låne 100 rbd af arbejdsmand Andreas West på 69. slg. grund. Pantebrev af 5/5 1856 viste at Jørgen pantsatte sin lejekontrakt på 5 td havrejord, som ifølge lejekontrakt af 14/3 1846 til Peder Hansen, hvis enke, havde afstået lejejorden til ham. Pantet omfattede også huset på 7 fag, der var assureret, samt ejendommens avl og afgrøde som 2. prioritet.

Fæstejorden blev selvejer 1869 og 1874

De 2 tønder land jord som Mogens Pedersens enke Anne Marie havde i livsfæste kunne i 1869 udslettelse, da hun døde. Lejeoverdragelse fra Christen Larsen Jørgensen til Jørgen Hansen Ambrosen på jord fra 18. slg. i Klemensker fra 3/2 1856,  blev i stedet solgt til Jørgen Hansen Ambrosen den 16/9 1869.

Den 46årige kontrakt på parcel nr. 6 – matrikel 26f blev udslettet og to fæste eller lejeaftaler fra den 7 marts 1856 og 11. januar 1860 blev i stedet solgt af gårdejer Poul Andersen enke Margrethe Sofie Thorsen til Jørgen Hansen Ambrosen og Ane Marie f. Nielsen for 100 rd. Se skødet 16/9 1869 parcel nr. 6 af 18. slg.- matrikel 26f

Den sidste del af lejejorden på parcel nr. 5 matrikel 26e blev solgt den 15/4 1874 af gårdejer Hans Christian Dam til Jørgen Hansen Ambrosen  for 900 kr.  Se skødet her.

1876-1877 Martin Hansen Rømer (1844-) og Caroline Christine Jørgensen (1837-)

Martin Hansen Rømer er født 8/6 1844 i Klemensker. Søn af udbygger på 27. slg. Hermand Ipsen Rømer og hustru Martine Hansdatter.

Martin Rømer flyttede til Rø i 1877 og senere udvandret til Illinois april 1882 vist nok med kone og deres fem børn.

Martin og Caroline Rømer købte for 7000 kr. to parceller med bygninger:
a. parcel nr. 5 – matrikel 26e, fastsat i hartkorn til 3 skp. 2½ album. Jørgen Hansen Ambrosen havde købt parcellen den 25/3 1844, læst 15. april 1844.
b. Parcel nr. 6. med bebyggelse – matrikel 26f, fastsat i hartkorn til 3 skp, 2 fdk. ¼ album, Som Jørgen Ambrosen havde fået skøde på den 16/9 1869, læst 3/11 1869.

Martin Hansen Rømer solgte samtidigt ejendommen på 69. slg. grund, som han havde adkomst til fra 1869, for 1200 kr.

1877-1895 Jens Peter Kure

Skødet den 26/3 1877 fra Martin Rømer til ungkarl Jens Peter Kure. Salget omfattede matrikel 26e skyldsat for 3 skp. 2½ album og matrikel 26 f for hartkorn 3 skp 2 fdk ¼ album. Prisen var 6.000 kr inklusiv hus med nagelfast inventar og tilbehør, samt igangværende avl og tilstedeværende gødning.

Jens Peter Kures far skrædder Peder Jensen Kure havde generalfuldmagt fra 9/4 1878 til at sælge sønnens ejendom i 1895.

1895-1896 Jens Andreas Jørgensen

Peder Jensen Kure solgte ejendommen med matr. 26e og 26f den 21/8 1895 til Jens Andreas Jørgensen. Alt solgtes på nær kakkelovnen for 5300 kr.  .
Jens Andreas Jørgensen udstedte et pantebrev til Peder Jensen Kure af 32 slg. parcel i Rutsker for et lån på 750 kr.

1896-1908 Andreas Victor Pedersen

Andreas Viktor Pedersen lånte 3500 kr af Bornholms Spare- og Laanekasse mod sikkerhed i hus og jord.
Mageskifteskøde 25/6 1896: Andreas Viktor Pedersen skødede matr. 46d på 38. slg. og matr. 48e og 48f fra 40. selvejergård, til en værdi af 6.000 kr, til Jens Andreas Jørgensen og modtog til gengæld matr. 26e og 26f til en værdi af for 6.300 kr.

1908-1926 Jens Svendsen og Marie Svendsen, f. Gram

Jens Svendsen var arbejdsmand.

Mageskifteskøde 27/6 1908. Jens Svendsen solgte matr. 80e i Klemensker der var 3000 kr i værdi til Andreas Victor Pedersen, som solgte matr. 26e og 26f med huse, redkaber og inventar til en værdi af 6000 kr.
Jens Svendsen flyttede til Klemensker Stationsby

1926-1962- Jens Richard Hansen (-1976) og Marie Hansen, f. Kure (1901-1985)

Jens Hansen var karetmager og snedker,  født i Vestermarie

Marie Kure er født i Klemensker.

Skødet dateret 10/3 1926 omfatter alt, som skødet fra 1908 indeholdt, samt besætning bestående af en hest, 4 køer, en kvie, to mindre kalvde, tre grise, 27 høns og en hane. Det omfattede alle redskaber undtagen trillebør, slagterstok, brændsel og alt ”mit stenværktøj”. Salgspris 17. 526 kr 73 øre. De 7526,73 kr udgjorde løsøreværdien.

Jens Hansen lånte 1000 kr af distriktsforstander Jørgen Mosin Bendtsen, Nyhavn.

Fredhjem, Bolbyvej 4. Luftfoto 1949 tilhører Kongelig Bibliotek

Jens Hansen og Marie flyttede til Almely (14. vdg. parcel (matr. 90d) ved Hasle og senere til Nygade 1 i Hasle, hvor Jens Hansen døde den 25. marts 1976. Marie Hansen døde på Toftegården i juli 1985.

-1967- Jan Krause Thomsen

radarteknikker

Fredhjem, Bolbyvej 4 set fra sydvest. Luftfoto 1955 tilhører Kongelig Bibliotek

-1973 Sven Diesterbeck

1973-1985 Ib Verner Madsen

Auktionsskøde tinglyst 30/8 1974 med købesum på 62.600 kr

1985-1988 Bjørn Andersen

Skøde 7/10 1985 på 529.300 kr

1988-2018 Lars Christian Kærulf Møller

Direktør, Bornholms Kunstmuseum 1988-2021

Skøde 21/9 1988 med købspris 483.349 kr