Bækkelund i Klemensker

Bækkelund, Bolbyvej 7– matrikel 24g

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

I 1750 fandtes to udbyggere på Bolbygårds grund – en mod vest og en mod øst. “Bækkelund” er det vestligste udbyggersted og beboere kan følges tilbage til 1750. Og ejendommen eksisterer i dag.

Navnet “Bækkelund” kendes tilbage til 1926.

1750-1784 Morten Hansen (17??-1784) og hustru Maren Jensdatter

Skifte 25. februar 1784 efter Morten Hansen, der døde den 20. november 1783. Arvingerne var hans efterlevende hustru Maren Jensdatter.

Maren og Morten Hansens børn: Ældste søn var Thor Mortensen (f. 1744), myndig og boede hjemme. Seks døtre; 1. Bodil Mortensdatter, gift med Morten Olsen boende på 8 vorneds grund. 2. Karen Mortensdatter, gift med Hans Jørgensen og boede på 30. slg.s grund. 3. Maren Mortensdatter på 31 år (f. 1753). 4. Anna Mortensdatter (f. 1761) gift med Svend Hansen ”til hold” på gården. 5. Birgitha Mortensdatter (f. 1759) gift med udbygger Jens Larsen på 8. vorneds gårds grund og 6. Elsebeth Mortensdatter på 22 år (f. 1762). Enkens lauværge var Bolbygårds ejer Thor Hansen, der på vegne af alle arvinger havde forfattet en erklæring, som blev læst op på skiftet. Den pointerer at tre af døtrene havde fået en liden gave og medgift af deres afdøde far. Enken og de fire øvrige børn skulle der således skiftes med. Der var to ugifte døtre, en nylig gift datter (Anna) og en ugift hjemmeboende søn. Enken skulle give hver barn 10 sld. Skifteretten tiltrådte forslaget, da boet efter vurdering havde højere gæld end værdier og at de fem børns tildeling var højere end enkens arvedel.

1784-1815: Svend Hansen (1763-1830), gift 1784 med Anna Mortensdatter (1761-1829)

1784 den 9. december skødede Maren Morten Hansen sit 11 stolperums store hus og boskabsvarer for 110 slettedaler til sin dattermand Svend Hansen  mod at hun, Morten Hansens enke, kunne bo i huset så længe hun levede.

I flg. folketællingen 1787  er Svend Hansen husbond på Bækkelund. Annas mor, Maren Jensdatter, var død, men hendes ældste bror Thor Mortensen boede som inderste på gården, ligesom Annas søster, Birgitte Mortensdatter med sin 3årige datter gjorde det. Hendes mand var var soldat i København.

I folketællingen 1801 boede søsteren og svigerinden Birgitte stadig på gården, men nu er hendes mand ”bortrømt”. Svend og Anne havde et hjemmeboende barn på 13 år der hed Maren Kirstine. [se Maren Jensdatter på 18. slg. grund, Fredhjem, Bolbyvej 4]

18. januar 1790. Svend Hansen på 16. slg. grund lånte 60 slettedaler af Jens Erichsen på 60. slg. Møllegårds grund. Som sikkerhed satte han sit hus på 12 stolperum stue og ladehus, samt heste og køer, jernkakkelovn, får og svin, vogn, plov, harve samt alt andet som findes.

1802 12. maj Svend Hansen lånte 46 rdl 4 mark af Morten Pedersen på 9. vornedsgårds grund mod sikkerhed i sit 16 stolperum store hus på 16. slg. gr. og heste, kør, får og svin, en jernkakkelovn, vogn plov og harve og det øvrige løsøre. Pantet blev slettet den 10. september 1819.

Anna Mortensdatter døde 68 år gammel den 4. febr. 1829 på 18. selvejergårds grund. Det må være hos niecen Maren Jensdatter. I kirkebogen betegnes hun som fattiglem og at hun hørte til Olsker. Svend Hansen døde, som 67årigt fattiglem, på 16 slg. grund, året efter den 19. april.

Svend Hansen og hustruen blev indsiddere hos nieen Maren Jensdatter på 18. slg. grunde og ender med at modtage sognets  kostrationer på grund af fattigdom og sygdo. Af fattigprotokollen afsløres det, at Svend Hansen kommer fra Olsker, hvorfor sognepræsten fik til opgave at kræve refusion af fattighjælpen af Ibsker fattigvæsen.

Anna Mortensdatter døde 68 år gammel den 4. febr. 1829. I kirkebogen betegnes hun som fattiglem. Svend Hansen døde, som 67årigt fattiglem, på 16 slg. grund, året efter den 19. april.

1815-1835: Hans Peter Mogensen (1773-1844) og hustru Ane Kirstine Thorsdatter (1772-1838)

De havde fæstet på livstid i flg. fæstebrev af 29. september 1815, som blev læst på tinget den 22. december 1815. Udstedt af Peder Thorsen og givet til hans søster og svoger. Bækkelund blev hermed et familiedrevet udbyggersted, som ses på mange andre selvejergårde for eksempel som Kokkedal var til Krykkegård. Og overdragelsen var en del af en overenskomst med den tidligere ejer af Bolbygård. Det fremgår tydeligt i fæstebrevet, hvor der står:

“Jeg underskrevne Peder Thorsen, arvelig jordbesidder og beboer af den 16. selvejergaard i Clemmensker Sogn gør vitterligt, at min kiære Stiffader og Leutenant Peder Thor Clausen Schou som Opsidder af bemeldte Gaard nu haver opgivet samme Gaards avlsbrug til mig og min Hustru, Saa haver jeg og, nu i den anledning, bortfæstet en deel Jord af Bemeldte min Gaards Eiendom, hvilken er for det første den samme som Svend Hansen har haft i Fæste og Brug, og de foruden 3de samme Agre; den ene Synden for det paa bemeldte Grund staaende hus, Sviinehøjs Ageren kaldet; den anden ligger Østen for op til kaldes TverTrotten (?), den tredje ligger Vesten op til Svanerennen (?); Og mellem disse Agre ligger det lidet stykke Eng Bund som Røgterne bruger til Kløvgang, men hvad som deraf til at skære fladtørv paa kan være tienlig, har jeg mig selv til brug forbeholden; Her foruden er tillagt et lidet Stykke Kratbund; Enes Krakken kaldet, hvoraf Fæsteren nyder hvad derover voxer, men ej maa hakke, eller oparbejde sammen.
Denne anførte Jord, haver jeg saaledes bortfæstet til min Svoger Hans Petter og hans Hustru, navnlig Anne Kirstine Thorsdatter, i begge deres Livstid til Brug og Traktering paa sædvanlig Maade og tillige friehed til at overlade denne Deres fæsterettighed til en anden bekiendt og antagelig Person….”

Hans Peter Mogensen og Ane Kirstine blev gift i en høj alder den 23. juni 1814. De fik kun et barn, nemlig Petrea Kirstine den 4. august 1815.

I 1834 bestod familien blot af de to gamle på henh. 61 og 62 år, datteren Petrea på 19 år og en tjenestepige på 8 år Ellen Margrethe Kirstine Jeppesdatter, som faktisk blot var 7 år, da hun blev født 17. marts 1826.

Efter at udbyggerstedet blev overladt til svigersønnen blev det i fæstebrevet indføjet, at Hans Peter og Ane Kirstine kunne blive boende i huset, så længe de levede. Derefter kunne Peder Jensen bruge grunden frit.

Hans Peter Mogensen døde på ejendommen den 28. jubi 1844 og Ane Kirstine Thorsdatter den 3. juli 1838.

1835-1860: Peder Jensen Hullegaard (f. 1804-14/4 1877) hustru Petrea Kirstine (1815-efter 1880)

Peder Jensen Hullegaard blev gift med datteren på udbyggerstedet den 26. oktober 1834 og dermed kunne der ske en generationsoverdragelse. Det skete året efter den 10. juni.

Fæsteretten tinglæst 19/6 1835. Peter Thorsen, ejer og beboer på Bolbygård ”bortstæder og henfæster” jorden og en ”husegrund”. Indfæstningssummen var 45 rdl 5 mark. For grunden skulle Peder Jensen svare 4 rdl årligt og endvidere levere en ”forsvarlig mandsperson” når Bolbys gårdejer forlangte det. Desuden skulle de leveres 1 lispund smør hver sommer, eller det som det blev vurderet til efter kapiteltaksten. Fæstebrevet skulle løbe i 50 år. – I margin står at fæstebrevet blev udslettet den 19. januar 1876.

Bækkelund blev brandforsikret for første gang i 1844. Ejendommen bestod af tre længer. Den ene længe var både stue og lad på i alt 15 fag. Denne længe kan genkendes på luftfotoet fra 1951:

1844 5/11 Brandforsikring af hus tilhørende Peder Jensen til 500 rdl:
A. Nordre længe: 15 fag, 8½ alen bredt. Fire fag er 4 alen højt, resten er 3½ alen høje. Opført på ege-undertømmer og ellers blandet tømmer, klinede vægge og stråtag. 2 Bræddegavle, en skorsten, en bageovn, 8 fag bræddeloft og 8 fag vinduer, 12 døre, indrettet til beboelse og køkken, samt lo, lade og stald. Takseret således: 4 fag nyt stuehus a 40 rdl, 4 faggl. Stuehus a 30 rdl og 7 fag ladehus a 20 rdl.
B. Vestre længe: 2 fag, 8½ alen bredt, 3½ alen højt, opført af blandingstømmer, klinede vægge og stråtag indrettet til Vejeskone [vognskur?] og fårehus, a fag 20 rdl
C. Vestre længe: 2 fag, 7½ alen bred, 3 alen høj og opført af blandingstømmer, klinede vægge og stråtag, indrettet til port og sidehus a 20 rdl.

1858 – Brandforsikring: Gården bestod af tre længer: Stuehus mod nord vurderet til 420 rdl, En vestre længe på 2 fag (20 rdl) og en østre på samme størrelse (20 rdl), som i midlertid blev streget ud.

Peder Jensen Hullegaard og Petrea Kirstines fik ligesom forrige generation kun en datter, nemlig Jeusine Caroline Hullegaard (f. 12. november 1835). Desuden havde de taget en plejedatter til sig. Hun hed Margrethe Kirstine Jensen (f. 1841)

1860-1891: Jens Jørgen Pihl (1831-1910) og Jensine Caroline Hullegaard (f. 1835-1907)

I kirkebogen opdager man at næsten var kutyme at den kommende svigersøn var flyttet ind på ejendommen inden ægteskabets indgåelse. Jens Jørgen Pihl og Jensine Caroline boede begge på ejendommen, da de blev gift den 21. juli 1858. Året efter kunne de overtage Bækkelund mod selvfølgelig en kontrakt, der sikrede svigerforældrene en tålelig tilværelse resten af deres liv.

Parret fik skøde og kontrakt på hus og fæsteret til jord af Peder Jensen Hullegaard. Skødet blev læst den 25/1 1860 og prisen 200 rd på betingelse af, at svigerforældrene kunne bo i huset, så længe de levede, inkl. klæder, føde, varme, renlighed og fornøden sygepleje. De skulle også have en anstændig og kristelig begravelse. Svigerforældrene kunne opsiges med ½års varsel, mod at betale dem 200 rd. Begravelsesomkostningerne kunne de ikke slippe for, men de måtte tage forskellige fonødenheder med sig (seng sengeklæder til to, chartol, klædekiste, bord, 3 stole,, en gryde på 8 a 10 potter, en balie, en spand mm
Undentagskontrakten skulle stå i ejendommen som 1. prioritet. Købesum og forsørgelsespligt var derved af værdi 400 rd, som blev stående i huset som pant.

I 1876 købte Jens Jørgen Pihl jordlodden matrikel 24h af Bolbygård. Jorden blev drevet af Bækkelund i hvert fald frem til Falkenbergs tid.

Stue og ladelængen blev forlænget, hvilket ses i Brandforsikringsprotokollen 1862 og 1864. Nordre længe var nu både stue (7½ fag) og ladelænge (7½ fag) vurderet til 825 rdl, Vestre længe på 10 fag, vurderet til 285 rdl og en vestre længe på 3 fag 60 rdl


Luftfotoet er taget i 1951 fra NV med Bækkegård til ventre og kirken i Klemensker til  højre lige under horisonten.  Den lange stue- og ladelængen er intakt fra 1861 –

Jens Jørgen og Jensine Carolines børn: Karl Peter Pihl (f. 1860), Hans Peter Pihl (f. 1865) og de tager en plejesøn til sig. Han hed Karl Peter Ipsen (f. 1868).  Senere fik de to plejedøtre:Laurensine Augusta Michelle Larsen (f. 1874) og Augusta Mathea Pettersen (f. 1881)

Ellebye købte Bolbygård den 30. marts 1875 og udstykkede parcellerne umiddelbart efter.

Jens Jørgen Pihl og hustru Jensine Caroline blev selvejere. Skøde dateret 5/8 1875 fra J. Chr. Elleby til Jens Jørgen Pihl. Tinglæst 19/1 1876. Parcel nr 7 blev matr. 24g, som var skyldsat for hartkorn til 1 td 5 skp 1 fdkr 1 ¼ album og parcel 8, der blev matr. 24h, som er skyldsat for hartkorn 3 skp 1 ¾ album. Jens Jørgen Pihls købesum var 5.600 kr.. Ejendommen overgik fra fæste til selvejer pr. 31/12 1875.

Ifølge ft 1890 boede Jens Jørgen Pihl og Janusine på Bækkelund alene sammen med sine to plejedøtre. Jensine døde på Bækkelund den 30/1 1907 og Jens Jørgen Pihl den 15/3 1910 som aftægtsfolk.

1891-1924 Hans Peter Pihl (1865-) og Marie Hansine Jensen (1864-).

Næste ejer var traditionelt den yngste søn, der skulle overtage. Sådan også med Bækkelund. Hans Peter Pihl (f. 18/6 1865) blev gift med en husmandsdatter på 34. slg. parcel Marie Hansine Jensen (f. 16/9 1865) den 25. maj 1888.

Jens Jørgen Pihls udgivne skøde blev læst 24/6 1891 Ud over de to matrikelnumre overtog sønnen bygningerne og alt nagelfast tilbehør og to kakkelovne. Overtagelsessummen var 12.000 kr, hvoraf de 9.000 kr var for ejendommen og de 3.000 kr for løsøret.

Hans Peter og Marie Hansine Pihls børn var: Jens Andreas f. 21/12 1889, Peter Jørgen f. 10/2 1893, Karl Johan f. 24/10 1897, Johannes Jensen f. 6/5 1900 og Henrik 12/4 1903

Hans Peter Pihl fik tilladelse til at udskille matr. 61n (1 skp 3 fdk 1½alb) af matrikel 61t. Jordlodden solgte han til avlsbruger Lorentz Christian Bech. Matr. 24g, 24h og 61t solgte han til Herman Holm for 19.000 kr.

1924-1943: Herman Emil Holm (1900-1984) og hustru Jenny

Flyttede til Vennershøj 1943. Senere flyttet til Klemensker by og boede på ”Orient” Døde i en alder af 84 år i 1984. Mindeord i Bornholms Tidende 4/5 1984.

De havde to børn Inge, der bor på Siegård i Hasle og Orla, der bor på Nordholt i Åker.

Annonce Bornholms Tidende henh. 30. juli 1942 og 8. marts 1943

1943-1946: Eddy Julius Munck

Født 26. juni 1917 i Hasle. I 1943 boede Eddy Munch på Skovshøj i Rutsker, via annoncer søgte han at købe en landejendom på 12-30 tønder land på Vestlandet.

[Blev han senere vognmand?]

Bækkelund 1949 – Luftfoto tilhørende Kgl. Bibliotek.

1946-1967 Adolf Falkenberg (1896-1977) og Vita Falkenberg, f. Hansen.

Landbruget og dets biografier, 1950:

24g – »BÆKKELUND, Tlf. 26u. 16. Sig. Pc. 11,0 ha – Htk.2-1-2-2 – Ejdsk. 18,000 – Grdsk. 9,900. Overtages 1946 af: Adolf Falkenberg, f. 26. 11. 1895 i Aakirkeby (S. af Adolf F. og Kirsten, f. Palmeblad). G. m. Vita, f. Hansen, d. 1. 8. 1902 i Rønne (D. af Bagerm. H. og Marie, f. Espersen). Børn: Valborg Marie. f. 14. 6. 1925. Karl Adolf, f. 21. 10. 1927.

Mindeord for avlsbruger Adolf Falkenberg, der døde i hjemmet, 77 år gammel. Bornholms Tidende 2/7 1973. Brandfoged i 1. brandfogedkreds fra 1951.

Mindeord for Vita, der døde som 80årig i 1983, i Bornholms Tidende 9. maj 1983

Bækkelund 1968. Luftsfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1967-1999 , Karl Adolf Falkenberg (1927-) og Ruth E. (1928-2013)

Bornholms Tidende 1/6 1954: Bryllup 3/6: Carl Adolf Falkenberg, Bækkelund og Ruth Hansen, ”Dalshøj” i Nyker.

Bornholms Tidende 6. oktober 1978: Fru Ruth Falkenberg, Bækkelund, Klemensker 50 år.

Karl og Ruth Falkenberg flyttede til Tejn i 1999

1999- , Niels Tolstrup, skøde på 865.000 (ejendomsværdi 780.000 kr)

2010-2017 Anita Sail

Multikunstner Anita Sail oprettede i 2010 kunst og kultur center ”Bækkelund”

2017- Susanne Danig

Susanne Danig er cand.mag. i litteraturvidenskab og moderne kultur og kulturformidling. Fortsatte driften af kulturcenteret.