Jonstrup, Kuregårdsvej 7 – matrikel 34b

Jonstrup, Kuregårdsvej 7, Klemensker

I 1826 havde ejendommen matrikel 34c

Også kaldet “Johnstrup” – Parcel af 26. selvejergård Pilegård sammen med matr. 34e og 34f

Navnet Johnstrup/Jonstrup kan henføres til en svensk indvandre John Nilsson (beboer fra 1876)

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Kort rettet i 1914

Matrikel 34b var oprindelig en arvefæstelod i hartkorn for 1 td 3 fdk 2 alb
Matrikel 175aa – arvefæstelod i hartkorn for 1 fdk 1 alb
I perioden 1888-1899 Matrikel 175ef 2 skp 2 fdk 1 ¾ alb.

I 1911 udparcelleredes fra matrikel 175aa matriklen 175it se Kuregårdsvej 9 – matrikel 33i og 175it

Skøde- og panteprotokollen 1. række 2. sæt Arkivalieronline (sa.dk)
Skøde- og panteprotokollen 2. række Arkivalier online (sa.dk)
Skøde- og panteprotokollen efter 1950 Arkivalieronline (sa.dk)

Ældste matrikelkort sammensat med Højlyngskortet

Ejendommens ældste historie

I 1703 var der 2 udbyggere under Pilegård, Peder Jensen og Laurids Pedersen. Den ene på Skovvang  mod vest og den anden mod øst på Jonstrup. Navne på Pilegårds udbyggerre i 1700tallet kendes, men det er først fra 1790 vi kan være sikker på hvem boede på Jonstrup.

Det har været Pilegård der udstedte fæstebreve Jonstrup, selv om meget af jorden ikke hørte til Pilegård men kongen.

Under udmarkskommissionen 1723 blev det fastslået, at jorden tilhørte kongen og at Pilegård derefter måtte fæste jorden og betale for brugen. Det der senere fik matrikelnummer 34b blev i 1727 tildelt Pilegårds ejer Peder Hansen, der først i 1730 fik fæstebrev. Den blev sat til 5 tønder sædsjord og 5 tønder kløvgang.

Senere blev den jord, der fik matrikel 175aa, også fæstet til Pilegård. Kgl. Fæstebrev 13/4 1778 på 4½ td sædsjord og 5 td kløvgang blev givet 26. slg. ejer og beboer Peder Jørgensen. Jord som gårdens tidligere beboer Andreas Pedersen (1748-1773) havde haft. Som indfæstning havde Peder Jørgensen betalt 7 rd og skulle årligt betale skat med tre tønder tre skæpper havre og to skålpund smør hver 1. januar 1768-1782 fæsteprotokoller nr 2.pdf

Det ældste kendte fæstebrev til Jonstrup var fra 1790. Det blev først tinglyst i 1828. Fæstebrevet giver et fint billede af hvor spredt fæstejorden lå fra hinanden:

Fæstebrev 29/9 1825 Arkivalieronline (sa.dk)

Et sjældent fæstebrev, der blev udstedt efter fæsterens død, bekræftede det oprindelige fæstebrev udstedt af gårdens ejer Jørgen Pedersen Pihl den 25. marts 1790 Hans Hansen Lyster. Da fæstebrevet var udstedt til både Hans Hansen Lyster og hans hustru Karen Kirstine Jørgensdatter så længe de levede, så kunne overdragelse til Hans Andersen Lyster ikke ske førend hans mors død. Fæstebrevet blev tinglyst den 10/10 1828. Altså før Karen fik skiftepapirerne i orden og sønnen Hans blev gift og kunne overtage det egentlige fæstebrev.

Fæstebrevet opremsede hvad der blev bortfæstet i 1790: Grunden grænser i øst til udmarksgærdet. I nord til et dige og i syd til den 28. slg. grund. Dertil kommer engene, der  er: 1. ”Liges-engen kaldet og Karen i Torpet”, 2. Lykkeengen og gadeengen. 3. tillige med skovbund i vester til et dige og i syd til 29. slg. grund .4. En dages rivning i Nørre ellet tillige med Rundløkken og 5. To karles mejning af engen i Nørre mose som gård til gårdens skov og det tillades at plødre og skære tørv i samme så meget de vil.

I fæstebrevet gentages, at fæstebrevet vil blive transporteret til ungkarl Hans Andersen Lyster når både Hans Hansen Lyster og Karen Kirstine Jørgensdatter var døde.

Beboerliste

1788-1789 Mads Aage Jensen og Elisabeth Andersdatter (Ikke helt sikker!)

Elisabeth Andersdatter døde 27/10 1789 på 26. slg. grund, Skiftet blev afholdt 20/11 1789 Arkivalieronline (sa.dk). Her oplyses det, at huset på 26. slg. grund var på 8 stolperum, meget gammelt og kun vurderet til 12 daler. Mere om Mads Aage Jensen under Godthåb på 28. slg. fortov se denne.

1790-1827 Hans Hansen Lyster og Karen Cathrine Pedersdatter

Hans Hansen Lyster blev født o 1762 og døde på 26. slg. gr. 18/1 1825. Forældre Hans Andersen Lyster og Gertrud Jørgensdatter, der var udbyggere på Forsvunden ejendom øst for Splitsgård syd for Nymønt – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

Karen Cathrine Pedersdatter blev født o 1773. Forældre: gårdejer Peder Jørgensen og Karen Andersdatter på 26. slg.

Deres børn var: Jørgen Hansen Lyster f. o 1792 (i 1828 gårdmand på 45. slg. i Østerlars, Peder Hansen Lyster f. o 1794 – 1828 på Lensgårds grund i Østerlars, Hans Andersen Lyster f. 1801, Lars Hansen Lyster f. o 1809, Gjertrud Kirstine if. 1797 – 1828 gift med Jørgen Giødik Lang, 27. slg. gr., Karen Marie f. 1799 – gift med Jep Monsen på 44 slg.gr. og Elsebeth f. o 1815.

Skifte 15/10 1828 Arkivalieronline (sa.dk)

Der blev afholdt skifte efter Hans Hansen Lyster mere end tre år efter hans død, den 15/10 1827. Skiftet var foranlediget af enken Karen Pedersdatter. Udførlig vurderingsliste og ind- og udbo. Der var kobber brændevinspande med tilbehør for 20 rd og et 8 dages stueur til 12 rdl. 2 heste, 5 køer 10 gl. får, 6 lam. 1 gris20 gæs og en jernbeslået vogn bla. Huset blev vurderet til 130 rdl. Boet blev opgjort til 541 rd 5 mark. Enken lovede at udrede arven til børnene inden 1. maj 1829.

Hans Andersen Lyster havde fået fæstebrev på jorden da skiftet fandt sted, men han var endnu ikke blevet gift. Det skete 4/11 1828. Året efter flyttede de til Rø og hus og fæsteretten blev overdraget til efterfølgeren.

Skøde 30/12 1828 Arkivalieronline (sa.dk)

Karen Cathrine Pedersdatter, enke efter Hans Hansen Lyster, sælger sit iboende hus på 20 fag på 26. slg. grund til Hans Andersen Lyster og hans hustru Karen Kirstine Nielsdatter. Med huset fulgte alt indbo og udbo, besætning og avlsredskaber for en købesum af 100 rdl i sedler.

Matrikelprotokollen for matrikel 34C

[bemærk, at matrikelprotokollen sandsynligvis er skrevet/forfattet i 1826 på et tidspunkt hvor Hans Andersen Lyster ikke juridisk har overtaget fæstet på jorden, men blot en forhåndstilsagn!]

Ejer Niels Hendriksen West, bruger Hans Lyster.

En bebygget Ager og englod østen for Gaarden matr. 34A, en skovlod lidt nordvest for denne Gaard, en eng og skovlod nordvestligere for samme Gaard og en eng og skovlod, sønden for sidste lod. I lodden ved huset østligst er anmeldt at ligge 4 tdr 4 skp sødsjord og 5 tønder kløvgang fæstet fra kongens udmark og ifølge forordningen af 15. April 1818 er sat til 1 skp 2 fdkr hartkorn, hvilke jorder ej kan særskilt paavises paa marken.

I alt 28 11/14 tønder land

Fæstebrev 16/12 1827 læst 18/12 1827 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Niels Henriksen West til Hans Andersen Lyster fæstejord i 50 år. Ager og eng lå øst for gården, samt fem enge: 1. En eng nordvest for Allet (?), som grænser til 25. slg. grund, 2. En eng – Lerengen kaldet og Karnetorget kaldet. 3. En eng vest for Dyreløkken. 4. Et stykke af engen i Vaden, hvor fæsteren har fri adgang til at prødre tørv, så meget som han vil, 5. Græsset i Splitsskov, som hører til gården.

Alt sammen enge som plejede at høre til det hus, som fæsteren nu bor i. Gårdens ejer har fri vej og “drivt” over fæstejorden.

Den årlige afgift var 8 rd sølv til gården og til amtsstuen var skatten sat til 1 lispund smør. Årligt ydes 4 dages mandsarbejde ved høsten – 2 i høhøsten og 2 i sædhøsten. En dag med hest og vogn for at age møg og en karl til at sprede møget.

Der var betalt 41 rd i indfæstning. Ved hver fæsteskift betales 20 rd. sølv

I fæstebrevet er tilskrevet hvilke hæftelser, der ellers påhvilede 26. slg.

(1825)-1829 Hans Andersen Lyster og Karen Kirstine Nielsdatter

Hans Andersen Lyster døbt 14/6 1801 i Klemensker. Døde 22/2 1874 på 14. slg. i Klemensker

Forældre: Hans Hansen Lyster og Karen Catrine Pedersdatter på 26. slg. gr. Han er barnebarn til Hans Andersen Lyster på 25. slg. grund se Forsvunden ejendom øst for Splitsgård syd for Nymønt – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

Karen Kirstine Nielsdatter blev døbt 25/10 1801 i Klemensker. Forældre sandemand Niels Pedersen og Barbara Kirstine Berildsdatter, 15. vg.

Hans og Karen blev gift i Klemens kirke 4/11 1828. Han boede på 26. slg. grund og hun opholdte sig på 30. slg.gr.

Deres børn født: Niels Hansen Lyster f. 15/6 1829 I Rø, Hans Hansen Lyster f. 30/6 1831 og Niels Pedersen Lyster f. 16/9 1832 i Rø

Den 6. marts 1829 blev de noteret som tilflyttet fra Klemensker. Hans Lyster var udbygger og snedker. Hans mor Karen Catrine Pedersdatter 56 år flyttede med dem, sammen med sin datter Elsebeth Hansdatter på 13½ år (altså Hans søster)

I 25/2 1830 købte de 24. slg. Stenbygård i Rø. I 1838 flyttede de til Gildesboet i Knudsker. I 1844 flyttede de til 42. slg. Stangegård i Klemensker, som de købte på auktion. Denne gård havde de indtil 1856.

1829-1831 Ole Jørgensen Kofoed og Karen Kirstine Andersdatter

Ole Jørgensen Kofoed blev døbt i Vestermarie 1/11 1801. Forældre: gårdmand på 19. slg. Almegård Jørgen Olsen Møller og Margrethe Hansdatter Kofoed – i periode 1810 til 1829 ejer af Splitsgård

Ole Jørgensen Kofoed kom til Klemensker 24½ år gammel den 22/7 1826 som smed fra Rønne (Tilgangslisten for Klemensker)

Den 20/2 1829 blev han gift i Klemens Kirke med  Karen Kirstine Andersdatter. I kirkebogen står at Ungkarl Ole Jørgensen boede hos sin fader på 25. slg. (Splitsgård) 27 år gl. og Karen Kirstine Andersdatter, 21 år hos forældrene på 27. slg.gr. 30½ år gammel.

I 1831 købte Ole Jørgensen Kofoed 54. slg. Søndergård i Østermarie. Derefter Lille Krashavegård i Klemensker fra 1837 og fra 1844 Tyndekullegård i Klemensker.

Kgl. Fæstebrev  på livstid udstedt den 12/8 1830 til 26. slg. udbygger Ole Jørgensen Kofoed på 4½ td sædsjord og 5 td kløvgang ansat for hartkorn 1 skp 3 fdk på livstid, jord som 26. selvejergårds ejer Niels Henriksen sidst havde i fæste. Årlig afgift i flg. udmarksjordebogen af 4. okt. 1729 og resolution 1756 3 td og 3 skp havre og 10 pund smør. (Bornholms Amt, Fæsteprotokoller 1822-1837, side 243)

Fæstejorden blev givet retur til Pilegårds ejer Niels Henriksen allerede i 1831.

Kgl. Fæstebrev  den 20/11 1834 udstedes til 26. slg. ejer Niels Henriksen [Westh] på 4½ td sædsjord og 5 td kløvgang ansat for hartkorn 1 skp 3 fdk på livstid, jord som Ole Jørgensen Kofoed sidst havde i fæste og afstod i flg. Bevis den 18. juli 1831. Årlig afgift i flg. udmarksjordebogen af 4. okt. 1729 og resolution 1756 3 td og 3 skp havre og 10 pund smør (Bornholms Amt, Fæsteprotokoller 1822-1837, side 404)

Nils Henrichsen solgte Pilegård i 1835 og købte Store Dammegård, som han havde til 1842.

Udmarksjorden har åbenbart ligget til Pilegård frem til 1840, men der foreligger ikke kgl. Fæstebrev på jorden til Pilegårdens nye ejer Peder Poulsen.

I perioden 1831 til 1839 har jeg ingen oplysninger på ejendommens ejer eller beboere.

1839-1841 Anders Madsen og Gundeline Kirstine Kjøller

Anders Madsen blev døbt 26/11 1809 i Klemensker. Forældre Mads Aage Jensen og Ellen Hansdatter, Østre Gildesbo i Klemensker

Gift 23/7 1837 med Gundeline Kirstine Kjøller, f. 5/7 1818 i Knudsker – døde 14/1 1859 i Østerlars

Anders Madsen var gårdmand på 34. slg. Hindsegård frem i 1839

Deres børn: Lise Margrethe Madsen f. 13/5 1838 på 34. slg., Elsebeth Kirstine Madsen f. 9/10 1839 på 26. slg. grund, Jens Madsen f. 23/8 1841 på 26. slg. gr., Mathias Madsen f. 5/3 1844 på 38. slg. grund

Huset blev brandforsikret første gang i 1839.

Brandforsikring 27/6 1839 Arkivalieronline (sa.dk)

Et hus på 26. slg. grund ejes af Anders Madsen.-

A.Huset består af 20 fag, 8 alen bredt, 3½ alen høj på stolperne af egebindingsværk, blandings overtømmer, klinede vægge og stråtag; deraf 7 fag  indrettede til stuehus med fornødne vinduer og døre, bræddeloft, 1 skorsten og bageovn.

Takseret a fag 30 rd er 240 rd er 210 rd

De øvrige 13 fag ladehus a 20 rd er 260 rd

I alt 470 rd.

Forsvarlig imod ildsråde, ej forhen forsikret og de befalede brandredskaber forefandtes.

Kgl. Fæstebrev på livstid udstedt den 7/12 1840 til 26. slg. udbygger Anders Madsen på 4½ td sædsjord og 5 td kløvgang ansat for hartkorn 1 skp 3 fdk, jord, som Nils Henriksen havde haft i fæste og afstod i flg. Bevis den 11/11 1840. Årlig afgift i flg udmarksjordebogen af 4. okt. 1729 og resolution 1756 3 td og 3 skp havre og 10 pund smør (Bornholms Amtsstue fæsteprotokoller 1837-1846, side 115)

1841-1842 Peder Kofoed

Mageskifteskøde 31/10 1842 Arkivalieronline (sa.dk)

Peder Kofoed byttede sit hus på 26. slg. grund og fæsteret til jord med Jørgen Frederichsens hus og fæsteret til jord på 27. slg. grund. Fæstebrevet på jorden var udstedt af Niels Hansen Westh den 16/12 1827 til Hans Andersen Lyster tinglæst 18/12.

Begge huse og fæstejord var vurderet til 300 rd.

1842-1847 Jørgen Frederichsen og Karen Kirstine Riis

Jørgen Frederichsen blev født 14/12 1816 i Klemensker. Forældre: gårdmand Frederich Frederichsen og Anna Cathrine Arristdatter på 29. slg. Jørgen døde i Østermarie 25/6 1883.

Karen Kirstine Riis blev født 14/10 1818 i Klemensker. Forældre: udbygger Jørgen Hansen og Anne Malene Jensdatter på 35. slg. gr.. Karen døde i Østermarie 24/3 1873.

Jørgen og Karen blev gift 11/11 1838.

Deres børn:  Ane Kirstine Frederiksen f. 19/12 1839 på 29. slg grund, Caroline Kirstine Frederiksen f. 25/2 1842 på 27. slg. grund, Kirstine Margrethe Frederiksen f. 31/3 1844 på 26. slg. grund, Elsebeth Marie Frederiksen f. 26/3 1846 på 26. slg. gr., Jens Christian Frederiksen f. 15/4 1848 på 45. slg. gr., Jørgine Margrethe Frederiksen f. 21/1 1950 på 45 slg. grund. Frederikke Margrethe f. 1/10 1851 på 45. slg. gr.

Jørgen Frederiksen havde et barn udenfor ægteskabet: Cathrine Jacobine Frederiksen f.  25/7 1835 i Klemensker. Moderen var Margrethe Espersdatter, der tjente på 29. slg.

Kgl. Fæstebrev  udstedt den 3/9 1845 til 26. slg. udbygger Jørgen Frederiksen på 4½ td sædsjord og 5 td kløvgang ansat for hartkorn 1 skp 3 fdk på livstid, jord som gårdens udbygger Anders Madsen havde haft i fæste og afstod i flg. bevis den 18. juli 183. Årlig afgift i flg. udmarksjordebogen af 4. okt. 1729 og resolution 1756 3 td og 3 skp havre og 10 pund smør (Bornholms Amtsstue, fæsteprotokoller 1837-1845, side 284)

Skøde 15/4 1847 læst 23/4 pag 376 Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde på hus og fæsteret fra Jørgen Frederiksen til Jens Mortensen. Salget omfattede det hus og fæsteret, som Jørgen Frederiksen havde mageskiftet sig til den 31/10 1843, læst 11. nov ? samme år. Købssummen var 300 rd.

Jens Mortensen lånte 300 rd af Peder Espersen Bech i Rønne Arkivalieronline (sa.dk) mod sikkerhed i hans 19 fag store hus, lejeretten til jord og al løsøre deribland 2 heste 3 køer, vogn, avlsredskaber, jernkakkelovn, murkedel.

1847-1855 Jens Mortensen og Karen Kirstine Espersen

Jens Mortensen blev døbt 15/10 1809 i Klemensker. Forældre: Bonde på 2. vg. Sæderegård Peder Jensen Kjøller og Barbara Jørgensdatter Sonne.
Karen Kirstine Espersen blev født o 1811 i Klemensker

Deres børn: Ane Kirstine Jensen f. o 1837 i Klemensker, Peter Jensen f. o 1846 i Klemensker, Jens Hansen Jensen f. o. 1848 i Klemensker, Cathrine Cecilie Jensen f. 17/1 1853 på 26. slg. grund i Klemensker, Thea Andrea Jensen f. 7/3 1856 på 25. slg. grund.

Kgl. Fæstebrev blev udstedt den 12/1 1853 til 26. slg. udbygger Jens Mortensen på 4½ td sædsjord og 5 td kløvgang ansat for hartkorn ”i fællig med den 26. selvejergårds jorder”. Tidligere var det udbygger Jørgen Frederiksen, der havde haft jorden i fæste og som han afstod i flg. bevis den 30/1 1849. Årlig afgift i flg udmarksjordebogen af 4. okt. 1729 og resolution 1756 3 td og 3 skp havre og 10 pund smør (Bornholms Amtsstue, fæsteprotokoller 1846-1860, side 264)

Selv om Jens Mortensen i 1855 var flyttet til Splitsmøllen, havde han erhvervet retten til arvefæstelodden, inden 1855. Skødet fik han først i 1859:

Arvefæste og skødebrev 18/2 1859 læst 11/5 1859 Arkivalieronline (sa.dk)

Kgl. Arvefæstebrev på matrikel 34b, som ”den af ham hidtil besiddende lod skyldsat for hartkorn 1 td. 3 fdk 2 alb, samt en uopdyrket lod matrikel 175aa på 1 fdk 1 alb.

Skøde 15/1 1860 tinglæst 25/1  Arkivalieronline (sa.dk)

Jens Mortensen, der boede på 25. slg. grund [Splitsmøllen, Splitsgårdsvej 37 – matrikel 33n – Bornholms historie (bornholmerting.dk)], solgte kgl. Arvefæsteskøde på matr. 34b og 175aa og de på grunden stående bygninger til Niels Olsen for 800 rd. I skødet bemærkedes, at sælgeren ikke havde et tinglæst skøde på bygningerne, men dog havde købt et hus på 26. slg. grund af Peder Kofoed og havde givet 300 rd for huset og fæsteretten til jord. Den tidligere sælger havde ikke tinglæst adkomst til huset.

 

1855-1873 Niels Olsen og Caroline Kirstine f. Ipsen

Niels Olsen blev født i Østerlars 4/8 1829. Faderen Ole Nielsen var ”til huse på Sahnegårds grund”- moderen Kirstine Pedersdatter.

Caroline Kirstine Ipsen (eller Jeppesdatter) blev født i Østerlars 18/10 1830. Faderen Jeppe Andersen, bonde på 10. vg. og moderen Ingeborg Kirstine Jørgensdatter.

Niels og Caroline blev gift i Klemensker 31/3 1854 – Caroline var enke og boede ved ægteskabets indgåelse på 31 slg. hos sine forældre. Caroline blev gift første gang 8/4 1851 med Hans Severin Kofoed. Han døde 1/6 1851 i Hasle 26 år gammel.

Deres børn: Christine Engeline Olsen f. 13/1 1855 på 31. slg. (hos sine bedsteforældre), Niels Peter Olsen f. 11/10 1856 på 26. slg. grund i Klemensker, Engeline Christine Olsen f. 1/3 1858, Johan Christian Olsen f. 23/1 1859, Marie Oliva Olsen f. 22/3 1862, Ole Christian Olsen f. 5/4 1864, Hans Peter Olsen f. 12/1 1867, Mathea Nicoline Ottoline Olsen f. 11/5 1869.

Ved folketællingen 1855 boede Niels Olsen hos sine forældre på 2. vg. i Klemensker og Caroline hos sine forældre på 31. slg. I løbet af året må de have flyttet til 26. slg. grund.

Fra udbygger på 26. slg. grund,

Ole Christian blev ikke døbt i kirken i 1864, da familien tilhørte Frimenigheden, do i 1867

Brandforsikringsprotokollen Arkivalieronline (sa.dk)

Omkring 1861 blev vurderingen sat ned for stue og ladehuset på henh, 9  fag og 3 fag fra 470 rd til 360 rd. Sandsynligvis på grund ringe stand. Tværbygningen 400 rd for de 8 fag. Tværlængen var mere værd end stue og ladelængen.

Skøde 13/5 1873 Arkivalieronline (sa.dk)

Niels Olsen, som var blevet gårdejer i Vestermarie, solgte til husmand Christian Clemmed Jensen i Klemensker for 3.000 rd

  1. Arvefæstelodden matrikel 34b af statens udmarksjord skyldsat for hartkorn 1 td 3 fdk 2 alb, 2
  2. De på grunden stående bygninger,
  3. Arvefæstelodden 175aa af statens udmarksjord sat for hartkorn 1 fdk 1 alb
  4. Parcellen nr 4, matrikel 34e fra den 26. selvejergård for hartkorn 5 skp 1 fdk
  5. Parcellen nr 2, matrikel 34f for hartkorn 3 skp 3 fdk 1 alb

Der skulle betales arvefæsteafgift som vedgået af arvefæsteskøde den 18. februar 1859 og skødet af 15/1 1860 og 21/6 1872. I skødet bemærkedes, at sælgeren ikke havde adkomst til bygningerne på arvefæstelodden, men derimod på 26. slg. grund!- På 26. slg. grund var der i alt 6 fæstebreve og at der påhviler undentag på gården.

Matrikelkkort brugt 1859-1888

1873-1876 Christian Clement Jensen og Lise Caroline f. Ipsen

Christian Clement Jensen blev født i Rønne 5/4 1833. Han døde  19/8 1921 i Rønne

Elise Caroline Ipsen blev født i Klemensker den 19/3 1835. Forældre: Anders Ipsen og Elsebeth Hermansdatter på 38 slg. Hun døde 23/10 1920 og bosat sammen med rentier Clemen Jensen i Lille Madsegade 107 i Rønne. Hun blev begravet i Vestermarie.

De blev viet i Østerlars 1/3 1856. I 1860 var Chr. Clemmed Jensen jordbruger i Aaker sogn

Fæstejord under arvefæstelodden!

Fæstebrev 13/4 1875 Arkivalieronline (sa.dk)

50 års fæstebrev udstedt af Christian Clemmed Jensen til Jørgen Edvardsen Sonne på 1½ skæppe land jord på arvefæstelodden 35b og 175aa. Jordstykket er bebygget med lejerens iboende hus og af ham indhegnet som have. Han betalte en afgift på 100 kroner en gang for alle. Herefter skal lejeren betale en årlig afgift på 2 kroner. Sonne lånte 150 kr af Peder Poulsen – se side 389 se hæftelser under Arkivalieronline (sa.dk)

Transport af Lejeret Fra J.E. Sonne til Kirsti Larsdatter dato 1/3 1883 læst 7/3 1883 pag 633

Skøde 28/3 1876, læst 6/11 1678 Arkivalieronline (sa.dk)

Christian Clemmed Jensen solgte til husmand John Nielsen fra Vestermarie, det som han selv havde erhvervet ved skøde af 13. maj 1873, tinglæst 11/6. Det drejede sig om

  1. Arvefæstelodden matrikel 34b af statens udmarksjord skyldsat for hartkorn 1 td 3 fdk 2 alb, 2
  2. De på grunden stående bygninger,
  3. Arvefæstelodden 175aa af statens udmarksjord sat for hartkorn 1 fdk 1 alb
  4. Parcellen nr 4, matrikel 34e fra den 26. selvejergård for hartkorn 5 skp 1 fdk
  5. Parcellen nr 2, matrikel 34f for hartkorn 3 skp 3 fdk 1 alb

Der fandtes et lejebrev på grunden matrikel 34b til Jørgen Edvard Sonne

Købssum var 5.000 kr

Kort tegnet i 1887

1876-1899 John Nilsson og 1. Marie Elgine f. Mikkelsen og 2. Karna Svensson

John Nilsson blev født 14/3 1841 Sverige. Han døde i Rønne 15/2 1927

Gift 1. gang med Marie Elgine f. Mikkelsen, død i Klemensker 17/2 1893 54 år på 26. slg. parcel. Borgerligt viet 2. gang den 10/6 1893 med Karna Svensson f. 21/4 1858 i Tranås, Malmöhus Län, Sverige. Datter af Sven Persson og Anna Olsdatter

Familien var baptister. I 1890 havde de både tjenestepige og karl.

John Nilssons børn med Marie Elgine: Johanne Marie Nielsen f o. 1869 i Vestermarie, Anna Ottomine Nielsen f. o 1881 i Vestermarie,

Arvefæstelodden 175ef        

Arvefæstelodden, matrikel 175ef blev solgt af Klemensker sogn den 11/3 1867 til gårdejer Hans V Sonne på 46. slg. I Klemensker . Jordlodden i hartkorn blev sat for 2 skp 2 fdk 1 ¾ alb.

Ifølge skøde 31/12 1888, tinglæst 10/4 1889 Arkivalieronline (sa.dk) solgte Hans Weidemann Sonne (46. slg.) arvefæstelodden, som nu kaldes udmarkslodden, matrikel 175ef, for 2.500 kr til 26. slg. parcellist John Nilsson. Jorden var ubebygget.

John Nilsson udparcelleredei 1896 en lille jordlod, matrikel 175hu, til Grønvall, som blev bebygget med huset der blev til

Bakkebo, Søndre Lyngvej 8.

Resten af matriklen 175ef solgte John Nilsson i 1899 til Jesper Nicolaj Jespersen.

Skøde 8/8 1899 Arkivalieronline (sa.dk)

John Nilsson, der tidligere var parcellist  på 26. slg. i Klemensker, nu ejer af 12. slg. Skovgård i Knudsker, matriklen 175fe til forvalter Jesper Nicolaj Jespersen af Splitsgaard.

Skøde 8/8 1899, læst 16/7 1902 Arkivalieronline (sa.dk)

Samtidig med at John Nielsen solgte matrikel 175fe til Jesper Nikolaj Jespersen solgte han resten til faderen, Otto Peder Herman Jespersen, på Splitsgård. Der drejede sig om:

1.Arvefæstelodden 34b af statens udmarksjord,

2.Arvefæstelodden matrikel 175aa af statens udmarksjord,

3.Parcellen nr 4, matrikel 34e

4.Parcellen nr.2 matrikel 84f

Tillige med de på disse lodder og parceller stående bygninger, ejendommens gødning, produktbeholdninger, avl og afgrøde, høstet eller på marken, samt nogle avlsredskaber og vogne – en stadsvogn er undtaget fra salget. Købssummen var 16.000 kr., heraf var løsører beregnet til 1.000 kr

Køberen skulle acceptere lejeaftalen på jordlod.

Matrikelkort brugt 1888-1951

1899-1902 Otto P.H. Jespersen (ejer ikke beboer)

Skøde 2/7 1902 Arkivalieronline (sa.dk)

Splitsgårds Otto P.H. Jespersen solgte Jonstrup, bestående af matr. 34b, arvefæstelodden 175aa, matr 34e og 34f til Carl Phersson af Sandvig. Købssummen blev sat til 15.000 kr. 1.000 kr betaltes kontant og resten ved overtagelse af gæld og udstedelse af pantebrev på 7.000 kr til Jespersen.- Ejendommens ovetagelse var sat til 1. november 1901.

Jonstrup o. 1910. Bornholms Museum

1901-1918 Sven Carl Persson og Ingrid f. Braun

Svend Carl Persson f. 23/1 1865 i Billinge (?), Sverige

Ingrid Braun f. 10/2 1864 i Borrby, Sverige

De blev gift 6/5 1887 i Klemensker, da de begge tjente på Splitsgård

Deres børn: Ida Marie Pedersen f. 29/5 1887 i Klemensker, Emma Victoria Pedersen f. 24/9 1889 i Rønne, Emil Bernhardt Pedersen f. 7/12 1894 i Sandvig, Gerda Dorthea Alvilda Pedersen f. 6/2 1896 Strandgade 11, Sandvig, Anna Sofie Pedersen f. 22/10 1903 26. slg. parcel i Klemensker, Karl Wilhelm Pedersen f. 8/3 1907 i Klemensker

I 1896 var Sven Carl stenhugger i Sandvig. I 1901 boede de i Kjædehuset matrikel 369f. Han arbejdede for aktieselskabet Bornholms Granitværk. På samme adresse boede 8 pensionære se Dansk Demografisk Database (dda.dk)

I 1911 udparcelleredes fra matrikel 34b matrikel 34i (hartkorn ¾ album) – Kuregårdsvej 9

Skøde 8/5 1918 Arkivalieronline (sa.dk)

Sven Carl Persson solgte til Jens Larsen for 31.000 kr. Salget omfattede matr. 34b, 34e, 34h, 34f og 175aa

 1918-1921 Jens Larsen og Pauline Anna Sofie f. Petersen

Jens Larsen blev født på Lolland den 8/9 1855 –

Pauline blev født 20/11 1882 på Lolland

De flyttede fra Grænge, Toreby sogn på Lolland til Klemensker i 1917, med to børn; Albert Carius Larsen f. 31/1 1914 i Grænge. Jens var parcellist i Grænge i 1914 og 1916 var han 61 årig partikulær med kone på 33 år.

Skøde 9/7 1921 Arkivalieronline (sa.dk)

Jens Larsen solgte til landmand Ejnar Thomas Peter Müre Hermansen fra Østermarie for 42.000 kr. med i salget fulgte andel i tærskeværket ”Fremtiden” og halvdel af en radrensningsmaskine og radrenser.

Jonstrup i Almindelig Brands protokol 1919-1966

Forsikringsoversigt for Jonstrup i Almindelig Brands protokol 1919-1966

1921-1928 Ejnar Thomas Peter Müre Hermansen og Rigmor Hansine f. Kofoed

Ejnar Thomas Peter Mürer Hermansen blev født i Nyker 15/1 1894. Hans mor var ugifte Anna Marie Hermansen til huse hos husmand Peter Kristian Hermansen på 7. slg. grund i Nyker

Deres børn: Vita Koefoed Hermansen f. 11/9 1922 på 26. slg. parcel, Poul Richardt Kofoed Hermansen f. 17/9 1923 på 26. slg. parcel, Hjørdis Koefoed Hermansen f. 30/12 1924 på 26. slg. parcel, Bjørg Koefoed Hermansen f. 8/5 1926 på 26. slg. pc – (flere børn, men ikke i Klemensker)

Købte 18. slg. Uglegård i Nylars den 14/5 1928. Derefter flyttede de i 1929 til Lobbæk, hvor han Ejnar blev vognmand.

Ejner Hermansen og Christian Olsen mageskiftede med Jonstrup i Klemensker og Uglegård i Nylars.

Skøde 14/5 1928 Avlsbruger Ejner Thomas Peter Mürer Hermansen til gårdejer Christian Nicolaj Olsen fra Nylars for 28.000 kr.

1928-1931 Christian Nicolaj Olsen og Ellen Margrethe, f. Poulsen

Christian Nicolaj Olsen blev født 13/10 1889 i Nylars. Forældre gårdmand på Uglegård, Johan Christian Olsen og Annine Christine Andersen. Christian døde 30/7 1954 i Pedersker

Ellen Margrethe Poulsen blev født 31/3 1890 i Pedersker. Forældre Fisker Julius Poulsen og Elna Olsdatter, Bakkerne i Sømarken, Pedersker. Ellen døde 2/12 1977.

Christian og Ellen blev gift i 1916. De fik børnene: Kaj Olsen 23/7 1917 i Rø, Svend Olsen 10/11 1918 i Nylars og Niels Johan Olsen 27/10 1928 i Klemensker

Skøde 1. april 1931 Solgte Christian Olsen til avlsbruger Georg Christian Hjorth for 18.000 kr

Jonstrup 1946 set fra syd – Luftfoto tilh Kgl. Bibliotek

Landbruget og dets Biografier, Rønne 1950

34b – »JOHNSTRUP«, Klemensker. 26.Slg.Pc. 15,6 ha – Htk. 2-3-2-1 1/4 – Ejdsk. 18,500 – Grdsk. 10,500. l½ Td. Ld. er Grusgrave. Overtages 1931 af: Georg Chr. Hjorth, f. 30.6.1901 paa Frihedsminde i Knudsker (S. af Janus Chr. H. og Karoline, f. Hansen). G. m. Magdalene, f. Skøtt, d. 12.5.1908 i Haderslev (D. af Martin Pedersen S. og Kristiane, f. Lund). Børn: Ragnhild Elisabeth, f. 26.6.1932. Aage Martin Pedersen, f. 24.3. 934. Tove Dalby, f. 13.6.1937. Vang Chr. f. 30.10.1941.

1931-1952 Georg Christian Hjorth og Magdalene f. Skøtt

Skøde 5/5 1952 fra Georg Hjorth til avlsbruger Jørgen Sonne for 61.681 kr

Jonstrup 1851 set fra sydvest. Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Jonstrup 1955 set fra nordøst. Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1951-2011 Jørgen Andreas Sonne og Lilly f. Espersen

Jørgen Andreas Sonne blev født i Nyker 3/10 1926. Han døde i Klemensker 14/3 2011

I 1976 opførtes et nyt stuehus syd for tidligere bebyggelse

Luftfoto 1977 tilh Kgl. Bibliotek

Samlet areal i 1952 var på omkring 70 tønder land. Jord frasolgt i 1994 hvorefter matrikel 34b blev indskrænket til 2 ha 2013 m2. Jorden blev solgt til Splitsgård se Arkivalieronline (sa.dk)

Nekrolog Jørgen Sonne i Bornholms Tidende 22. marts 2011

Bagehuset. Foto fra bagehusets hjemmeside

-2014-2024- Niels Christian Hauberg og Ninette Lykke

 I dag Bornholms mindste bageri? – se BAGEHUSET – Bornholms mindste Bageri (business.site)