Skyldvang – Dammegårdsvej 18 – matrikel 29b

Skyldvang, Dammegårdsvej 18, Klemensker

Matrikel 29b

21. selvejergårds grund

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Skøde- og panteprotokollen 1883-1941 Se protokollen her

Ejendommens navn

Bornholms stednavne (1950) har intet bud på navnets oprindelse. Mit bud på navnehistorien er, at der på naboejendommen Hjortsminde var en driftig landmand i perioden 1815-1858, der hed Lars Mogensen Schruld. Matrikel 29b og matrikel 134 havde et vådområde tilfælles, som dengang kunne være kaldt for “Skrulds Vang”. Altså burde ejendommen hedde “Skruldvang” og ikke “Skyldvang”.

Matrikelkort 1860-1892

Ejendommen ældste historie

Ejendommens historie går sandsynligvis lagt tilbage i historien. Fæstejorden og huset har været Lille Krashavegårds aftægtsbolig, som mange af de største selvejergårde havde.

Fæste/lejejorden lå øst for gården ud mod udmarksgærdet, som på det ældste matrikelkort er markeret med blå streg. Det ældste hus lå ved den indgærdede kålhave, som ses på kortet.

Det ældste matrikelkort. I ringen ses den ældste bebyggelse, der på originalen er overtegnet med vejsignaturen. Krydset markerer den nuværende ejendom.

Matrikelkortet, som oprindelig er tegnet o. 1786, anes bygningen omrids. Da matrikelkortet i o. 1820 blev taget i brug, blev vejen mod Fredly tegnet hen over bygningen, som altså da må formodes forsvundet.

Ejendommen var et af fem udbyggerhuse fra 1700-tallet, der lå indenfor et forholdsvis lille område på Lille Krashavegårds grund og fortorv. (se forsvundne udbyggerhuse)

Ejer/beboerliste

-1785 Hans Hansen (1746-1830) og Ingeborg Povlsdatter

Han købte Lille Krashavegård af Hans Andersen i 1785, af skiftet fremgår det, at det udbyggerhus, som de havde boet i, skulle overgå som undentagsbolig for Hans Andersen og sidsele

Livsfæste 4. februar 1785 Hans Hansens livsfæste på jord til Hans Andersen. Se fæstebrevet her

1785-1812 Hans Andersen (1738-1820) og Sidsele Andersdatter (1740-1812)

Hans Andersen blev født o. 1738 og døde som undentagsmand  82½ år gammel på 21. slg. grund den 20/6 1820

Sidsele Andersdatter blev døbt i Ruts kirke den 26/6 1740 og døde på 21. slg. grund de 31/5 1812.

Deres børn: Anders Andersen (død før 1812), Peder Hansen, Kirstine Hansdatter, Sidsele Hansdatter, f. o 1772), Margrethe Hansdatter.

Hans Andersen havde tidligere haft fæstebrev på jord (senere matrikel 136), der tilhørte kongen, men som han gav videre til sin bror Peder Andersen, da han blev ejer af Lille Krashavegård i 1768

Undentagskontrakt

Hans Andersen havde solgt Lille Krashavegård til Hans Hansen 1785. Som Hans Andersen og han hustru Sidsele Andersdatters undentag udstedte Hans Hansen ”til deres eget Brug, så længe de lever, al den Jord og Grund som forhen haver tilligget og er brugt til Udbyggere Huset, som han og hustruen [altså Hans Hansen og hans hustru] sidst have beboet; og hertil endnu nogen andres Jord som ved 2de Mænd skal blive udviste, at nyde med liige flid og Ret.”

Årligt skulle de betale i afgift fire mark og ti skilling danske. De måtte ikke nægte gårdens beboere fri ret til vej og drivt til lyngen over den bevilgede jord. De måtte bygge hus på grunden hvor end de ville. De måtte ikke overlade jorden til andre, ej hellere at føre afgrøden bort.

Skifteforretning 1812

Skifte efter Sidsele Andersdatter 20/6 1812. se skiftedokumentet her

Skiftet skulle foretage deling mellem efterlevende ægtemand Hans Andersen og deres sammenavlede børn: 2 sønner og to døtre. Anders Andersen, den ældste søn, var død og efterlod sig en søn og to døtre.

Niels Marker fra Rønne mødte i anledning af en skiftekontrakt, som var oprettet den 5/12 1811 mellem afdøde Hans Marcussen og enkemanden Hans Andersen. Niels Marker leverede til skifteretten 1000 rdl. som tilhørte boet efter Sidsele. Niels Marker ville have Hans Andersens erklæring om, at han ikke havde mere at fordre. Skiftekontrakten blev kvitteret og overleveret til Niels Marker.

Hans Andersen var ret velhavende siden han kunne udlåne 100 rdl. Boet blev opgjort til i alt 1800 rdl. og gælden til 400 rdl. Til arv var derfor 700 rdl. til ægtemanden, 200 rdl til broderpart og 100 rdl. til hver af døtrene.

Så vidt jeg kan se, var det penge som Hans Andersen havde skudt ind i en gårdhandel (Bakkegård i Nyker) Hans Marcussen var gift med Kirstine Hansdatter, som døde i 1804 i Nyker. Marcussen solgte Bakkegård og flyttede til Rønne. Arvesagen bevirkede et nyt skifte efter Kirstine Hansdatter den 23/6 1810 (Rønne Byfoged se skiftet her) Det er denne arvesag som resulterede i en skiftekontrakt [som ikke er fundet] mellem Hans Andersen og Hans Marcussen. Da Hans Marcussen døde den ½ 1812 blev sagen overdraget Hans Marcussens søn Niels Marker, der overdrager det skyldige beløb til skifteretten.

 

1812-1829 Peder Hansen

Hussalg 31/10 1812 se skødet her

Hans Andersen solgte sit hus og indbo på 21. slg. grund til sin søn Peder Hansen for 400 rigsdaler. Hans Andersen betingede sig ophold i huset på livstid og modtage underholdning på alt hvad han behøvede. Han skulle beholde sin undentagsjord fra gården, og have varme og renlighed. Desuden skulle sønnen sørge for en hæderlig og kristelig begravelse.

 

1829-1831 Anders Christiansen (“den ældre” 1771-1857) og Kirstine Jensdatter (1767-1850)

Anders Christiansen døde 25/5 1857 og i kirkebogen nævnes, at han var aftægtsmand under fattigforsørgelse og enkemand hos datteren på 21. slg. grund 86½ år gammel.

I ft 1850 var de indsiddere og daglejer – dvs de boede hos datter og svigersøn på 21. slg. grund.

Kirstine Jensdatter døde som aftægtskone 83 år på 21. slg. grund den 4/2 1850.

Ejendommen fungerede som aftægtsbolig for gårdejerne. Derfor blev der ved salget af Lille Krashavegård til Jens Agregårrd udstedt et fæstebrev den 20/7 1832 til sælgeren Anders Christiansen (den yngre) på jorden, der hørte til fæstegården. Men da det først kunne træde i kraft efter at Anders Christiansen (den ældre) og hustruen var døde, var fæstebrevet mere formeld end reel. se fæstebrevet her  Jorden var på 12 skæppeland gl. mål til havre, Ellesager kaldet. ”Fæsteren har for øvrigt faaet denne jord i fæste fordi han har overtaget opgaven at bygge hus til sine forældre sådan som Undentagskontrakten, pålagdes jordejeren!

Fæstebrev 28/12 1831

læs fæstebrevet her

Gårdmand Andeas Christiansens fæstebrev til Jens Hansen og Karen Kirstine Andersdatter i 50 år. på 50 år. Jorden anslås til omtrent 10 tønder land havrejord, beliggende østen for gården, på nordre side til Hans Mogensens fæstejord, i øst til kongens fæstejord, sønden til 22 slg. og resten mod Lille Krashavejord. samt en eng vester gården i Krasen (?) omtrent til 2 læs. De måtte ”bygge hus med have og fornøden vandsteder”. De måtte hugge træ på grunden, men ikke opskære engen.

I årlig leje betaltes 7 rigsbankdaler i sedler og svare skat til amtstuen 1 lispund smør på amtstuen eller betale efter kapitaltaksten. Fæsteren måtte overlade fæstet til anden mod at betale 15 rigsbankdaler til L. Krashavegårds ejere. I margin: Udslettet 1878 (dato ulæseligt)

 

1831-1835 Jens Hansen (1804-1834) og Karen Kirstine Andersdatter

Jens Hansen blev døbt 29/3 1804 i Poulsker. Hans forældre var Knud Chr. Jørgensen fra Snogebæk og hustru Margrethe. Han døde inden hans søn blev døbt i december 1834 – hans død er ikke registreret i Klemensker kirkebog.

Karen Kirstine Andersdatter blev født o. 1796 i Klemensker. Forældrene var Anders Christiansen og Kirstine Jensdatter (fra 1804 gårdejer af Lille Krashavegård)

 Da de blev gift i Klemensker den 28/2 1830 oplystes det, at Jens Hansen opholdte sig i Knudsker sogn og pige Karen Kirstine Andersdatter hos forældrene på 21. slg. gr. I Knudsker kirkebog står de som fraflyttere til Klemensker som de første i året 1831. Den 28/1 1831 har præsten noteret i kirkebogen at Jens Hansen og Karen Kirstine Andersdatter var ankommet til sognet fra Knudsker.

Deres børn: Kirstine Cathrine Jensen, f. 4/2 1831 på 21. slg. i Klemensker, Hans Christian Jensen, f. 12/2 1833, Jens Hansen Jensen, f. 11/12 1834 i Klemensker.

Ft 1834: Lever Jens Hansen af sin liden jordlod og dagslønarbejde.

Bornholms Avis 22. august 1835

Skifteforretning 1835

 Skifteekstrakt 27/8 1835 af Nordre Herreds Overformynder-protokol Læs skiftet her

Skifte efter husmand Jens Hansen på 21. slg. grund. Han efterlod sig hustru Karen Kirstine Andersdatter og børnene: Hans Christian Jensen, døbt 2. marts 1833, Jens Hansen Jensen, døbt 26. december 1834, hver arvede de 21 rd 10 sk. Der var ingens adkomst til nogen fast ejendom, men dog på 50 års fæste på jord fra bondens grund.

Skifte 27/8 1835 Læs skiftet her

Skiftet blev tillyst i Klemensker og Knudsker sogne, samt i Bornholms Avis. Enkens laugværge var hendes bror Anders Christensen. Til børnenes værge valgtes Mogens Hansen i Arnager i Nylars.

Af boskabsvarer var bla. 1 viseuhr, 1 sort mandskjole og 1 munderingstrøje, en gammel ko, 1 kvie, 2 får, 2 lam, 2 læs byg i strå, 2 skp. Ærter, 2 td. Havre og 1 læs fint hør, 1 læs grønt hør. Stervboet indbo og kreaturer 96 rd 2 mk

Stervboets hus på 9 Fag og jord fra 21. slg. i 50 år efter fæstebrev af 28. dec. 1831 250 rdl.

Gæld: M. Ellbye i Rønne, Købmand Michelsen i Rønne 13-2-13, Konsul Abro i Rønne, Købamnd P.H. Rønne, Jeppe Ipsen i Knudsker, Peder Colberg i Rønne, Anders Christiansen den yngre 155 rd 12 sk., Mons Fischer i Arnager.. anders Christiansen den øædre, Niels Grønbech i Rø, Hans Monsen i Rø, Jens Monsen i Klemensker. Sammen med sagens omkostninger blev gælden opgjort til 220 rdl 1 mk 10 sk.

Enken arvede 53 rd 4 sk., de to sønner 21-0-10 og datteren 10-3-5

 

1835-1866 Jens Kofoed (1805-1853) og Karen Kirstine Andersdatter

Jens Kofoed var døbt i Nyker 1/12 1805. Fader: Morten Kofoed.) Han døde 31/3 1853 på 21. slg. grund.

Jens Kofoed giftede sig med enken på ejendommen

Karen Kirstine Andersdatter blev født o. 1796 i Klemensker. Forældrene var Anders Christiansen og Kirstine Jensdatter (fra 1804 gårdejer af Lille Krashavegård)

De blev gift i Klemens kirke 5/11 1835. Jens Kofoed var bondesøn og kom fra Nyker, står der i kirkebogen. Men mærkelig nok står der i folketællingerne 1845 og 1850, at han var født i Poulsker. Det er en fejl. Det var Karen Kirstine Andersens første mand Jens Hansen, der var født i Poulsker!

Deres barn: Caroline Jensen, f. 6/2 1839

Folketællingen i 1855: enke Karen Kirstine Christiansdatter, Husmoder.Lever af jordlodden. Hendes far, Anders Christiansen, boede i ejendommen. børnene Caroline og Jens Hansen Jensen boede hjemme.

Ft 1860: Karen Kirstine Kofod, ernærer sig af Håndarbejde. Hendes 30årige datter Kirstine Jensen boede hos hende.

Brandforsikring for første gang

9/10 1857 et hus på 21. slg. grund tilh. Jens Kofoeds enke. Læs brandtaksationen her

”ei forhen forsikret; gammelt, men vel vedligeholdt, er 10 Fag, 36½ [alen] langt, 10 dybt, 4½ Al. Høit. Opført af blandingstømmer, klinede Vægge of Straatag, 1 Skorsten og 1 Bageovn af reen Steen, 2 Bræddegavle, Bræddeloft i 5 Fag, indrettet til beboelse, Lo, Lade og Stald. Med Stue, 2 Kamre, Forstue og Kjøkken, 9 glatte Døre, 3 Fag Vinduer med smaa Ruder, 1 Vognport og 3 Luger; taxeres 5 Fag Stuehus a 50 Rdl er 250 rdl. 5 Fag Ladehus a 30 rdl. er 150 rdl i alt 400 rdl

Huset ligger mere end 300 Alen fra alle andre Bygninger, forsvarligt mod Ildebrand, Brandhage, Stige og Spand bliver strax anskaffet.”

(1860) 1866-1874 Jens Hansen Jensen og Margrethe Christine Ipsen

 Jens Hansen Jensen blev født 11/12 1834 i Klemensker. Forældre: Jens Hansen og Karen Kirstine Andersdatter (se ovenover)

Han var murer.

Margrethe Christine Ipsdatter (Døbt Kirstine Margrethe Ipsdatter) blev født i Vestermarie 2/3 1831. Forældre: Jeppe Hansen og Kirstine Margrethe Pedersdatter på 18 slg.

Den 8/5 1858 blev de gift i Klemensker og præsten skrev i kirkebogen, at Jens Hansen Jensen boede hjemme på 21. slg. grund og Margrethe Christine på 20. slg. gr.

Jena Hansen Jensen ejede Skyldvang til 1881, men købte i 1874 Kastanjebo, Krashavevej 6 (se denne), hvor de flyttede hen og hvor de i 1880 havde svigerfar Jeppe Due (f. 1798 i Vestermarie) boede. I 1884 købte familien 9. slg. parcel.

Deres plejebørn: Pauline Christine Margrethe Kofoed, f. 1868 i Klemensker, Anna Kristine Dam, f. 1874 i Knudsker

Deres børn: Karoline Hansine Jensen, f. 3/11 1876 (født på 20. slg. parcel), Jens Mathias Jensen, f. 13/7 1880 (20. slg. gr), Margrethe Katrine Jensen, f. 8/2 1882 (20. slg. gr), Thea Marie Jensen, f. 25/3 1885, (født på 9.slg. parcel)

Fæstebrev 27/2 1866

læs fæstebrevet her

21.slg.’s ejer Carl Christian Rasmussen udstedte et 50 års til Jens Hansen Jensen og hustru Margrethe Christine Ipsen, der er den fæstelod, hvorpå deres hus ligger og tidligere fæstet til Jens fader, Jens Hansen, med undtagelse af en eng, der ligger vest for gården. Jordlodden på 8½ tønder land der i nord grænser til 20. slg. grund, mod øst grænser til 2 statskasselodder og i syd til 22. selvejergård og mod vest mod Carl Christian Rasmussens egen jord adskilt af en vej Årlig leje var 8 rd og 8 arbejdsdage i egen ”marktøj”. I indfæstning blev betalt 80 rd. Note: udslettet 17/11 1878

Brandforsikring 1869

Brandforsikringsprotokollen

læs brandforsikringen her

Jens Hansen Jensen udvidede forsikringen 6/7 1869 til 6 fag stuehus a 65 rdl og 7 fag ladehus a 40 til 280 rdl. I alt 670 rdl. Alt i en bygning.

Tilkøb af lynglod

Skøde 2/12 1872 på lynglodden 175gr læs skødet her

Christian Jørgensen Steenberg solgte lynglodden 175gr til Jens Hansen og hustru Margrethe Caroline f. Jensen for 50 rd.

Da Jens Hansen Jensen flyttede til Kastaniebo, Krashavevej 6

Auktions-skøde 2/4 1881 til Hans Peter Jensen Læs skødet her

Panteobligation 13/4 1881 læs obligaionen her

Hans Peter Jensen lånte  4000 kr af gårdejer Jørgen P. Munch på 11. vornedgård mod sikkerhed i hans ejendom og tilhørende parcel 29b, samt leje af lodden matr. 134

 

1881-1883 Hans Peter Jensen

 Mageskifteskøde 13/4 1883  læs mageskifteskødet her

Fra Hans Peter Jensen til Andreas Peter Mortensen –  hartkorn 6 skp. 1 fdkr 2 ¼ album. I mageskift blev ejendommen sat i værdi til 7.000 kr. I byttet indgik Lynglodden 108gd af Sognets udmarksjord i Rø sogn med bygninger, som blev ansat til 5.000 kr i værdi.

 

1883-1887 Andreas Peter Mortensen (1859-1933) og Andrea Christine, f. Nielsen (1860-1940)

Andreas Peter Mortensen er født 9/6 1859 i Klemensker. Hans forældre er Hans Peter Mortensen og hustru Valborg Petrea Juul, på 21. slg. fortorv  (se Hjortshøj). Andreas Peter Mortensen døde i Hasle den 13/11 1933.

Andrea Christine blev født 27/11 1860 i Rø.  forældre er husmand Niels Andersen og hustru Karen Kirstine Jørgensen i Lindeskoven i Rø. Hun døde i Rø 25/8 1940 i Rø. Begravet i Klemensker.

Efter Skyldvang flyttede familien til Mosekær og i 1895 til Hjorthsminde, Dammegårdsvej 20.

1887-1889 Anders Jespersen (1841-1915) og Anine Christine f. West (1848 i Klemensker-)

Anders Jespersen var snedker og husmand.

Anders er født 17/6 1841 i Klemensker. Hans forældre var  udbygger Jesper Henrichsen og hustru Bodil Cathrine Hansdatter på 44. slg. grund.

Anders Jespersen boede i 1873-1885 matrikel 26c, Grønlandsminde, Grusvejen  4 – se læs om denne ejendom her.  Dernæst boede familien, i perioden 1885-1887 på Mosekær, Nordre Lyngvej.

 

1889-1890 Jens Jørgen Hansen og Anne Hansine Hansen, f. Hansen, 2x gift med Johanne Marie Nilsson.

Jens Jørgen Hansen blev født i Allinge 20/2 1857. Søn af skibsroer Jens Fr. Anders Jørgensen og hustru Ellen Margrethe. Han døde i Allinge ¾ 1945

Anne Hansine Hansen blev født i Gudhjem 22/10 1855. Forældre Bager Christian Hansen og Borgine Hansen Kjøller. Hun døde 6/1 1892 i Allinge

Johanne Marie Nilsson døde i Allinge den 26/12 1943. Hun var 36 år gammel.

Familien tilhørte baptistmenigheden.

Deres børn: Kristian Frederik Hansen, f. 1885 i Gudhjem, Maria Hansen, f. 1886 i Gudhjem, Hans Peter Hansen, f. 1888 i Gudhjem, Borgine Emanuelle Hansen, f. 6/2 1889 i Gudhjem, Anne Hansen, f. 4/2 1891 i Gudhjem, død 18/6 1891 i Gudhjem, John Nielsen Hansen, f. 9/2 1893 i Sandvig. Jens Fredrik Hansen, f. 3/1 1894 i Rønne, Ellen Margrethe Hansen, f. 3/10 1895 i Allinge, Knud Vilhelm Hansen, f. 10/7 1897 i Allinge, Valborg Harieth Hansen, f. 21/7 1898 i Allinge, Jens Jørgen Hansen, f. 5/7 1900 i Allinge

Landhøker i Krashave

Annonce i Bornholms Tidende 11. maj 1889

Familien kom fra Gudhjem i 1889, hvor de drev en mindre købmandshandel. Kort efter købet af ejendommen 3/4 1889  åbnede  Jens Jørgen Hansen en høkerforretning. Det er bemærkelsesværdigt, at butikken var åben til kl. 11 aften.

Da familien flyttede tilbage til Gudhjem solgtes ejendommen til Carl Kofoed, der åbenbart fortsatte høkerforretningen.

Familien Hansen flyttede ofte: I årene 1889-1890 boede de i Krashave i Klemensker, 1891 i Gudhjem, i 1892 midlertidig bosat i Allinge, i 1893 i Sandvig og i 1894 i Rønne. I 1895 slog Jens Jørgen Hansen sig ned som detailhandler og maler i Allinge.

Matrikelkort 1860-1892

Skøde 2/4 1890

Læs skødet her

fra Jens Jørgen Hansen til Carl Hansinius Kofoed fra Allinge Vang. Købspris 10.000 kr.

 

Annonce i Bornholms Tidende 18. februar 1891

1890-1898 Carl Hansinius Kofoed (1861-1932) og Dannieline Augusta Marie

Carl Hansinius Hansen blev født 30/5 1861 i Allinge/Sandvig. Han døde i Olsker den 28/11 1932

Carl Hansinius Kofoed boede i 1898 og 1901 på 24. slg. fortorv, på Statens udmark, i Nyker.

De blev gift i 1885 og de var flyttet til Nyker i 1895. Familien tilhørte baptistsamfundet.

Mageskifteskøde 9/7 1898

læs mageskifteskødet her

Mageskifteskødet mellem Carl Hansinius Kofoed  og enkefruen på Lille Krashavegård, Johanne Cathrine Rasmussen, f. Sonne,

Mageskiftet omfattede Bygninger og jord matrikrl 29b på nær butiksindretningen og ejendommens avl og afgrøde. Købssummen var sat til 9.000 kr. I byttet indgik enkefruens ejendom i Rønne, matrikel 1036, med undtagelse af de på stedet værende maskiner og tilbehør til tobaksfabrikation. Rønneejendommens købssum blev fastsat  til 8.000 kr.

 

1898-1904 Johanne Cathrine Rasmussen, f. Sonne

Johanne Rasmussen var ejer, men ikke beboer.

Skøde 4/3 1904

læs skødet her

fra Johanne Cathrine Rasmussen til Hans Julius Nielsen til en købssum på 7.000 kr

Hans Julius Nielsen udstedte en panteobligation den 4/3 1904 til gårdejer Johan Peter Rasmussen. Her fremgår, at der var en besætning på ejendommen, hvilket indikerer at hans Julius Nielsen havde været lejer.

1904-1904 Hans Julius Nielsen

Skøde 13/10 1904 fra Hans Julius Nielsen til Axel Ferdinand Hansen

Matrikelkort 1892-1983 af matrikel 29b. Bemærk den lille firkant, som var matrikel 29d – der rummede tærskeselskabet “Krashave”

1904-1941 Axel Ferdinand Hansen (1879-1955) og Ane Kristine, f. Dam

Axel Ferdinand Hansen blev født 3/8 1879 i Østerlars. Forældre: Arbejdsmand Haakon Hansen og Elna Nielsdatter på Lehnsgårds grund. Han flyttede til Klemensker fra Rø i 1897. Axel døde 9/5 1955 og begravet i Klemensker.

Ane Kristine Dam blev født 3/2 1879 i Klemensker. Forældre: Husmand Hans Peter Dam og Andreas Marie, f. Andersen på 19 slg. grund.

Deres børn: Jenny Marie Hansen, f. 29/9 1908, Povl Edvard Hansen, f. 17/11 1909, Ejnar Valdemar Hansen, 4/11 1910, Karen Elisabeth Hansen, f. 5/11 1911, Børge Ferdinand Hansen, f. 9/10 1912, Agda Kirstine Hansen, f. 8/9 1913, dødfødt dreng f. 30/7 1914, dødfødt dreng 10/3 1916, Jans Peter Hansen, f. 27/10 1917, Anna Margrethe Hansen, f. 24/9 1918 – død som spæd, Helge Kristian Hansen, f. 15/9 1920.

Brandforsikring 1824

Axel Ferd. Hansen forsikrede ejendommen i Alm Brand den ¼ 1924. Stuehus i Nord og lade i øst – begge med stråtag. Vognporten i vest var med spåntag. I 1941 var stuehuset med tegl og strå. I 1942 kun med tegl.

Tærskeselskabet “Krashave”

 Der blev tinglyst en lejekontrakt  på matr. 29d til tærskeselskabet ”Krashave” i 50 år fra 24/11 1939 for en leje af 175 kr. Denne kontrakt blev først slettet den 25/4 1990.

Tærskeselskabet ”Krashave” ved Jørgen Hansen, forsikrede maskinhuset for 2.400 kr den 15/7 1841 i Alm Brand. (side 80) Den 7/10 1966 blev summen forhøjet til 1.800 kr.

Skøde 18/9 1941 til landmand Anker Johannes Hansen. Købssum 8.500 kr

Skyldvang – luftfoto 1955 tilh Kgl. Bibliotek

1941-1989 Anker Johannes Hansen og Elly Margrethe Hansen

I flg. indenrigsministeriets skrivelse 13/10 1942 blev matrikel 29d af 29b.

Skifteattest som adkomst for Elly Margrethe Hansen (ejendomsskyld 330.000 kr)

 

1989-1991 Elly Margrethe Hansen

I oktober 1989 blev matrikel 29b udstykket – halvdelen af jorden blev solgt til Bakkegård (Dammegårdsvej 14) og den anden halvdel til Hjortsminde, Dammegårdsvej 20. Matrikel 29b blev herefter i 1991 registreret til 2005 m2.

I 1990 gav Hasle kommune tilladelse til at ejendommen kunne sælges enten som sommerhus eller som helårsbolig.

Skyldvang 1990 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Skøde 22/3 1991 til Arne Kofod og Finn Jensen. Købssum 115.421 kr

1991-1992 Arne Kofod (Dammegårdsvej 14) og Finn Harbo Jensen (Dammegårdsvej 20)

Skøde 17/3 1992 til Astrid Christoffersen. Købssum 250.000 kr

1991-2019 Astrid Kristoffersen

I 2019 blev ejendommen solgt til Bent Erik Kristoffersen for 5.000 kr, men ejendomsværdier var 430.000 kr

1991 boede Astrid Kristoffersen på Splitsgårdsvej 14

2019- Bent Erik Kristoffersen

Skyldvang 26. februar 2022 – Foto JVH

Skyldvang 26. februar 2022 – Foto JVH