Kastaniebo – Krashavevej 6

Kastanjebo, Krashavevej 6, Klemensker

matrikel 28k og 28c

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Husets ældste historie

Huset er bygget i 1852, et år før lejebrev/fæstejord blev udstedt af jordejeren i 1853.  Huset tilhørte snedker Peter Hansen og det var hans navn, der stod på lejekontrakten indtil 1874, men det var ikke ham og hans familie, der boede på stedet. Han lejede hus og lejejord ud til tredjepart.

Beboer og ejerliste

1852-(1874) Peder Hansen (Pikker) (1817-) og Margrethe Jensdatter (1812-)

Peder Hansen blev født 18/5 1817 – Se oplysninger under Tyndkullehuset, Bolbyvej 5 (Ejendom B) hvor familien boede 1843-1846

Margrethe Jensdatter blev født 23/11 1813. Forældre gårdmand Jens Mortensen og Margrethe Andersdatter, 48. slg. Hun var tvilling.

Ungkarl Peder Hansen ophold på 15. vg. blev gift med pigen Margrethe Jensdatter på 15. vg. den 13/2 1842

Deres børn (i parentes angives præstens stedbetegnelse på forældrene ved barnets dåb): Jens Jørgen Pedersen, f. 20/4 1842 i Klemensker (inderster Peder Pikker og Margrethe Jensdatter), Hans Peder Hansen, f. 6/4 1844 (16. slg. udbygger Peder Hansen og Margrethe Jensdatter), Jørgen Christian Hansen, f. 13/12 1846 (8. slg. parcel Peder Hansen og Margrethe Jensdatter), Lauritz Peder Hansen, f. 13/9 1849 (20. slg. udb. Peder Hansen Pikker og Margrethe Jensdatter), Caroline Marie Hansen, f. 20/5 1852 (8. slg. parcel Peder Hansen og Margrethe Jensdatter), Ane Margrethe, f. 1855 i Klemensker, Andreas Peter Hansen, f. 30/6 1858 i Nyker (Udbygger og møller Peder Hansen og Margrethe Jensen (43 år) på 11. vg. grund)

Peder Hansen boede på Bolbyvej indtil 1846, hvorfor han derfor i lejebrevet, som er nævnt herunder, omtales som Peder Hansen Smed. Han lejede jord endnu før han byggede huset

Lejebrev 21. december 1846

(først læst i 1853)  Jørgen Mogensen Dalbye på den 20. slg. Store Krashavegaard udlejer i 50 år til husmand Peder Hansen Smed og hustru Margrethe Jensdatter 5 tønderland havrejord. En eng – Pineengen omtrent et læs hø, hvilken Anders Christian hidtil havde haft i fæste og som grænser i vest mod landevejen, nord og øst til gårdens grund og mod syd til Frederik Hansens fæstelod. I indfæstning betalte 56 rd og årligt 4 rd, samt årligt 5 dages arbejde – 2 om sommeren, 1 i høsten og 2 dage i efteråret med gødningkørsel.

Brandforsikring 5. oktober 1852

Brandforsikring af hus tilhørende snedker Peter Hansen.

Huset er nyt opført i Aar og betaar af 10 Fag, 9 1/4 alen bredt og 4 Alen højt paa Stolperne, opført af fyrrebindingsværk, klinede Vægge of Straatag. Døre, Vinduer, men den indvendige Indretning mangler.

Materialerne hertil koster:
Tømmer, Leider og Fyldninger 77 rd
Halm til taget 31 rd
Lægter 17 rd
Kappe, Kobbel, Tækkemandsløn 12 rd 5 mk 4 sk
Brædder og Søm 10 rd 1 mk
Dør og vindueskarme 2 rd
Snedkerløn 20 rd
Muurarbejde og Fodmurer 15 rd
Transport af Materialer 30 rd
i alt 216 rd 4 sk.
I henhold hertil taxeredes huset til 20. rd. Fag er 200 rd
Forsvarlig mod Ildebrand og ei forhen forsikret.

Lejebrev 4/1 1853

Gårdejeren på Krashavegård Jørgen Mogensen Dalby gav Peder Hansen og hustru Margrethe Jensdatter lejebrev på jord omtrent 9 tønder havrejord som lå sydvest for gårdens hovedlod og grænser i syd og vest mod forhen bortlejet jord i nord og øst til gårdens jorde, alt efter grænseskel. Indfæstningen var 170 rd. Lejeren har allerede opført hus på jorden. 7 rd. var den årlige leje.

Brandforsikring 4. februar 1854

Et hus på 20. selvejergaards grund tilhørende Peter Hansen. Forsk. nr. 742, paa grund af forbedring.

Huset bestaar af 10 Fag, 9 1/4 alen bredt, 4 Alen høit paa Stolperne af fyrrebindingsværk, deele murede dels klinede Vægge, Straatag og 2 Breddegavle, 1 Skorsten, 1 Bageovn, Bræddeloft i 6 Fag, Bræddegulv i 3½ Fag, 8 Fag Vinduer, 14 døre. Med en halvtagsbygning af samme Beskaffenhed som det øvrige for [=”hodda”] 5 Fag af Stuehusene og 2 Alen bred, af indrettet til Beboelse. Huset, heraf 6 Fag ere indrettede til Beboelse og Kiøkken og 4 Fag til Lade og Stald, taxeret saaledes:
6 Fag stuehus a 55 rd er 330 rd
4 Fag Ladehus a 35 rd er 140 rd
i alt 470 rd
Forsvarlig imod Ildebrand.

Luftfoto 1949. Tilhører Kgl. Bibliotek

Omrejsende bygmester!

Peder Hansen var snedker og han byggede huset på grunden, hvilket blev pointeret i skødet fra 1874. Vi ved at han i 1843-1845 byggede et hus på Bolbyvej (Tyndekullehuset). I 1846 boede de på 8. slg. parcel. Byggede han et hus her? Dernæst Kastaniebo i 1849, hvor han lod huset ombygge.

I følge kirkebogens afgangsliste ses, at familien den 12. november 1856 flyttede til Nyker. Her købte han Agremøllen, der var en stubmølle. Den ombyggede han til en hollandsk mølle.

Han vedblev at eje Kastaniebo, medens han boede i Nyker. Hus og den lejede jord. Ifølge brandforsikringsprotokollen 1858 var det Anders E. Schruld der forsikrede huset. Som lejer havde man ansvaret for huset, derfor forsikringen.

1858-1874 Anders Espersen Schruld og Caroline Wilhelmine Emilie Stenberg

Anders Espersen blev døbt 8/4 1803 i Knudsker. Faren var Esper Hansen Schruld.

I flg. folketællingerne betegnes han som udbygger, daglejer eller jordbruger. I 1845 var han udbygger på 11. slg. gr. i Knudsker og var gift med en 20 år ældre enke Gjerde Catrine. Hun havde en datter Ane Catrine Ipsen, f. o. 1819. Gjerde Catrine døde 2/11 1852 i Knudsker på 11. slg. grund. I folketællingen 1850 nævnes han som skibsbygger i Knudsker.

Anders Espersen Schruld blev 2. gang som enkemand gift den 7/3 1853 i Klemensker med 1. gangs enke Caroline Emilie Steenberg, medens de begge var bosat på 18. slg. grund i Klemensker

Børn, som i følge folketællingerne var “deres barn”, men som i virkeligheder var plejebørn!: Andreas Hansen, f. 1838, Gunline Kristine Larsen, f. 9/12 1844 i Klemensker. I folketællingen 1870 havde de plejebarnet Juliane Andrea Christine Marie Hansen, f. 15/7 1859 i Klemensker, som var uægte barn af en gift kone på 6. slg. gr. Gjertrud Kirstine Jensen. Udlagt barnefader var Anders (Andreas) Hansen, som var Schrulds ældste plejesøn.

Skøde 16/5 1874

Peder Hansen solgte huset til Jens Hansen Jensen. I skødet blev nævnt at snedker Peder Hansen selv havde opbyggede hus på 20. slg. grund, hvilket vel var en sandhed med modifikation. Med huset fulgte lejeretten ifølge fæstekontrakten fra Jørgen Mogensen Dalby den 4/1 1853. Købsprisen var 700 rd, hvoraf huset beløb sig til 300 rd. Fæsteretten hvilede på matr. 28c, 28d og 28g.

Attest 26/ 9 1876

fra landinspektør H. M. Kofoed, Brændegaard: Jørgen Mogensen Dalbys fæstebrev til Peder Hansen paa Jord i 50 Aar, dat 4. Januar, læst 19. januar 1853 vedrørende Parcellerne no. 3, 4 og 7, matr. 28c 28d og 28g
Fæsteretten tilhører nu [1876] Jens Hansen Jensen

1874-1884 Jens Hansen Jensen og Margretha Christine, f. Ipsen

Jens Hansen Jensen blev født 11/12 1834 i Klemensker. Forældre: 21. slg. grunds udbygger Jens Hansen og Karen Kirstine Andersdatter. Han var murer.

Margrethe Christine blev født 2/3 1831 i Vestermarie. Forældrene var Jeppe Hansen og Kirstine Margrethe Pedersdatter på 18. slg. gr. i Vestermarie.

Den 8/5 1858 blev de gift i Klemensker og præsten skrev i kirkebogen, at Jens Hansen Jensen boede hjemme på 21. slg. grund og Margrethe Christine på 20. slg. gr.

Deres børn: Karoline Hansine Jensen, f. 3/11 1876 (født på 20. slg. parcel), Jens Mathias Jensen, f. 13/7 1880 (20. slg. gr), Margrethe Katrine Jensen, f. 8/2 1882 (20. slg. gr), Thea Marie Jensen, f. 25/3 1885, (født på 9.slg. parcel)

Plejebørn: Pauline Christine Margrethe Kofoed, f. 1868 i Klemensker (ft. 1870), Margrethe Kirstine Kofoed, f. o 1868 i Klemensker (ft 1880), Anna Kristine Dam, f. 1874 i Klemensker

Før 1874 boede familien på 21. slg. grund og var jordbruger.
Den 26/7 1884 købte Jens Hansen Jensen, matrikel 17h, som senere blev til matr. 17k (Grusvejen 3), som er en parcel af  9. slg.

Ft 1880 boede Margrete Christine Ipsdatters far, Jeppe Due, hos dem, han var 82 år (f. 1798)
I Ft 1890  nævnes at Kirstine Andersdatter, f. 1813 i Klemensker, der aftægtskone, boede hos familien.

1884-1899 Hus ejedes af Store Krashavegård og fæstejorden var taget tilbage

I Skøde- og panteprotokollen er en notits om, at huset og fæsteretten blev købt af gårdejeren på Store Krashavegård Jens Jørgen Dalby. I denne periode må hus og jord været udlejet. Desværre kendes kun en lejer, nemlig grovsmedemester Ole Lindblad, der senere købte matrikel 28g og bygge en smedje på hjørnet af Krashavevej og Bedegadevej. Medens han lejede Kanstniebo blev Geodætisk Instituts målebordsplad tegnet og trykt:

Målebordsblad, målt 1887 og tegnet 1888. Netop i de år, hvor smeden Lindblad havde sin smedje her.

1885-1889 Ole Boesen Lindblad og Bothilda

De blev gift i Østermarie i 24/11 1882, medens de opholdt de sig hos skomager Gran på Højlyngen i Østermarie. I 1883-85 var han smed på 1. vg. grund i Østermarie. I 1885 flyttede de fra Østermarie til Klemensker, hvor de boede på Kastaniebo, som de sandsynligvis lejede af gårdejer enkefru Dalby.

En smed var en vigtig mand, at have i nærheden, så smedens familie havde gårdejerens opmærksomhed. Lindblads datter Josefine, der blev døbt i 1887, blev båret af madam Dalbye.

I maj 1891, hvor Thora blev døbt skrev præsten at de boede på 28. slg. parcel, hvilket betyder, at de er flyttet til det nybyggede hus på hjørnet af Krashavevej og Bedegadevej.

Om familien Lindblad se “den gamle smedje”, Bedegadevej 10.

Fæstejord blev selveje

Grunden, hvorpå huset lå, blev først solgt fra Store Krashavegård den 28/3 1899.
Skøde 28/3 1899, hvor enken efter Jens Jørgen Dalby, Ane Christine f. Pedersen, sælger til Georg Andreas Christensen, bestod af følgende dele:

Parcellen matr. 28c og parcellen matr. 28k, samt de på grunden stående bygninger for 4.300 kr. Betalingen skete på den måde, at køberen overtog lånet på 3.000 kr hos Spare- og Lånekassen i Rønne og udstedte en obligation på 1.200 kr til sælger og betalte 100 kr kontant.

1899-1934 Georg Andreas Christensen (1876-1959) og Hansine Karoline, f. Larsen

Georg Andreas Christensen blev født i Rø den 27/12 1876. Forældrene var indsidder Laurits Peter Christensen og Christine Marie Holm på 2. slg. lynglod. Georg døde i forsommeren 1959.

I 1889 flyttede han fra Østerlars til Klemensker. I 1921 var han vejmand.

Hansine Karoline Larsen blev født 30/1 1874 i Klemensker. Forældrene var Hans Michael Larsen og Marie Christine Kofod på 20. slg. grund

Deres børn: Anna Christensen, f, 15/3 1901 i Klemensker, hun døde 95 år gl. i 1996 – nekrolog i Bornholms Tidende 13/11 1996, Hans Andreas Christensen, f. 8/10 1903
Plejebørn: Ingeborg Larsen, f. 6/12 1905 i Klemensker, Rigmor Elisabeth Pedersen, f 2/12 1920 i Klemensker.

I 1912 tilkøbtes matr. 28u på 1 ha 3640 m2. Og i 1913 tilkøbtes matrikel 28x på 6220 m2. Ejendommen bestod tillige af matr. 28c på 1 ha 2708 m2, matr. 28k på 1 ha 3640 m2

Georg Andreas Christensen solgte den 21/7 1934 til sønnen Hans Andreas Kristensen. Georg og Hansine Christensen flyttede til Bangsbo, sammen med datteren Anna.

Luftfoto 1951. Tilhører Kgl. Bibliotek

1934-1975- Hans Andreas Kristensen (1903-1975) og Karen Elisabeth Hansen (1910-1991)

Hans Andreas Kristensen blev født 8/10 1903. Forældre Georg Andreas Christensen – se ovenfor.
Hans Andreas døde 28/5 1975.

Karen Elisabeth Hansen blev født 5/11 1910 i Klemensker. Forældrene var parcellist på 20. slg. Axel Ferdinand Hansen og Anne Kristine, f. Dam. Hun døde 14/12 1991- begr. I Klemensker.

Deres børn: Karen Kristensen, Verner Kristensen, Herluf Kristensen.

Luftfoto 1955 fra syd. Tilhører Kgl. Bibliotek

-1987 Poul Larsen
Skøde fra Poul Larsen til Henning Hermansen den 9/4 1987. Købssum 305.000 kr. Poul Larsens adr. i 1988 var Lillevej 3, Borup pr. Jyderup.

1987-1988 Henning Hermansen

Solgt ved endelig tvangsauktion for 235.000 kr til Connie Larsen den 7/3 1989

1989-1994 Connie Larsen

Skøde 7/3 1994 til Belinda Mortensen og Tommy Jørgensen. Købssum 355.000 kr

1994- Belinda Mortensen og Tommy Jørgensen