Mosekær – Nordre Lyngvej 1

Mosekær, Nordre Lyngvej 1

3782 Klemensker

18. gårds fortorv – matrikel 130 i forening med 129, 175o og 175ha
Tidligere med matr. 175m og 175hn

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Mosekjær var en af de gamle store ejendomme, ligesom Stjernebakken, der lå helt op til udmarksgærdet. Udbyggerne, der boede der,  fæstede kongens jord, hvorfor jeg fra amtsregnskaberne kender personernes navne. Desværre er det umuligt at koble dem til en bestemt ejendom. Der eksisterer intet tinglyst skøde på huset før 1845.

1845-1847 Hans Larsen Busch (1773-1845) og Karen Marie Ambrosdatter (eller Jensdatter) (1791-1864)

Hans Larsen Busch er født i Olsker. Han død som 72årig den 9/12 1845 på 18. slg. gr.

I perioden 1820 til 1835 var de udbyggere på 7 slg. fortorv. Sandsynligvis boede de der, indtil de flyttede til ejendommen, der senere kommer til at hedde Mosekær.

Karen Marie Ambrosdatter er født i Allinge. Døbt 12/2 1792 og hendes far hed Ambrosius Jensen.

Deres børn: Lars Hansen Bush (f. 20/10 1820 i Klemensker), Kirstine Margrethe Bush (f. 31/8 1822), Karen Marie Bush (f. 23/10 1824), Ambros Hansen Bush (f. 11/8 1832), Hans Jørgen Nielsen Bush (f. 7/1 1835)

Brandforsikring første gang i 1845

I brandtaksationsprotokollen for 17/9 1845 læses: Et hus på 18 slg. fortorv ejet af Hans Larsen Busch: a. Huset bestaar af 10 Fag, hvoraf de 4 Fag er indrettet til Beboelse og Kiøkken og er 10 Alen bredt, 4 Alen højt, opført af Egeundertømmer, Blandings overtømmer, klinede Vægge og Straatag, 1 Bræddegavl, Bræddeloft overalt, Bræddegulv i 2 fag, 4 fag vinduer, 6 døre, og de øvrige 6 Fag indrettede til Ladehus, er 7 ¼ Alen bredt, 3 174 alen højt opført af Ege-undertømmer, Blandings Overtømmer, klinede Vægge og Straatag, taxeret saaledes: 4 Fag stuehus a 45 er 180 og 6 fag ladehus a 25 er 150. I alt 330 rbd. En husstige og et Brandhage mangler, som ejeren nu blev paalagt at anskaffe inden 14 dage.

Hussalg og undentagskontrakt

Hans Larsen Busch døde allerede i 1845 og efterlod enken i en vanskelig situation. Hun er ikke ung, så hun vælger ikke at gifte sig igen, men overdrag hus og fæstebrev til sin ældste søn .

Et skøde fra 10/8 1847 gjaldt overdragelse af huset og forsørgelse af enken, som kaldtes for en undentagskontrakt. Karen Ambrosdatter, enke efter Hans Larsen Busch boende på Kongens Mark udfor 18. slg. fortorv sælger til sin søn Lars Hansen Busch hus og løsøre af ind- og udbo på betingelser. Salgsprisen var 400 rbd, hvoraf gælden på 150 rbd, straks skulle betales. 100 rbd skulle blive stående indtil hendes død.

En undentagskontrakt er en aftale, der omfatter alle ens værdier . Når der er indgået en kontrakt vil der aldrig være et skifte efter dødsfald. Derfor skulle eventuelle søskende tilgodeses. 30 rbd skulle betale til hver af to sønner: Ambros Hansen Busch og Jørgen Hansen Busch. 20 rbd betales til hver af døtrene Stine Margrethe og Karen (Maren?) Marie Busch. Desuden forpligter køberen sig til fuld Undentag – alt hvad hun behøver til sit livs ophold til hun døde. Hvis hun ønskede det, så skulle de 150 rbd udbetales hende og hun havde ret til at medtage en række husgeråd og møbler. Undentagskontrakten vurderedes til at være af 500 rbd. værdi.

Det bemærkedes at hverken enken eller Hans Larsen Busch havde tinglyst skøde på hus.

Karen Busch (Ambrosdatter/Jensen/Jensdatter) flyttede sandsynligvis til et af de to mindre huse på Søndre Bedegadegaards fortorv. Hun døde 14/1 1864. I kirkebogen står navnet ”Karen Kirstine Busk”.

1847- Lars Hansen Busch (1820-) og Katrine Margrethe Pedersdatter (1820-)

Overtog huset og sandsynligvis også fæstejorden efter sin mor Karen Ambrosdatter i 1847. Da han blev gift 30/12 1847 med Cathrine Margrethe Pedersdatter boede han på 18. slg. grund.

I 1850 var Lars Hansen udbygger på 6. slg. i Klemensker. 19/5 1853 flyttede familien til Rønne, matrikel 152, Østre kvarter. Han var snedker/tømmermand.

Deres børn: Laurits Peter Busch (f. 23/8 1850 i Klemensker), Hans Jørgen Busch (f. 1853 i Rønne)

1853-1867 Claus Pedersen (1823-1867) og Caroline Kirstine Marcher (1823-1896)

Claus Pedersen er født 17/12 1823 i Klemensker. Forældre selvejer på Østre Bedegadegaard (9. slg.) Peder Clausen og Ellen Margrete Hansdatter. Han døde den 5/5 1867 på 18. slg.gr.

Caroline Kirstine er født 26/10 1823 i Klemensker. Forældre udbygger på 4. slg. fortorv Jeppe Pedersen Marker og hustru Margrethe Kirstine Jensdatter. Caroline var gift 1x med udbygger og skomager Jens Jørgen Lang, som døde 25 år gammel af tyfus den 22/2 1847 i Nyker. Caroline døde i Tejn den 1/12 1896.

Den 1. februar 1850 (folketællingen) er familien registreret i Nyker. Hans erhverv var træskomager.

Familien var udbyggere på 9. slg. grund i 1850. I september 1853 var de udbyggere på 18. slg. i Klemensker og Kgl. Arvefæster af matr. 129 og 175m  med hartkorn henholdsvis på 3 skp 2 alb og 1 fd 2½ album.

Brandprotokollens ejeroplysninger

Brandprotokollen efter 1858, nr 192   Det er stadigt et 10 fags stort hus, men i oversigten har henvisninger til forsikringsnumre, ejeroplysninger, som er vigtige identifikation af 18 slg. fortorv og matrikel 129. Ejeren er Claus Pedersen som efterfølges af Jørgen Hansen. Der er henvisninger til forsikringen til 17/9 1845 og beskrivelse af stuehus og ladehus.

Deres børn: Caroline Cathrine Lang (f. 5/6 1844 i Klemensker, Carolines datter med Jens Jørgen Lang ), Marie Margrethe Pedersen (f. 10/9 1850 i Klemensker), Hansine Kristine Pedersen (f. 8/9 1853 i Klemensker)

1867-1875 Jørgen Hansen Jørgensen (1829-) og Caroline Kirstine (1832-1866) og Elisebet Margrethe (f. 1845-)

Jørgen Hansen Jørgensen er født på 18. slg. grund 13/10 1829. Forældrene er udbygger og snedker Jørgen Hansen og hustru Barbara Rasmise Jørgensdatter. Se ”Bakkehuset”, Grusvejen 2.

Købskontrakt af 4/9 1874 der aftalte salg af Jørgen Hansen Jørgensen arvefæstelodderne 130 og 175o af statens udmarksjorde og de på grundene stående bygninger, samt arvefæstelodderne 129 og 175m- alt for 3300 rigsmønt og 500 rd for løsøret til Anders Olsen og Catharine Clausen, på 7. vorneds parcel i Rø.

Anders Olsen transporterede købekontrakten videre til sin svigerfar Hans Peter Clausen, hvilket blev bevidnet af Jørgen Hansen Jørgensen. En tidligere sælger Jørgen Hansens enke, har ikke tinglyst adkomst til bygningerne, hvilket bemærkes i skødet.

Anders Olsen overdrog salgskontrakten til Anders Jespersen den 4/9 1874. Og Jørgen Hansen Jørgensen flyttede til matrikel 26c – Grønlands Minde – se denne.

Deres børn: Med den første kone Caroline: Christian Hansen (f. 1856 i Klemensker), Annine Christine Hansen (f. 1861), Marie Christine Hansen (f. 1861), Andrea Petrea Olsen (f. 13/1 1866 i Klemensker. forældre ugifte Elsebeth Margrethe Olsen og ungkarl Jørgen Peter Munch). Børn med Elsebeth: Janusine Kristine Hansen (f. 5/9 1869 i Klemensker), Boliva Johanne Caroline Hansen (f. 13/2 1873 i Klemensker), Janus Peter Hansen (f. 14/4 1876 i Klemensker)

Jørgen Jørgensen døde hus svigersønnen på 69. slg. grund 82½ år gammel.

1875-1887 Anders Jespersen (1841-1915) og Anine Christine f. West (1848 i Klemensker-)

Anders Jespersen var snedker og husmand.

Anders er født 17/6 1841 i Klemensker. Hans forældre er udbygger Jesper Henrichsen og hustru Bodil Cathrine Hansdatter på 44. slg. grund.

Anders Jespersen ejede matrikel 26c, Grusvejen 4 i perioden 1873-1875. Se denne.

Anders Olsen transporterede købekontrakten videre til Anders Jespersen. Skøde af 2/3 1875 sælger Jørgen Hansen Jørgensens enke arvefæstelodderne 130 og 175o af statens udmarksjorde og de på grundene stående bygninger, samt arvefæstelodderne 129 og 175m- alt for 6600 kr og 1000 kr for løsøret til Anders Jespersen.

Deres børn: Thora Bolline Margrethe Jespersen (f. 31/3 1871), Hans Andreas Jespersen (f. 1879), Laurids Hendrik Jespersen (f. 10/2 1883), Martin Peter Jespersen (f. 10/11 1885), Anna Marie Jespersen (f. 10/11 1885) – alle født i Klemensker
I 1887 flyttede de til 09. vorneds parcel – Fredsminde, Aagaardsvej 26 – matrikel 86d

1887-1895 Andreas Peter Mortensen (1859-1933) og Andrea Kristine (Christence) Nielsen (1860-)

Andreas Peter Mortensen er født 9/6 1859 i Klemensker. Hans forældre er Hans Peter Mortensen og hustru Valborg (?) Petrea Juul, på 21. slg. fortorv .

Andreas Christance s forældre er husmand Niels Andersen og hustru Karen Kirstine Jørgensen i Lindeskoven i Rø.

I 1883-1887 boede Andreas på parcellen, matr. 29b på 21. slg. grund.

Mageskifteskøde, hvor Anders Jespersen overdrog matr. 130 og 175o af Statens udmarksjorde, samt matr. 129 og 175m og matr. 175ha af statens udmarksjorde til Andreas Peter Mortensen. Værdien blev ansat til 13.000 kr, hvoraf 2.000 kr er for løsøre. Andreas Peter Mortensen overdrog matr. 29b på 21. slg. med bygninger til Anders Jespersen. Værdien heraf blev opgjort til 7.000 kr.

Andreas Peter Mortensen udstedte et pantebrev til Anders Jespersen på 2.500 kr.

Deres børn: Nikolaj Kr. Hansinius Mortensen (f. o 1882 i Klemensker), Hans Kr. Mortensen (f. 1884), Karl Peter Mortensen (f. 1888), Laurits Andreas Mortensen (f. 16/9 1889)

Andreas Peter Mortensen døde i Hasle den 13/11 1933.

1895-1896 Hans Christian Jensen

Mageskifteskøde 9/10 1895, hvor Andreas Peter Mortensen solgte til Hans Christian Jensen matriklerne 130, 175o, 129, 175m og 175ha i alt hartkorn 7 skp 1 fdk 0 album med bygninger, nagelfaste tilbehør, dog kakkelovn undtaget, værdisat til 12.000 kr, hvortil den årlige arvefæsteafgift, sam ejerskifteafgift på 1.000 kr.

Hans Christian Jensen solgte til Andreas Peter Mortensen hans arvefæstelod matr. 134 og 175s af Statens udmarksjord (Hjortsminde, Dammegårdsvej 20) og jordlodden matr. 175cr, hvilke i handelen udgjorde en værdi af 13.300 kr.

Mosekær 1946. De røde markeringer er tidligere bebyggelser, der forsvandt i løbet af 1800-tallet. Luftfoto tilhøre Det kgl. Bibliotek

1896-1912 Hans Jørgen Kofoed (1859-1934) og Cecilie Kirstine Ipsen (1856-1925)

Hans Jørgen Kofoed er født i Nyker 20/7 1859. Forældrene var udbygger Henrich Absalon Kofoed og hustru Lovise Petrea Mortensen på 6 vg. grund.

Cecilie K. er født 1/10 1856 i Olsker. Forældrene var fisker Jeppe Jensen og hustru Cecilie Kirstine fra Tejn.

Mageskifteskøde 2/12 1896 hvor husmand Hans Jørgen Jensen skøder de fem matrikler (129, 130, 175m, 175o og 175ha) med bygninger på 130. til Hans Jørgen Kofoed for 14.000 kr, hvoraf de 3.000 kr var for løsøre.

Husmand Hans Jørgen Jensen skøder den til ham solgte ejendom matr. 175cm den 13/9 1893 (tinglæst 4/2 1894) af hartkorn 2 skp 1 fdk 1 ¾ album med tilhørende bygninger til Hans Christian Jensen for 8.000 kr, hvoraf 2.000 kr var løsøre.

Hans Jørgen Kofoed lånte 3.100 kr af partikulør Jens Kofoeds enke Ellen Kirstine Caroline f. Pedersen i Hasle.

Deres børn: Julie W. Kofoed (f. 16/2 1886 i Olsker), Maren L. Kofoed (28/3 1889 i Olsker)

Cecilie Kirstine døde 8/3 1925 og Hans Jørgen Kofoed døde 31/8 1934 begge i Rønne.

Mosekær 1949. Luftfoto tilhører Det kgl. Bibliotek

1912-1933 Hans Christian Sigfred Pedersen og Anna Jørgine f. Andersen

Han var slagter. Født 27/2 1880 i Olsker

Anne Jørgine Andersen er født i Rønne den 18/2 1878

Købekontrakt og skøde fra den 16/3 1912, der aftaler salg af de fem matrikler og bygningerne mm sælges til slagte Hans Chr. Sigfred Pedersen for en pris på 17.000 kr.

Deres børn: Karla Pedersen (5/5 1907 i Klemensker), Jan Pedersen (f. 12/1 1909 i Klemensker), Dagny Pedersen (f. 18/6 1912), Hans Sigfred Pedersen (f. 5/11 1917)

Enken Anna Jørgine fik tinglyst en skifteudskrift den 28/1 1933, der dokumenterer, at hun havde lov til at sidde i uskiftet bo efter sin mands død. Samme dato skøder hun ejendommen videre til Jens Jensen Pedersen for ejendomsskylden på 13.700 kr.

Mosekær 1955 set fra sydvest. Luftfoto tilhører Det kgl. Bibliotek

1933-1967 Jan Jensen Pedersen

I vejviseren oplyses areal 12,9 ha, ejendomsværdi 43,2 (tusinde) og grundværdi 13,2

-1976 Preben S. Petersen

1976- Hans Aage Hansen

Han fik skøde på ejendommen den 9/12 1976 for 450.000 kr (ejendomsværdien var 180.000). Ejendommen bestod af matr. 129 på 4 ha 6064 m2, matr. 130 på 8404 m2. 175m på 1 ha 3420 m2, matr. 175o på 2 ha 4421 m2 og 175ha på 3 ha 6584 m2

I 1986 blev indrettet svineslagteri på ejendommen ”Mosekær slagteri”

Mosekær 1990. Luftfoto tilhører Det kgl. Bibliotek