En fattig udbygger på Dyndegårdsvej

Landlyst på Dyndegårdsvej er en ejendom med en meget lang historie. Bygningerne, som ses i dag, er fra 1920erne, men før da lå der et hus, der blev opført af Anders Christensen i 1771. Han kom fra Jylland og omtales ofte med tilnavnet ”Jyde”.

Huset lå på Kongens mark, på jord der blev administreret af amtsskriveren på Bornholms Amtstue. Stort set alle fæsteprotokoller er bevarede tilbage til 1729 og de ligger sikkert og godt i Rigsarkivets magasiner, sammen med amtets regnskaber og korrespondance med kammerkollegiet. Disse arkiver er årsagen til, at vi har ganske godt styr på udbyggerne på kongens udmarksjord, bedre end de udbyggere, der var på bondens jord. Amtets regnskaber sammen med skifter og auktionsprotokoller, er gode historiske kilder til en vigtig historie om de små avlsbrugere på Bornholm. Kildematerialet gør det muligt at forestille sig livet på de ofte dårlige jorde, der grænsede op til højlyngen.

Landlyst blev bygget på jord, som oprindelig blev dyrket uden tilladelse fra kongen. I 1771 blev dyrkningen af jorden dog lovliggjort mod at brugeren betalte en fæsteafgift til amtet. Huset, der blev opført i 1771, var udbyggerens ejendom og kunne derfor sælges frit. Med huset fulgte retten til at få fæstebrev på jorden.

Morten Hansen 1741-1804

En af husejerne var Morten Hansen, der fik kongelig fæstebrev i 1794. Hans børn var voksne, da Morten Hansen døde i efteråret 1804. Hans hus og ejendele kom på offentlig auktion den 22. oktober 1804. Tilsammen indbragte salget 27 rigsdaler og 10 skilling inklusive huset, som blev solgt på et hammerslag for blot 5 rigsdaler og 4 skilling. Køberen var Frederik Hansen, der efterfølgende fik kongeligt fæstebrev på jordlodden.

Morten Hansens tøj  blev også solgt på auktion. En hue og en hat blev solgt for 1 mark 8 skilling til Gudberg Mortensen. En sort vest og bukser solgtes for 1 mark 9 skilling til smed Jens Hansen, der også købte en del gamle pjalter til 1 mark 2 skilling. Stadstøj i form af en kjortel solgtes for 1 rigsdaler, 4 mark og 4 skilling til møller Lars Jensen.

Det er ufatteligt at kjortlens værdi faktisk var mere end 1/3 husets værdi. I 1804 var kjortlen en gammeldags yderbeklædning til festligt brug. Næsten altid i gråt vadmel i fåreuldens naturlige farve.

Morten Hansens kjortel kunne have set sådan ud. Foto fra Ellen Andersens bog om Danske bønders klædedragt, side 111

Morten Hansen var omkring 63 år, da han døde. Hvad levede han af?  På auktionen solgtes brænde for 1 rigsdaler 5 mark og tørv for 1 rigsdaler 1 mark 2 skilling.  Brænde og tørv var sandsynligvis afdødes hovedindkomstkilde, hvilket underbygges af, at der på blev solgt et tørvejern, en økse,  to skovle, en hjulbør, saks og sav.

Der er kun få genstande, der indikerer, at Morten Hansen dyrkede de ca. 5 tønde land, som han havde fæstebrev på. Af dyr var der to grise og ingen trækdyr til den halve harve, som var det eneste landbrugsredskab.

Af møbler var der blot et gammelt bord og en gammel kiste. Sengen var sandsynligvis et sengehul (alkove). Stole savnedes, men kunne vel være erstattet af faste bænke, der hørte til huset?

Morten Hansen levede et fattigt og meget beskeden liv, som vi har svært at forestille os i dag.

Se foto af auktione poster og læs mere om ejendommens 253 årige historie på Landlyst Dyndegårdsvej 25 – matrikel 144 – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

Oversigt over ejendomme som jeg indtil nu har beskrevet her: Udbyggere og husmænd /oversigt

Auktionsprotokollerne

Bent Andersen, der fotograferer bornholmske arkivalier, har afsluttet arbejdet med auktionsprotokollerne for Hasle Købstad, Bornholms Nørre Herred og Hammershus Birk fra 1772 til 1903 – Disse protokoller kan læses her Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

You may also like...