Landlyst Dyndegårdsvej 25 – matrikel 144

 Landlyst, Dyngegårdsvej 25, Klemensker

Matrikelnr. før udskiftningen var 147 og efter udskiftningen 145a. Efter 1927 betegnedes ejendommen altid som værende matrikel 144 og på 29. slg. fortov

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Skøde- og panteprotokol 1 rk 2. sæt Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Skøde – panteprotokol 2. rd Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Ældste historie

Det er sjældent, at man finder kilder, der antyder det eksakte år for opførelsen af hus, når man er tilbage i 1700-tallet. Kammerkollegiet gav i 1771 tilladelse til at bebygge en udmarkslod, som senere blev til Landlyst

Anders Christensens indfæstningsbeløb, som indtægt i Bornholms Amtstuens regnskab for 1771

-1771-1791 Anders Christensen og Karen Pedersdatter

Anders Christensen (Jyde) blev født o. 1705. Han var gift to gange. Første kone hed Maren, der døde inden 1757. Anders døde inden folketællingen 1787.

Anders Christensen kom fra Jylland og omtales ofte med tilnavne “Jyde”. Han havde en søster på Bornholm, nemlig Maren Christensdatter, der døde i Rønne 1780 Derudover kendes tre andre søskende, der boede i Jylland, nemlig Birgitte Christensdatter, der døde i 1780, Inger Christensdatter, der var gift med Niels Mortensen i Vorgod sogn og Karen Christensdatter, der i 1780 var enke i Kolding. (Kilde: Skifte 2/6 1789 efter Maren Christensdatter, Rønne Byfoged)

Karen Pedersdatter blev født o. 1727 og blev Anders anden hustru inden 1757.

Deres børn var: Karen Kirstine Andersdatter (gift med Michel Rasmussen i Rønne) død 1787, Gjertrud Kirstine Andersdatter f o 1757, Borithe Andersdatter f. o 1760,  Anders Andersen f. o 1763,  Catharina Andersdatter f. o 1768, Elias Christian Andersdatter f. o 1772 og var ude og sejle i 1787. (Kilde: skifte efter Karen Kirstine Andersdatter, 5/12 1787)

Inden 1771 boede Anders Christensen og familie sandsynligvis på  27. slg. fortov – her er Anders Christensen fæster af jord fra 1758 til 1770. Ifølge rentekammerordre af 11. oktober 1771 fik han tilladelse til at opsætte et hus ud for 29. og 30 selvejergårds udgærde, på den jord som blev bevilget. Jordlodden skulle indhegnet med et stengærde:

Bornholms Amtstues fæsteprotokol 1768-1782 side 96

Kgl. Fæstebrev 10/12 1771 til 29. og 30. udbygger Anders Christensen på 1 tønde kløvgang, som var indtaget af udmarken ud for 29. og 30. slg. Betingelserne for indfæstning og årlig afgift blev givet af Kammerkollegiet den 11. oktober 1771. Årlig afgift var sat til to skålpund smør. Som indfæstning betaltes 2 mark-

Bornholms amtstues regnskab for 1794

Ifølge fæstebrevene overdrog Anders Christensens enke fæstejorden til Peder Pedersen

1791-1794 Peder Pedersen

Bornholms Amtstues regnskab for 1794

1794-1801 Morten Hansen

Hans Hustru døde i 1787 da de boede  på 2, vg. grund i Klemensker

Morten Hansen  blev født o. 1741. Han døde, som enkemand, på 29. slg. fortov. Han overdrog fæstejorden til sin søn, men beholdte huset til sin død.

Skifte 26/10 1804 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk) Han døde som enkemand og efterlod sig følgende børn/arvinger: Morten Mortensen på 29. slg. fortov,  Jens Mortensen, farer til søs fra København, Hans Mortensen, han var myndig, Karen Mortensdatter 40 år gammel, Kirsten Mortensdatter på 30 år.

Der var afholdt en auktionsforretning den 22/10 1804 som gav  et resultat på 27 rd 10 sk.

Auktionsforretningen i Nørre herreds Auktionsprotokol 1796 til 1818

Som punkt 43 ses, at huset blev solgt for 5 rd 4 sk. Til Frederik Hansen

Bornholms Amtstues fæsteprotokol 1797-1808 side 214

Kgl. Fæstebrev 13/1 1801 på 1 td kløvgang til udbygger på 29. og 30. slg. fortov, Morten Mortensen. Morten Hansen havde afgivet jordlodden mod bevis den 12/1 1801. Afgifter på 2 pund smør årligt efter udmarksjordebogen af 11. oktober 1771.

 1801-1804  Morten Mortensen og Anneke Cathrine

Morten Mortensen blev født o 1762. Fader var ovennævnte Morten Hansen

Anneke Cathrine blev født o 1768

Deres børn: Morten Tranberg f. o 1786, Karen Marie f. 1780, Christen Hansen f. 1792, Kirstine Marie f. 1799

Bornholms Amtstues fæsteprotokol 1797-1808 side 371

Kgl. Fæstebrev af 11/2 1804 på 1 td. Kløvgang til Frederik Hansen. Morten Mortensen havde afgivet fæstet til Frederik Hansen. Indfæstningen var 1 rd. Afgifter på 2 pund smør årligt efter udmarksjordebogen af 11. oktober 1771

Matrikel 147 før udskiftningen med markering af matrikel 145 efter udskiftningen. Kort har været i brug fra 1828 til 1858.

1804-1827 Frederik Hansen og Giertrud Kirstine Jensdatter

Frederik Hansen blev født o 1740. Han var skomager og husmand med jord.  Frederik Hansen var gift tidligere, nemlig med Karen Hansdatter. Karen var 64 år og de boede i 1787 på 29. slg. grund. Frederik døde 20/2 1824 på 29. slg. fortov 83½ år gammel.

Gertrud blev født o 1773

Frederik Hansen havde jord allerede i 1776, hvor han fik fæstebrev den 20/5 1776  på 46. slg. udmarkslod (se side 288 i fæsteprotokollen 1768-1782) . Det var nyindtaget udmarksjord, der blev sat til 1 td. Kløvgang, der var kammerkollegiets skrivelse 16/4 1776 blev fastsat til 2 pund smør årligt.

Frederik og Gertrud Kirstine blev gift 1/3 1800.

Deres børn: Karen Margrethe døbt 16/11 1800, Margrethe Kirstine døbt 20/11 1803, Hans døbt 19/10 1807

Matrikel 147 før udskiftningen med markering af matrikel 145 efter udskiftningen. Kort har været i brug fra 1828 til 1858

Matrikelprotokollen før udskiftningen o 1827

Matrikel 147:

Ejer: Hans Majestæt Kongen, brugeren Hans Frederik Jensen.
En bebygget samlet lod østen for gården matr. no. 37A østlig i Sognet ved Højlyngen. Jorden er af Kongens Udmark og i følge Forordningen af 15. April 1818 ansat til 2 fdkr, hartkorn. (65.220 kvadratalen – omkr. 4 2/3 tønder land)

Bornholms Amtsstue fæsteprotokoller 1822-1837 Side 132:

Kgl. Fæstebrev af 26/11 1827 til 29. og 30. udbygger Hans Frederik Jensen på 1 td kløvgang af hartkorn sat for 1 fdkr, som Frederik Hansens enke med bevis havde afstået til ham.. Afgift ifølge rentekammerskrivelse af 11. okt 1771 2 pund smør. Indfæstning 1 rd sølv.

Samme dato 26/11 1827 ses, at Hans Frederik Jensen fik kgl. Fæstebrev på 1 td kløvgang på 46. slg. fortov, som Frederik Hansens enke havde afstået til ham.

Jorden på matrikel 144 blev dyrket fra Landlyst fra 1837 til 1847

Kgl. M. fæstebrev  4/2 1837  på matrikel 144 til 29. slg. udbygger Hans Frederik Jensen på 4 skp. Sædsjord og 1 td kløvgang og som var sat for hartkorn 1 fdk, som Anders Nielsen tidligere havde haft og døde fra. Han måtte beholde jorden i sin livstid til afgift som er fastlagt i jordebogen 28/12 1743 for 3 skp havre og 2 pund  smør om året. Indfæstning ikke nævnt.

Matrikelkort, der var i brug fra 1858 til 1888. Husene var kopieret over fra et ældre kort fra o 1786

1827-1840  Hans Frederik Jensen og Signe Sophie Pedersdatter

Hans Frederik Jensen  blev født 1806. Han døde 32 år gammel den 19/8 1839 på 29. slg. fortov.

Signe Sophie Pedersdatter født o 1797 i Rutsker

Deres børn: Hans Hansen Pedersen f. o 1829, Peter Hansen Jensen f. o. 1832

Ifølge Matrikelprotokollen dyrkede han matr. 145 i 1827 og han lagde avlen sammen med matr. 144 i 1837.

Der findes et skifte fra 4/4 1840 efter ham se Arkivalieronline (rigsarkivet.dk) Her fremgår det, at de boede i et hus af 15 fag som blev vurderet til 120 rd.

Signe Sophie Pedersen (43 år) giftede sig med Lars Olsen Andersen på 22 år den 12/34 1840. Lars Olsen blev derefter fæster af jordlodderne.

Bornholms Amtstues fæsteprotokol 1837-1846, side 98:

Hans Frederik Jensen havde fæstebrev på 1 td. Kløvgang (1 fdkr hartkorn) af udmark på 29. og 30 slg. udmark, samt tilsvarende på 46 slg. fortov

Kgl. Fæstebrev af 4. juni 1840  29. slg. udbygger Lars Olsen Andersen på matrikel 144 på 4 skp sædsjord og 1 td. Kløvgang i alt ansat til 1 fdkr hartkorn, som Hans Frederik Jensen sidst havde haft i fæste og døde fra.

1840-1843 Lars Olsen Andersen og Signe Sophie Pedersdatter

Lars Olsen Andersen blev født o 1828 i Østermarie

Signe Sophie Pedersdatter født o 1797 (se ovenfor)

Lars Olsen Andersen og Sophie fik en søn i 1840.

I december 1842 flyttede familien til Rø. Han fik betegnelsen ”Møller”

 

Brandforsikring 22/11 1841 Arkivalieronline (sa.dk)

Et hus på 29. slg. fortov. Lars Olsen Andersen, ej forhen forsikret.

a. Stuehus 6 fag, 3½ fag høj, 8 alen bredt, af ege- under- og blandings overtømmer, klinede vægge og stråtag, 2 bræddegavle, 1 skorsten 1 bageovn (overstreget?), 11 døre, 5 fag vinduer, indrettet til beboelse a 30 rd er 180 rd

b. Ladehus 8 fag, 3 ¼ alen højt, 6 ¾ alen bred, af ege under og blandings overtømmer, klinede vægge og stråtag, 2 bræddegavle, indrettet til lo, lade og vognskur. 4 fag a 10 rd og 4 faga 15 rd er i alt 100 rdi alt 280 rd.

Forsvarlig mod ildsråde, brandredskaber forefandtes.

Bornholms Amtstues fæsteprotokol 1837-1846, side 221:

Kgl. Fæstebrev af 27. januar 1843 på et fæstebrev til Jens Pedersen på 1 td. Kløvgang beliggende på 29. og 30 slg. udmark – ansat i hartkorn til 1 fdkr, som Lars Olsen Andersen sidst havde haft og afgivet. Jens Pedersen fik også fæstebrev på 4 skp sædsjord og 1 td kløvgang, ansat i hartkorn til 1 fdkr., som Lars Olsen havde haft og afgivet til Jens Pedersen  med bevis af 16/4 1842.

Samme sted fiindes et fæstebrev på 1 td. Kløvgang på 46. slg. udmark – ansat i hartkorn til 1 fdkr. [senere Matrikel 175ef]

1843-1847 (1850) Jens Pedersen og Kirstine Svendsdatter

Jens Pedersen blev født o 1805 i Klemensker

Kirstine Svendsdatter blev født o 1805 i Rø

Ifølge folketælling i 1845 boede de på 29. slg. fortov

Deres børn: Ane Kirstine Jensen f. o  1829,  Jørgen Jensen f. o 1834, Marie Kirstine Jensen  f. 11/8 1835 på 20. slg grund i Klemensker, Hans Jensen f. 14/6 1838 på 19. slg. grund, Jens Jensen f. 26/4 1841 på 19. slg. grund, Caroline Marie Jensen f. 18/9 1843 på 29. slg. grund i Klemensker,

Tidligere havde familien boet på 20. og 19. slg. grund (se børnenes fødested)-

Jens Pedersen figurerer i skatteligningen for 1850 som bosat på 29. slg. fortov. Skatteligningen for 1851 mangler, men for 1852 er det Hans Mogensens fraseparerede huset der boede i huset og drev jorden.

Forsikringsprotokol efter 1860 Arkivalieronline (sa.dk)

Hus på 29. slg. fortov, matrikel 145a, første gang 22/11 1841. Hans Mogensens sep. Hustru. 170 alen til nærmeste nabo. Nu en længe: 5 fag stuehus a 60 rd + 5 fag ladehus 5 fag a 45 – i alt 375 rd, sammenbygget

Kgl. Arvefæsteskøde 12/3 1868 pag 134 læst ¼ 1868 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Hans Mogensens fraseparerede hustru Elsebeth Jørgensdatter fik arvefæsteskøde på matrikel 145a (hartkorn 2 skp 2 fdkr 2 alb) og matrikel 175ae (hartkorn 1 fdkr 2 ¾ album)

Skatteligningen for 1853 ses at Elsebeth Jørgensdatter drev i alt 4 skp. 2 3/4 alb jord

1852-1875 Elsebeth Jørgensdatter

Hans Mogensen (Skruld) og Elsebeth Jørgensdatter

Hans Mogensen Skruld blev sandsynligvis døbt 15/7 1810 i Klemensker og søn af Mons Larsen på 50. slg. grund. Dermed er han bror til Lars Mogensen på Hjortshøj (se denne)Elsebeth Jørgensdatter, f. o 1814 i Klemensker. Hans Mogensen Skruld døde i Hasle 20/8 1888, begravet i Klemensker. Ved sin død var han enkemand, skrædder og 78 år gammel.

Elsebeth Jørgensdatter blev født 25/12 1814 i Klemensker, Forældre: Gårdmand Jørgen Jensen og AnnaMarie Nielsdatter på 28. slg. Elsebeth døde 11/8 1875 på 29. slg. fortov.

Hvor familien boede:  I 1835, som indsidder på 27. slg. grund, 1836: 45. slg. udbygger, 1839: 27. slg. Udbygger, 1843 27. slg. udbygger, 1847 27. slg. udbygger

Deres børn: Deres børn: Kirstine Marie Mogensen 31/5 1834 forældre indsidder på 27. slg. grund, Jens Mogensen (Hansen)  22/12 1836 på 45. slg. grund, Bodilline Kirstine Elisabeth Hansen  f. 28/1 1839 27. slg. grund, Ane Marie Hansen f. 10/3 1841 på  27. slg. grund, Mogensine Laurentia Hansen  f. 23/2 1843 på 27. slg. grund, Petrea Caroline Hansen f. 31/1 1847 på 27. slg. grund

Hans Mogensen var skrædder i ft 1845, 1850. I 1853 var han fraskilt.  I 1862 boede han på Tornhøj – Kuregårdsvej 4 – matrikel 55b – Bornholms historie (bornholmerting.dk) Ejendommen solgtes til datter og svigersøn og Hans Mogensen fik undentag her til sin død.

I ft 1870 oplyses, at han boede på 47. slg. parcel, var fraskilt og boede sammen med sin datter Petrea Caroline Hansen, der 23 år og født i Klemensker.

Udskrift af brandpolice 30/7 1873 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Som adkomst til huset tinglæstes brandpolice. Forsikringssum 375 kr fra den Almindelige Brandforsikring for Hans Mogensens separerede hustru paa 29. slg. fortov følgende paa Matr. 145a i Clemensker Sogn. Bornholms Amts vurderede Gjenstande nemlig: a. Stue  og Ladehus i Øst og Vest, 10 fag, bindingsværk, klinede Vægge, Bræddegavlr, Straatag 375 rd. Forretningen modtaget og forsikringen begyndt d. 28. dennes. Den ovennævnte Forsikring omfatter ethvert.. Rønne 30. Juli 1873.

Underskrevet 6/7 1876 af Jan Mogensen på samtliges arvingers vegne.

Skifteprotokollen

Den 12. december 1875 anmeldtes dødsfaldet af Elsebeth Hans Mogensen Skrulds fraskilte hustru på 29. slg. fortov i Klemensker Arvingerne var

1.Kirstine, i ægteskab med Morten Hansen på 15. slg. lynglod i Rø

2.Jens Mogensen, boende i Lindeskoven i Rø

3.Boline i ægteskab med Andre Jørgen Ipsen på 31. slgs. parcel i Klemensker

4.Ane Marie i ægteskab med Peter Bentsen på Blykoppe?? i Knudsker

5.Hansine i ægteskab med Anders Bek på 47. slg. parcel i Klemensker

6.Petrea Hansen, 27 år i Klemensker sogn

7.Jørgen Andreas Hansen, 24 år i Klemensker

De to jordlodder og huset var vurderet til 2.400 kr

Skøde 3/7 1876 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Elsebeth Jørgensdatters arvinger solgte arvefæsteskøderne og huset til deres far og svigerfar Hans Mogensen Skruld for 2.386 kr

Skøde 17/3 1877 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Hans Mogensen Skruld, der boede på 29.slg. fortov – altså i huset – solgte de to arvefæsterlodder og hus for 2.550 kr til Janus Peter Kofoed af Olsker sogn (og datteren Petrea Karoline Hansen). Salget omfattede avl og afgrøde, fordervarer, gødning, en ko, 3½ tønder havre 3 tønder kartofler, ½ tønde byg og to tønder rug tillge med  murkar, karrække, vask og en del brænde. De 200 kr af salgssummen var for løsøret.

Land

1877-1919 Janus Peder Kofoed og Petrea Karoline f. Hansen (/Mogensen)

Janus Peder Kofoed blev født i Rø den 10/5 1852. Forældre: Jens Kofoed Larsen og Karen Andersdatter i Røstad

Petrea Karoline blev født i Klemensker 31/1 1847. Forældre: 27. slg. udbygger Hans Mogensen og Elsebeth Jørgensdatter (se ovenfor)

De blev gift 6/4 1877 – Janus boede ”hjemme) i Olsker og Petera på 29. slg. fortov

Deres børn: Julius Mathias Kofoed f. 18/8 1884 i Klemensker, Karl Emil Kofoed f. 12/3 1982 på 29. slg. fortov.

De flyttede til kommunen i 1877

Skøde 4/7 1919 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Fra Janus Peder Kofoed til Theodor Ferdinand Kofoed fra Østerlars for 17.000 kr, hvoraf de 9.000 kr er for den faste ejendom. De solgte jordlodder var: 145a på 2 skp 2 fdk 2 alb hartkorn, 175ae på 1 fdk 2 ¾ alb hartkorn, 175dd på 1 skp 2 fdl ¾ alb og 175ie på 1 skp 2 fdk og 2½ alb.

1919-1922 Theodor Ferdinand Kofoed og Martha f. Kjøller

Theodor Ferdinand Kofoed blev født i Rø 8/7 1885

Martha blev født i Vestermarie 11/3 1894

Flyttede fra Østerlars til Klemensker i 1919. I 1922 bosat på 44. slg. parcel og i 1930 på matrikel 52b (Mergelhøj, Asseregårdshuse på Aarsballevej)

Skøde 4/7 1922 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Theodor Ferdinand Kofoed solgte til avlsbruger Karl Mathias Hansen på ejendommen for 19.000 kr

1922-1926 Karl Mathias Hansen og Karen Andrea f. Markussen

Karl Mathias Hansen blev født i Nyker 18/12 1888. Forældre: avlsbruger Nicolas Doris Peter Hansen og Elia Marie Kristine f. Marker på Kongens Mark. Karl døde 22/12 1962 i Rønne

Karen Andrea Markussen blev født i Hasle 3/3 1885. Forældre: Fisker Ludvig Peter Markussen og Christine Christiane Pedersen

Deres børn: Ludvig Nikolaj Hansen f. 10/4 1909 i Klemensker, Georg Rudolf Hansen f. 26/3 1910 i Klemensker, Karla Andrea Hansen f. 26/10 1911, Karl Kristian Hansen f. 20/6 1914, trillingerne: Ella Elia Hansen,  Charles Andreas Hansen, Ejner Mathias Hansen den 2/7 1915 og tvillingerne Marry Marie Hansen, Ulrik Kristian Hansen f. 2/6 1917 i Klemensker, Harriet Mathea Hansen f. 3/8 1918 i Klemensker, Valdemar Elmann Hansen f. 12/8 1919 i Klemensker, Markus Tolvstrup Hansen f. 8/12 1920 i Klemensker 

I 1921 boede familie matrikel 52b Mergelhøj/Asserehuse.

Skøde 28/6 1926 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Karl Mathias Hansen solgte til fru Antonie Herlufdine Andersen f. Carlsen – i ægteskab med avlsbruger Frants Peter Andersen, på ejendommene i særeje i fl. Ægtepagt af 29/11 1924. Købssum 24.800 kr. [I vejviser 1927 står han som husejer og avlsbruger på 29. slg. parcel]

1926-1934 Antonie Herlufdine Andersen f. Carlsen og Frants Peter Andersen

Antonie Herlufdine Andersen blev født 17/1 1888 i Østerlars

Frants Peter Andersen blev født 7/10 1887 i Knudsker

Deres børn: Ronald Bruno Andersen f. 26/6 1910 i Rutsker, Arne Frede Andersen f. 10/2 1915 i Rutsker, Marie Andersen f. 14/3 1922 i Rutsker, Frants Osvald Andersen f. 16/9 1924 i Klemensker

Skøde 3/9 1934. Antonie Andersen solgte til Ove Charles Olsen

Herefter omtales ejendommen som matrikel 144

Landlyst 1949 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1934-1972 Ove Charles Olsen og Gudrun Janusine f. Jensen

Landbruget og dets Biografier, Rønne 1950

144 – »LANDLYST«. Tlf. 165y. 29. Slg. Frt. 7,9 ha – Htk. 0-6-3-2½ – Ejdsk. 14,500 – Grdsk. 5,000. Overtoges 1934 af: Ove Charles Olsen, f. 26. 5. 1907 paa Fædresminde i Østerlars (S. af Karl O. og Janusine, f. Jørgensen). G. m. Gudrun Janusine, f. Jensen, d. 9. 3. 1915 i Vesterm. (D. af Janus Chr. J. og Oline, f. Olsen). Børn: Gunnar Børge, f. 11. 8.1935. Harry Vagn, f. 21. 4. 1937. Ingefred Solveig, f. 5. 5. 1939. Leif Helge, f. 28. 9. 1942. [intet billede i sladrebogen]

Skøde1/11 1972 til Ole Kent Olsen, Olsker for 146.000 kr, hvoraf løsøret 38.300 kr

Landlyst 1955 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1972-2016- Ole Kent Hansen og Jula Johanne

Følgende matrikler samlet i et: 144, 145a, 175ad, 175ae og 175ie

Matrikelkort i Filarkivet fra 1977, hvor Landlyst er indtegnet på den forkerte side af matrikelskellet til 145a

I 1979 blev der givet tilladelse til opførelse af maskinhus på 208 m2

Ann i Bornholms Tidende 2. april 2020

-2024- Lykke Dolores Vendela Vomb Hansen og Thomas Hansen