Ndr. Strandvej 67 – Tejn

Ndr. Strandvej 67, Tejn

Matrikel 1f, Tejn

Oversigt i realregister 1 rk 2. sæt 
Oversigt i Skøde- og panteprotokollen

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Matrikel 1f er en parcel af matrikel 1b, der den 28. februar 1852 blev tilskødet Weidich Weidicksen.

Huset historie kort

Grunden blev stillet til rådighed for Rasmus Weidicksens datter og svigersøn i 1841-42. Huset blev opført på svigerfars grund, som i 1845 blev separeret og solgt til Jens Hansen.

Huset er ombygget og ændret meget, således der ældre hus i dag kun fonemmes ved, at hjørnet af huset taget en bid af cykelstien.

Ndr. Strandvej 67. Foto: JVH 26. nov. 2021

-1845 Jens Olsen (1815-1885) og Margrethe Weidicksen (1815-)

Jens Olsen blev født 24/6 1815 i Østermarie. Forældre: Bonden Ole Espersen og Kirstine Margrethe Pedersdatter i Gadeby. Han var fisker i Tejn. Flyttede til Hasle og fiskede derfra. Han døde som enkemand og fisker den 25/9 1885 i Hasle.

Margrethe Weidicksen blev født 16/4 1815 i Tejn. Forældre fisker Rasmus Weidicksen og Margrethe Mortensdatter.

De blev gift 26/5 1840 i Olsker.

Deres børn: Caroline Jensine Margrethe Olsen, født 10/1 1840 i Olsker. I Kirkebogen angives, at Caroline blev født inden forældrene blev gift. ”Moderen Margrethe Weidicksdatter i Tejn, udlagde som barnefader ungkarl Jens Olsen i København”. Kirstine Martine Olsen, f. 6/12 1841. Jørgen Michael Olsen, f. 19/1 1844 i Tejn, Hans Olsen, f. 26/9 1848 i Hasle, Margrethe Olsen, f. 1853 i Hasle, Otto Olsen, f. 1856 i Hasle.

Jens Olsen har sandsynligvis bygget huset i perioden 1842-1845.

I et skøde af dato 28. maj 1845, underskrevet af fisker Jens Olsen (m.f.P.), der da boede i Hasle, fortælles, at han havde solgt et hus, 4 fag med stråtag, samt grund og haveplads for 150 rigsbankdaler til husmand Jens Hansen, som boede på 30. slg. fortorv. I skødet oplyses, at Jens Olsen havde købt jorden af sin svigerfar Rasmus Weidicksen. Jorden lå i Weidicksen løkke mod nord op til stengærdet. Salget var betinget af at jordlodden skulle, inden fire år, indhegnes med et stengærde. Skødet blev først læst den 28/6 1876 på nørre herredsting med oplysning om, at dette jordstykke blev udstykket som matrikel nr. 1f.

1845-1863 Jens Hansen Tue (1777-1852) og Stine Hansdatter (1806-1863)

Jens Hansen Tue blev født o. 1777 i Klemensker og hans far hed Hans Hansen. Jens døde 75½ år gammel den 27/10 1852.

Han var husmand og træskomager.

Gift første gang med Elisabeth Kirstine Hansen, der døde 18/10 1844 i Olsker. Han blev gift igen allerede den 8/2 1845 med pigen Stine Hansdatter. Inden han købte ejendommen på Ndr. Strandvej boede han som ”inderste” hos Hans Peter Jensen på Lynggårds grund.

Jens Hansen havde fire børn med sin første kone, Elisabet. De er nævnt i skifte efter Elisabeths slægtning i 1848. Børnene var: Jens Jensen Schou, myndig, husmand, Olsker. Ole Schou, snedker, Rønne. Hans Jensen Schou, myndig, husmand, Klemensker. Jørgen Jensen Schou, tømmersvend, København.

I 1850 var Jens Hansen husmand og træskomager.

Jens Hansens hustru nummer to, Stine Hansdatter blev født 13/5 1806 i Rutsker og hendes fader var udbygger Hans Bendichsen. Hun døde 57½ år gl. den 11/11 1863.

Forsikret første gang i 1852

Brandtaksationsprotokol. 16/11 1852: Et Huus norden Tein, paa sammes (?) grund, tilhørende Jens Hansens enke.
Huset bestaar af 5 Fag, gammelt, 8 ¾ alen bredt, 3 ¾ alen højt på Stolperne, opført af Blandingstømmer, Klinede Vægge og Straatag, 1 Skorsten, 2 Bredegavle, Bredeloft i 5 Fag, 5 Fag Vinduer, 6 Døre, Indrettet til Beboelse og Kiøkken. Taxeret a Fag 30 r er 150 r.
Forsvarlig mod Ildebrand og ei forhen forsikret.

Skøde 27/10 1863 (først læst på tinget den 28/6 1876) oplyser enkelte faktuelle ting: Stine Hansdatter, enke efter husmand Jens Hansen, havde boet på et lille stykke jord, som hendes mand havde købt den 28. maj 1845 af Jens Olsen. Huset grund var en del af matrikel 1b norden Tejn i Olsker sogn. Grund og hus blev solgt til Ellen Kirstine Aredsen, der i flere år havde boet hos Stine Hansdatter i det 5 fags store hus. I skødet oplyses, at det lille stykke jord af matrikel 1b, blev solgt af Rasmus Weidicksen den 18/1 1845 til hans svigersøn Jens Olsen. Den lille jordlod udgør ca. 3 skæpper og som nu er indhegnet med stengærde.

I salget medfølger nedlagt vintersæd, samt alt løsøregods. Købsprisen var 200 kr.

1863-1880 Ellen Kirstine Arredsen (1828-1905)

Ellen Kirstine Aredsen blev født 6/12 1828 i Olsker. Hendes forældre var bonde Hans Aredsen og hustru Karen Kirstine Mogensdatter Kjøller) på 6. vg. Lille Myregaard i Olsker. Hans Aredsen købte i 1831 31. slg. grd. I Rutsker. Flyttede senere til Olsker, hvor han døde som fattiglem den 25/2 1863.

Brandforsikringsprotokol  efter 1858, forskr. nr. 138, Hus norden for Tejn, Ejer Jens Hansens enke, senere Stine Aredsen, forsikr, første gang 16/11 1852, Stuehus 5 fag a 30 r er 150 r , nærmeste nabo forskr. nr 147 30 alen (Matr 82bg)

Ft 1860 boede Stine Eline Arildsen hos Stine Hansdatter, var 30 år og vævepige, født i Rutsker.

Ft 1870 var Ellen Kirstine Aredsen 40 år, ernærer sig som væver. Hendes mor Karen Kirstine Aredsen på 73 år boede hos hende og fik hjælp af fattigvæsenet.

Ft 1880 boede hun alene i huset, var 51 år og væver.

Da Ellen Kirstine Aredsen i 1880 sælger hus og grund er det samtidigt med, at hun blev gift den 30/4 1880 i Olsker med den 48årige enkemand Jens Andersen, som var husmand på 3 slg. grund i Klemensker.

Ellen Kirstine døde i Klemensker den ¼ 1905, hvor hun var enke efter parcellist Jens Andersen på 3. slg. parcel.

Skøde fra 15/4 1880 viser, at hun solgte ejendommen til ejeren til Kildesgaard Hans Mortensen. Salget omfattede matrikel 1f og de påstående hus. Købesum 800 kr.

1880-1881 Hans Mortensen

Hans Mortensen har sandsynligvis lejet huset ud indtil han fandt en køber.

Skøde 25/12 1881 udstedt af Hans Mortensen, ejer og beboer af Kildesgaard (23. slg. i Olsker) til snedker Hans Peter Jensen Møller. Salget omfattede grunden matr. 1f af Tejn Friheds Vang, skyldsat for hartkorn 1½ album, samt det på grunden stående hus og alle mur og nagelfaste indretninger. Købspris 1.000 kr.

1881-1885 Hans Peter Jensen Møller (1846-1932) og Bolette Helene, f. Olsen

Hans Peter Jensen Møller blev født 2/5 1846 i Klemensker. Forældre var 36. slg. udbygger Peder Jensen og Karen Kirstine Jensdatter. Ft 1880 oplyses at han var snedker og familien var baptister. Han døde 24/3 1932 i Rønne.

Deres børn: Hansine Margrethe Møller, f. 1/11 1875 i Olsker, Jens Jørgen Møller, f. ¼ 1878 i Olsker

Skøde 30/1 1885 fra Hans Peter Jensen Møller til arbejdsmand Frederik Hansen Kofoed og hustru Elene Christine, f. Kofoed omhandlede jordlod 1f og det derpå stående hus, for en pris af 1.150 kr. Overtagelse skal finde sted fra den 1. maj.

1885-1902 Frederik Hansen Kofoed (1835-) og Elene Christine, f. Kofoed

Frederik Hansen Kofoed blev født 28/2 1835 i Klemensker
Elene Christine Kofoed blev født 15/12 1840 i Rø
De flyttede til Olsker i 1884 i flg. ft 1901

Brandforsikring

Forsikret i alm Brandforsikring for Landbygninger den 23/2 1891. Nuværende ejer Fredrik Hansen Kofoed, tidl. Ejer Hans Mortensen:
Stuehus på 6 Fag- længde 20 alen, dybde 8 16/24 alen, højde 3 18/24 alen, Blandingsværk, mursten og klinede vægge, bræddegavle, straatag, Indrettet i 2 Værelser til Beboelse, med brædegulv. Forstue og 2 Kammer med Lergulv, overalt med Kalket Vægge, Kjøkken med Kampestensgulv, 1 Fag til Materialhus med Jordgulv. 1 Skorsten af raa Sten med Mursten, Pibe 1 Alen over Bygningen, Skorstenens vide er henholdsvis 2 17/24 og 2 3/24 Alen. 5 Fag med bræddeloft. Bygningens højde er regnet fra Kampestenssoklen og denne er i 6 Foed over Jorden.
Under Forsikringen er ikke indbefattet Kakkelovn, men fornødne Vinduer og Døre, og bliver nu Vurderet saaledes som Nybygning uden Fundamenter. 6 Fag a 270 kr er 1620 kr, men nedsættes paa Grund af Slid ned 1/10, forsikringssum er således 1458 kr.

Skorstenen formenes at være gammel som huset, opført af en sten og er af 10 Tommers Tykkelse, hvor den gaaer gjennem Bjælkelaget, men ikke Kappe ved Taget, men spækket og kalket med
Tidligere forsikret for 585 kr.

1891 forsikringstegning for matr.1f. med naboerne “City” og Ndr. Strandvej 24.

Nærmeste nabo er forsikringsnr, 92 tilhørende Helene Hansdatter er 29 alen. Og 40 alen til nabo med forskringsnr. 91 tilhørende Andreas Peter Vesth.

Skøde 3/9 1902 fra Frederik Hansen Kofoed til Christen Jensen. Købssum var 1200 kr inkl. Avl og afgrøde. Køber havde taget ejendommen i brug inden skødets udfærdigelse.

1902-1907 Christen Jensen og Nanny Dorthea Helene Hampe

Christen Jensen blev født 28/1 1874. Forældre møllebygger Jens Chr. Jensen og Engeline Grønbech i Tejn – Se huset på gartnerigrunden.

Christen Jensen var fisker.

Nanny blev født 26/7 1881 i Allinge. Forældre var Stenhugger Vilhelm Martin Adolf Hampe og Johanna Nielsdotter. Hun blev konfirmeret i Stefans kirke i København den 29/9 1895. Hun døde 10/10 1938 i Olsker.

De blev gift i Allinge år 1900

De havde en søn, Villy Kristian Jensen, som var født 5/3 1902.

Den 5/8 1907 solgte Christen Jensen ejendommen for 1.260 kr til landmand i Tejn Hjalmar Elof Gotfred Pedersen.

1907-1917 Hjalmar Elof Gotfred Pedersen (1891-1970) og Andrea Bolette Mathrine Kaas

Hjalmar Elof Gotfred Pedersen var søn af ”Arbejdsmand Niels Peder Pedersens forladte hustru Petrea Margrethe Espersen” og udlagt fader stenhugger Oluf Albertsen, Allinge. Født 8/5 1891 i Allinge.

Andrea Bolette Katrine Kaas blev gift med Hjalmar den 7/3 1913 i Ols kirke.

I 1917 købte de ”Abildgaard”, matr. 82bh for 1700 kr og boede der et par år – se Abildgaard. I Købskontrakten fremgår, at enkefruen på Abildgaard, Caroline Cathrine Kaas, f. Pedersen, overtog ejendommen, matr. 1f, for 2500 kr. Se “Abildgaard” Tejnvej 102

1917-1936 Elise Caroline Cathrine Kaas, f. Pedersen (1856-1938)

Enke efter Jørgen Hansen Kaas (1830-1900)

Elise Caroline Cathrine Pedersen blev født 10/3 1856 i Klemensker. Hendes forældre var udbygger på 16. slg. grund Jørgen Pedersen og hustru Abe Cathrine Nielsdatter – se ”Nordlyset”, Bolbyvej 1.

Elise døde 2/4 1938 i Tejn. –

Indtil 1917 ejede hun ”Abildgaard”, Tejnvej 102 – se denne.

Hun solgte ejendommen den 4/4 1936 til stenhuggermester Ejnar Svensson for 3.000 kr

1936-1939 Ejnar Svensson

Stenhuggermester

Skøde 24/3 1939 på matrikel 1f til fra Ejnar Svensson til Herman Christian Rømer til en købspris af 4.500 kr.
Skøde 18/2 1948 på matrikel 1ac fra Ejner J. Jacobsen til Herman Christian Rømer for 1.200 kr

udsnit af luftfoto 1946-1949

1939-1965 Herman Christian Rømer

Snedker

Matr. 1f ’s areal den 10/7 1964 var 1688 m2 og matr. 1ac var på 170 m2

Skøde 24/5 1965 til fisker Verner A. Thorsen (f. 11/4 1945). Købspris 44.000 kr

1965-1990 Verner A. Thorsen

I 1978 blev ejendommen tilbygget en 120 m2 stor vinkelbygning.
I 1984 blev bygget en tilbygning (Carport) på den gamle hovedbygning.

Skøde 1/8 1990 til Lene Vinberg Thorsen. Købspris 484.500 kr

1990-2000- Lene Vinberg Thorsen

-2005-2007 Sigmund og Marianne Jørgensen

-2014-2021- Hans-Erik Holm og Lene