Huset på gartnerigrunden

Gartnerigrunden, Nrd. Strandvej 44, Sandkås

Matrikel 82et, som var en parcel af 82ba af Statens udmarksjord.

Ofte betegnet som beliggende på 21. sg. fortorv

Se matrikel 82et i Skøde- og Panteprotokollen

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Matrikelkort 1861-1921. De to ejendomme, som begge er forsvundet i dag, er indtegnet med blåt

Matrikel 82ba

Jeppe Jensen fik skøde på matrikel 80 og 82ba i 1854. I 1859 overgik jorden til Jeppes søn Mads Larsen, der så udlejede jorden – matrikel 82ba – til Andreas Grønbech i 1860. Han boede på jorden i huset tæt ved skellet til matrikel 82bf. Læs mere om matrikel og Andreas Grønbech her ”Huset ved rundkørslen”

Den 11. marts 1867 solgte Andreas Grønbech, det af ham opbyggede hus på matriklen 82ba, til sin søn Jens Grønbech. Foruden huset overdrag han lejejorden som han havde fået i leje den 4. juli 1860 (læst den 15. oktober 1862) af Mads Larsen.

Jens Grønbech og hans familie vedblev at bo i det syv fags store ”Huset ved rundkørslen” så længe hans far Andreas levede (1889). Jens Grønbech var bygmester og han byggede mindst fire huse på Strandmarken i perioden 1867 til 1889. Det første var netop dette hus på den senere gartnerigrund 82et. Dernæst byggede han ”Stüberhus”, Tejnvej 73, så ”Vesterled”, Tejnvej 57B og til sidst ”Birkely”, Ndr. Strandvej 40.

Så vidt jeg kan se, har Jens Grønbech ikke boet i disse nybyggede huse på nær Birkely.

Først sørgede han for at sikre lejeretten til grunden for dernæst at bygge et fire eller fem fags hus. Han havde ret af lodsejeren at opdele den lejede jord i parceller, således at han kunne sælge det nybyggede hus og overdrage lejejorden, som det stod på.

Huset på gartnerigrunden

Jens Grønbech byggede huset før 1870, som han solgte den 18. januar 1870 samt overdrog lejeretten af 5 skæpper land af matrikel 82ba, til Jens Chr. Jensen.

Det var 4 fag stort. Og jordstykket grænsende mod nord til 21. selvejergårds udmarksjord, mod øst til sognets strandrettighed, mod syd til Jens Grænbechs øvrige lejejord og mod vest til landevejen mellem Allinge og Tejn. Lejeafgiften var 1 rd. hvert år til nytår. Salgsprisen på hus og lejeret var 125 rd.

1870-1894 Jens Christian Jensen (1836-1913) og 1. Oline Margrethe, f. Kofoed (1840-1870) og 2. Engeline Grønbech (1845-)

Jens Chr. Jensen blev født i Østerlars 21/10 1836. Hans forældre var Jens Jensen og Karen Kirstine Christensdatter på Lehnsgaardsgrunden. Han blev konfirmeret i Rø 1851. Snedker i 1870 og 1880. I 1890 var han møllebygger. Han døde i Olsker den 17/7 1913.

Familien flyttede fra Østerlars til Olsker den 16. marts 1868 til Risegaardsgrunden.

Oline Margrethe Kofoed blev født 30/3 1840 i Olsker. Hendes var var Ole Kofoed, og døde den 4/3 1870 blot 30 år gammel af forkølelsessygdom.

Jens Christian giftede sig 25/11 1870 med Engeline Grønbech, der var Jens Grønbechs søster, født 25/8 1845.

Oline og Jens børn: Otto Peter Jensen, f. 1860 i Østerlars, Carl Johan Jensen, f. 1862 i Østerlars.
Engeline og Jens børn: Ida Karoline Jensen, f. 8/5 1871, Kristen Jensen, f. 28/1 1874, Andreas Jensen, f. 28/1 1874, Hermandine Augusta Jensen f. 27/8 1876, Anna Hansine Jensen f. 24/4 1879, Sandrine Magrete Jensen, f. 5/11 1882, Anker Magelius Jensen, f. 1887.

Jorden i selveje i 1890

Mads Larsen solgte den 1/11 1890 jorden, som tidligere havde været lejejord, til Jens Christian Jensen for 140 kr. Matrikel 82et udskiltes fra matriklen 82ba og den blev sat i hartkorn til ¼ album

Brandforsikring 1870 og 1890

Forsikringsprotokollen  Norden Tejn, hus på 21. sg.s fortorv tilh. Jens Christian Jensen, snedker første gang forsikret ¼ 1870, 4 fag a 25 rd er 100 rd. Blandingstømmer, klinede vægge, … over 100 alen til nærmeste nabo (forsikringsnr. 203)

Familien Lindgreens foran huset på gartnerigrunden 1926. Tejn Arkiv nr. 82

12/3 1890 brandforsikredes ejendommen på matrikel 82ba tilhørende Jens Christian Jensen. Det nævntes at stuehusets 4 fag er 23 år gammelt (1867) og stuehuset øvrige 2 fag er 3 år gammelt (1887). Beskrivelsen er således:

a. Stuehus. 6 fag, 20 ¼ alen langt, 11 ¼ alen bredt, højde 4½ og 5 ¾ alen. Indrettet 2 værelser til Beboelse, Sovekammer, med bræddegulv, hvid kalkede Vægge, forstue, Kjøkken, kampestensgulv, Huggehus med Kampesten og Cement, 1 Loftskammer 6 Alen, 51 sammenpløjet Brædeloft overalt, 1 Skorsten af raa Sten med Murstens Pibe henholdsvis 1 ¼ Alen og 21/24 alen, Bageovn brændt Sten med raastens yderbeklædning, 1 skorstensrør af raa Sten Murstenspibe, Bygningens højde er regnet fra Jordlinien, Under forsikring er ikke indbefattet Kakkelovn, men fornødne Vinduer og døre. Vurderet som nybygning uden fundament. 4 Fag til 1200 kr. 2 fag til 600 kr er 1800 kr.. 4 fag er nedsat paa grund af ælde med 1/10. Nedsat værdi er 1680 kr

b. Halvtag vest, 7 ¾ alen lang og 1 ¾ alen bred. 4½ alen høj, cementbeton vægge, Bræddetag. Indrettet til Kjøkken, lergulv. Bygningens højde er regnet fra Jordlinien. Vurderet som nybygning og til forsikring 10 kr.

c. Halvtagsbygning, 5½ alen lang, 2 ¾ alen bred og 6½ og 1 ¼ alen høj, cementbeton vægge, paptag. Indrettet til Hønsehus med jordgulv. Bygningens højde fra jordlinien. Vurderet som nybygning og til forsikring 10 kr.
I alt 1700 kr

Skorsten er ligesom huset 23 Aar gammel (1867) opført af raa Sten, nu svæver Piben 10 tommer gjennem Loftet, men ikke Kappe ved Taget, men berappet og kalket. Skorstensrøret er 3 Aar gammel af raa Sten, Murstens Pibe og Kappe ved Taget, ikke berappet eller Kalket og er opført af 6 stens vide uden renselaage.

Nærmeste nabo er forsikret og tilhører Christian Andrias Junius Hansen og ligger 55 alen fra ejendommen (Birkely). Naboejendommen sal findes for enden af den stiplede linje!
[Kilde Alm. Brand vurderingsprotokol 1886-1895, side 116 og 117]

Tvangsauktion 1894

Den 6. december 1894 blev der afholdt tvangsauktion over møllebygger Jens Chr. Jensens tilhørende ejendom, matrikel 82et af Statens udmarksjord. Højeste bud på ejendommen med bygninger og nagelfast tilbehør blev 800 kr og blev afgivet af træskomager Andreas Jensen og sømand Christen Jensen, hvorfor de fik skøde på ejendommen.

1894-1905 Christen Jensen (1874-1965) og Andreas Jensen (1874-1955)

De var Jens Christian Jensen tvillinger, der bød og fik ejendommen på auktionen – hver med en halvdel.

Christen Jensen, f. 28/1 1874 og døde I Olsker den 27/6 1865
Andreas Jensen, f. 28/1 1874

Fisker Christen Jensen solgte sin halvdel af ejendommen til sin broder fisker Andreas Jensen den 22/1 1905  Værdien for hele ejendommen inkl. Kakkelovne og komfur var 1200 kr, hvorfor Christen modtog 600 kr for sin halvdel.

Andreas og Christen Jensen 75-års fødselsdag den 28. januar 1949, sammen med Regine Jensen f. Henriksen. Tejn arkiv: TLA-3300-0195

Jul på Bornholm 1956.

1905-1921 Andreas Jensen (1874-1955) og Regine Frederikke Julie, f. Henriksen (1884-1967)

Regine blev født 27/4 1884 og døde 2/11 1967 i Tejn.
Andreas Jensen blev silderøger og medlem af sognerådet. Billede i Jul paa Bornholm 1956

Den 6/9 1921 solgte fisker Andreas Jensen ejendommen til smed Gustaf Lindgreen, der boede i Tejn for 3.300 kr

Lindgreenfamilien i 1926: Smeden Gustav Lindgreen, gartner Alfons Daniel Lindgreen og sønnen Poul Gehrcke Lindgreen, Josefine Lindgreen med barnebarnet Grethe. Tejn Arkiv nr. 79

1921-1923 Gustaf Lindgreen (1867-1947) og Josephine Engeline, f. Pedersen

Gustaf Lindgreen blev født 25/4 1867 i Hedeskoga, Malmøhus Län, Sverige. Gustaf Lindgreen var smed.

Gustaf og Josephine Lindgreen var kommet fra “Skovly” , 18. slg. parcel, som de ejede i perioden 1919-1921.

De flyttede i 1923 til Allinge. Han døde 3/6 1947 i Storegade 68, Sandvig.

Luftfoto 1955. Tilhører Kgl. Bibliotek.

1923-1949 Alfons Daniel Lindgreen (1901-1946) og Magda Sørine Theresie Marie, f. Gehrke (1902-1968)

Daniel Lindgren blev født 25/5 1901 i Allinge. Hans forældre var ovennævnte Gustaf og Josephine Lindgreen.Han kom i gartnerlærer i Lyngby (?) og senere i Jylland.

Magda Sørine Theresie Marie Gehrke er født i Skandeborg 17/10 1902. Alfons og Magda blev gift i Skanderborg Slotskirke den 28/7 1922.  Deres ældste søn Poul blev født i Skanderborg. De flyttede til Bornholm og startede gartneriet i Tejn i 1923.

Deres børn: Poul Lindgreen (16/8 1922-), Gurli Gehrke Lindgren, døde fem måneder gammel-begravet 21/9 1924, Grethe Gurli Gehrke Lindgreen (2/12 1925-27/11 2003), Karl Aage Lindgreen (10/12 1926-12/3 2016)

Luftfoto 1958. Tilhører Kgl. Bibliotek.

“Tvillingehuset”

Huset på matrikel 82oe blev opført i 1943 som ekstrabeboelse (87 m2) og som lagerbygning.

1949-1993 (Ernst) Poul Lindgreen (1922-) og hustru Ruth og Karl Aage Lindgreen (1926-2016)
og hustru Inge.

Handelsgartneriet Brdr. Lindgreen bestod af matrikel 82et og matrikel 24b. På 82et opbyggedes flere drivhuse med opvarmning. På grunden 24b var der fra 1960’erne et stort drivhus til blomster.

Poul Lindgreen født 16/8 1922 i Skanderborg. [70-års fødselsdagsomtale i Bornholms Tidende 15-16. august 1992]

Karl Aage Lindgreen blev født den 10/12 1926 i Olsker og døde 12/3 2016 i Tejn

Poul og Ruth Lindgreen boede i det gamle hus. Karl Aage og Inge Lindgreen boede på 1. salen af bygningen, som ligger nord for (matrikel 82oe), som endnu eksisterer.

Matriklerne 24b (3412 m2) og 24f (7360 m2) blev solgt i 1993 til Schou.

Den 7/12 1993 solgtes matriklen 82et (6787 m2) til Jens Schou for 435.000 kr

1993- Jens Schou og Maibrit Christiansen

Det gamle hus stod på grunden ca. 10 år. Nabohuset på matrikel 82oe fik tillagt nogle kvadratmeter af matrikel 82et i 2002, således at bebyggelsesprocenten ikke blev for høj.

Hustomten med rester af gammel fodmur. Foto JVH 8. Nov. 2021

I 2002 havde kommunen planer om boligbyggeri på matrikel 82et og 82zz, hvorefter arealet (6770 m2) blev solgt til Allinge-Gudhjem Kommune. Huset blev herefter revet ned. Og der blev opført 3 huse med i alt 21 almene boliger i 2006-2007.

plantegning for 1 sal af blok 1, 2005. (Fra filarkivet)