Huset ved rundkørslen!

ved Havnevej 31, Tejn

Arbejder og fiskerbolig

Der er ingen fast betegnelse på stedet. Oftest omtales det som “Norden Tejn”, “i Tejn”, på “21. selvejergårds lynglod” eller “fortov”.

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Matrikel 82ba henvisning i Skøde- og Panteprotokollen

Det gamle hus markeret på kort 2021 med husnumre

Matrikelkort 1861-1921. De to ejendomme, som begge er forsvundet i dag, er indtegnet med blåt

Matrikel 82ba

Den gamle matrikel 82ba indtegnet med blåt. Ejendom A er ældste. Ejendom B er opført omkr. 1867

Jeppe Jensen fik arvefæste og skødebrev på matriklerne 80 (hartkorn 1 fdkr) og 82ba (3/4 Album) den 17/11 1854. Grundene tilhørte kongen, men arvefæstet var formeldt en ejendomsret, der kunne sælges og lejes ud, hvis man ønskede det.

Jeppe Jensen overdrog grunden matrikel 82ba til sønnen Mads Larsen den 29/6 1859.

Mads Larsen udlejede jordlodden til husmand Andreas Grønbech den 4. juli 1860 i 50 år. Andreas Grønbech ejede huset på grunden og havde sandsynligvis boet i huset i adskillige år.  Andreas Grønbech havde ret til at fremleje jorden til en anden blot mod at betale en kendelses til Mads Larsen eller den som ejer matrikel 80.
I margin tilføjet, at ifølge deklaration læst ¼ 1891 at denne leje ikke vedrørte den udgående parcel matrikel 82et.

Huset fotograferet 1986-1987 i forbindelse med bornholmergardens march gennem byen (Sankt Hans fest?) Tejns arkiv nr. 100.

Huset (A) historie kort

Det er sandsynligvis et af de ældste huse på stedet – måske fra 1834 og bygget af Andreas Grønbech. Der er ingen kilder, der eksakt beskriver hus og sted før 1867. Her var i 1867 et 7 fagshus. Huset kan følges i brandforsikringen. I slutningen af 1930erne deltes grunden (82ls) og der blev opført købmandsforretning. Begge ejendommen forsvandt på grund af rundkørslen, der blev etableret i 1988.

-1860-1867 Andreas Grønbech (1796-1889) og Ellen Kirstine, f. Christensen (1805-1867)

Andreas Grønbech blev døbt den 10/1 1796 i Allinge. Forældre: Jens Andersen Grønbech, tømmermand til søs, og hustru Kirstine.

Hustru Ellen Kirstine, f. Christensen, f. 1804/1805 i Hasle. Sandsynligvis døbt 11/2 1805 Smed Kristen Hansens datter (her døbt Ellen Marie?)

Andreas Grønbech døde 27/4 1889, da han opholdte sig på 21. slg. fortorv hos sin søn Jens Grønbech. Ifølge skifteprotokollen attesterede Jens Grønbech, at han døde hos ham på 21. slg. fortorv. Han efterlod sig intet.

Erhverv: I 1826 ved datters dåb: Parcellist Andreas Jensen Grønbech på 32. slg. grund. I 1828 betalte han kendelsespenge for 1. parcel på 33. slg. I Olsker (Pilegårds). 1834 Fisker og daglejer, 1835 og 1840 Fisker, 1845 husmand og daglejer i Olsker.

Bosted: Den 3. juni 1826 er de indført i Olsker Kirkebogs tilgangsliste fra Rutsker. Den 12. juni 1828 købte Andreas Jensen Grønbech 1. parcel af 33. slg. for 95 rdl. På grunden stod et hus. Han solgte grund og hus allerede  den 23/4 1829 nu for 150 rdl.  Han fik kongelig fæste af 1 td land sædsjord og 1 td. land  kløvgang, som han afstod den 2/4 1838 til udbygger Jørgen Pedersen på 33. slg. grund.

I midlertid ser det ud til, at han boede i Tejn allerede i 1834, hvor et af hans børn blev døbt. 1860 i Tejn – 1870 enkemand, aftægtsmand hos søn, 21. slg. fortorv.

Deres børn: Katrine Grønbech, f. 3/3 1826 i Rutsker, Stine Grønbech, f. 12/12 1827 i Olsker (fader: udbygger), Karen Kirstine Grønbech, f. 5/11 1830 i Olsker (udbygger), Jens Grønbech, f. ¼ 1835 i Olsker (fisker), Ane Margrethe Grønbech, f. 26/3 1840 i Olsker (fisker), Engeline Grønbech, f. 15/8 1845 i Olsker (husmand)

Fattighjælp:

Familien Grønbech havde det svært i perioden 1846-48. De måtte støttes med korn og brød i 1½ års tid: I fattigprotokollens referat for 2/6 1846 tildeltes Andreas Grønbech ½ tønde korn på betingelse af, at hans søn (det er Jens) igennem hele sommeren skulle søge skolen. I 1846 fik Andreas Grønbech ekstraordinært 11½ pund brød.

I 1847 fik Andreas Grønbechs hustru tildelt 2 skæpper sæd ekstraordinært.

I 1847 fik familien 4 skæpper bygkorn af 1. vornedgaard, bevilget som ekstraordinært kornhjælp fra bønderne. En portion af 1 skæppe sæd bevilgedes den 7/6 1847. Og fra den 5. til den 31. oktober 1847 blev Andreas Grønbech bevilget kost. Og i 1848 2 skp. Sæd.

Familien klarede sig uden hjælp indtil 1867, hvor de boede “norden Tejn”.
Andreas Grønbechs hustru var syg og fik 1 lispund brød tildelt den 5/5 1867.

Andreas Grønbech fik brændselshjælp første gang 7/2 1868. hvorefter han modtog pengehjælp på 8 sk. og ugentlig 5 a 6 pund brød.

Fra 1869 er Andreas Grønbech permanent på forsørgelsesplanen. Han er svag på grund af alderdom, men kunne dog hjælpe lidt med arbejde.

Fra 1870 fik han 12 skilling ugentligt,1 pund brød om ugen og til klæder. En enkelt skjorte for i alt 23 rd. om året.

Fattighjælpen blev ofte givet ud fra en beregning på, hvor meget en fuld dags kostportion kostede. Officielt blev en fuld kostportion den 1. januar 1875 (side 51b) regnet til 1 pund brød, 1 spegesild, 1/8 pund kød og 1/8 pund flæsk, ¼ pot gryn, 1/8 pot ærter, ¼ pund sigtet bygmel og 1/8 pot mel. I penge svarede det til 40 øre- dvs 146 kr årligt.

I 1880 modtog Andreas Grønbech i alt 140 kr årligt. Han boede hos sin søn, Jens Grønbechs i Tejn. I 1882 var udgiften steget til 164 kr, herunder 3 tønder kul, 1½ favn brænde og 5 kr. månedlig.
I 1885 blev hjælpen sat ned til 154 kr for i 1886 at ende med en daglig betaling på 27 øre.

Andreas døde den 27/4 1889. Ifølge skifteprotokollen attesterede Jens Grønbech, at han døde hos ham på 21. slg. fortorv. Han efterlod sig intet.

Overdragelse af huset til sønnen Jens.

Den 11. marts 1867 solgte Andreas Grønbech det af ham opbyggede hus på matriklen 82ba til sin søn Jens Grønbech. Foruden huset overdrag han lejejorden som han havde fået i leje den 4. juli 1860 af Mads Larsen.

1867-1889 Jens Grønbech

Men noget tyder på, at han flyttede ind hos sine forældre da han kom til sognet i 1865. Jens Grønbech og hans familie vedblev at bo i det syv fags store så længe hans far Andreas levede (1889. Herefter flyttede de til Birkely.

Jens Grønbech var bygmester og han byggede mindst fire huse på Strandmarken i perioden 1867 til 1889. Det første var netop dette hus på den senere gartnerigrund 82et. Dernæst byggede han Stüberhus, så Vesterled, Tejnvej 57b og til sidst ”Birkely”, Ndr. Strandvej 40. Så vidt jeg kan se, har Jens Grønbech ikke boet i disse nybyggede huse på nær Birkely.

Han var ”entreprenør/bygmester”: Først sørgede han for at sikre lejeretten til jorden for dernæst at bygge et fire eller fem fags hus. Han havde ret af lodsejeren at opdele den lejede jord i parceller, således at han kunne sælge det nybyggede hus og overdrage lejejorden, som det stod på, til en ny ejer.

Han må selv have finansieret husbyggeriet. Jeg har ikke set mange lånedokumenter. I 1880 låne Jens Grønbech 200 kr af arbejdsmand Martin Christiansen i Tejn mod sikkerhed i sit 7 fags store hus på matriklen 82ba. Underskrevet i Allinge den 31. december 1880.  Det oplystes i lånedokumentet at huset var forsikret, hvilket jeg ikke har kunne verificere.

Matrikel 82ba deles i to

Matriklen 82ba blev i 1890 delt i to lodder. Lodsejeren, fisker Mads Larsen, solgte 1. November 1890 den udmatrikulerede lod af matrikel 82ba, som fik matrikelnr. 82et, til maskinmester Jens Christian Jensen. Købsprisen var 140 kr.

I dette salgsdokument nævnes: Til belysning af den i Skjødet indeholdende Bemærkning om Kjøberens Besiddelse af den herved bortskjødede Parcel bemærkes, at Jens Grønbech ved Lejeoverdragelse af 11/3 1867, læst 9/3 1881 har erholdt Adkomst til Fæsteretten til hele Ejendommen Matrikel 82ba, at han ved overdragelse af 18/1 1870, læst 16/3 1870, har afhændet Lejeretten til et stykke af denne Jord til Jens Chr. Jensen og at Jens Grønbech ved overdragelse af 27/9 1889, læst 4/12 1889 har afhændet Lejeretten til 3 skæppeland jord til Bodil Kristine Vest. Da de herved bortskjødede Jords identitet med noget Del af de omhandlede bortsolgte Jordarealer ikke er oplyst, kan intet testeres om de Lejerettighederne paahvilende Hæftelser”.

Jens Grønbech bort-fæstede 2. februar 1893 en strimmel jord på 38 alen gående nord-syd, som oprindeligt var lejet af Jens Grønbechs far i 1860, til snedker Hans Janus Andreas Bohn i Tejn. Jordstykket grænsede mod nord til Jens Grønlunds ejen lejejord, mod øst mod havet og mod syd til Anders Peter Westh’s enkes lejejord. I lejeoverdragelsen betalte 50 kr og den årlige leje var på 25 øre. I kendelse til jordejeren Mads Larsen i Tejn betaltes 1 kr.

Lejejorden på matriklen 82ba

Jens Grønbech bort-fæstede 3 skæpper land på matriklen 82ba i 21 år fra 1. juli 1889 til Bodil Vesth. Jorden var en del af den jord, som hans far Andreas Grønbech havde lejet den 4. juli 1860. Med overdragelsen af jorden fulgte afhændelse af huset, der lå på jorden med mur- og nagelfast tilbehør. Jens Grønbech skulle have 1 kr 50 øre hvert år i lejeafgift af jorden.  Dokumentet er underskrevet den 29. september 1889

1889-1897 Bodil Kirstine Vesth (1837-1924)

Døbt Bodil Kirstine Nielsen, Født 14. marts 1837 i Østerlars. Hendes far var bonde på 19. vg. Niels Mortensen og moderen Margrethe Nielsdatter. Hun blev gift med Anders Peter Westh den 22/9 1868 i Østerlars. I folketællingen 1870 ernærede hun sig ved skræddersyning, gift og var indsidderske på 19. vg. gr.

Fra 1889 enke efter Anders Peter Vesth. De var bosat i Østerlars ½ 1880. Hun døde 18/12 1924 i Olsker på 21. slg. fortorv

Anders Peter Vest blev født 14/3 1837 i Østerlars. Hans far var bonden Vevest Peter Andersen på 32. slg. I 1868 var han sømand. Anders Peter Westh var sandsynligvis i familie med Jens Grønbechs 2. hustru Karen Malene, f. Westh, Han døde 9/8 1886 i Olsker, 48 år gammel, som husmand på 22 slg. fortorv (Matrikel 79)

Deres børn: Edvard Andreas Morten Westh (f. 4/11 1871 i Østerlars), Thor Christian Westh (f. 13/5 1873 i Østerlars), Anine Margrethe Westh (f. 17/9 1875 i Østerlars), Marie Bolette Westh (f. 28/1 1877 i Østerlars)

Bosteder: I 1871, 1873, 1875 og 1877 var familien bosat på 5. slg. grund i Østerlars – han var husmand. Familien flyttede til Olsker i 1880 til den ejendom som de den 15/7 1884 købte for 3.020 kr. Den bestod af matrikel 79 og matrikel 82bf og de på grunden stående bygninger og sælgeren var Andrea Kirstine Jørgensen, som var eneste arving efter Hans Jørgen Pedersen.

Anders Peter Westh døde på Matrikel 79 og enken Bodil solgte til fisker Janus Christian Wigelius Hansen.

I skifteprotokollen står, at Anders Peter Vest var ”indsidder” da han døde i 1886, hvilket betyder, at han ikke ejede huset, men boede til leje. Det passer ikke med at han var husmand ifølge skøde og panteprotokollen. Med anbefaling fra hendes værge og sognepræsten bevilges hun retten til at sidde i uskiftet bo efter sin afdøde mand.

Bodil Westh lånte 26/3 1890 200 kr af Morten Christiansen i Tejn mod sikkerhed i sit 7 fags store hus på matriklen 82ba, Huset var pt. forsikret for 480 kr.  – Udslettet 11/8 1897.

Forsikringsbeskrivelse 1897

Forsikringsnr. 215. Forsikringsdato 12/6 1897 hus på 21. slg. fortorv tilhørende Anders P. Westes enke. Tidligere ejer var Jens Grønbech.

Beskrivelse:

Alder vides ikke.
a. Stue og ladehus i øst og vest. 7 fag, 24½ alen langt, 7½ alen bredt og 3½ alen højt. Blandings Bindingsværk, klinede og kampestens Vægge. Straatag og bræddegavle, Bræddeloft over 6 Fag Indrettet til Beboelse, 3 værelser med Bræddegulv, 1 Kammer, Forstue, Køkken med kampestensgulv, 2 Værelser Tapetserede, de øvrige hvidkalkede. 2 skorstene med mursten og murstens Piber henholdsvis 1 alen 18 tommer og 1 alen 6 tommer, spækkede og Kalkede. Pibernes højde er ca 1 Alen. 1 Bageovn af kampesten og mursten. 1 Fag til Lade med Lergulv, fornødne vinduer og Døre. Bygningens højde er regnet fra overkanten af Sokkelen og denne er ca ¼ Alen høj. Denne forsikring er ikke indbefattet Kakkelovnen blev som ny vurderet til Brandforsikring saaledes uden Fundamenter: 6 Fag a 140 kr og 1 Fag a 110 kr er 950 kr – fraregnet 1/10 for alder og slid – 855 kr.
b. Lade i Nord. 2½ Fag, 9½ alen lang 7 alen bredt og 3½ alen højt. Blandings Bindingsværk (som stuehus), Straatag og bræddegavle. Denne Bygning er uforandret. Forsikringsværdi 80 kr.

I alt 935 kr. (tidligere forsikret for 480 kr)
[Alm Brands vurderingsprotokol 1896-1908 side 13]

Tegning i forsikringsbeskrivelse 1897: Lade sammenbygget med stuehus mod nord

Den 18/7 1897 udslettedes lejebrevet som Jens Grønbech havde udstedt til Bodil Kirstine Vesth. Den egentlige jordejer var Mads Larsen, som nu skødede jorden matrikel 82ba til Bodils ældste søn Edvard Andreas Vesth til en pris af 300 kr. Jorden var oprindelig Statens udmarksjord og både jord og bygninger, hvorfor statens havde 1. prioritet som sikkerhed for arvefæsteafgiften.

1897-1912 Edvard Andrias Martin Westh (1871-1946)

Edvard er ældste søn af Anders og Bodil Vesth, født 5/11 1871 i Østerlars (se ovenover). I 1901 er han ikke gift, betegnes som landarbejder, han har sin mor boende hos sig som husbestyreinde og sin søster Anine, som er lagerarbejderske.

Han døde i Olsker den 27/12 1946.

Edvard Vesth lånte den 4/8 1897 300 kr af Bornholms Spare og Laanekasse.

Edvard Vesth solgte sin ejendom på matr. 82ba den 28/4 1912 til Anders Jensen for 2.500 kr.  Ejendommen var allerede overtaget af Anders Jensen. På ejendommen hvilede et lejebrev til Andreas Grønbech (4. juni 1860) i 50 år, men lejebrevet var overgået til Hans Janus Andreas Bohn. Desuden havde statskassen førsteprioritet i jord og bygninger på grund af arvefæsteafgiften.

Edvard A Vesth købte matrikel 82ø (forskr. nr 89 Alm. Brand)

1912-1917 Anders Jensen (1874-) og Elis Jensen (1871-)

Anders Jensen blev født 5/10 1874 i Sverige. Han var arbejdsmand og stenhugger.
Elis Jensen blev født 15/11 1871 i Sverige

Deres børn: Morten Johannes Jensen (f. 25/9 1897 i Allinge), Hans Peter Evart Jensen (f. 7/8 1899 i Allinge), Marie Karoline Jensen (f. 28/9 1901 i Allinge), Anne Elisabeth Jensen (f. 6/2 1904 i Allinge), Andrias Chr. Jensen (f. 28/6 1906 i Allinge)

Anders Jensen have ejendommen på matrikel 82ø, som reelt blev mageskiftet med Edvard Westh. Se købekontrakten

Den 26/3 1917 solgte Anders Jensen ejendommen til Karl Henrik Ipsen for 2.700 kr.  Det solgte var udmarksjord, matrikel 82ba, som i hartkorn var sat til ½ album, bygninger, grund og plads, tilliggende og tilhørende, de i bygningerne værende Grund- , mur- og nagelfast appertinentier, derunder 1 Kakkelovn, 1 Komfur og 1 murgryde.

1917-195x Karl Henrik Ipsen

Snedker
1962+1967 boede kontorbestyrer Dina Ipsen til leje i ejendommen. (Vejviser 1962,1967)

Luftfoto 1955. Købmandsforretningen lå, hvor rundkørslen er i dag. Det gamle hus på matriklen skimtes til højre.

Købmandsforretningen

Den 23/12 1939 solgte snedkermester Karl Henrik Ipsen matrikel 82ls (udmatrikuleret samme år) til til købmand Karl Ipsen, der byggede huset. Jordens pris var 200 kr.

Karl Ipsen solgte købmandsforretningen i 1951 til Fanny (Miranda) Nielsen (1890-1974) for 53.280 kr.  Fanny Miranda Nielsen var forkæmper for seksualoplysning. Læs mere om Fanny Miranda i Dansk Kvindebiografisk leksikon  .

Den 17/11 1952 solgte Fanny Nielsen til købmand Johannes Hansen, der havde huset til 14/2 1967, hvor det solgtes til bagermester Erik Wang Hansen, der samme år solgte til Jens Hansen. Købmandsforretningen blev nedlagt omkring 1960 for derefter at fungere som privatbolig.

Allinge-Gudhjem kommune købte huset i 1976. Huset blev derefter revet ned. Efter vejprojekteringen blev resten af grunden solgt til Palle Villumsen (Palles Antik).
Se oversigt i skøde og panteprotokollen for 82ls

Tejns Arkiv-1200. Begge ejendomme blev revet ned ved rundkørslen blev etableret. Gudstensejendommen var tidligere købmandsforretning. Den hvide ejendoms beboer var Dina Ipsen.

-1978 Erling Ipsen

1978-1980 Marianne Ottesen

matrikelkort 1984-1992

1980-Birgit Hansen og Bo Christensen

I 1987 blev huset delvist eksproprieret i forbindelse med vejudvidelse. Hvornår det endelig blev revet ned, vides ikke (1993?). Se nyere oversigt over skøder og panteprotokol.

Tejn Arkiv nr. 101. Modt 1980’erne.