City – Ndr. Strandvej 69

Matrikel 79a

Statens Udmarksjord, kaldet ( i flg. Skøde og panteprotokollen) ”Falkestælet”
Hartkorn sat til 2½ album – dyrket sammen med matr. 82bf

Se matrikel 79a oversigt i Skøde- og Panteprotokollen

Se matrikel 79a oversigt i realregisteret 1859-1884

Se oversigt over 22 slg. grund Skøde og Panteprotokollen før  1858

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Sammensat matrikelkort med hus indtegnet på matrikel 79.

Ældste historie

Huset er et af de ældste i dette område. Det findes aftegnet på det ældste matrikelkort, hvorfor det er sandsynligt, at netop her fandtes en bebyggelse allerede i 1780’erne.

Navnet Falkestælet, der står nævnt i den ældste skøde og panteprotokol, findes også i slotslyngen. Jeg er lidt usikker på, om det er en fejlskrivning i protokollen eller om der vitterligt findes to lokaliteter med dette navn. Ligesom “Buggeløkken”, er knyttes til matrikel 82k (se “Lærkelund”), er “Falkestælen” knyttet til området ved Hammershus.

City, Ndr. Strandvej 69 – set fra Smedeløkken. Foto: JVH 26/11 2021

Kongens jord

Oprindelig var jorden kongens udmarksjord og i amtets jordebogsregnskaber er nævnt en række fæstere af jorden. Der er dog ingen oplysninger om fæstere er bosat her eller om de blot fæstede jorden. Ældste bevislige oplysninger om stedet er fra 1831:

Jordebogsregnskabet 1831 (side 17) Jord 2 td. 5½ skp. Sædsjord og 1 td 5½ skp Kløvgang ”indlagt efter rentekammerresolution af 5. nov. 1831” og fæstet til Ared Pedersen, hvoraf han i årlig afgift skulle betale 2 tønder og ½ fr (fjerdingkar) Havre og 3 pund smør i skat.

-1833) Ared Pedersen

Ared Pedersen døde 1/3 1833, 66 år gammel og udbygger i Tejn

Nørre herreds skifteprotokol 1815 den 3. Juni.  Marthe Kirstine Jørgensdatter i Tejn, døde den 17/4 1815 36 år år gammel. Hun var gift med Jens Hansen Kofoed,daglejer i Tejn. Hun efterlod sig sin mor 1 søster og 2 halvbrødre:
Hendes mor var Ellen Kirstine, der var gift med Arred Peersen, som var udbygger i Olsker. Søsteren var Ane Jørgensdatter, f. 1795, som stedfaderen, Arred Peersen, var værge for. De to halvbrødre var Hans Arredsen og Peder Arredsen.

1833-1837 Hans Aredsen

Hans Aredsen overtog fæstet og huset efter sin far, hvilket først blev registreret i jordebogen i 1837, hvor han overgav fæstet til Jens Poulsen

Jordebogsregnskabet 1837 (side 51)”5.december 1837, 22. Selvejers udbygger Hans Aredsen, modtager 2 tdr. 5½ skp. Sædsjord og 1 tdl. 5½ skp. Kløvgang, som ikke er ansat i hartkort” 5 rld 26 sk.
Jordebogsregnskabet 1837 (side 51)”5.december 1837, 22. Selvejer, Jens Poulsen modtager 2 tdr. 5½ skp. Sædsjord og 1 tdl. 5½ skp. Kløvgang, som ikke er ansat i hartkort, som udbygger Hans Aridsen har afstaaet” 5 rld 26 sk.

1837-1839 Jens Poulsen

Jordebogsregnskabet 1839 (side 45) ”20. august 1839, Den 22. Selvejer udbygger Andreas Hansen Møller, 2 tdr. 5½ skp. Sædsjord og 1 tdl. 5½ skp. Kløvgang, der ikke er ansat for Hartkorn, som Jens Poulsen har afstaaet”. Indfæstning 5 rd 26 skilling sølv.

Forsikret første gang 1838

Brandtaksationsprotokol 18/7 1838: Et hus paa 22. selvejergaards fortorv, ejes af Jens Poulsen. Huset bestaar af 10 Fag, 9½ Alen bredt , 3½ alen højt paa Stolperne, blandingstømmer, klinede vægge og straatag. De 6 Fag er indrettede til beboelse med Kiælder under 2 Fag, 1 Skorsteen, Loft i 5 Fag, Gulv i 4 Fag, taxeres a Fag 45 r. er 270 r.
De øvrige 4 Fag indrettede til Ladehus, taxeret a Fag 25 r er 100 r tilsammen 370 r. Forsvarlig mod Ildebrand og ei forhen forsikret. En reglementeret Brandhage paalagt Ejeren at anskaffe senest inden 14 Dage.

1839-1847 Andreas Hansen Møller (1813-) og Gjertrud Jensine Madsen (1815-)

Jordebogsregnskabet 1847 (side 60)”1. Maj 1847, 22. Selvejergaards udbygger, Jens Pedersen/modtager 2 tdr. 5½ skp. Sædsjord og 1 tdl. 5½ skp. Kløvgang, som Andreas H. Møller har afstaaet”

1847-1848 Jens Pedersen (1821-1870) og Anna Margrete Svendsdatter Korp (1813-1892)

I skødet 1858 nævntes, at der ikke fandtes tinglyst adkomst til huset, som blev overdraget til kaptajn H.A. Kofoed. Men det er ikke helt rigtigt. Et skøde fra 16. januar 1848 oplyser: ”At underskrevne Jens Pedersen, ejer og beboer af Sct. Ruths Præstegaards Hovedlod tilstaaer herved at have solgt, ligesom jeg herved skiøder til Morten Lund, hans Hustru og Arvinger et mig tilhørende og paa 22. selvejergaards Fortorv i Olsker Sogn beliggende Huus, 10 Fag stort, og tillige afhænder Fæsterettigheden til den af mig af Hr. Majestæt Kongen fæstehavende Jord efter Fæstebrev dat. 1. maj 1847, for den accorderede Kiøbesum 100 Rbd.”  Skødet blev først læst på tinget den 30/3 1853.

Jordebogsregnskabet 1848 (side 65)”17. Januar 1848,22. Selvejer udbygger Morten Lund, modtager 2 tdr. 5½ skp. Sædsjord og 1 tdl. 5½ skp. Kløvgang, som Jens Pedersen har afstaaet”

1848-1853 Morten Lund (1823-1878) og Margrethe Kofoed (1818-1885)

Morten blev født 29/6 1823 i Olsker og var Wefst Pedersen søn på Maegaard. Han døde 4/5 1878 i Olsker

Margrethe Kofoed blev født 29/12 1818 i Olsker og døde 26/4 1885 i Olsker.
I 1850 boede Wevst Petersen Magaard (79 år) i huset. Han var enkemand og aftægtsmand, født i Olsker.

Ft 1845 var Morten Lund tjenestekarl på 28. slg. i Olsker.

Avlsmand Morten Lund og Margrethe Koefoed blev gift 21/4 1847 i Olsker

I et skøde af 26/3 1853 solgte Morten Lund til kaptajn H.A. Kofoed 10 fags hus og tilhørende fæstejord på Kongens Mark, matrikel nr. 79 for 200 rdl.

1853-1858 Hans Andersen Kofoed og Kirstine Margrethe f. Møller

Hans Andersen blev født o 1790/1791 i Rutsker eller Bodilsker
Kirstine Margrethe Møller, f. 1795 i Vestermarie

I følge folketælling 1855 boede der i huset to plejebørn: Kirstine Margrethe Koefoed, 7 år, der var forsørget af H.A. Kofoed, og Hans Christian Bach, 10 år, der forsørges af fattigvæsenet.

I 1855 var han afskediget kaptajn og aftægtsmand

Ft. 1860 boede Hans Andersen Kofoed, som aftægtsmand, hos Hans Chr. Hansen sammen medbarn og barnebarn

Da Kofoed købte hus og fik overdraget fæsterettighederne udstedte han et pantebrev på 200 rdl. til Morten Lund, som nu boede i Tejn.  I pantebrevet stod at huset var brandforsikret.

Afskediget kaptajn af infanteriet lånte 100 rigsdaler rigsmønt af sømand Lars K. Holm i Tejn. Som sikkerhed stillede han sit hus på 22. slg. fortorv. Huset var 10 fag stort og havde arvefæsterettighed. Pantebrevet var underskrevet den 14. juli 1856.

Udstedelse af arvefæste og skødebrev for kaptajn H.A. Kofoed på to jordlodder matrikel 79 fora ager og enge hartkort 2½ album og matrikel 82bf på ½ album.

Kaptajn Hans Andersen Koefoed indgik salgskontrakt på hus og fæstekontrakt på arvefæstelodden på 22. slg. fortorv med Ernst Julius Dam den 4/2 1857. Ernst Dam overdrog kontrakten til sin svoger Peder Kofoed og hans hustru. Det endelige skøde blev udfærdiget den 17/3 1858. Købsprisen var 650 rigsdaler rigsmønt.

Brandforsikring 1858-1876

Brandforsikringsprotokol, der var i brug fra 1858, nævner Julius Dam som ejer, selv om det var hans svoger Peder Kofoed der reelt overtog huset. Teksten lyder: Hus på 22. slg. fortorv matr. 79, forskr. 18/7 1838. Ejer Julius Dam/ Hans J(ørgen) Pedersen. Stuehus 6 fag a 45 rdl og 4 Fag a 25 rdl er 370 rdl. Nærmeste nabo forskr. nr 147 39½ alen/42 alen

1858-1861 Peder Kofoed

Peder Kofoed skødede 5/4 1861 arvefæstelodder matrikel 79 og 82bf og de derpå stående bygninger til Hans Jørgen Pedersen (Fejl: Hans Peter Jørgensen) og hustru Sophie Margrethe f. Jensen for 400 rigsdaler rigsmønt.

1861-1884 Hans Peter Jørgensen og Sophie Margrethe, f. Ipsen (Jeppesen)

Hans Peter Jørgensen blev født 21/8 1823 i Rutsker. Forældrene var udbygger Jørgen Pedersen og hustru Susanna Pedersdatter på 1. slg. grund. Han døde 18/4 1884

Sophie Margrethe blev født 26/10 1828 i Olsker. Forældre fisker Jeppe Jensen og Kirstine i Tejn. Hun døde 48 år gammel den 5/12 1876 i Olsker.

Skøde 5/4 1861 på matr. 82bf var udstedt af Peder Koefoed til Hans Jørgen Pedersen, men ikke tinglyst.

Kommunen anlagde vej til stranden

Der blev udstedt en lejekontrakt 7/3 1868 mellem Sct Ols sogneråd på kommunens vegne og beboeren på arvefæstelodden matrikel 79, Hans Peter Jørgensen. Kommunen lejede jord til en 5 alen bred vej på 82bf, der går fra vest til strandvejen mellem Allinge og Tejn, mod øst til sognets forstrandsrettighed. Vejen skulle bruges af sognets beboere til afhentning af vand, grus og sten m.v.. Udensogns beboere havde ikke adgang.

1884 Andrea Kirstine Jørgensen

Født 14/4 1859 i Olsker. Hendes forældre var Hans Peter Jørgensen og Margrethe Sophie (se ovenfor)
Udvandret til Amerika 6/5 1891 Californien, men vendte tilbage. Døde i Nexø 19/3 1914

Eneste arving efter Hans Jørgen Pedersen var ugifte Andrea Kirstine Jørgensen. Via skifte fik hun adkomst på matrikel 79 og 82bf. Hun skødede den 15/7 1884 begge matrikler 79 og 82bf til Andreas Peter Vesth. Købssummen var 3.020 kr.

1880-1887 Andreas Peter Vest (1837-1886) og Bodil Christine, f. Nielsen (1837-1924)

Anders Peter Vest blev født 14/3 1837 i Østerlars. Hans far var bonden Vevest Peter Andersen på 32. slg. I 1868 var han sømand. Anders Peter Westh var sandsynligvis i familie med Jens Grønbechs 2. hustru Karen Malene, f. Westh, Han døde 9/8 1886 i Olsker, 48 år gammel, som husmand på 22 slg. fortorv (Matrikel 79)

Bodil Kirstine Nielsen blev født 14. marts 1837 i Østerlars. Hendes far var bonde på 19. vg. Niels Mortensen og moderen Margrethe Nielsdatter. Hun blev gift med Anders Peter Westh den 22/9 1868 i Østerlars. I folketællingen 1870 ernærede hun sig ved skræddersyning, gift og var indsidderske på 19. vg. gr. Hun døde 18/12 1924 i Olsker på 21. slg. fortorv

De var bosat i Østerlars ½ 1880. Men flyttede til Olsker samme år.

Deres børn: Edvard Andreas Morten Westh (f. 4/11 1871 i Østerlars), Thor Christian Westh (f. 13/5 1873 i Østerlars), Anine Margrethe Westh (f. 17/9 1875 i Østerlars), Marie Bolette Westh (f. 28/1 1877 i Østerlars)

Bosteder: I 1871, 1873, 1875 og 1877 var familien bosat på 5. slg. grund i Østerlars – han var husmand. Familien flyttede til Olsker i 1880 til den ejendom som de den 15/7 1884 købte for 3.020 kr.
Anders Peter Westh døde på Matrikel 79. I skifteprotokollen står, at Anders Peter Vest var ”indsidder”  da han døde i 1886, hvilket betyder, at han ikke ejede huset, men boede til leje. Det passer ikke med at han var husmand, som der står i skøde og panteprotokollen. Med anbefaling fra hendes værge og sognepræsten bevilges hun retten til at sidde i uskiftet bo  efter sin afdøde mand.

Enken flyttede til ejendommen ”Huset ved rundkørslen”, matrikel 82ba, sandsynligvis allerede efter sin mands død i 1886. I 1889 købte hus huset.

1887-1889 Janus Christian Vigilius Hansen (1842-1909) og Georgine Elisabeth, f. Henrichsen

Født 31/1 1842 i Olsker. Søn af fisker Johan Christian Hansen og hustru Karen Kirstine. Første gang gift med Caroline Cathrine Hansen, f. i Viborg. 2. gang gift med Georgine Elisabeth Henrichsen. Da han døde i Olsker den 10/5 1909 betegnes han som fisker i Tejn.

19/6 1889 solgte Janus Chr. V. Hansen matriklerne 79 og 82bf med de påståendende bygninger for 3.800 kr til Peder Andersen Kure. Med i købet fulgte 2 køer, 1 kvie, 1 hakkelseskiste, 1 tromle samt gødningen.

1889-1922 Peder Andersen Kure (1846-1927) og Cecilie Martine, f. Bentzen (1852-1933)

Peder Andersen blev født 9/4 1846 i Klemensker. Forældrene var tjenestekarl Anders Pedersen Kure og Elsebeth Margrethe Clausen.

Cecilie Martine Bentxen blev født 23/8 1852 i Olsker. Hendes forældre var fisker Anders Bentzen (den yngre) og hustru Caroline Birgitte Cathrine Margrethe i Tejn. Hun døde i Rønne 27/2 1933

Familien flyttede fra Klemensker til Olsker i 1889.

Folketællingen 1901 angiver, at familien boede på matrikel 82bf, hvilket ikke skal tages bogstaveligt. Matrikel 79 og 82bf var i fælleseje og angav samme familie. Matrikel 82bf blev først bebygget senere.

Deres børn: Anton Kure, f. 3/11 1889 i Olsker, Elsebet Kure, f. 2/1 1892 i Olsker

Ved Cecilie Martine Kures 80 års fødselsdagsomtale i Bornholms Tidende 22/8 1932 meddeles: Fejrer sin fødselsdag hos datter i Frydenlund i Rønne. Boede ca. 35 år i Olsker og var gift med avlsbruger Peder Kure, der døde i Rønne 1927, 81 år gammel. I ægteskabet er der 2 børn, en søn, der er førstelærer ved Poulsker skole og en datter, der er gift med Kaptajn Kyhn, fører af dampskibet ”Skaane”, tilhørende Dansk-fransk Dampskibsselskab.

Den ¼ 1922 solgte Peter Andersen Kure matr. 79 og 82bf af Kongens Udmark på bygninger og 2 køer og 20 høns til arbejdsmand Laurids Magelius Jensen for 9.000 kr med alt inventar. Undtaget var en gris og 1 td. Kartofler.

1922-1942 Laurids Magelius Jensen (1879-1963) og Dagmar Oline, f. Pagels (-15/1 1958)

Laurids Jensen blev født 12/9 1879 i Tejn, søn af husmand Christian Jensen og hustru Nikoline Sørine i Tejn. Han døde Fuglesangen 1, Allinge den 29/1 1963

Dagmar Oline, f. Pagelse blev født 6/2 1886 i Nyker, døde 15/1 1958 i Tejn.

Dagmar Jensen, 1943. Foto: Alfred Kjøller. ARK 17447 Bornholmske Billeder.

Laurids Jensen, 1943. Foto: Alfred Kjøller. ARK 17446. Bornholmske Billeder

Deres børn: Georg Jensen, f. 26/3 1907 i Nyker, Astrid Jensen, f. 11/1 1910 i Nyker, Ejner Jensen, f. 31/3 1916 i Nyker, Edith Jensen, f, 28/1 1918 i Olsker

Familien flyttede fra Nyker til Olsker i 1917. I 1921 bosat i Tejn i flg. folketællingen.

Ejendommen brændte den 6. oktober 1931. TLA-1200

I Bornholms Tidende for 6. oktober 1931 læses:

Et Hus nedbrændt i Morges. Staldlygte som Brandstifter.
I Morges ved 7-siden er Avlsbruger Laurids Jensens Ejendom 22. slg. Parcel i Olsker lidt nord for Tejn, nedbrændt.
Ilden er opstaaet ved en staldlygte. Ejeren havde lige faaet sine 3 Køer ud paa Marken, da han opdagede, at det brændte i Kostalden, som er en nybygget Tværlænge til Stuehuset. I løbet af kort tid var hele Ejendommen omspændt af Flammer, og da Sprøjten fra Olsker ankom, var der intet andet for dem at gøre end at søge at redde Naboejendommene, som kun ligger ca. 50 Meter fra den brændte Ejendom. Dette lykkedes ogsaa. Da Køerne var paa Marken, da Ilden udbrød, blev de reddet, ligesom Indboet. Det lykkedes ogsaa at faa de andre Dyr, deriblandt et Par Svin, ud. Men den indhøstede Sæd brændte, ligesom det indbo, der var paa Loftet. Et Læs Korn paa Marken lige ved Huset indgik dog Flammerne. Stuehuset, der var ret gammelt og havde fast Tag, lykkedes det dog ikke at redde.
Bygningerne var forsikret i Husmandsbrandkassen for 10.500 kr. Løsøret i samme Kasse for 5.800 kr.

Skøde 23/3 1942 på matr. 79a, 82bf og 26l til Anton Peter Møller til en købspris på 13.000 kr

1949 “City”. Luftfoto tilhører Kgl. Bibliotek

1942-1944 Anton Peter Møller (1905-1972) og Else Møller

Født 22/12 1905 i Allinge. Var i en længere periode beskæftiget hos svogeren vognmand Villy Jensen i Tejn. Døde 18. februar 1972 (Bornholms Tidende 24/2 1972).

Else og Anton Møller. Foto fra Alfred Kjøllers atelier, Allinge. 1946/47 mus63068

Skøde 23/10 fra vognmand Anton Peter Møller til gårdejer Harry Sextus Falk på ejendommene samt matr. 26k og 26n for i alt 20.000 kr

1944-1994 Harry Sekstus Falk (1903-1990) og Eva (1909-1998)

Harry Falk født 17/9 1903 i Olsker og døde i Olsker 1/1 1990
Landmand – købte ejendommen sammen med ejendommen 26k og 26n.

1955 “City”. Luftfoto tilhører Kgl. Bibliotek.

1994- Jakob Jensen

murermester

Hushandler (Bornholms Tidende 23-24. juli 1994) Boet efter Harry Falk solgte matr. 79a, 26k og 26n. Ejendomsværdi 520.000 kr.

Jakob Jensens Murerforretning, Ndr. Strandvej 69, var efterfølger af Helmer E. og Hans J. Nielsens Murerforretning (Annonce 2012 i Bornholms Tidende)