Lærkeløkken 3 – Sandkås

Lærkelund, Lærkebakken 3, Sandkås

20. selvejergårds lynglod
Arvefæstelod matrikel 82k af Statens udmarksjord og lynglodden 82æ
Fra 1976: Matr. 82 uh

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Matrikel 82k blev drevet i forening med matr. 23c i perioden 1770 til 1840erne og blev kaldt for Buggeløkken.

Oversigt i Skøde- og Panteprotokollen.
Oversigt i Skøde- og Panteprotokollen for matrikel 23c.

Udsnit af det ældste matrikelkort for “Strandmarken” brugt 1828-1861. Påskrevet: “Steffen Jørgens Enke”

Ejendommens historie kort

Beboerne/ejere af ejendommen kan følges tilbage til 1814, men dens historie er formentlig noget ældre. I amtsregnskaberne optræder ”Buggeløkken” tilbage til 1717 og frem til 1807.

Nr. 110 kaldes “Bugge skoven” på Stednavneudvalgets kort fra 1944. Dårlig kopi af kort på Ø-Arkivet

Problemet er, at der er to steder med bebyggelsesnavnet ”Buggeløkken” i Olsker. I ”Bornholms Stednavne”,  bd. 1 side 263, findes Buggeløkken som 7. selvejergårds parcel, der også findes som lokalitet i dag. I Skøde og panteprotokollen er Buggeløkken imidlertid også navn til jordstykket på matrikel 82k. I forarbejdet til Bornholmske Stednavne, nemlig stednavneudvalgets optegnelse fra 1944 af K.A. Kofoed, er omtalt et sted (nr 110) der i folkemunde kaldtes ”bårkja skoving” Buggeskoven.

Jeg er i tvivl om hvilken af Buggeløkken, der er tale om i amtsregnskaberne, så dette må stå hen i det uvisse indtil videre.

Ejendommens historie er sikker fra 1814. Huset har en placering ved udmarksgærdet mod Strandmarken ligesom en række andre huse mod nord. Det har i den første tid være enlænget ejendom på 7 fag. Huset brændte i 1854 og genopført samme år. Stuelængen er bevaret i dag.

Fra 1854 var ejendommen en aftægtsbolig for Lille Lærkegård. Den udviklede sig til en pæn gård med 4 længer, sådan som det kan ses på luftfotos fra 1946-1955.

Ejendommen blev i 1907 forsikret i Østifternes Brandforsikring og dens bygningshistorie kan nemt aflæses her.

I 1960’erne kom den i kommunens eje og i 1973 blev ejendommen minimeret og indlemmet i bybebyggelse, som et andet parcelhus!

Lærkeløkken 3. Foto: JVH, 2017

Bygningsbeskrivelse i følge den ældste brandforsikring

Ejendommen blev brandforsikret for første gang den 14. februar 1849.
Se Brandforsikringsprotokollen
Se Brandtaksationsprotokollen

Forsikringsnr. 653 – Et hus på 20 sg.s fortorv, tilhørende Jørgen Dam. Huset består af 7 fag, 8½ alen bredt, 3 alen højt på stolperne og opført af blandingstømmer, klinede vægge og staatag, 2 bræddegavle, skorsten og bageovn, bræddeloft i 3 fag, 7 døre, 2½ fag vinduer, indrettet til beboelse og køkken, samt lo og lade. Takseret til 4 fag stuehus a 40 rd. 160 rd. 3 fag ladehus a 30 rd er 90. I alt 250 rd.

I brandtaksationsprotokollen for 6. april 1854 kan man læse om skaderne efter brand på et af gårdmand Mogens Weidiksen tilhørende hus på 20 sg. fortorv i Olsker sogn:  Huset er under 14. febr. 1849 forsikret nr. 653 for 250 rd. De reddede materialer beløb sig til 3 rd. Skaden vurderet til 247 rd.

I brandtaksationsprotokollen for den 10. juli 1854 blev der synet for et næsten nyopført hus på den 20 sg. fortorv tilhørende Mogens Weidiksen efter branden den 6. april 1854. Nr. 653. Huset er på 9 fag, 11 alen bredt, 4 alen højt på stolper, opført af blandingstømmer, klinede vægge, taget er endnu ikke lagt og gavlene så vidt som vinduer og døre ej indsatte.
Til denne ufuldendte bygningsmaterialer er brugt: 100 rd. + transport 10 rd. Forsikringsværdi 110 rd

Allerede den 20. november 1854 var huset færdigt indvendigt, men manglede noget udvendigt før det kunne  blive forsikret fuldt udHuset bestod af fyrretømmer, klinede vægge og straatag, 2 bræddegavle, 1 skorsten, bræddeloft i 2½ fag, bræddegulv i et fag, 6½ fag vinduer, 8 døre, indrettet til beboelse, køkken, lo og lade. Huset er endnu ikke ganske færdigt udvendigt. Materialer 400 rd. Forsikringsværdi 340 rd.

Det færdige hus havde 8½ fag vinduer og 11 døre – i alt 9 fag, hvor af 6 fag stuehus og med tre fag ladehus– forsikringsværdi 600 rd.

Den 5/12 1856 blev synsmændene atter tilkaldt. Nu for at syne huset, hvor stuelængen havde fået et ekstra fag tilføjet og der var bygget en vestre længe.  Beskrivelse lyder nu:

a. Stuelængen, 10 Fag, 11 Alen bred, 4 alen høi paa Stolperne, opført af blandingstømmer, klinede Vægge og Straatag. 1 Gavl muret, 1 bræddegavl, 1 Skorsten, bræddeloft i 5½ fag, bræddegulve i 4 fag, kjælder under 2 Fag, 8½ Fag vinduer, 12 døre, indrettet til Beboelse, kjøkken, lo og lade, taxeret saaledes: 6 fag Stuehus a 75 rd er 450 rd, 4 Fag Ladehus a 50 rd. er 200 rd – 650 rd.

b. Vestre Længe, 5 Fag, 10 Alen bred, 4 alen høj på stolperne, opført af fyrretømmer, klinede vægge og Straatag, 1 bræddegavl, 2 døre, 1 luge, 1 port, indrettet til lo, lade og stald, taxeres pr Fag 45 rd er 225 rd -230 rd. forsvarlig imod ildvaade.

Ejerliste

1814-1832 Stephan Jørgen Christiansen (1777-1820) og Karen Kjerstine Hansdatter (1782-1859)

Stephan Christian var pensioneret soldat fra artilleriet i København. Han blev født omkring 1777 og konfirmeret i Olsker i 1794. Ifølge folketællingen i 1801 boede han i Klemensker hos sin bror på 69. slg. Grund – allerede her nævnes, at han var pensioneret soldat ved artilleriet.

Den 27/12 1806 blev han gift med Karen Kjerstine i Klemensker.

I 1808 ved sin datters dåb var han udbygger i Nyker. I 1811 var familien i Rønne I 1817 var han foruden pensionist også Rokkedrejer.

Karen Kjerstine Hansdatter blev født o. 1782 i Klemensker.

Ifølge kirkebogens tilgangsliste flyttede familien fra Rønne til Olsker i efteråret 1814. Stephan må have blevet i Rønne, da der den 13. maj 1820 anmeldtes hans død i Rønne.  I Rønne kirkebog oplyses, at han døde den 10. maj 1820 af brystsvaghed og at han var rokkedrejer – 43 år gammel.

Familien må have fået fæste på jord af 20. selvejergård, hvilket dog ikke kan bekræftes af et tinglyst fæstebrev.

Enken sad i uskiftet bo, men da hun ønskede at gifte sig igen, skulle der afholdes skifte. Det skete 10, januar 1832

Skiftet fandt sted på 20. selvejergårds fortorv og overværedes af deres fem døtre. Ejendelene blev beskrevet således:

Et femfags hus paa et indhegnet jordlod på Kongens Mark, som var i fæste på enkens livstid, Jernkakkelovn, Viseuhr, bord og 5 bagstole, 1 sædestol, i bismer, en rok, seng med omhæng, rødstribet overdyne og en underdyne, 6 forskellige hovedpuder, to lagner, et sengested med rødstribet overdyne, underdynevaar, hovedpude og lagen, et skab, dejtrug, drøftetrug, et anker, tre forskellige trækar, to sildefjerdinger, 3 sække, egevæv, 3 gryder, grydekrog, 4 forskellige trækar og spinderok, en sort ko, 1 skæppeland rugsæd. I alt vurderet til 165 rd 1 mk 8 skilling.

Af gæld nævntes at Jørgen Jørgensen Dam i Olsker fordrede 49 rd. 1 mk 2 skilling, datteren Maren 5 rd 2 mk 10 sk., datteren Karen 3 rd 1 mk, Jacob Bertelsen 5 rd 1 mk. Med skifteforretningens udgifter var der tilbage 90 rd 1 mk 7 sk til deling. Enken fik 45 rd 8 sk og hver af døtrene fik 9 rd 1 7/10 skilling.

Jørgen Jørgensen Dam og enken Karen Hansdatter giftede sig den 12. februar 1832 i Olsker kirke

Stephan og Karens børn var: Maren Marie (døbt 26/12 1808 i Nyker), Karen Kirstine (døbt 6/12 1811 i Rønne), Bodil Margrethe Sonne (døbt 26/7 1814 i Rønne), Stephanie Stefansdatter (f. 6/4 1817 i Olsker, død 2/2 1892 i Olsker), Georgine Kjerstine Sonne (f. 30/12 1820 i Olsker, død 2/4 1856 i Allinge)

1832-1854 Jørgen Jørgensen Dam (1793-1874) og Karen Kjerstine Hansdatter (1782-1859)

Jørgen Dam blev født 1793 i Olsker.

Jørgen Jørgensen havde fået kgl. Fæstebrev af 4/5 1839 på en tønde sædsjord, der var beliggende udenfor den 20. selvejergårds fortorv.

Den 12/4 1854 flyttede den 60-årige husmand Jørgen Dam, hustru Karen og hendes datter Jørgine Christine Sonne til Klemensker. (Olskers sogns afgangsliste). De flyttede til husmand og smed Mogens Peter Alling på 48 slg. grund, der var gift med Karens datter Bodil Margrethe, f. Sonne.

Karen Dam døde den 10/4 1859 76½ år gammel. Jørgen Dam døde 82½ år gammel hos svigersønnen på 69. slg. gr. den 21/7 1874.

Ejendommens overdragelse

Jørgen Jørgensen Dam må have solgt huset til Lille Lærkegaards ejer Mogens Weidichsen efter at det brændte i 1854. Der findes intet skøde, men ses af brandforsikringen.

”Den kgl. Arvefæstelod”, matrikel 82k, fik Jørgen Jørgensen først dokument på efter han var fraflyttet sognet, nemlig den 22/1 1855. Arvefæstelodderne blev tildelt administrativt til dem der opfyldte kravene til ejerskabet. Det var et livsfæste, der kunne sælges til hvem man ville. Denne lod solgte han til Mogens Weidichsen 4/11 1859 for 50 rd.

Lynglodden på 8 tønder land, var ved udskiftningen blev tillagt 20. selvejergård, hvorfor Mogens Weidichsen

1854-1870 Mogens Weidichsen (1804- 1874) og Margrethe Pedersdatter (1798-1874)

Mogens Weidichsen blev født 23/2 1800 på Lille Lærkegaard. Forældrene var gårdejer Weidich Haagensen og Karen Rasmusdatter. Han arvede retten til den fædrene gård som 2årig, men overtog den først efter sit ægteskab med Margrethe.

De blev aftægtsfolk med bolig – ikke på gården – men på i huset på arvefæstelodden. Aftægteadtalen blev formaliseret  den 14/10 1856 i en undentagskontrakt mellem sønnen Michael Mogensen og faderen Mogens Weidichsen på 20. slg. i Olsker.  Her omtales at i salget af gården undtages udmarkslodden, som Mogens Weidichsen beholdt i ejerskab.
Skødet til Michael Mogensen 6. januar 1856.

Mogens Weidichsen døde på ejendommen den 4/3 1875.

Mogens og Margrethe Weidichsens børn: Peter Mogensen f. 1828 i Olsker, Rasmus Martin Mogensen f. 11/3 1831 i Olsker, Michael Mogensen, f. 1833, Olsker, Karen Marie Mogensen f. 1836 i Olsker, Hans Jacob Mogensen f. 1839 i Olsker, Barbara Marg. Mogensen f. 1843 i Olsker

Den 14/9 1870 solgte Mogens Weidichsen til Rasmus Martin Mogensen – deres søn, for 900 rd. Mogens og Margrethe Weidichsen skulle have ”ubehindret beboelse i huset, så længe de levede”.

1870-1882 Rasmus Martin Mogensen (1831-1901) og Ellen Kirstine, f. Holm (1820-1882)

Rasmus Martin Mogensen blev født 11/3 1831 på Lærkegaard. Forældre Gårdmand Mogens Weidichsen og hustru Margrethe. Ved folketællingen i ½ 1870 var han ugift og “husfader” på en ejendom, der lå tæt ved Lærkelund. Han havde den 29årig enke Karoline Frederikke Falk med to børn som logerende. Men det var ikke hende, han giftede sig med.

Den 10/11 1875 giftede han sig med enken Ellen Kirstine Hansen.

Ellen Kirstine Holm blev født 19/4 1819 i Olsker. Hendes forældre var Lars Hansen Holm og Ellen Kirstine på Valnøddegaard. Hun havde været gift med borger og avlsbruger Hans Hansen, ”Paa Tassen”, ved Hasle. Ellen og Hans Hansen købte i 1855 Pilegård i Olsker og da han døde den 27/11 1864, efterlod han hustruen med rimelig formue og 5 børn.

Hendes børn  med Hans Hansen var: Amalie Kirstine Hansen, f. 7/10 1848 ”Paa Tassen” ved Hasle, Christiane Marie Hansen f. 24/4 1850 i Hasle, Laurits Hansen f. 28/3 1852 i Hasle, Jens Hansen f. 7/1 1854 i Hasle og Eline Petrea Hansen, f. 7/10 1855 i Olsker.

Inden Ellen Kirstine kunne gifte sig igen, måtte hun skifte med sine børn. Se skiftet her.

Ægtemanden og hendes fem børn ejendommen. Der blev indgået et privat skifte. Arven bestod af Matrikel nr 180c, Hasle Købstad til en værdi af 2.000 kr, samt matriklerne 82k, 82d (82z?), 82j (82æ?) og 24c i Olsker sogn til en værdi af 14.000 kr.

Undentagskontrakt

Ellen Kirstines søn Jens Hansen overtog ejendommen mod at udstede et pantebrev til Rasmus på 6.000 kr, samt udrede årligt 2 td. Byg, 2 td. Rug, 5 td kartofler, 1 fj sommerlagt sild, 1 lam der i levende vægt der ville veje mindst 4 lispund, 100 pund flæsk, 1 favn brænde, 2 gæs og ½ td havre. Desuden skulle han have 3 stuer til sin rådighed så længe han levede. Han fik sikkerhed for den årlige ydelse i det udstedte pantebrev. Jens Hansen havde desuden udslettet en gæld på 3.600 kr.

Rasmus Mogensen købte matrikel 24c den 9/1 1880 af Sander Jensen for 470 kr.
Ellen Kirstine døde 62 år gammel den 8/3 1882 på Lærkegaards Fortorv.

Rasmus Martin Mogensen døde som aftægtsmand på 20. slg. parcel (Ejendommen på 82k)

1882-1903 Jens Hansen (1854-1916) og Anna Karoline Elsine Dam (1875-1945)

Jens Hansen blev født 7/1 1854 i Hasle. Forældrene var avlsbruger ”Paa Tassen” ved Hasle og Ellen Kirstine, f. Holm. Han døde 13/5 1916 i Aaløse i Østermarie. Han var baptist og blev begravet af P.A. Holm.

Anna Karoline Elsine Dam blev født 22/8 1875 i Vestermarie. Datter af Kristine Mathea Dam, arbejdsmand Johan Svendsons fraseparerede hustru.

Jens og Anna blev gift på Hasle Rådhus den 27/5 1893.

Deres børn: Peter Amandus Hansen, f. 26/10 1895 i Olsker, Kristian Andreas Hansen, f. 2/2 1897 i Olsker, Anton Vilhelm Hansen, f. 26/2 1899 i Olsker, Hans Peter Hansen f. 10/1 1901 i Olsker, De havde et plejebarn: Petra Kristine Nielsine Dam f. 29/3 1898 i Allinge

Matrikelkort brugt i perioden 1861-1921

Matrikelkort af Lille Lærkegårds jorde ud mod Lynglodden. Brugt i perioden 1881-1954

Den 10/3 1903 solgte Jens Hansen til Carl Emil Christian Lund for 12.000 kr  Salget omfattede matriklerne 24c, 24e, 82k, 82z og 82æ, samt alle de på grunden stående bygninger, besætning og afgrøde.

Ovenstående overdragelse af ejendom inkluderede også lejeretten til arvefæstelodden matrikel 23b på ca. 1 td. Land jord (lejeretten indgået 23/2 1893), samt lejeretten til arvefæstelodden matrikel 23b i 45 år fra 23/2 1893, grundet i lejeretten af 10/1 1900 (læst 31/1)

1903-1911 Carl Emil Christian Lund (1869-1958) og Marie Elisabeth, f. Mortensen ((1875-1920)

Carl Emil Christian Lund kom fra Klemensker, da han købte i 1903. Han blev født 29/9 1869 i Klemensker. Forældrene var Jesper Jensen Lund og hustru Sophie Jørgensine Hansen på 6 vg. grund.

Han blev gift med Marie Elisabeth Mortensen den 1/5 1903.

Marie Elisabeth Mortensen blev født 18/11 1875 i Klemensker. Forældrene husmand Johannes Mortensen og Elisabeth Hammer. Hun døde på Bjerregaard i Olsker den 9/8 1920

Emil Lund blev senere ejer af Bjerregaard i Olsker.

Deres børn: Johannes Jespersen Lund f. 6/3 1904 i Olsker, Ludvig Emil Jensinius Lund f. 21/12 1907 i Olsker, Ellen Elisabeth Lund f. 26/5 1909 i Olsker, Jenny Marie Lund f. 24/11 1910 i Olsker.

Brandforsikring 1907

Ejendommen blev forsikret i Østifternes Brandforsikring 31/8 1907 (se police nr. 10). Nærmeste nabo var B.M.Bengtsen og lå over 50 alen fra ejendommen.

Ejendommen bestod af 4 længer:

Skitse over bygningerne i forsikringspolicen 1907

a. Stuehus på 10 fag, 33 alen i længden 10 ¾ alen i bredden og 3½ alen i højde, bindingsværk dels med brændte sten og dels med klinede vægge. Stråtag. Alle fag med bræddelofter og 9 fag med bræddegulve. I køkkenet var der stengulv og i materialhuset lergulv. I Stuen er malet og terpiseret – i alt 355 kvadratalen. Vurderet til 3195 kr

b. Østre længe på 10 fag, 35½ alen i længden 10½ alen i bredden og højde 3½ alen. Beton og klinede vægge og stråtag. 2 fag var svinehus, 3 fag kostald, 2 fag til lo og 3 fag til lade. – 372 kvadratalen vurderet til 2604 kr

c. Vestre længe på 6 fag, 23½ alen langt, 10 alen bredt 3 ¼ alen højt, beton og klinede vægge og stråtag. Stald og ladebygning. 1 fag til port, 2 fag til hestestald, det øvrige til lo og lade. Over hestestanden er bræddeloft. Vurderet til 1410 kr

d. Nordre Længe på 6 fag, 21 alen lang, 7½ alen bredt og højde 3 ¼ alen, beton og klinede vægge og stråtag. Indrettet til port til indkørsel vognport og svinehus. 157 kvadratalen. Værdi 942 kr

Købekontrakt 1910

Der blev indgået en købekontrakt med Jens Pedersen Frigaard 7/11 1910. Skødet blev underskrevet den 26/5 1911  Salget omfattede matriklerne 24c, 24e, 82k, 82z og 82æ, samt alle de på grunden stående bygninger på matr. 82k, besætning og afgrøde, samt 3 heste, 8 køer, ungkvæg, 6 svin. Salgsprisen var 13.000 kr, samt indfrielse af et lån 5.500 kr

I salget blev inkluderet lejeretten til arvefæstelodden matrikel 23b på ca. 1 td. Land jord (lejeretten indgået 23/2 1893), samt lejeretten til arvefæstelodden matrikel 23b i 45 år fra 23/2 1893, grundet i lejeretten af 10/1 1900.

Lærkelund 1946. Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1911-1949 Jens Petersen Frigaard (1888-1955) og 1. Marie Magdalene Lund (1887-1911) 2. Eva Margrethe Hermandine Thorsen (1899-1967)

Jens Frigaard blev født 13/10 1888 i Olsker, søn af gårdejer Niels Andreas Pedersen Frigaard og hustru Margrethe Kristine Engel i Olsker. Jens Frigaard døde 12/7 1955.

Han blev gift i Aakirke den 25/11 1910 med Maria Lund.

Marie Magdalene Lund f. 23/6 1887 i Aaker, datter af vejmand Hans Peter Lund og hustru Christine Malene Raes på 20. Vg.grund i Aaker. Hun døde den 17/10 1911 24 år gammel.

Jens Frigaard blev gift anden gang den 18/1 1918 med Eva Margrethe Hermandine Thorsen. Hun blev født 10/2 1899 i Olsker. Forældre var fisker Julius Herman Thorsen og Oliva Marie Kjøller i Tejn. Hun døde den 8/11 1967.

Jens Frigaards børn: Asta Frigaard, f. 23/3 1911 i Olsker, Hans Erik Frigaard, f. 14/10 1918 i Olsker

Hans Erik Pedersen Frigaard, Lizzi Margrethe Frigaard f. Svendsen, Jens Pedersen Frigaard, Birgit Noomi Frigaard (født 1935) og Eva Marie Hermandine Frigaard f. Thorsen. Foto o. 1940. Tejn Arkiv 0126

I brandforsikringen nævnes at i 1 1927 blev stråtaget fjernet på de tre avlslænger.
Stråtaget blev fjernet fra stuelængen i 1937. Herefter er der hårdt tag over det hele.

Skødet til Jens Edvard Hansen i 1949 omfattede matriklerne 23c, 24c, 24e, 82k og 82z. Købspris var 17.500 kr

Lærkelund 1949. Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1949-1953 Jens Edvard Hansen (1928-) og Grethe Ingrid Jensen (1929-)

Jens Edvard Hansen er født i Østerlars 26/8 1928, søn af avlsbruger Jens Carl Hansen og hustru Ellen Marie f. Marker. Blev gift i Rø den 16/3 1949 med Grethe Ingrid Jensen, der er født 10/7 1929 og er datter af gårdejer Emil Jensen og hustru Gerda Kristine.

De flyttede til Vangsbo i Østerlars i 1953

Skødet i 1953 til landmand Ove Kofoed Svendsen lød på en købspris på 32.000 kr.

Lærkelund 1951 set fra sydvest. Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1953-1966 Ove Kofoed Svendsen (1927-2009)

Østifternes Brandforsikring vurderede ejendommen efter anmodning fra Ove Kofoed Svendsen den 28/1 1953. Der var ingen forandringer siden 1927.

Forsikringssummen var 77.000 kr

Ifølge vejviseren 1967 ejedes ejendommen af Olsker Kommune, men Ove Kofoed Svendsen boede endnu i ejendommen, men som lejer.

Lærkelund 1955. Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Artikel i Bornholms Tidende 1. september 1967 med tegning over byggegrundene, der var sat til salg. Bemærk den projekterede omfartsvej!

1966-1994 Olsker/ Allinge Gudhjem kommune

Den 25/8 1966 overgik ejendomsretten til Olsker Kommune, som nedbrød ejendommens 3 udlænger og leje stuehuset ud.

I flg. Landbrugsministeriets skrivelse af 25/2 1976 fik grunden på 1200 m2 matrikel nr. 82uh. Tidligere var det matrikuleret 23e.

16/7 1973 findes en opmåling af ejendommen i 1:100 udført af FSN. Sag ”Kommunale ejendomme”

Opmåling af stuehus 1973. Kilde: Filarkivet.

1995- Lise Colberg Kok

Den 11/5 1994 blev hus og grund skødet til Lise Kok. Købsprisen var 90.000 kr mod ejendomsskyld på 290.000 kr.