Tejnvej 44 – Sandkaas

Gule hus

Tejnvej 44

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Jordlodden 82by er en fraskilt jordlod fra matrikel 82u den 21/12 1867.

Matrikelkort brugt 1860-1924

Skøde- og panteprotokol indtil 1936 – se oplysninger matrikel 82by.
Efter 1936 udmatrikuleret til matrikel 82kv – se oplysning her.

Husets historie kort

Tejnvej 44 er opført af Laurits Nicolaj Kaas  omkring 1863-64.  Han kommer senere til at bo på matrikel 42c, Klinteløkken 10 og ejer af nabogrunden matrikel 82bc, Tejnvej 42.

Huset blev købt i 1899 af stenværksforvalter Andreas Christian Holm umiddelbart inden at det store københavnske stenværksfirma “Hans & Jørgen Larsen” købte Klinteløkken. Holm solgte ejendommen Tejnvej 44 til en stenhugger med en klausul om fri vej over grunden fra klinteløkken for stenværksejeren.

I 1907 og frem til 1936 var huset i Hotel Sandkaas ejerskab. Fra ejendommens grund er en hel del sommerhuse udstykket.

I 45 år var det kunstmaler Louis Villy Bendtsens bolig.

Ejerliste

1863-1864 Lauritz Nicolaj Kaas (1836-) og Petrea Laura Marie Karoline f. Hansen (-1908)

Lauritz Nicolaj Kaas var født 21/3 1835 i Sandvig søn af bådfører Niels Jørgen Kaas og hustru Anne Larsdatter. I 1856 var han tjenestekarl på 17. selvejergaards grund i Rutsker, hvor han mødte Laura.

Laura Marie Karoline er født 10/8 1837 i Rutsker. Hendes forældre var arbejdsmand Jørgen Hansen og hustru Karen på 17. selvejergaards grund. Hun døde 19/7 1908 ”Ved Storedal” – som sandsynligvis er Klinteløkken 10.

Lauritz Kaas og Laura bIev gift 12/4 1856 i Hasle kirke.

Deres børn: Carl Peter Kaas (f. 3/5 1857 i Rutsker), Jensine Marie Kaas (f. 2/12 1859 i Olsker), Ludvig Julius Kaas (f. 2/1 1865 i Rutsker), Anine Nicoline Kaas (f. 25/11 1873 i Olsker)

Skiftende ophold i Olsker og Rutsker

Efter de blev gift i 1856 boede familien, som husmandsfolk, på 18. selvejergaards grund i Rutsker. I 1859 flyttede familien til et husmandssted i Vedby i Olsker, beliggende på 5. selvejergaards lynglod (dengang matrikel 82dr) i et 8 fags hus. Det ses i forsikringsprotokollen, at han lod det forsikre i første kvartal 1859.

Fra Højlyngen (matr. 82dr) flyttede familien til Strandmarken (matr. 82by) og byggede et huset på lynglodden. De når ikke at bo længe i huset. Allerede den 5/3 1864 er de ifølge kirkebogens afgangsliste flyttet tilbage til Rutsker, hvor de overtager Anders Hansen Holms hus på 19. selvejergaards grund den 9/2 1865. Med huset fulgte fæstebrev på jord.

Samme dato (den 9/2 1865) hvor Lauritz Nicolai Kaas købte Holms hus i Rutsker,  skødede han huset i Sandkaas til Anders Hansen Holm. Prisen var kun 20 rigsdaler, hvilket er forbavsende lidt for et hus.  Måske har prisen været særdeles favorable, da der var tale om en byttehandel. Huset og fæstebrevet på jord kostede 100 rd i Rutsker, hvilket vel også var et billigt køb?

Tilsyneladende blev skøderne udfærdiget et stykke tid efter den reelle overtagelse. Det er meget almindeligt. Skødet blev tinglæst den 10/6 1868, sikkert foranlediget af køberen for at kunne bevise lovlig ejendomsret til huset.

Omkring 1867  købte Laurits Nicolai Kaas huset på matrikel 42c – Klinteløkken 10 (se denne) og i 1868 købte han lynglodden 82bc, som hans søn Carl Peter Kaas lod bebygge i 1880erne – se nabohuset Tejnvej 42 – se denne.

1865-1871 Anders Hansen Holm (1815-1872) og Englike Kathrine Holm (1810-)

Anders Hansen Holm er født i Rutsker 19/1 1816. Forældre var bonden Thor Hansen Holm og hustru Kirstine Andersdatter på 29. selvejergaard. [I kirkebogen ved hans død den 4/9 1872 i Olsker står, fejlagtigt, at han er født 21/5 1813 i Rutsker og hans far var Hans Nielsen] Han døde af brystsyge, som en del andre på samme tid.

Englike Kathrine Holm er født 16/9 1810 i Olsker. Forældrene var Hans Hansen og Anna Hansdatter

Anders Hansen Holm anmeldte ankomst til Olsker den 16/11 1865, men allerede den 9/2 havde han købt huset af Lauritz Kaas.

Havde modtaget skødet fra den 14. og 15. selvejergaards ejer Lars Lund den 18/2 1868 på parcellen nr. 2 af gårdens udmarkslod, matriklen 82by, der var skyldsat til 1 fdk og areal på 5 tønder land. Salget var opproberet af indenrigsministeriets udstykning af 21/12 1867 ifølge overenskomst af 12/9 1866. Købesummen var 150 rd for jordlodden, som var en parcel af matrikel 82u. I skødet nævnes at Anders Hansen Holm allerede havde modtaget jorden.

Da Anders Holm skødede ejendommen til sin svigersøn i 1871 underskriver han sig ”m.f.P.” – med ført pen ved E. Bohn. Det må være skolelærer Esper Bohn i Allinge. Bohn, der faktisk var den reelle ejer af matriklen 82s selvom det var tilskrevet hans søn Emil Bohn.

1871-1899 Karl Julius Jørgensen (1842-1923) og Frederikke Margrethe Katrine, f. Holm (1849-1894) og anden gang Ane Katrine Jensen (1862-)

Karl Jørgensen er født i 18/5 1842 i Allinge. Forældrene var murer Johan Jørgen og hustru Ane Margrethe Dam, i 1870 var han tjenestekarl på 14. slg. Lundegaard. og døde 10/5 1923 i Allinge

Frederikke Katrine Holm er født i Rutsker i 1849. Datter af arbejdsmand Anders Hansen Holm og Engelke Katrine Hansen, Hyllegaards grund i Rutsker.

Karl blev gift anden gang 8/12 1900 i Allinge med Ane Kathrine Hansine, født 21/7 1862 i Mastrup, Gennerup sogn, nørre herred i Randers amt. Hun var vist nok hans husholderske.

Deres børn: Frits Elias Jørgensen (f. 1871 i Olsker – snedkersvend i 1890), Emilie Frederikke Albine Jørgensen (f. 1881 i Olsker)

I 1890-folketællingen var Karl Jørgensen murer og boede på 14. selvejergaards parcel. Tejnvej 44 var en “lynglod” og ikke en parcel. Sandsynligvis en fejlskrivning eller også indikerer det, at skøde og panteprotokollen mangler en oplysning om salg. I skattelisten for 1896 findes Karl Jørgensen ikke som hartkornskatteyder, men derimod “E. Bohn, Allinge”?

Fra 1900 boede han i Østergade (matr. 189b) i Allinge.

Ejendomsoplysninger

Den 27/9 1871 modtog Carl Julius Jørgensen skøde fra Anders Hansen Holm, der boede på Lundegaards lynglod. Han og hans kone var op i alderen og var ramt af svaghed, hvorfor han solgte til sin svigersøn Karl Julius og datteren Frederikke Margrethe Cathrine Holm.

Salget vedrørte matrikel 82by på omkring 5 tønder land med avl og afgrøde, samt det derpå stående hus. Salgsprisen var sat til 600 rd, hvoraf 325 rd var en gældsforpligtelse og en undentagskontrakt. Svigerforældrende betingede sig fik bolig i huset så længe de levede.

I 1887 fik Karl Julius Jørgensen en købekontrakt på den nordlige del af matrikel 82s, men det ser ud til, at han ikke fik realiseret købet (se afsnit om Storedalen 8A og matrikel 82s).

1899-1902 Andreas Christian Holm (1858-1923) og Andrea Frederikke Lind

Stenværksbestyrer Andreas Christian Holm (Chr. Holm) købte hele ejendommen med hus og jordlodder og var således ejer af et stort område. Han gav 3 af sine stenhuggere lov til at bygge huse på jorden, hvorefter han fik adskilt og solgt til dem: Matriklen 82s til Jørgen Peter Christensen (se Storedalen 8A), Matriklen 82fe til stenhugger Christian Andersen (se Hotel Sandkaas) og Carl Julius Jørgensens hus til stenhugger Janus Hansen Kjøller.

Andreas Christian Holm boede i Kirkegade 2 matr. 103 i Allinge. Han var tidligere skipper. I flg. folketællingen 1901 kaldte han sig stenværksbestyrer og hans var arbejdsgiver Hans & Jørgen Larsens Stenbrud, der er mest kendt for ejerskab og drift af Moseløkkens stenværk.

I skødet nævnes han som stenværksejer, hvilket jeg ikke kan forene med hans ansættelsesforhold i det store Københavnske firma. Et er sikkert, han må selv have været parthaver i stenindustrien – i hvert fald i Sandkaas, hvor han opkøbte jord omkring Storedalen. [Jeg savner en beskrivelse af de forskellige små stenbruds ejerforhold!]

Læs mere om Klinteløkke stenværk og de to andre stenbrud i Sandkaas her.

1902-1905 Janus Hansen Kjøller (1868-1956) og Elna Olsdotter (1869-)

Janus Hansen Kjøller var stenhugger.

Janus Hansen Kjøller er født 25/12 1868 i Olsker. Hans forældre er Anders Hansen Kjøller og hustru Ane Marie. I 1890 var han tjenestekarl på Bukkegaard i Rutsker

Ellen er født 14/12 1869 i Sverrig.

I perioden 1892-1901 boede familien på ejendommen Tejnvej 73 (se denne)

I 1911 boede familien i Rø. Janus er nu husmand.

Deres børn: Anna Kjøller (f. 24/11 1893 i Olsker), Olga Kjøller (3/6 1897 i Olsker)

Den 1. februar 1901 (folketællingen) boede familien på matrikel 82by. De boede altså til leje før de købte huset.

Skødet fra Andreas Christian Holm den 14/2 1902 lød på 3.500 kr. I skødet er følgende betingelser: at den vej, der i en bredde af ca 8 alen løber fra den Firmaet Hans & Jørgen Larsens i Kjøbenhavn tilhørende Ejendom Matr. Nr 18d i Olsker ”Klinteløkken” kaldet over Matr. N. 82fa og 82fb ibd. og derefter over den ved nærværende Skjøde afstaaende Ejendoms Matr. 82by ibd. og ud til Storedalsvejen bestandig i Fremtiden og uden vederlag skal henligge til afbenyttelse for nærværende Firma Hans & Jørgen Larsens og efterfølgende Ejere af Matr. N. 18c og 18d i Olsker Sogn, dog at vejens vedligeholdelse er ejeren og efterfølgende ejere af Matr. 82by uvedkommende.

1905-1907 Lars Christian Thomsen

Lars Thomsen var stenhugger. Ifølge skøde købte han ejendommen af Janus Kjøller for 2.850 kr med kakkelovn, komfur, murgryde og ejendommens avl, fodersager og afgrøde. Overtagelsen skulle finde sted den 1. marts 1905. Han overtog en panteobligation fra stenværksejer Christian Holm fra 11. marts 1902. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=33154#33154,4248975

I Hotel Sandkaas ejerskab

Ejendommen 82by blev opkøbt af Hotel Sandkaas, der ejede huset og jorden matrikel 82by helt til 1936

Hotel Sandkaas ejere: (se oplysninger her)

1907-1909 Frank Hansen, Mathias Funch og Hans Funch

1909-1910 Mathias Funch

1910-1923 Carsten Christian Reinbach

1923 En konsortium Olsen, Kure og 2x Glistrup

1923-1933 P. Hintz

Den 8/2 1936 blev 4410 m2 eksproprieret til udbygning af Strandvejen

1933-1936 Agnes Olivia Nielsen

Agnes Nielsen opdelte matriklen 82by i flere parceller. Tejnvej 44 blev nu til matrikel 82kv. Hus og grund blev solgt til konfektionshandler Reventlov til en pris af 3.550 kr.
Forinden salget af ejendommen blev der den 14/8 1936 udstedt forbud mod restaurations- og pensionatsdrift på matriklerne 82kv, 82lh og 82li (og i øvrigt på alle andre udmatrikulerede grunde)

1936-1946 Orla Carlo Aksel Vilhelm Reventlow Abrahamsen

Han var konfektionshandler og brugte ejendommen som sommerbolig

Luftfoto 1949 Tejnvej 44. Tilhører Kgl. Bibliotek

1946-1953 Egil Valdemar Riis

Han var kolonnechef og løjtnant. Han købte hus og matriklerne 82kv og 82lh for 28.000 kr. Han boede i Tejn.

Luftfoto 1958 af Tejnvej 44. Tilhører Kgl. Bibliotek

1953-1998 Louis Villy Bendtsen og Rigmor Bendtsen

Kunstmaler f. 18/7 1915 og søn af Alfred Bolivar Bendtsen, der boede Storedalen 8A i perioden 1924-1972. Han købte ejendommen for 30.000 kr i 1953.

1998-2009 Marianne Riis Bendtsen og Jørn Kofod Bentsen

2010- Peter Morning

Ejendommen benyttes som sommerhus i følge BBR, 2021.

Matrikelkort brugt i perioden 1924-1954

Udstykninger fra matr. 82by i perioden 1934-1959

Udstykningerne har været en god forretning for Hotel Sandkaas. Her er listen af udmatrikuleringer frem til 1959.

1934 udstykkedes matrikel 82ki og 82kk , (heraf udstykkedes i 1943 matriklen 82mn (Gilbertstæde 6 – Helleshøj)
1937 udstykkedes 82kv (Tejnvej 44 – se ovenstående beskrivelse)
1937 udstykkedes til 82kx (Klinteløkken 2B)
I 1938 matrikel 82ll (Gilbertstræde 13) og matrikel 82lm (Storedalen 7)
1938 udstykkedes 82lg (Storedalen 1)
1938 matriklerne 82lh og 82li (en part af Klinteløkken 2A)  og  matriklen 82lk (Storedalen 5)
1942 udstykkedes matriklen 82mv, som solgtes 10/4 1943
1948 udstykkedes 82nz, som senere sloges sammen med 82fz
1952 udstykkedes 82og (?), 82pg og 82ph
1959 udstykkedes 82po, 82qr, 82gb, 82qc