Tejnvej 42 – Sandkaas

Fra seks fag husmandssted til 260 m2 fritidsbolig

Matrikel 82bc

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Grå markering for det oprindelige avlsjord

Det gule område var avlsjord i 1911 efter at matrikel 82r blev købt.

Matrikelkort over Strandmarken, der blev brugt i perioden 1860-1824

Tejnvej 42
Henvisninger til Skøde- og panteprotokollerne, realregister 2. række:
Matrikel 82bc
Matriklerne 82bc, 82lh og 82li efter 1973
Matriklen 82r efter 1973
Matriklen 82r til 1955

Ejendommens historie kort

Den ældste beboer på lynglodden er Ole Hansen Holm. I sandemandens liste fra 1828 er han nævnt som “fæstehusmand” på Ndr. Kirkebogaard. Det kan tyde på, at han startede med at bo i en af de to huse, der lå på gårdens fortorv  (matr. 42b eller 42c) og først senere – måske i 1840’erne – byggede et seks fagshus som er starten af ejendommens historie.

Fra 1868 til 1955 var ejendommen ejet af familien Kaas. Mange sommerhusgrunde er solgt fra ejendommens grund. Det første sommerhus blev bygget i 1907.

Sidste avlsbruger var Konrad Julius Nielsen i 1977. Fra 2002 blev der fra kommunen meddelt, at huset kunne sælges som sommerhus.

Ejerliste:

-1828-1866 Ole Hansen Hjort (1801-1862) og Ane Kirstine Pedersdatter (1800-1866)

Ole Hansen Hjort er døbt 19/7 1801 i Vestermarie og søn af Margrete Hansdatter. Udlagt barnefader angives i kirkebogen at være afdøde udbygger Anders Poulsen i Tingsted. Han døde af krampe den 16/6 1862 i husmandsstedet på lynglodden.

Ane Kirstine er født 1800 i Olsker. Hendes far hed Per Christophersen. Ane Kirstine døde af alderdom den 23/1 1866.

Ole Hansen Hjort og Ane Kirstine Pedersdatter var begge tjenestefolk på 7. selvejergaard i Rutsker, da de blev gift den 18/10 1823 i Hasle kirke, blot 10 dage efter at deres datter Oline blev født. De flyttede til Olsker efter brylluppet til Tejn. Datteren blev døbt i Olsker Kirke.

De nævnt som fæstehusmand på Ndr. Kirkebogaard i 20/3 1828.

I de forskellige kilder betegnes han oftest som husmand, men også som arbejdsmand og daglejer. En enkelt gang som udbygger (1831).

Deres børn: Oline Margrethe Hjort (f. 8/10 1823 i Olsker-død 25/6 1897 i Klemensker), Petrea Kirstine Hjort (f. 1825), Ane Gjertie Hjort (f. 18/11 1826 i Olsker), Gjertea Hansine Hjort (f. 11/7 1831 i Olsker), Ole Pedersen Christopher Knudsen Hjort (f. 7/1 1835 i Olsker). Plejebarn i 1850 ved navn Ole Christian Jørgensen (f. 1844 i Olsker)

Deres yngste datter, Gjertea Hansine Hjort, fik 3 børn udenfor ægteskab og medens hun boede ”hjemme”. Nemlig børnene: Anine Hansine Jørgine Hjort den 18/7 1855, som hun fik med sømand Jørgen Peter Espersen i Rønne; Hansine Martine Hjort f. 8/4 1859 hvor daglejer i Rø Morten Madsen blev udlagt som barnefader, og Andre Olive Nilsen Hjort i 1866.

Gjertea blev efter 1866 gift med skrædder Jørgen Marker i Rønne.

Huset forsikret første gang

Måske var det datteren Gjertea, der sørgede for at lade huset brandforsikre. I hvert fald skete det i første kvartal af 1866. I protokollen læses:

6 fags længe i øst-vest, hvor stuehuset i vest var 3 fag til en forsikringsværdi af 3×20 rd= 60 rd og 3 fag i øst var ladehus a 16 rd. = 48 rd. I alt 108 rd. Huset var i blandet tømmer, klinede vægge med 1 skortsen, 1 bræddegavl. Der var 100 alen til nærmeste nabo.

Salg af hus 1866

Ole Hansen Hjorths arvinger solgte hus på 6 fag og dets hus- og havegrund den 13/12 1866 til jordejeren Anders Hansen for 150 rd.

Arvingerne efter Ole Hansen og Ane Kiirstine Hjort var stenhugger i Rønne Ole Peter Hjort, vognmand i Rønne Christian Jørgensen i ægteskab med Oline Margrethe Hjort og stenhugger Peder Andersson i Allinge i ægteskab med Petrea Kirstine Hjort, smedesvend Jens Ipsen Bjerregaard i København i ægteskab med Ane ? Hjort og Gjertea Hansine Hjort, boende i forældrenes hus.

1866-1868 Anders Hansen

Anders Hansen var gårdejer ad Ndr. Kirkebogaard i Olsker og dermed ejer af jorden, som var fæstet til Ole Hansen Hjort. Ved at købe huset kunne han bestemme, hvem der skulle have jord og hus efterfølgende.Han har sandsynligvis kendt Lauritz Kaas, der havde bygget huset, der lå blot 100 alen sydøst for Anders Hansens købte hus.

1868-1887 Lauritz Nicolaj Kaas (1836-1913) og Petrea Laura Marie Karoline f. Hansen (1837-1908)

Lauritz Nicolaj Kaas var født 21/3 1835 i Sandvig søn af bådfører Niels Jørgen Kaas og hustru Anne Larsdatter.

I 1856 var han tjenestekarl på 17. selvejergaards grund i Rutsker, hvor han mødte Laura.
Laura Marie Karoline er født 10/8 1837 i Rutsker. Hendes forældre var arbejdsmand Jørgen Hansen og hustru Karen på 17. selvejergaards grund. Hun døde 19/7 1908 ”Ved Storedal” (matr. 82fa)

Lauritz Kaas og Laura bIev gift 12/4 1856 i Hasle kirke.

Deres børn: Carl Peter Kaas (f. 3/5 1857 i Rutsker), Jensine Marie Kaas (f. 2/12 1859 i Olsker), Ludvig Julius Kaas (f. 2/1 1865 i Rutsker), Anine Nicoline Kaas (f. 25/11 1873 i Olsker)

(Flere oplysninger under Tejnvej 44)

Ejendomshistorie

Nicolaj Kaas flyttede frem og tilbage mellem Rutsker og Olsker, Han byggede blandt andet naboejendommen Tejnvej 44 i 1863-64 – Se denne.

Efter at have boet på 19. selvejergaards grudnd i Rutsker kan han den 11/6 1867 tilbage til Olsker, hvor han sandsynligvis flyttede ind i Ole Hjorts enkes hus på matrikel 82bc. Måske har han lejet huset til en begyndelsen?

Gårdejeren Anders Hansen solgte den 24/4 1868 det seks fag store hus og lynglodden matrikel 82bc, der var sat i hartkorn for 1 fdk ¾ album, for 300 rigsdaler rigsmønt.

I folketællingerne 1870 og 1880 er han arbejdmand og husmand. I 1890 var han mursætter og stadig bosat i hus på 3. vornedgaards grund selvom han havde solgt huset til sin søn.  Også i 1901 levede han på matrikel 82bc nu som daglejer ved stenbruddet.

Lauritz Nicolai Kaas købte matrikel 82cæ i 1879 af Lundegaards ejer Hans Peter Lund. Arealet var en del af den oprindelige matrikel 82u og som lå i forlængelse af 82by over banelinjen..

I 1901 købte Lauritz Kaas matriklen 82fa, der var en udstykning af 82u, af Frits Julius Jacobsen. Grunden var bebygget, men jernbanen skar huset midt over og det fik til følge, at grunden blev opdelt i to 82fa og 82fv. Matrikel 82fa er nu det hus der nærmest ligger ind i jernbaneskråningen, Klinteløkken 8.

Jeg tror, at Lauritz Kaas flyttede 3. vornedgaards parcel (Matr. 82fa) i 1901. Det var også her han døde i 1913.

Tejnvej 42 – Udsnit af luftfoto 1949/1955? tilhørende Kgl. Bibliotek

1887-1927 Ludvig Julius Kaas (1865-1942) og Elise Engeline Margrethe, f. Møller (1869-1896). Emilie Hansine, f. Pedersen (1873-1935)

Ludvig Kaas er født 2/1 1865 i Olsker. Hans forældre var ovennævnte Lauritz og Laura Kaas. I 1890 var han mursætter. Han døde 6/3 1942 i Olsker

Lise Elise Engline Margrethe er født 7/1 1869 i Klemensker. Hendes forældre er slagter Hans Peter Møller og hustru Andrea Andersen.døde 10/6 1896 på 3. vornedgaards fortorv

Emilie Hansine Pedersen er født 27/10 1873 i Allinge. Hendes forældre er fhv. vognmand Hans Madsen Pedersen og Hansine Petrea Kjøller. Hun blev gift med Ludvig Julius Kaas den 29/9 1898. Hun døde 8/6 1935

Hans børn med Lise Engeline: Lovise Kaas (f. 2/5 1888 i Olsker), Anton Christian Kaas (f. 6/8 1889 i Olsker – Se Pensionat ”Kilden”) Hans Kaas (f. 8/9 1898 i Olsker), Karl Kaas (f. 4/11 1893 i Olsker), Astrid Kaas (f. 27/12 1894 i Olsker). Hans barn med Emilie: Anker Magelius Kaas (f. 1/7 1899 i Olsker).

Lauritz Kaas solgte og skødede ejendommen den 19/6 1887 til sin søn Ludvig Julius Kaas hus og jordlod, matriklen 82bc, som var sat i hartkorn på 1 fdk ¾ album, til 2200 kr.

Ludvig Kaas tog et panteobligationslån på 1200 kr i Kreditforeningen af Grundejere i de danske østifter.

I 1890 boede de sammen med forældrene på Tejnvej 42. 1901 boede de på 82bd (ikke genkendt!) og ikke på 82bc, som han ejede.

Ludvig Julius Kaas købte matrikel 82r den 26/6 1911

Udstykninger

En af de ældste udstykninger af grunde til sommerhuse er matrikel 82fk, Gilbertsstræde 9. Ludvig Kaas solgte den 14/10 1907 til fru Franciska Gilbert Jespersen.

I 1914 udstykkedes matrikel 82hf. Matriklen blev først bebygget ca. 1928 og er idag Gilbertsstræde 1
I 1915 delte matriklen 82hf i to og matrikel 82hh opstod. Det er i dag Gilbertstræde 3. Grunden blev bebygget kort efter.

1927-1954 Anker Margelius Kaas (1899-1954) og Kathrine Elisabeth, f. Larsen

Anker Kaas er født i Olsker. Forældrene er Lauritz og Emilie Kaas den 1/7 1899 (se ovenfor) Han døde 24/8 1954

Ludvig Julius Kaas solgte ejendommen den 25/3 1927 til sønnen Anker Margelius Kaas for 12.000 kr. Salget omfattede matrikel 82bc, der i hartkorn var sat til 1 ¾ album, 82hf til ½ album, 82fv til 1 ¼ album, 82hn til 1 album og 82r til  1 fdk. 1 ¼ album. 1

På matrikel 82r er der en deklaration om ret til en sti for Bornholms og Møens Redningsvæsen, samt ret til ejeren af matr. 82hs til at benytte samme vej.

Sønnen udstedte en panteobligation til sine forældre på 7.500 kr som der ikke skulle betales rente af, så længe forældrene boede hos ham og fik deres underhold.  Med en pudsig tilføjelse: Når de begge var døde,  kunne obligationen slettes i pantebogen, når dødsattester blev fremlagt. Hvis forældrene ønskede at flytte fra ejendommen, skulle Anker Kaas svare 5% pro anno i rente.

1954- Katrine Kaas, f. Larsen

Der blev tinglyst skifteudskrift 17/8 1955, som viste adkomst til ejendommen efter uskiftet bo. Ejendomsværdi 10.500 kr.

1958-1977 Konrad Julius Nielsen (1913-1977)

Med i Vejviseren 1958-1968

1978-1985 Connie og Bue Fogh

I flg. annonce 19/10 1984 blev ejendommen Tejnvej 42 på i alt 15.313 m2 sat til salg for 540.000 kr.

1985-1993 Elly Gulstad

Bornholms Tidende 18/4 1985 Connie og Bue Fogh sælger til Elly Gulstad for 440.000 kr matriklerne 82r, 82bc, 82lh, 82li og 82ty, samt 374 af Allinge-Sandvig markjorde.

1994-1999 Jørgen Benchert og Preben Thiesen

Den 25/1 1994 auktionsskøde (tvangsauktion 1993) til Jørgen Benchert og Preben Thiesen på 335.000 kr

1999-2002 Lene Skovmose

Skøde til Lene Skovmose for 445.387 kr omfattende matr. 82bc på 3113 m2, 82lh på 397 m2 og 82li på 210 m2.
I 2002 blev meddelt at ejendommen kan nedlægges som helårsbeboelse, hvis det ønskedes.

2003-2017 Hans Jacob Poulsen, Stine Elleby og M. Kjøller

BT 2006 Ejendomssalg – Delareal sælges fra Stina Elleby m.fl. til Steen Sørensen (Udstykning af sommerhusgrund)

salgsannonce 2017

2017-2020 Anita Hertzberg og Bent Franklin Kjærholt

Overtog ejendommen i 22/9 2017 for 1.850.00 kr med boligareal på 260 m2

2020- Heidi Lauritzen

Bornholms Tidende 24/7 2020 oplyser prisen: 2.450.000 kr