Tejnvej 42 – Sandkaas

Fra fem fags husmandssted til 260 m2 fritidsbolig

Matrikel 82bc

Tejnvej 42
Henvisninger til Skøde- og panteprotokollerne, realregister 2. række:
Matrikel 82bc
Matriklerne 82bc, 82lh og 82li efter 1973
Matriklen 82r efter 1973
Matriklen 82r til 1955

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Grå markering for det oprindelige avlsjord

Den smalle stribe jord fra udmarksgærdet til kysten blev i 1840’ernes udskiftning af jorde i Olsker sogn, tildelt 3. vg., Ndr. Kirkebo, som kompensation for anden jord, som måtte afstås. Ndr. Kirkebos ejer, Anders Hansen, solgte lynglodden matrikel 82bc til husmand Laurits Nicolai Kaas den 24/4 1868.  Laurits Kaas var husmand og boede i huset på matrikel 42c, Klinteløkken 10. Læs mere her.

Det gule område var avlsjord i 1911 efter at matrikel 82r blev købt.

Matrikelkort over Strandmarken, der blev brugt i perioden 1860-1824

Laurits Nicolai Kaas sørgede for at hans sønner fik bolig og jord. Hans ældste søn Carl Peter ejede det fem fags store stuehus, der lå ud mod vejen indtil 1886, hvor hans yngre broder Ludvig overtog det. Sandsynligvis var det Carl Peter der opførte huset.

(1883)-1886 Carl Peter Kaas og Hansine Andrea, f.  Hansen

Carl Peter Kaas blev født 3/5 1857 i Rutsker. Hans forældre er Laurits Nicolai Kaas og Petrea Laura (se Klinteløkken 10)

Hansine Andrea Hansen blev født 1863 i Olsker, De blev gift 30/11 1883 i Olsker.

Deres børn: Petrea Marie Kaas, f. 20/5 1885 i Olsker, Hjalmar Karl Nikolai Kaas, f. 2/6 1888 i Allinge.

Carl Peter Kaas ejede det fem fags store stuehus, der lå nord-syd ud mod veje. Der findes ingen tinglyste skøder på huset, men det har ligget på lejet jord tilhørende hans far Laurits Kaas. I folketællingen 1890 boede han i Allinge, Møllestræde 2, matrikel 41c) og ernærede sig som murer. Han var bygmester og opførte Søndergade 17 i Allinge.

Laurits Kaas yngste søn, Ludvig Julius Kaas, fik skøde på lyngjorden matrikel 82bc i 1887. I folketællingen 1890 boede Ludvig stadig “hjemme” på Klinteløkken 10.

Forsikret 1895

Huset blev forsikret den 2/8 1895 af Ludvig Julius Kaas i Alm. Brand for Landbygninger under forsikringsnummer 248. Tidligere ejer var Karl Peter Kaas.

a. Stue hus og Ladehus- udbygning i nord til a. 5 Fag stue og 2 Fag Lade. Stuehusets længde var 15 2/? alen, dybde 9½ Alen og Højde 4 Alen. Laden, som var en nytilbygning mod nord, var 6 3/4 Alen lang, 9½ Alen bred og 4 Alen høj,   Blandingstømmer med mustensvægge og bræddegavle. Straatag. De 5 Fag var uforandret og forsikret for 1475 kr. Nytilbygningen på 2 Fag var indrettet til Kostald, Svinesti og Brændehus. Lergulv. Bygningens højde er regnet fra overkanten af soklen og er ca ½ Alen over Jorden. De 2 Fag er vurderet som Nybygning uden Fundament. a 180 kr er 360 kr. I alt 1895 kr

Nærmeste nabo var forsikret under nr. 73 og tilhørte i 1895 Karl Julius Jørgensen og lå 56 1/4 alen mod syd:

Grundrids i brandforsikring 1895 Tejnvej 42 øverst og Tejnvej 44 nederst som nærmeste nabosted.

1887-1927 Ludvig Julius Kaas (1865-1942) og Elise Engeline Margrethe, f. Møller (1869-1896). Emilie Hansine, f. Pedersen (1873-1935)

Ludvig Kaas er født 2/1 1865 i Olsker. Hans forældre var ovennævnte Lauritz og Laura Kaas. I 1890 var han mursætter. Han døde 6/3 1942 i Olsker

Lise Elise Engline Margrethe er født 7/1 1869 i Klemensker. Hendes forældre er slagter Hans Peter Møller og hustru Andrea Andersen.døde 10/6 1896 på 3. vornedgaards fortorv

Emilie Hansine Pedersen er født 27/10 1873 i Allinge. Hendes forældre er fhv. vognmand Hans Madsen Pedersen og Hansine Petrea Kjøller. Hun blev gift med Ludvig Julius Kaas den 29/9 1898. Hun døde 8/6 1935

Hans børn med Lise Engeline: Lovise Kaas (f. 2/5 1888 i Olsker), Anton Christian Kaas (f. 6/8 1889 i Olsker – Se Pensionat ”Kilden”) Hans Kaas (f. 8/9 1898 i Olsker), Karl Kaas (f. 4/11 1893 i Olsker), Astrid Kaas (f. 27/12 1894 i Olsker). Hans barn med Emilie: Anker Magelius Kaas (f. 1/7 1899 i Olsker).

Lauritz Kaas solgte og skødede ejendommen den 19/6 1887 til sin søn Ludvig Julius Kaas hus og jordlod, matriklen 82bc, som var sat i hartkorn på 1 fdk ¾ album, til 2200 kr.

Ludvig Kaas tog et panteobligationslån på 1200 kr i Kreditforeningen af Grundejere i de danske østifter.

I 1890 boede de sammen med forældrene på Tejnvej 42. 1901 boede de på 82bd (ikke genkendt!) og ikke på 82bc, som han ejede.

Ludvig Julius Kaas købte matrikel 82r den 26/6 1911

Udstykninger

En af de ældste udstykninger af grunde til sommerhuse er matrikel 82fk, Gilbertsstræde 9. Ludvig Kaas solgte den 14/10 1907 til fru Franciska Gilbert Jespersen. Læs mere om Gilbertstræde 9.

I 1914 udstykkedes matrikel 82hf. Matriklen blev først bebygget ca. 1928 og er idag Gilbertstræde 1.
I 1915 delte matriklen 82hf i to og matrikel 82hh opstod. Det er i dag Gilbertstræde 3. Grunden blev bebygget kort efter.

1927-1954 Anker Margelius Kaas (1899-1954) og Kathrine Elisabeth, f. Larsen

Anker Kaas er født i Olsker. Forældrene er Lauritz og Emilie Kaas den 1/7 1899 (se ovenfor) Han døde 24/8 1954

Ludvig Julius Kaas solgte ejendommen den 25/3 1927 til sønnen Anker Margelius Kaas for 12.000 kr. Salget omfattede matrikel 82bc, der i hartkorn var sat til 1 ¾ album, 82hf til ½ album, 82fv til 1 ¼ album, 82hn til 1 album og 82r til  1 fdk. 1 ¼ album. 1

På matrikel 82r er der en deklaration om ret til en sti for Bornholms og Møens Redningsvæsen, samt ret til ejeren af matr. 82hs til at benytte samme vej.

Sønnen udstedte en panteobligation til sine forældre på 7.500 kr som der ikke skulle betales rente af, så længe forældrene boede hos ham og fik deres underhold.  Med en pudsig tilføjelse: Når de begge var døde,  kunne obligationen slettes i pantebogen, når dødsattester blev fremlagt. Hvis forældrene ønskede at flytte fra ejendommen, skulle Anker Kaas svare 5% pro anno i rente.

1954- Katrine Kaas, f. Larsen

Der blev tinglyst skifteudskrift 17/8 1955, som viste adkomst til ejendommen efter uskiftet bo. Ejendomsværdi 10.500 kr.

1958-1977 Konrad Julius Nielsen (1913-1977)

Med i Vejviseren 1958-1968

1978-1985 Connie og Bue Fogh

I flg. annonce 19/10 1984 blev ejendommen Tejnvej 42 på i alt 15.313 m2 sat til salg for 540.000 kr.

1985-1993 Elly Gulstad

Bornholms Tidende 18/4 1985 Connie og Bue Fogh sælger til Elly Gulstad for 440.000 kr matriklerne 82r, 82bc, 82lh, 82li og 82ty, samt 374 af Allinge-Sandvig markjorde.

1994-1999 Jørgen Benchert og Preben Thiesen

Den 25/1 1994 auktionsskøde (tvangsauktion 1993) til Jørgen Benchert og Preben Thiesen på 335.000 kr

1999-2002 Lene Skovmose

Skøde til Lene Skovmose for 445.387 kr omfattende matr. 82bc på 3113 m2, 82lh på 397 m2 og 82li på 210 m2.
I 2002 blev meddelt at ejendommen kan nedlægges som helårsbeboelse, hvis det ønskedes.

2003-2017 Hans Jacob Poulsen, Stine Elleby og M. Kjøller

BT 2006 Ejendomssalg – Delareal sælges fra Stina Elleby m.fl. til Steen Sørensen (Udstykning af sommerhusgrund)

salgsannonce 2017

2017-2020 Anita Hertzberg og Bent Franklin Kjærholt

Overtog ejendommen i 22/9 2017 for 1.850.00 kr med boligareal på 260 m2

2020- Heidi Lauritzen

Bornholms Tidende 24/7 2020 oplyser prisen: 2.450.000 kr