Fredhjems nabo mod nord

Forsvundet hus

Matrikel 26e – parcel nr. 5

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Matrikelkort 1860 med parcelnummer

Parcellerne 4-7 er Søndre Bedegadegaards vestlige del. Før udskiftningen i 1840’erne er området vanskelig at overskue. Jordlodderne var flettede ind i hinanden og midt i det hele var der en jordlod, som tilhørte Knudegaardene (11. og 12. slg.) – en såkaldt udlod, som vi ved var bebygget. Se det ældste matrikelkort og mit forsøg på at markere området.

Jordlodderne før udskiftningen. Nederst jordlodden, der senere blev parcel nr. 6 og matrikel 26f. Øverst til venstre jordlodden parcel nr. 5 og matrikel 26e. Det røde indrammede areal tilhørte Knudegårdene 11. og 12 selvejergård.

Det ældste sikre bevis på bebyggelse er fra 1842 udført af Hans Sejer Bech, der siden 1810 havde boet som udbygger på 11. selvejergaard Knudegaard. En nærliggende tanke ville være, at Hans Bech havde boet på Knudegaardenes udlod som er markeret på korten herover.  Men det strider mod oplysningen i Matrikelprotokollen fra 1827, hvor der rigtignok omtales jordlodden markeret med matriklen 19. og 20., men at stedet skulle ligge nord for 11. selvejergaard. Det kan være en fejl. Det vil først vise sig, når jeg når til Knudegaardenes udbyggere.

Parcel 5 – matrikel 26e

1842-1853 Hans Sejer Bech (1768-1853) og Christence Christensdatter (1777-1858)

Hans Sejer Bech er født i Ibsker og døbt 21/8 1768. Han er søn af Hans Bech.

Husmand Hans Bech og hustru boede fra 1811 på 11. slg. gr. i Klemensker, hvor alle børnene er født, som jeg antydede ovenfor var Knudegaardenes udlod som er markeret på kortet.

Sønnen Chresten Hansen købte i 1841 Søndre Bedegadegaard af Hans Peder Hansen for 1.000 Rbd.

Hans Bech og Christences børn: Hans Hansen Bech (døbt 6/1 1811 – bliver snedker/tømrer), Chresten Hansen Bech (f. 13/8 1814 -rebliver skrædder og gårdejer), Ane Kirstine Bech (f. 13/4 1817)

I folketællingen fra 1850 lever Hans Seier Bech som aftægtsmand og inderste på 12. slg. grund hos Hans Jensen. Han døde 8/9 1853 81 år gammel.

Christence døde 1/11 1858 på 12. slg. grund 81 ¾ år gammel.

Huset blev bygget af gamle materialer i 1842

Jeg har ikke fundet huset forsikret tidligere end 1850, selvom det nævnes i protokollen i 1850. Beskrivelsen fra 1850 beskriver et 8 fags hus:

Brandtaxationsprotokollen for 24/10 1850. Et hus paa 18de Selvejergaards grund tilhørende husmand Hans Beck opført 1842 af gamle materialer, er forhen forsikret:
Huset er 8 Fag, 8 Al. Bredt, 3½ Al. Højt paa Stolperne, opført af Ege undertømmer og blandingsovertømmer, klinede vægge og Straatag, 2 bræddegavle, bræddelofter i 5 fag, bræddegulv i 2½ fag, 10 døre og 5 fag vinduer, en skorsten og bageovn, indrettet til beboelse og Køkken, samt Lo og Lade og taxeredes saaledes: 5 fag Stuehus a 40 rbd er 200 rbd og 3 fags ladehus a 30 rbd er 90 rbd i alt 290 rbd. Forsvarlig mod ildebrand.

I 1854 er huset udvidet med 1 fag og længe mod øst og mod vest:

Brandtaxationsprotokollen for 3/10 1854. Et hus paa 18de Selvejergaards grund, Hans Beck Forsikr. 693, Forlangt omtaxering paa grund af tilbygning og forbedring for flere Aar siden:

a. Stuelængen 9 Fag. Bredt, 3½ Al. Højt på stolperne, opført af Ege Undertømmer, Blandings overtømmer, klinede Vægge, Straatag, 2 Bræddegavle, en Skorsten, en bageovn, bræddeloft i 6 Fag med bræddegulv i 2 Fag, 5 Fag Vinduer, 10 Døre, indrettet til Beboelse og Kiøkken, samt Lo og Lade, 6 fag stuehus taxeret a fag 50 er 300 rd og 3 Fag ladehus taxeret a fag 35 er 105. I alt 410.

b. Østre Længde, 2 Fag, 4½ Al. Bred, 3½ Al. Høj paa Stolperne, opført af Blandingstømmer, klinede Vægge, Straatag, 1 Bræddegavl, 1 Fag vinduer, 1 Dør og 1 Luge, indrettet til Huggehus, Taxeret a fag 15 er 30 rd

c.  Vestre Længe, 2 Fag, 6 ¾ Al. Bred, 3½ Al. Høj paa Stolperne, opført af Ege undertømmer, Blandings overtømme, Klinede Vægge og Straatag, 1 Bræddegavl, 1 Dør, indrettet til Lade, Taxeret a fag 20 er 40 rd.
I alt 480 rd

Er forsvarlig mod ildebrand.

1856-1858 Christen Larsen Jørgensen (1819-1895) og Bodil Kirsten Kaas (1813-1894)

Gårdmandssønnen Christen Larsen (Jørgensen) købte Krykkegaard i 1839 af sine forældre. I 1849-1851 boede han på Søndre Bedegadegaard og havde store økonomiske problemer. Han skyldte konsul Arboe i Rønne 63 rbd, 42 rbd til købmand Munch, 150 rbd til købmand Westh, 16 rbd til Kofoed i Svaneke 100 rbd til Maurits Møller,  40 rbd til gårdmand Thors. I følge et forlig med konsul Arboe 1. januar 1850 skulle Christen Larsen være dømt umyndig.

Søndre Bedegadegård blev af disse økonomiske grunde solgt på en auktion i 1851.

Familien flyttede derefter til et af Søndre Bedegadegaards udbyggersted i 1850. Måske lejede han sig ind hos Hans Sejer Bech efter han flyttede ind hos Hans Jensen?

Lejekontrakt på jord

Gårdejer Poul Andersen gav lejekontrakt på 50 år til Christens Larsen Jørgensen på omtrent 5 tønder land til havre. Jordlodden grænser i syd til Hans Larsens enkes fæstejord, øst til gårdens grund, nord til huuslodden og i vest til 14. selvejergårds grund. Der præciseredes at lejejorden ”er den jord, som Mons Pedersens enke nu har fæstet, og som lejeren modtager ved hendes død, for hvilken lejetiden tager sin begyndelse”. Christen L. Jørgensens værge Peder Jørgen Riis skrev under. Se lejebrevet her. Se lejebrevet her. Udslettet den 24. december 1873

Christen Larsen Jørgensen er ikke let at få styr på. Han byggede et nyt hus i nærheden af sin lejejord. Det blev næsten glemt at det var hans. Han måtte udfærdige et Tingsvidne i 1874, da han solgte huset. Læs mere om dette hus. som senere hedder Lillehøj, Bedegadevej 27.

Familien flyttede videre til et udbyggersted vest for Nørregaard og senere til et lille sted ved smedehuset på Bolbyvej.

1858-1871 Niels Sonne (1808-) og Vilhelmine Caroline Henriette f. Henriksen (1818-)

Niels Sonne blev døbt 26/12 1808 i Klemensker. Hans far var gårdmand på 61. slg. i Klemensker Mogens Edvardsen Sonne.

Niels var skrædder.

Niels Sonne var gift første gang 2/12 1837 med Kirstine Cathrine Pedersdatter, som døde 39 år gammel den 23/2 1851.

Vilhelmine Caroline er født i Rutsker. Hun blev gift 7/9 1851 med enkemanden Niels Sonne i Klemensker. Hun var 32 år og tjente på 58. slg.

Niels Sonne var i 1838 – 1852 udbygger på 48. slg. grund i Klemensker og i 1856 udbygger på 10. vornegaards grund.

Deres børn: Jens Sonne (f. 14/5 1852), Nicolai Sonne (f. 15/4 1856), Christian Sonne (f. 14/3 1859 født på 18. slg. grund)

Niels Sonnes børn med Kirstine Cathrine: Hans Seier Engelline Sonne (f. 1840), Niels Sonne (f. 23/6 1843), Hans Sonne (f. 23/6 1843), Kirstine Sonne (f. 1846).

Niels Sonne lod huset taksere kort efter 1858:

Brandprotokollen fra o 1858: forsikringsnummer 268 med henvisning til tidligere forsikring den 3/10 1854. Hus på 18 slg. gr., parcel 5, ejere først Niels Sonne, dernæst Hans Chr Dam. Bestod af et stuehus, en østre og en vestre længe. Nærmeste nabo 100 alen

1871-1874 Hans Christian Olsen Dam (1840-1909) og Christine Cathrine f. Sonne ( (Kirstine Sonne (1846-)

Hans Christian Olsen Dam er født 19/6 1840 af 24. slg. udbygger Jens Dam og Elsebeth Kloe i Klemensker.

Deres børn: Jens Hansen Dam (f. 3/10 1871), Marie Lusine Elisabeth Dam (f. 1877), Christian Nelius Dam (f. 1/12 1879)

Parcel nr. 5 blev selveje 1871

Margrethe Sofie Thorsen enken efter Peder Thorsen (ejer af Søndre Bedegadegaard) solgte 2/1 1871 parcellen nr. 5 matrikel 26e på 4 ¾ tønder land i hartkort sat for 3 skp. 2½ album for 266 rd rigsmønt til husmand Hans Christian Dam og hustru. Jordlodden var allerede i køberens besiddelse som lejer eller fæster. I den forbindelse blev fæstebrevet på 50 år fra 1837 ophævet.

Hans Chr. Dam udstedte et pantebrev i 1871 på 650 rd rigsmønt til enkefruen på Søndre Bedegadegaard Margrethe Sofie Thorsen som blandt andet dækkede købet af jordlodden. Som sikkerhed satte han jorden, som han havde fået skøde på, samt de på grunden stående bygninger.

Parcel 5 lægges sammen med parcel 6

Den 25/3 1874 solgte Hans Christian Dam jordlodden til husmand Jørgen Hansen Ambrosen og hustru for 900 rd rigsmønt.

Samtidig med salget af parcel 5 overtager han ejendommen “Lillehøj” – se denne. Her bor familien til 1879, hvor han bliver kgl. Arvefæster på 25. slg. fortorv. Han død i Allinge den 13/8 1909.

Huset forsvinder, måske genanvendes noget af huset på udvidelse af “Lillehøj” eller også et andet sted. Det findes ikke på generalstabskortet fra 1887.