Lillehøj – Bedegadevej 27

Lillehøj, Bedegadevej 27

matr. 26g – 7. parcel  og matrikel 26h (kaldt for parcel nr. 2)
Hartkorn 3 skp 1 fdk ¾ album

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Jordlodden har været fæstet bort i hvert fald fra 1819, men det er først fra 1850 der har eksisteret et hus på grunden.

1851-1856 Christen Larsen Jørgensen (1819-1895) og Bodil Kirsten Kaas (1813-1894)

Gårdmandssønnen Christen Larsen (Jørgensen) købte Krykkegaard i 1839 af sine forældre. I 1849-1851 boede han på Søndre Bedegadegaard og havde store økonomiske problemer. Han skyldte konsul Arboe i Rønne 63 rbd, 42 rbd til købmand Munch, 150 rbd til købmand Westh, 16 rbd til Kofoed i Svaneke 100 rbd til Maurits Møller,  40 rbd til gårdmand Thors.

I et forlig med konsul Arboe 1. januar 1850 nævnes at Christen Larsen var dømt umyndig. Søndre Bedegadegård blev af disse økonomiske grunde solgt på en auktion i 1851.

Familien flyttede derefter til et af Søndre Bedegadegaards udbyggersteder, sandsynligvis i det hus, der lå 100 alen nord for “Fredhjem”, Bolbyvej 4.  Han fik lejebrev på jord af gårdejer Poul Andersen. Lejekontrakten lød på 50 år til Christens Larsen Jørgensen på omtrent 5 tønder land til havre. Jordlodden grænser i syd til Hans Larsens enkes fæstejord, øst til gårdens grund, nord til huuslodden og i vest til 14. selvejergårds grund.

Der præciseredes at lejejorden ”er den jord, som Mons Pedersens enke nu har fæstet, og som lejeren modtager ved hendes død, for hvilken lejetiden tager sin begyndelse”. Christen L. Jørgensens værge Peder Jørgen Riis skrev under.  Udslettet den 24. december 1873

Mogens Pedersens enke var Anne Marie Jørgensdatter på 16 slg. gr. Se Det forsvundne hus mellem Bolbyvej og Bolbyvej4 . Huset lå på Bolbygaards grund (16 slg.gr.) som Mogens Pedersen og Anne Marie Jørgensdatter havde boet siden 1819. En del af den fæstejord, de havde i brug, tilhørte altså Søndre Bedegadegaard.

Hus opført på grunden 1850

Christen Larsen havde opført et hus på jordlodden. Det må have været hans bolig i nogle år inden han flyttede videre til et udbyggersted vest for Nørregaard. Som det gælder for de fleste udbygger og husmandssteder blev der ikke tinglæst skøde på ejendommene. Men i brandtaksationsprotokollen for 24/10 1850 ses, at han fik huset forsikret.

Brandtaxationsprotokollen for 24/10 1850 læses: et hus paa 18. slg. Grund tilhørende Christen Larsen, nyt opført, ej forhen forsikret. Huset er 7 Fag, 9 Al. Bredt, 4 Al højt paa Stolperne, opført af fyrretømmer, klinede vægge og Straatag, 2 bræddegavle, en Skorsten, bræddeloft i 3 fag, bræddegulve i 2 fag, 8 døre, 3 fag vinduer, indrettet til beboelse og kjøkken, lo og lade.

For at finde assuranceværdien blev udgifterne til husets opførelse listet op:

Tømmeret- 8 bundter og lejderen 80-0-0
6 Tylvter brædder 30-0-0
hægter og søm 16-1-0
Halm, tækkekjæppe og kobbel 32-2-0
Tækkemandsløn 3-0-0
8 døre 26-3-0
3 fag vinduer 9-0-0
Ler, lerarbejde og fodmuren 55-0-0
Snedkerløn 40-0-0
Transport af materialer 10-0-0
Søm 3-2-0
I alt 305-2-0

Hvorefter huset taxeredes saaledes 5 fag stuehus a 50 rd er 250 rd og 2 fag ladehus a 25 er 50 rd
I alt 300 rd.
Forsvarlig mod ildsvaade

Ejendomsretten

Chresten Larsen Jørgensen drev ikke jordlodden, der hørte til huset, men vedblev at eje det, men havde lejet det ud til dem der havde brugsretten til jordlodden. I 1874 var der tvivl om Christen Larsens ejendomsret til huset, hvorfor ejendomsretten skulle fastslås af domstolen. Der blev optaget et såkaldt tingsvidne.

Den 8. april 1874 blev tingsvidne fra 1. april 1874 læst i retten. Christen Larsen påstod at han for mere end 20 år siden havde opført det hus, som han nu havde solgt til Janus Holm (se herunder). Som vidner førte han den 47årige Jørgen Ambrosen på 18. slg. parcel og den 50årige Ambros Kofoed på 14. slg. parcel. Begge kunne bevidne, at Christen Larsen havde opsat huset på det som nu er matrikel 26g. Ambros Kofoed mente at huset var 400 rb værd. Chresten Larsen havde dengang jorden i leje, som nu er købt af Janus Holm.

1856-1862 Tønnes Jensen Kure (1803-1885) og Karen Clausdatter (1803-1864)

Tønnes Jensen Kure ejede Østre Bedegadegaard indtil 1861, hvor hans søn overtog gården. Jeg er derfor ikke sikker på, at familien boede i huset på matriklen 26g. Men han havde forsikret huset, selv om han ikke ejede det. Og at han var sagsøgt af haslekøbmanden Jens West’s enke for gæld medens han boede på 18. slg. grund.

I 1863 og da han døde i 1885 boede han på 18. slg. grunden.

Kilde: Forlig den 1/11 1858. Tønnes Jensen Kure på 18. slg. grund blev sagsøgt af købmand Jens Wesths enke for gæld på 75 rbd 4 mk 8 sk.. Tønnes Jensen Kure lovede at betale inden den 29. september 1859. Tønnes Jensen ejede 9. selvejergård samt hus med lejeret til jord på 18. slg. Dette blev sat som sikkerhed tillige med hans løsøre,  Udslettet 8/1 1862. Det bemærkedes at 9. slg. var pantsat til 1600 rbd, samt at der ikke fandtes noget tinglyst om huset og fæsteretten på den 18. slg. grund.

Brandprotokollen. Efter 1858: Hus på 18. slg. gr. – forsikringstagere: Tønnes Kure derefter Jens Peter Petersen og til sidst Janus Martin Holm. Ejendommen fra 1850 bestod indtil 1858 af en længe hvor fem fag var stuelænge i tre fag lade. Der er henvisning til 1. april 1858 og i margin tilføjet 26. januar 1858. [Desværre mangler flere måneder indføjelser i Brandtaksationsprotokollen.

(1858)-1865 Jens Peter Petersen  og Caroline Margrethe Lyster

Jens Peter Petersen var smed og jordbruger. Han er født 18/6 1836 i Østerlars.  Forældrene var udbygger Peter Bertelsen på 5. vg.grund og hustru Maren Kirstine Andersdatter. (i Ft 1860 står, at mandens mor Ane Kirstine Jensen boede hos dem!). Han var gift 8/8 1857 i Klemensker med Caroline. Jens Peter døde på Allinge Sygehus 3/5 1926 89 år gammel. Den sidste tid boede han på Kaasen, Olsker sogn. Han var til sidst træskomager og levede af fattigunderstøttelse.

Caroline Margrethe Lyster blev født i Hasle 30/12 1833. Forældre: Kulgraver Hans Micael Jensen Lyster og Elsebet Clausdatter. Forældrene blev i 1854 gårdejere på Høgegård (6. slg.) i Klemensker. Caroline Margrethe Lyster døde 17/8 1891 i Klemensker. Caroline Margrethe Lyster døde 17/8 1891 i Klemensker.

Deres børn: Laurensine Caroline Petersen (f. 25/6 1860), Eline Maria Petersen (f. 8/11 1861)

De flytter videre til et hus på 29. selvejergårds fortov (ft 1870) og i 1871 tilbytter de sig Splitsmøllen. Herefter blev de separerede. Se Splitsmøllen.

Huset blev udvidet med en sidebygning og en halvtagsbygning

I brandprotokollen kan det ses, at den oprindelige 8 fags længe nu havde fået en østre sammenbygget længe på tre fag og en halvtagsbygning. Bygningen ligner nu ejendommen, som kan tydeligt på luftfotoet fra 1955.

Lillehøj 1955 set fra SSØ- Luftfoto tilhørende Det kgl. Bibliotek

1865-1873 Janus Martin Holm (1843-) og Caroline Christine f. Mortensen (1838-)

Janus Peter Holm er egentlig døbt Janus Martin Holm, født 1/1 1843. Hans forældre er gårdejer på 1. vornedgaard Hans Jørgen Mortensen og Jahanne Catrine Riis. Han blev kaldt Janus Morten og Janus Peter, men det er stensikkert den samme.

Caroline Kirstine Mortensen er født 17/6 1838. Hendes forældre er Lars Mortensen og Ane Kirstine Rasmussen på 42. selvejergaard i Klemensker.

De blev gift 27/4 1865 i Klemensker. Han havde ophold på 1. vornedgaard og hun var tjenestepige på Krykkegaard 14. slg. i Klemensker.

Deres børn var: Hans Marius Holm (f. 12/10 1866 på 18. slg. grund) år, Peter Martinus (f. 25/9 1868 på 18. slg. parcel), Carl Wilhelm Holm (f. 8/12 1873 på 18. slg. parcel)

Matrikelkort 1860 med parcelnumrer

Jorden kom i selvejer 1873

Gårdmandsenken Margrethe Sophie sad i uskiftet bo efter at hendes mand døde i 1869. Den 27/12 1873 solgte enken parcellen nr 7 af Søndre Bedegadegaards jorde til Janus Peter Holm og hans hustru Caroline Charlotte f. Mortensen. Janus Peter Holm havde tidligere haft jordlodden til leje og havde opført bygninger.[det var ikke sandt, da han måtte købe huset af Chresten Larsen]. Endvidere solgte enken parcel nr 2, matrikel 26h af hovedlodden til Janus Peter Holm, som var skyldsat for hartkorn 2 skp. 2 fdkr 1 alb. Prisen var i alt 800 rigsdaler rigsmønt.

Husmand Chresten Larsen skødede den 18/4 1874 et hus til parcellist Janus Peter Holm, der ligger på lejejord på 18. selvejergaard. Lejejorden var nu Janus Peter Holm ejendom. Huset på matriklen 26g købtes af Janus Peter Holm for 400 rd rigsmønt.

Janus Peter Holm solgte 13. april 1874 parcellerne nr. 7. (matrikel 26g) og parcel nr. 2 (matrikel 26h) samt huset på 26g til Hans Christian Holm for 2100 rd rigsmønt.

Familien udvandrede til Amerika

Den 10. april 1874 – tre dage før skødet blev underskrevet – er familien noteret som udvandret til Amerika i kirkebogens afgangsliste. Foruden familien, der bestod af far og mor og tre børn, fulgte en tjenestedreng på 15 år Hans Andreas Kjøller. Det ser ud til, at han rejste med dem.

I Udvandredatabasen ses, at den 4/5 1869 rejste Janus Martin Holm, 26 år gammel, til La Salle, Illinois. I kirkebogens afgangsliste ses, at han havde meldt afgang den 31. marts 1869 sammen med sin 19årige nevø Janus Peter West, søn af Thor West. Der er ingen oplysninger om hvornår han er tilbage, men det må han vel have være senest marts 1873, hvis altså Carl Wilhelm er hans! Præsten havde pointeret, at han var en gift mand! Det er vel ikke utænkeligt, at han var taget til Amerika for at undersøge mulighederne for senere at hente sin kone og børn?

1874-1879 Hans Christian Dam og Christiane Cathrine Dam

Familien kommer fra ejendommen på parcel 5 – “Fredhjems” nabo mod nord. Se denne.

Hans Christian Dam havde siden 18/1 1871 (læst 18/1) ejet parcel nr. 5 – matrikel 26e der var skyldsat for 3 skp. 2 ½ album. Den 25/3 1874 solgte han jordlodden til husmand Jørgen Hansen Ambrosen og hustru for 900 rd rigsmønt.

Skøde 9. april (læst 15/4) 1874 hvor han købte parcel nr. 7 og de på grunden liggende bygninger

1879-1883 Carl Herman Dam (1855- ) og Andrea Petrea f. Hansen (1849-)

Carl Herman Dam er født 29/11 1855 i Klemensker. Forældrene er smed Jørgen Dam og hustru Gertrud Kirsten Kofoed, udbyggere på 62. slg. grund.

Den 28/3 1879 blev han gift med Andea Petrea Hansen, der boede hos sin mor i Arnager. Hendes far var afdøde fisker Mogens Hansen i Arnager.

De havde i 1880 en plejesøn Alfred Thorvald Peter Ipsen, f. 4/4 1872 i Klemensker. Søn af ugifte og fattiglem Ingeborg Catrine Ipsen, der var 35 år. Faderen var enkemand Hans Pedersen fra Sorthat. Alfred skulle være udvandret den 5/4 1888 til La Salle, Illinois i USA i flg. bornholmere.dk – For øvrigt samme sted som Janus Holm havde været på sin første amerikarejse i 1869.

De fik først egne børn efter, at de var flyttet fra ejendommen i Bedegade og havde overtaget hans fars ejendom på 62. slg. parcel i Klemensker.

Deres børn: Jørgen Kristian Dam (f. 20/5 1885) og Christine Marie Dam (f. 1889)

Han fik skøde på ejendommen 4/3 1879 (tinglæst 5/3). Købsprisen var 2400 kr.

1883-1930 Andreas Peter Riis (1850-) og Janusine Dorthea, f. Sonne (1853-)

Andreas Riis er født 13/2 1850 i Klemensker. Forældrene er udbygger Jens Peder Riis og hustru Kirstine Andersdatter på 55 slg. gr.

Andreas Peter Riis var murer.

Janusine Dorthea Sonne er født 7/6 1853 i Klemensker. Forældrene er udbygger Rasmus Sonne hustru Margrethe Rasmusdatter (afdød 1867) på 53 slg. gr.

Flyttede fra Hasle til Klemensker i 1883

Deres børn: Jens Peter Riis (f. 23/10 1883), Kristine Margrethe Riis (f. 19/2 1886), Janus Andreas Riis (f. 15/5 1889)

Skøde den 22/5 1883 lød på 2900 kr for parcellen og indbefattede de derpå stående bygninger, nagelfaste tilbehør og igangværende avl og afgrøde.

1930-1956 Janus Andreas Riis (1889-1956)

Han var ugift, landmand og boede hele sit liv på Lillehøj. Han døde 3/6 1956.
Skifteudskrift der dokumenterer at enken Janusine kunne sidde i uskiftet bo efter hendes mand Andreas Peter Riis. Ejendomsskyld 4.700 kr. Tinglyst 30/8 1930. Hvorefter hun skøder til sin søn Janus Andreas Riis

1956-1957 Anker Christensen Engell (1912-1991)

Gårdejer på Søndre Bedegadegaard købte huset efter Janus Riis død for 14.000 kr. Ejer, men ikke beboer.
1958 Vejviseren har Alexander Bengtson som lejer

1957-1970 Karl Anker Krohn

Skøde 4/10 1957 til gårdejer Krohn for 14.000 kr. I Vejviseren 1962 er han arbejdsmand og registreret som ejer og beboer.
I 1969 blev ”Lillehøj” annonceret til salg i BT. Må benyttes til sommerophold, men trænger til istandsættelse.

1970-1993 Herluf Olsen (1916-2000)

Skøde 10/2 1970 for købspris på 15.000 kr.

1993-2016- John L. Christensen

Han er født 11/8 1957 (BT )
Skøde 4/6 1993 med købspris på 50.000 kr