Klemensker Bolleris og Fogdedalen

Bolleris og Fogdedalen i Klemensker

Kongens jord

Kom i privateje i 1775, men først bebygger i 1839.

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

 

Følgende ejendomme

Bækkeskov – Bedegadevej 11 (nedrevet o. 2006)

Frydendal – Juelsmindevej 2

(Lillebo – Bedegadevej 13 er bygget 1916 og er derfor ikke med her – se under Bækkeskov)

 

Ældste historie:

Ældste historie:

Skov og englodderne Bolleris og Fogeddalen var oprindelig kongens ejendom. Helt tilbage til 1640’erne har det været ridefogeden eller amtsforvalteren, der har haft ret til at bruge engene og skoven, mod en afgift til kongens kasse.

Bjørnegård, som indtil 1744 var en kongelig fæstegård, gjorde i slutningen af 1600-tallet krav på området. Det vil sige, at gårdens fæster mente, at det hørte til hans fæstejord. Uenighed mellem Bjørnegårds beboer og den kgl amtsskriver, blev nidkært ført på Nørre herredsting i 1692. Der blev ført vidner, der kunne huske tilbage til den tid hvor Holger Rosenkrans var lensmand på Bornholm. Vidnerne var ikke enige og det endte med amtsforvalteren fik ret. Han kunne derved kapitalisere jorden ved en leje- eller forpagtningsaftale.

I jordebogsregnskabet 1742 ses, at Bolleris og Fogdedalen havde været i præsten Opdals forpagtning. Hans enken frasagde forpagtningsaftalen og ved en auktion overgik aftalen til major Skaar for en afgift på 3 lispund og 8 pund smør (jordebogsregnskabet 1742, pag. 22-25)

Herefter blev lejemålet for Bolleris og Fogdedalen sat på auktion hvert andet år. I 1750 var det amtsforvalteren Christoffer Schrøder der havde aftalen.

Bolleris værdi lå i engenes afgrøde i den tidligste tid. I 1742 blev en del af engen indhegnet for at opelske en skov. Skovridderen plantede aske, espe og egetræer, som allerede om 3-4 år skulle udtyndes for at fremme væksten. Hasselbuskene kunne fælles efter 4 til 6 år og bruges til båndstager. Af det indhegnede områdes trævækst blev der i 1753 solgt 198½ læs brænde for 140 sld 54 skilling. Træet blev solgt i 103 portioner. Køberne købte ½-3 læs hver. Heraf fik holtsførster Kettelsen som ”decuer” (løn) 40 rd. (kilde: Jordebogsregnskabet 1753, bilag nr 13, Rentekammerets skrivelse vedr. Bolleris i Klemensker.

I 1754 blev områderne bortfæstet på livstid. I jordebogsregnskabet 1754 læses: Auktion over to enge kaldet Bolderis og Fogeddalen i Klemensker som blev bortauktioneret til højstbydende den 14. juli 1753 til forpagtning på livstid. Oberstløjtnant Schor fik engene mod en indfæstning på 7 rd 2 mk og en årlig afgift på 4 lispund og 8 pund smør.

 

I privateje 1775

I Jordebogsregnskabet for 1775 læses at nu solgte man Bolleris og Fogdedalen til udbygger Jens Olsen ved kirken – se Klemensker kro – Klemens Storegade 12

Pag. 31, Litr. B, Rentekammerets skrivelse om at udbygger og kromand Jens Olsen ved Clemens Kirke må købe Bolderis og Fogeddalen for 347 rd 32 sk. På betingelse af, at den nuværende fæster (Schor) måttet fortsat fæste engene på livstid. Hele grunden skulle betale 6 lispund smør årligt i landgilde. Når grunden endelig overdrages til køber skulle der betales 3 rd. i kendelsespenge.

Matrikelkort der var i brug 1859-1888. De indtegnede huse er fra 1780’erne